English
Hungarian
Ügyszám:
.
571/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 31/2003. (VI. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/352
.
A döntés kelte: Budapest, 06/02/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos    vizsgálatára   és   mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megszüntetésére  irányuló   indítványok
   tárgyában  -  dr.  Kukorelli  István  és  dr.  Strausz  János
   alkotmánybírák különvéleményével - meghozta a következő

                           határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az egyes  fontos,
   valamint   közbizalmi  és  közvélemény-formáló   tisztségeket
   betöltő  személyek  ellenőrzéséről és a Történeti  Hivatalról
   szóló 1994. évi XXIII. törvény 2. § (3) bekezdés 16., 17.  és
   18.     pontjainak    a    "közvetve    vagy"    szövegrészei
   alkotmányellenesek, ezért azokat megsemmisíti.

   A  2.  §  (3)  bekezdés  16., 17. és  18.  pontja  az  alábbi
   szöveggel marad hatályban:

   "16.  a  rádiózásról és televíziózásról szóló  1996.  évi  I.
   törvény 2. §-ának 31. pontja szerinti műsorszolgáltatók  azon
   főszerkesztői,   főszerkesztő-helyettesei,   szerkesztői   és
   rovatvezetői,   akik  a  politikai  közvélemény   alakítására
   közvetlenül befolyást gyakorolnak,
   17.  az  országos,  regionális, megyei és  helyi  terjesztésű
   közéleti  lapok azon főszerkesztői, főszerkesztő-helyettesei,
   szerkesztői,   olvasószerkesztői,   rovatvezetői,    valamint
   főmunkatársai,  akik  a  politikai  közvélemény   alakítására
   közvetlenül befolyást gyakorolnak,
   18.  az  arra illetékes hatóság által nyilvántartott,  magyar
   honosságú,    legalább    országosan   elérhető    internetes
   hírszolgáltatók azon főszerkesztői, továbbá hírkiadási joggal
   felruházott  helyettesei,  illetőleg  megbízottai,   akik   a
   politikai   közvélemény  alakítására  közvetlenül   befolyást
   gyakorolnak,"

   2.  Az  Alkotmánybíróság az egyes fontos, valamint közbizalmi
   és   közvélemény-formáló   tisztségeket   betöltő   személyek
   ellenőrzéséről  és  a Történeti Hivatalról  szóló  1994.  évi
   XXIII.  törvény 2. § (3) bekezdés 16., 17. és  18.  pontjának
   egyéb  rendelkezései alkotmányellenességének  megállapítására
   és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az egyes fontos, valamint közbizalmi
   és   közvélemény-formáló   tisztségeket   betöltő   személyek
   ellenőrzéséről  és  a Történeti Hivatalról  szóló  1994.  évi
   XXIII. törvény 2. § (3) bekezdés 15., 19-20. pontjai és a  2.
   §    (4)    bekezdés    b)   pontja   alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
   elutasítja.

   4.  Az  Alkotmánybíróság elutasítja az egyes fontos, valamint
   közbizalmi   és   közvélemény-formáló  tisztségeket   betöltő
   személyek  ellenőrzéséről  és a  Történeti  Hivatalról  szóló
   1994.  évi  XXIII.  törvény  1. §  e)  pontjával,  2.  §  (3)
   bekezdésével, a 2. § (3) bekezdés 16-18. pontjaival és a  18.
   §  (4) bekezdésével összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megszüntetésére irányuló indítványokat.

   5.  Az  Alkotmánybíróság azt az indítványt, amely szerint  az
   Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet
   valósított  meg  azzal,  hogy jogszabályban  nem  szabályozta
   valamennyi  bíró  és  ügyész  nemzetbiztonsági  ellenőrzését,
   illetve   nem   írta   elő  a  "III/III-as   ügynököknek"   a
   bíróságokról   és   az  ügyészségekről  való   eltávolítását,
   elutasítja.

   6.  Az  Alkotmánybíróság az egyes fontos, valamint közbizalmi
   és   közvélemény-formáló   tisztségeket   betöltő   személyek
   ellenőrzéséről  és  a Történeti Hivatalról  szóló  1994.  évi
   XXIII. törvény egészét támadó indítványt visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  Alkotmánybírósághoz  több  indítvány  érkezett  az  egyes
    fontos,    valamint    közbizalmi   és    közvélemény-formáló
    tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a  Történeti
    Hivatalról  szóló  1994. évi XXIII. törvény (a  továbbiakban:
    Etv.)  egyes  rendelkezései alkotmányellenességének  utólagos
    vizsgálatára.

    Az   Etv-t   eddig  az  Alkotmánybíróság  három  határozatban
    vizsgálta.  Ezek  a  60/1994.  (XII.  24.)  AB  határozat  (a
    továbbiakban: 1. Abh., ABH 1994, 342.), a 18/1997. (III. 19.)
    AB  határozat  (ABH  1997, 77.) és a 23/1999.  (VI.  30.)  AB
    határozat (a továbbiakban: 2. Abh., ABH 1999, 213.).

    Az  1.  Abh. elfogadásának idején az Etv. 2. § 1-25.  pontjai
    határozták  meg az ellenőrzendő személyi kört, az  ellenőrzés
    kiterjedt pl. a többségi állami tulajdonban lévő egyetemek és
    főiskolák   rektoraira,  dékánjaira   és   főigazgatóira;   a
    megjelenésenként  átlagosan  30 000  példányszámot  meghaladó
    napi-  és hetilapok szerkesztőire és ennél magasabb beosztású
    dolgozóira;  a többségi állami tulajdonban lévő egyetemek  és
    főiskolák   tanszékvezetőire  és  ennél  magasabb   beosztású
    tisztségviselőire; az állami vagy többségi állami tulajdonban
    lévő   gazdálkodó   szervek  vezetőire;  a  többségi   állami
    tulajdonban   lévő   bankok,  szakosított  pénzintézetek   és
    biztosítóintézetek vezetőire.

    Az 1. Abh. az Etv. akkori megoldását, a személyi kör tételes,
    de     alkotmányossági    szempontból    nem     következetes
    meghatározását  alkotmányellenesnek  nyilvánította,  mert  az
    Etv. a személyi kör megvonásakor diszkriminációt tartalmazott
    az ellenőrzés alá eső, illetve attól mentes csoportok között.

    Az  1.  Abh.  után  az Etv. módosítandó  volt.  Az  1.  Abh-t
    követően  megalkotott, az egyes fontos  tisztségeket  betöltő
    személyek  ellenőrzéséről  szóló  1994.  évi  XXIII.  törvény
    módosításáról  szóló  1996.  évi LXVII.  törvény  szerint  az
    ellenőrzés  az Országgyűlés vagy a köztársasági  elnök  előtt
    eskütételre   kötelezett,  illetve  az   Országgyűlés   által
    megválasztott   személyekre  terjedt   ki.   A   törvény   az
    átvilágítandók  körét  leszűkítette  az  állami  (közhatalmi)
    szférára, ezen belül meghatározott körre; a politikai közélet
    társadalmi  szereplőire az átvilágítást már nem  terjesztette
    ki.   Az   ellenőrzendő   személyi  körről,   az   ellenőrzés
    sorrendjéről az Etv. 2. §-a szólt.

    A  2.  Abh. vizsgálta az Etv. 2. §-ának (1) bekezdését  és  a
    szabály     alkotmányellenességét    állító     indítványokat
    elutasította.

    Az  Etv-t  2000. június 30-ával ismét módosították. Az  egyes
    fontos  tisztségeket  betöltő személyek ellenőrzéséről  és  a
    Történeti   Hivatalról  szóló  1994.   évi   XXIII.   törvény
    módosításáról szóló 2000. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
    Tv.)  2.  §-a az Etv. 2. §-át módosította; ez a módosítás  az
    Etv-ben   meghatározott  ellenőrzést   kiterjesztette   egyes
    közbizalmi   és   közvélemény-formáló   tisztséget    betöltő
    személyekre  is. A Tv., javaslatának indokolása  szerint,  az
    említett   AB  határozatokat  vette  figyelembe,  amikor   az
    ellenőrzendő személyi kört szélesebben határozta meg.

    1.  A módosított Etv-t támadó indítványok többsége lényegében
    ismét  az  ellenőrzés  alá eső személyi  kör  meghatározását,
    illetve   ennek   viszonylag  jelentős   tágítását   támadja.
    Kifogásolják  a  személyi  kör meghatározásával,  tágításával
    összefüggő értelmező rendelkezést is.

    Az  indítványok szerint az ellenőrizendők körét  az  Etv.  az
    Alkotmány  70/A.  §-ával ellentétesen,  diszkriminatív  módon
    határozza  meg.  Az  Etv.  2. § (3) bekezdése  nem  tartalmaz
    egységes   ismérvet   a   személyes   és   közérdekű   adatok
    elhatárolásához és ezt a 2. § (4) bekezdés sem határozza  meg
    egzakt formában.

    Az  indítványok egyike szerint az Etv. 2. § (3) bekezdés  15-
    18. pontjai sértik a sajtó szabadságát (Alkotmány 61. §).

    Az  indítványok  szerint ellentétes az 1.  Abh-ban  kifejtett
    elvekkel  az,  hogy  az Etv. nem csak a  közvetlen,  hanem  a
    csupán  közvetett  befolyást  gyakorló  személyeket   is   az
    ellenőrzés körébe vonja; továbbá az is, hogy nem kifejezetten
    politikai  irányultságú  lapok (17. pont)  dolgozóira  és  az
    internetes  hírszolgáltatókra is kiterjeszti az  ellenőrzést.
    Hivatkoztak az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, 59. §-a, 70/A. §-
    a sérelmére.

    1.1.  Az  Etv.  2.  § (3) bekezdésének 19.  pontja  a  pártok
    csoportját  nem egységes mérce alapján kezeli, hanem  egyedül
    attól függően, hogy költségvetési támogatásban részesülnek-e,
    ez  pedig  alkotmányosan nem lehet külön csoportképző  elv  a
    pártok halmazán belül, mert minden párt politikai tevékenység
    folytatására jött létre; a közvéleményre gyakorolt hatásukra,
    a  közvélemény  alakítására a megkülönböztető ismérv  alapján
    nem   lehet  ésszerűen  következtetni.  Állították,  hogy   a
    költségvetési   támogatásban  nem  részesülő   pártok   kívül
    maradása az Alkotmány 59. §-ával és 70/A. §-ával ellentétes.

    1.2. A 2. § (3) bekezdés 16-18. pontjaiban szereplő "befolyás
    gyakorlása"  mint fogalom homályos és határozatlan;  az  Etv.
    nem  határozza  meg  kellő pontossággal  ezt  a  fogalmat  és
    ezáltal bizonytalan az ellenőrzendő személyi kör is.
    Ezzel összefüggésben állítják az indítványozók az Etv.  2.  §
    (4)   bekezdés   b)   pontja  alkotmányellenességét   is,   a
    jogállamhoz   [Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdés]   tartozó
    jogbiztonság sérelmére hivatkozva.

    Az  indítványozó  szerint  az  Etv.  támadott  szabályai  nem
    rendelkeznek  arról,  hogy kinek kell a személyi  hatály  alá
    tartozó  személyeket  besorolnia. A  törvényhozónak  ezzel  a
    mulasztásával      megvalósul     a      vélemény-nyilvánítás
    korlátozásának  lehetősége,  illetve  a  sajtó  szabadságának
    befolyásolása.  A  műsorszolgáltató vezetője  személyes  adat
    közlésére  nem szólítható fel, és nem kötelezhető  arra  sem,
    hogy saját hatáskörében meghatározza azt, hogy ki tartozik az
    átvilágítási törvény személyi hatálya alá.

    Az  indítványozók  állították azt  is,  hogy  az  "internetes
    hírszolgáltatók"-fogalom (18. pont)  nem  létezik,  ezért  az
    határozatlan  és alkalmazhatatlan fogalom, ez  a  jogállamhoz
    tartozó jogbiztonságot sérti.

    1.3.  Az  Etv.  2.  §  (3) bekezdés az indítványozók  szerint
    önkényesen  határozza  meg  a  közhatalmat  közvetlenül   nem
    gyakorló,  de  a  közvélemény  alakítására  befolyással  lévő
    személyek  közül az átvilágítandók körét, mert kimaradtak  az
    egyházi  méltóságok, a köztestületek és az  érdekképviseletek
    vezetői.  Ez a mulasztás az Alkotmány 70/A. §-át és 54.  §-át
    sérti.

    1.4.  Az  Etv. 18. § (4) bekezdése a hiányosságánál fogva,  a
    törvényhozó  mulasztása miatt sérti az Alkotmány 70/A.  §-át,
    59.  §-át, mert csupán az Etv-ben meghatározott személyi  kör
    számára  teszi  lehetővé  igazolás  kérését  arról,  hogy   a
    kérelmező   nem  végzett  az  Etv.  1.  §-ában  meghatározott
    tevékenységet.  Az  Alkotmány  59.  §-ával  ellentétes  az  a
    mulasztás,   hogy   mások   nem   rendelkezhetnek   személyes
    adataikkal.

    2.  Van  olyan  indítvány is, amely az  Alkotmány  8.  §  (1)
    bekezdése, 54. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, 57. §-a,
    60.  §  (2)  bekezdése,  70/A. §-a, 50.  §-a  és  48.  §  (3)
    bekezdése   egyes   szabályait  idézi,   mert   szerinte   "a
    hivatkozott  jogszabály alkotmányellenessége" így  foglalható
    össze.
    Ez  az  indítvány az Etv. szabályai közül a 2. § (3) bekezdés
    20.   pontját  támadja  határozottan,  a  bírói  függetlenség
    [Alkotmány 50. § (3) bekezdés] sérelmére hivatkozva.

    3. Az egyik indítványban annak megállapítását kérik, hogy "az
    Országgyűlés       ...       mulasztásban       megnyilvánuló
    alkotmányellenességet idézett elő, amikor ... az Etv. 1. § e)
    pontjában  csak  a  Nyilaskeresztes  Pártot  sorolta  fel  és
    elmulasztotta  a  Magyar Szocialista  Munkáspártot  és  ennek
    elődpártjait is megemlíteni."

    Az   indítványozó   szerint  "az  Etv.   1.   §   e)   pontja
    alkotmányellenes, mert diszkriminatív, és nem egyformán  ítél
    meg egyébként azonosan értékelendő szervezeteket."

    4.  Egy  másik  indítványozó kérte, hogy "az Alkotmánybíróság
    állapítsa    meg,    hogy    az   Országgyűlés    mulasztásos
    alkotmánysértést  követett el azzal, hogy  jogszabályban  nem
    szabályozta   valamennyi  bíró  és  ügyész   nemzetbiztonsági
    ellenőrzését  és  nem  távolították  el  a  bíróságokról   és
    ügyészségekről  a  politikailag túlságosan elkötelezett  régi
    III/III-as  ügynököket.  Az Országgyűlés  ezen  mulasztása  ...
    sérti  az  Alkotmány 57. § (1) bekezdését, mert  politikailag
    túlzottan  elkötelezett III/III-as ügynökök és  egyes  nagyon
    elkötelezett  MSzMP-s káderek nem képesek arra a  bíróságokon
    és  ügyészségeken,  hogy munkájukból  száműzzék  a  politikai
    elkötelezettséget".

                                 II.

    Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései az alábbiak:

    "2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam. ...

    3.  § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az
    alkotmányos   jogszabályok   tiszteletben   tartása   mellett
    szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
    (2)  A  pártok  közreműködnek a népakarat  kialakításában  és
    kinyilvánításában.
    (3)  A  pártok  közhatalmat közvetlenül  nem  gyakorolhatnak.
    Ennek  megfelelően  egyetlen párt  sem  irányíthat  semmiféle
    állami  szervet.  A  pártok  és a  közhatalom  szétválasztása
    érdekében   törvény  határozza  meg  azokat  a  tisztségeket,
    közhivatalokat,  amelyeket párt tagja  vagy  tisztségviselője
    nem tölthet be. ...

    48. § ...
    (3)  A  bírákat  tisztségükből csak törvényben  meghatározott
    okból és eljárás keretében lehet elmozdítani. ...

    50. § ...
    (3)   A   bírák  függetlenek  és  csak  a  törvénynek  vannak
    alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és politikai
    tevékenységet nem folytathatnak. ...

    54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. ...

    57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
    a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. ...

    59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
    (2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához
    a  jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
    szükséges. ...

    61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
    (2)   A   Magyar  Köztársaság  elismeri  és  védi   a   sajtó
    szabadságát. ...

    70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül."

    Az  Etv.  támadott  és érintett szabályai  a  következőképpen
    szólnak:

    "1.  §  Ellenőrizni  kell,  hogy  a  2.  §-ban  meghatározott
    személyek ...
    e) tagjai voltak-e a Nyilaskeresztes Pártnak. ...

    2.  §  (1)  Az  1.  §-ban meghatározott ellenőrzés  -  a  (2)
    bekezdésben  meghatározottak kivételével  -  az  Országgyűlés
    vagy  a  köztársasági  elnök  előtt  eskütételre  kötelezett,
    illetve az Országgyűlés által megválasztott, valamint  a  (3)
    bekezdés  14-22. pontjában felsorolt személyekre  terjed  ki.
    ...

    (3)  Az  (1) bekezdésben meghatározott személyek ellenőrzését
    az alábbi sorrend szerint kell elvégezni: ...

    15.  a  Magyar  Rádió  Részvénytársaság, a  Magyar  Televízió
    Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság  elnökei,
    alelnökei,  valamint valamennyi további -  az  1996.  évi  I.
    törvény  2.  §-ának  31. pontja szerinti  -  műsorszolgáltató
    elnöke   és   alelnöke,   illetve  annak   megfelelő   vezető
    tisztségviselői,
    16.  a  rádiózásról  és televíziózásról szóló  1996.  évi  I.
    törvény 2. §-ának 31. pontja szerinti műsorszolgáltatók  azon
    főszerkesztői,   főszerkesztő-helyettesei,   szerkesztői   és
    rovatvezetői,   akik  a  politikai  közvélemény   alakítására
    közvetve vagy közvetlenül befolyást gyakorolnak,
    17.  az  országos,  regionális, megyei és  helyi  terjesztésű
    közéleti  lapok azon főszerkesztői, főszerkesztő-helyettesei,
    szerkesztői,   olvasószerkesztői,   rovatvezetői,    valamint
    főmunkatársai,  akik  a  politikai  közvélemény   alakítására
    közvetve vagy közvetlenül befolyást gyakorolnak,
    18.  az  arra illetékes hatóság által nyilvántartott,  magyar
    honosságú,    legalább    országosan   elérhető    internetes
    hírszolgáltatók azon főszerkesztői, továbbá hírkiadási joggal
    felruházott  helyettesei,  illetőleg  megbízottai,   akik   a
    politikai  közvélemény alakítására közvetve vagy  közvetlenül
    befolyást gyakorolnak,
    19.  az  állami  költségvetési  támogatásra  jogosult  pártok
    megyei  és országos elnökségének tagjai, vagy annak megfelelő
    vezető testületi tisztségviselők,
    20. a hivatásos bírák,
    21. az ügyészek, ...

    (4) E törvény alkalmazásában ...
    b)  befolyás gyakorlása: az 1986. évi II. törvény  20.  §  e)
    pontja  szerinti  minden olyan tájékoztatás,  amely  közvetve
    vagy    közvetlenül   alkalmas   a   politikai    közvélemény
    formálására. ...

    18. § ...

    (4) Bármely
    - ügyvéd,
    - közjegyző,
    - egyházi személy, valamint
    -   a  2.  §  (3)  bekezdésének  16-18.  pontjaiban  szereplő
    műsorszolgáltatók, közéleti lapok, internetes hírszolgáltatók
    azon  munkatársa, aki az ott meghatározott tisztségek egyikét
    sem tölti be;
    kérelmére   igazolást  kaphat  arról,  hogy   az   1.   §-ban
    meghatározott tevékenységet nem végzett."

                                III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    Az   Alkotmánybíróság  a  jelen  ügyben  harmadik  alkalommal
    foglalkozik   az  Etv.  lényeges  szabályai,   különösen   az
    ellenőrzendő személyi kör meghatározása egyes alkotmányossági
    kérdéseivel.

    Az  első  ügyben  az  Alkotmánybíróság az átvilágítás  magyar
    modellje,  az  akkori  Etv. általános,  elvi  alkotmányossági
    alapjairól   döntött   és  határozta   meg   az   átvilágítás
    alkotmányos  kereteit,  mindenkire kötelezően  értelmezve  az
    Alkotmánynak a közérdekű adatok nyilvánosságára, a  személyes
    adatok  védelmére  és  a diszkrimináció  tilalmára  vonatkozó
    szabályait.
    Az  első  két ügyben és a jelenlegiben is közös az,  hogy  az
    egyes indítványok jellemzően két kérdést vitattak: a személyi
    körnek  és  az  ellenőrzés mélységének  meghatározását,  azaz
    kikre és mire terjedhet ki az ellenőrzés.

    Az  Alkotmánybíróság  az  1. Abh-ban elvégezte  az  Alkotmány
    említett    szabályai   és   az   Etv.   komplex,    egymásra
    vonatkoztatott    értelmezését;    a    jelen    ügyben    az
    Alkotmánybíróság  nem  látott  okot  arra,  hogy  a   korábbi
    határozataiban megfogalmazott álláspontjától eltérjen.  Ezért
    ott,  ahol  ezekre az értelmezésekre támaszkodik, nem  tartja
    szükségesnek  megismételni  az 1.  Abh.  levezetéseit,  hanem
    ezeknek  csupán  a jelen ügyben is alkalmazható  eredményeire
    támaszkodik.

    Az Alkotmánybíróság elsőként áttekintette korábbi határozatai
    ama   lényeges   megállapításait,  amelyek  az   ellenőrzendő
    személyek  körének  és adatainak az Alkotmánnyal  összhangban
    álló mikénti határozására vonatkoznak.

    Az   1.   Abh.  a  rendelkező  részében  megállapította:   "a
    jogállamban közhatalmat gyakorló vagy a politikai  közéletben
    részt   vevő  személyek  -  köztük  azok,  akik  a  politikai
    közvéleményt   feladatszerűen  alakítják  -  arra   vonatkozó
    adatai,    hogy   korábban   a   jogállamisággal   ellentétes
    tevékenységet  folytattak, vagy olyan  szerv  tagjai  voltak,
    amely  korábban  a  jogállamisággal ellentétes  tevékenységet
    folytatott,  az  Alkotmány 61. § szerinti közérdekű  adatok."
    (ABH 1994, 342.)

    Az  Alkotmánybíróság megállapította azt  is,  hogy  az  akkor
    vizsgált   törvény   "a  közérdekű  és  a  személyes   adatok
    elhatárolására"  nem  alkalmazta következetesen  ugyanazt  az
    ismérvet,  s  ez  az  azonos ismérveknek  megfelelő  személyi
    köröket tekintve az ellenőrzés alá eső, illetve attól  mentes
    csoportok    között    alkotmányellenes    megkülönböztetésre
    vezetett. Az 1. Abh. szerint a diszkrimináció kiküszöbölésére
    a  törvényhozónak az egységes mércét az alkotmányos kereteken
    belül   saját   döntése   szerint   kell   meghatároznia   és
    következetesen érvényesítenie.

    Az 1. Abh. szerint "a jogállamisággal ellentétes tevékenység"
    minősül  közérdekű  adatnak  (ABH  1994,  342,  355.).  Ennek
    fogalmi  meghatározása a törvényalkotóra tartozik.  Ugyancsak
    az 1. Abh. szerint mind a személyi körnek, mind az ellenőrzés
    mélységének meghatározása politikai döntés függvénye.

    Az  1.  Abh.  indokolása  szerint:  "az  Alkotmányból  ez   a
    politikai döntés, azaz az átvilágítandó adatok és a  személyi
    kör pontos meghatározása, nem vezethető le, hanem egyrészt az
    a  követelmény,  hogy  az adatok nem tarthatók  titokban,  de
    teljeskörűen nem hozhatók nyilvánosságra sem, másrészt,  hogy
    -  ha már a politikai döntés megtörtént - az Országgyűlés  az
    átvilágítandó   személyi  kört  és   a   közérdekű   adatokat
    egységesen aszerint a mérce szerint határozza meg, amellyel -
    alkotmányos lehetőségei között - az Alkotmány 61. és 59. §-ai
    kölcsönös  korlátait  meghúzta.  ...  Az  Alkotmánybíróság  e
    tekintetben  nem veheti át a törvényhozóra tartozó  politikai
    kérdés  eldöntését,  de megállapítja az egységes  alkotmányos
    ismérv  alkalmazásának hiányát. A 2. §  ezért  ellentétes  az
    Alkotmány  70/A.  §-ával. A törvényhozónak  a  diszkrimináció
    kiküszöbölésére az egységes mércét saját döntése szerint kell
    meghatároznia, és következetesen érvényesítenie"  (ABH  1994,
    342, 357-358.).

    A  2.  Abh.  megerősítette,  hogy  "a  törvényhozóra  tartozó
    politikai  kérdés"  (ABH  1999,  213,  225.)  az  átvilágítás
    mélységének meghatározása; az Alkotmánybíróság azt vizsgálja,
    hogy  az  adatok és a személyi kör meghatározása a  közérdekű
    adattá  nyilvánítás az 1. Abh-ban leírt alkotmányos  határain
    belül  marad-e,  és az alkalmazott mércét a  módosított  Etv.
    következetesen  alkalmazza-e, különösen  az  egyes  világosan
    elhatárolható és hasonló ismérvű személyi csoportokon belül.

    Az  Etv-t  módosító  törvény a személyi kört  kibővítette.  A
    hatályos   Etv.   2.  §  (3)  bekezdés  14-22.   pontjai   az
    átvilágítást  kiterjesztették az  Etv.  szerint  közvélemény-
    formáló  tisztségeket betöltő személyekre  (műsorszolgáltatók
    elnökei,   alelnökei,  a  közvélemény  alakítására  befolyást
    gyakorló       főszerkesztők,       főszerkesztő-helyettesek,
    szerkesztők,   olvasószerkesztők,   rovatvezetők,    valamint
    főmunkatársak,  az állami költségvetési támogatásra  jogosult
    pártok  vezető testületi tisztségviselői) továbbá a hivatásos
    bírákra és ügyészekre.

    Az  1.  Abh.  a politikai közéletben részt vevő  személyek  -
    köztük  azok,  akik  a politikai közvéleményt  feladatszerűen
    alakítják  -  bizonyos adatait az Alkotmány  61.  §  szerinti
    közérdekű adatnak nyilvánította.
    Az  1.  Abh.  szerint "a korábbi politikai  tevékenység  azon
    személyekkel kapcsolatosan közérdekű adat, akiknek  jelenlegi
    tevékenysége  is befolyásolja a politikai közvéleményt,  vagy
    azáltal,  hogy  közhatalmat gyakorol, politikai közszereplést
    vállal,    vagy    azáltal,   hogy   a   közvélemény-formálás
    közvetítőit, médiumait működteti, s ezáltal közvetlenül képes
    a politikai közvélemény alakítására." (ABH 1994, 342, 364.)

    1.   Az   Alkotmánybíróság  elsőként   az   ellenőrzésnek   a
    közhatalmat    nem   gyakorlók   bizonyos   körére    történő
    kiterjesztése és ennek során az új személyi kör meghatározása
    alkotmányellenességét vizsgálta.

    A  személyi  kör meghatározásával, tágításával összefüggésben
    megállapítható, hogy az Etv. 2. § (3) bekezdés 14-18. pontjai
    -  az  1. Abh-ban foglaltakra figyelemmel - olyan személyekre
    vonatkoznak, akiknek tevékenysége azáltal, hogy a közvélemény-
    formálás   közvetítőit,  médiumait  működteti,  a   politikai
    közvéleményt befolyásolhatja.

    Az   Etv.   2.   §   (3)   bekezdés  14-18.   pontjai   egyes
    részletszabályai   vizsgálatánál   az   Alkotmánybíróság    a
    következőket állapította meg:

    A  14.  és  részben  a  15.  pont  a  közszolgálati  médiumok
    legfelsőbb  vezetőire  vonatkozik.  Az  1.  Abh.  szerint  "a
    közszolgálati médiumok legfelsőbb vezetői alkotmányos  aggály
    nélkül  az  ellenőrzendők közé tartoznak".  (ABH  1994,  342,
    364.)   A   csupán  a  véleménynyilvánítás  vélt   sérelmének
    szempontjából   támadott  15.  pont  más,  de   a   politikai
    közvélemény    feladatszerű   alakítása    szempontjából    a
    közszolgálati   médiumokkal  összemérhető   műsorszolgáltatók
    legfelsőbb  vezetőire  is  kiterjed.  A  16-17-18.   pont   a
    megjelölt  munkakört  betöltő  személyek  közül  csak  azokra
    terjed  ki  a  törvény szerint, "akik a politikai közvélemény
    alakítására  közvetve vagy közvetlenül befolyást gyakorolnak"
    közéleti lapnál vagy internetes hírszolgáltatónál.

    A   törvény   ezzel   a   meghatározással   az   1.   Abh-ban
    megfogalmazott,  idézett  szempontokat  törekszik  figyelembe
    venni.   Az  1.  Abh-val  összhangban  a  17.  és  18.   pont
    tekintettel  van  arra, hogy nem minden szerkesztő  és  műsor
    foglalkozik politikával és formálja a politikai közvéleményt,
    és  nem minden lap kifejezetten politikai irányultságú; ezzel
    az  Etv.  hatályos szabálya nem csupán a médiumok  befolyása,
    vagy  a  példányszám alapján feltételezett  befolyás  alapján
    nyilvánít személyes adatot közérdekűvé, mint tette azt az  1.
    Abh-ban  elbírált  szabályozás.  A  18.  pont  az  internetes
    szolgáltatók közül csupán a hírszolgáltatókra vonatkozik.

    A  19.  pont  a pártok egy részének vezető tisztségviselőiről
    szól.   Az   1.  Abh.  szerint  a  közvélemény  alakítása   -
    "közreműködés  a  népakarat kialakításában" (ABH  1994,  342,
    358.)  -  a  politikai pártok Alkotmányban írt,  fogalomképző
    feladata  [Alkotmány  3. § (2) bekezdés].  A  20-21.  pontban
    említett  hivatásos  bírák  és  ügyészek  a  rájuk  vonatkozó
    szabályok szerint közhatalmat gyakorolnak.

    Az   Alkotmánybíróság   szerint  a  kötelezően   ellenőrzendő
    személyi  körnek a kiterjesztése a közhatalmat nem  gyakorló,
    közvélemény-formáló    tisztségeket    betöltő    személyekre
    önmagában  az  Alkotmány 59. §-át nem sérti. Más  kérdés  az,
    hogy  ennek az indítványokban támadott egyes részletszabályai
    miként     állnak    összhangban    az    Alkotmány     egyes
    rendelkezéseivel.  Az 1. Abh. szerint az Alkotmánybíróság  az
    Etv.   akkori  vizsgálatakor  abból  indult  ki,  hogy  egyes
    személyes adatok attól váltak alkotmányosan közérdekűvé, hogy
    olyan  személyek korábbi, a jogállam alapelveivel  ellentétes
    tevékenységét  tárják  fel,  akik a  jogállamban  közhatalmat
    gyakorolnak,  illetve olyan állást töltenek  be,  amellyel  a
    politikai közvéleményt közvetlenül alakítják.

    Az  1. Abh. már kimondta azt is, hogy "ez megfelel a korábbi,
    a     véleményszabadságra    és    közvéleményre    vonatkozó
    alkotmánybírósági határozatoknak is". (ABH 1994,  342,  364.)
    Nem  állapítható meg a jelen esetben sem, hogy az Etv.  2.  §
    (3)   bekezdés  15-18.  pontjai  ellentétesek   lennének   az
    Alkotmány 61. §-ával.

    Az  indítványok szerint az ellenőrizendők kiterjesztett körét
    az  Etv. diszkriminatív módon határozza meg. Az Etv. 2. § (3)
    bekezdés egyes pontjai nem tartalmaznak "egységes ismérvet" a
    személyes és közérdekű adatok elhatárolásához és ezt a  2.  §
    (4) bekezdés sem határozza meg egzakt formában.

    Az 1. Abh. az Etv. eredeti, a módosításokat megelőző 2. §-át,
    az  ellenőrzendő kört meghatározó szabályokat részben, a  nem
    egységes      ismérv     alkalmazása      miatt,      találta
    alkotmányellenesnek.  Mivel  azonban,  éppen  az  1.  Abh-ban
    kifejtettekre   figyelemmel,  a  személyi  kör  meghatározása
    politikai  döntést kívánt, az Országgyűlés  az  egyes  fontos
    tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi
    XXIII.   törvény   módosításáról  szóló  1996.   évi   LXVII.
    törvényben  a kört a korábbinál szűkebben is meghatározhatta,
    mind az adatok, mind a személyek tekintetében.
    A   2.  Abh.  nem  tartotta  kifogásolhatónak,  hogy  csak  a
    "fontosabb"  állások  betöltőinek  ellenőrzésére,   illetőleg
    adataik közzétételére kerülhetett sor.

    A   jelen  ügyben  azt  kellett  vizsgálni  tehát,  hogy   az
    indítványokban  foglalt kifogások alapján  az  Etv.  támadott
    hatályos  szabályairól megállapítható-e az "egységes  ismérv"
    hiánya, az Alkotmány 70/A. §-ának sérelme.

    A  2.  Abh.  szerint önmagában az, hogy a személyi  kört  nem
    egyetlen  ismérvvel alakították ki, nem jelentette azt,  hogy
    az "egységes ismérv" hiányzik.

    Az 1. Abh. rendelkező részében körülírt személyi kör legalább
    két  olyan  csoportot  jelöl meg, így a közhatalmat  gyakorló
    vagy   a   politikai   közéletben  részt  vevő   személyeket,
    amelyeknél  csak a személycsoportokon belül  vethető  fel  az
    azonos ismérveknek való megfelelés.

    A  politikai  közéletben résztvevő személyek tekintetében  az
    átvilágítás   mélységét   a  módosított   Etv-ben   rögzített
    tartalommal    elhatározó   politikai   döntés   "tárgyilagos
    mérlegelés  szerint" [35/1994. (VI. 24.)  AB  határozat,  ABH
    1994,   197,   200.]   ésszerűen  meghatározó   és   egységes
    szempontjaként  fogadható el az, hogy e személyek  csoportján
    belül az Etv. 2. § (3) bekezdés 16-18. pontja az átvilágítást
    csakis   "a   politikai  közvélemény  formálására   alkalmas"
    lapokra, internetes hírszolgáltatókra, és csakis "a politikai
    közvélemény    alakítására    ...    befolyást"    gyakoroló,
    meghatározott személyekre terjesztette ki.

    Az   1.  Abh.  szerint  "[n]em  minden  szerkesztő  és  műsor
    foglalkozik  politikával és formálja közvetlenül a  politikai
    közvéleményt. (Így például a zenei szerkesztők nem sorolhatók
    az  átvilágítandók közé.)." A Etv. akkor vizsgált szabálya az
    egyenlő   elbánás  elvét  azzal  sértette,  hogy   nem   tett
    különbséget a napi- és hetilapok között, nem volt tekintettel
    arra,   hogy   "azok  politikai,  közéleti,  avagy   szakmai,
    szórakoztató  s más, nem kifejezetten politikai  irányultságú
    lapok-e." (ABH 1994, 342, 364.)

    Az  Etv. hatályos, a lapok tekintetében támadott szabálya,  a
    17.  pont  szövegszerűen  is csupán  a  "közéleti"  napi-  és
    hetilapokra vonatkozik; nem terjed ki a szakmai, szórakoztató
    s  más,  nem  kifejezetten  politikai  irányultságú  lapokra.
    Ugyanígy  a  18. pont csak a hírszolgáltatókra terjed  ki  az
    internetes szolgáltatók közül.

    Nem  terjed  ki  tehát az átvilágítás a  nem  politikai,  nem
    közéleti, hanem szakmai, szórakoztató s más, nem kifejezetten
    politikai  irányultságú  lapokra  és  e  lapoknál  azokra   a
    személyekre, akik a politikai közvéleményt nem formálják.  Ez
    az  1. Abh-ban írtakkal összhangban van. Nem állapítható  meg
    ezért,  hogy  az  egységes ismérv, ami a politikai,  közéleti
    lapokat illeti, az Etv. 2. § (3) bekezdéséből hiányozna és ez
    már önmagában az Alkotmány 70/A. §-ának sérelmét jelentené.

    Az  1.  Abh.  viszont a politikai közvéleményt feladatszerűen
    alakítók  között különböztet a szerint, hogy közvetlen,  vagy
    csupán    közvetett   befolyást   gyakorolnak   a   politikai
    közvélemény alakítására.

    Az  1. Abh. "a közvéleményt hivatásbeli feladatként alakítók"
    átvilágítását engedte meg és kimondta, hogy "egyes  személyes
    adatok  attól  váltak alkotmányosan közérdekűvé,  hogy  olyan
    személyek   korábbi,   a  jogállam  alapelveivel   ellentétes
    tevékenységét tárják fel, akik a jogállamban ... olyan állást
    töltenek  be,  amellyel a politikai közvéleményt  közvetlenül
    alakítják."  (ABH  1994, 342, 364.) Az  1.  Abh.  szerint  az
    egyenlő elbánás megköveteli, hogy az ellenőrzés kiterjedjen a
    nem kereskedelmi országos vagy regionális rádió- és tv-adások
    szerkesztőire  és  magasabb beosztású dolgozóira,  amennyiben
    azok  közvetlenül politikai közvélemény-formáló tevékenységet
    végeznek (pl. politikai műsort szerkesztenek).

    Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy ellentétes az 1. Abh-
    ban  az  Alkotmánynak a személyes adatok védelmére  vonatkozó
    szabályairól  kifejtettekkel az, hogy  az  Etv.  nem  csak  a
    közvetlen,  hanem  a  csupán  közvetett  befolyást   gyakorló
    személyeket is az ellenőrzés körébe vonja.
    Ezért az Alkotmánybíróság az Etv. 2. § (3) bekezdés 16.,  17.
    és    18.   pontjainak   a   "közvetve   vagy"   szövegrészei
    alkotmányellenességét állapította meg  és  e  rendelkezéseket
    megsemmisítette; az Etv. 2. § (3) bekezdés 15. pontját támadó
    indítványt  elutasította és elutasította  a  rendelkező  rész
    szerint   a   16-18.   pontok  többi   rendelkezését   támadó
    indítványokat is.

    1.1.  A  2. § (3) bekezdésének 19. pontja a pártok csoportját
    attól    függően    kezeli   eltérően,   hogy   költségvetési
    támogatásban   részesülnek-e.  Az   indítványok   szerint   a
    költségvetési   támogatásban  nem  részesülő   pártok   kívül
    maradása az Alkotmány 59. §-ával és 70/A. §-ával ellentétes.

    Az   Alkotmány   3.   §  (2)  bekezdése  szerint   a   pártok
    közreműködnek      a     népakarat     kialakításában      és
    kinyilvánításában.

    Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában megállapította,
    hogy  ha  a  törvényhozó  a pártok költségvetési  eszközökből
    történő támogatását határozza el, ennek alapja, hogy a pártok
    teljesíteni tudják az Alkotmány 3. § (2) bekezdésében foglalt
    feladatukat,  a népakarat kialakításában és kinyilvánításában
    való   közreműködést.  A  döntés  szerint  ezért  nem  jelent
    alkotmányellenes  hátrányos megkülönböztetést,  ha  az  állam
    minimális  követelményeket fogalmaz meg a támogatandó  pártok
    számára,  és  a normatív támogatást csak az e követelményeket
    teljesítő pártoknak juttatja (2179/B/1991. AB határozat,  ABH
    1994, 518, 521.).

    Noha  minden  párt  politikai tevékenység  folytatására  jött
    létre,  a népakarat kialakításában és kinyilvánításában  való
    részvételre  való alkalmasságukra, a közvéleményre  gyakorolt
    hatásuk  fokára, a politikai közvélemény-alakító képességükre
    a    megkülönböztető   ismérv   alapján    ésszerűen    lehet
    következtetni.

    Ezért  a  költségvetési  támogatásra  való  jogosultság  mint
    megkülönböztető ismérv alkotmányosan lehet külön csoportképző
    a pártok halmazán belül.

    Ugyanúgy, ahogyan az 1. és 2. Abh. szerint nem kifogásolható,
    ha  csak  a  "fontosabb"  állások betöltőinek  ellenőrzésére,
    illetőleg  adataik közzétételére kerül sor, nem kifogásolható
    az  sem,  ha csak a "fontosabb" pártok meghatározott vezetőit
    világítják át, és nem terjed ki az átvilágítás más, a  pártok
    működéséről  és  gazdálkodásáról  szóló  1989.  évi   XXXIII.
    törvényben  meghatározott választási  eredményt  el  nem  ért
    kisebb pártokra.

    1.2.
    a)  Az  Etv. 2. § (3) bekezdés 15-18. pontjai az ellenőrzendő
    személyi kör meghatározásánál több ismérvet alkalmaznak.
    Ezek egyike szerint - az egyéb feltételek teljesülése mellett
    - csak azok esnek az ellenőrzés hatálya alá, akik a politikai
    közvélemény  alakítására  a törvény  szerinti  közvetve  vagy
    közvetlenül "befolyást gyakorolnak".
    A  befolyásgyakorlás  homályos  és  határozatlan,  nem  kellő
    pontosságú  voltára hivatkozva állítják az  indítványozók  az
    Etv. 2. § (4) bekezdés b) pontja alkotmányellenességét is,  a
    jogállamhoz   [Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdés]   tartozó
    jogbiztonság sérelme miatt.

    Az  Etv.  2. § (4) bekezdés b) pontja kimondja, hogy befolyás
    gyakorlása: a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 20.  §  e)
    pontja  szerinti  minden olyan tájékoztatás,  amely  közvetve
    vagy    közvetlenül   alkalmas   a   politikai    közvélemény
    formálására.

    E  törvény  20. § e) pontja szerint "tájékoztatás: tényeknek,
    eseményeknek, hivatalos közleményeknek, beszédeknek, valamint
    az    ezekre   vonatkozó   véleményeknek,   elemzéseknek   és
    értékeléseknek sajtótermék útján történő nyilvános közlése".

    Az  Etv.  idézett  szabályából az következik,  hogy  az  Etv.
    alkalmazásában  befolyás gyakorlása  az  olyan  tájékoztatás,
    "amely   közvetve  vagy  közvetlenül  alkalmas  a   politikai
    közvélemény formálására".

    Az  indítványok lényege szerint ez a meghatározás homályos és
    határozatlan, az Etv. nem határozza meg kellő pontossággal  a
    befolyásgyakorlás   fogalmat  és   ezáltal   bizonytalan   az
    ellenőrzendő személyi kör is.

    Az  1160/B/1992. AB határozat értelmében általános és  elvont
    módon  megfogalmazott  jogi normák konkrét,  egyedi  esetekre
    való  vonatkoztatása jogalkalmazási kérdés.  A  jogalkalmazás
    során minden jogszabály értelmezésre szorul még akkor is,  ha
    annak   problémamegoldó,   alkotó  jellege   elmosódott,   az
    értelmezési   művelet  más  korábbi  jogszabályértelmezésekre
    támaszkodva rutinná vált. A határozat szerint azt általában a
    jogalkotás  dönti  el,  hogy  valamely  életviszonyt   milyen
    részletességgel  szabályoz. A döntés  kimondja,  hogy  "ez  a
    jogszabály homályosságától, értelmezhetetlenségétől különálló
    kérdés.  ...  A jogszabálynak ezért az életviszonyok  tipikus
    vonásait kell figyelembe vennie." (ABH 1993, 607, 608.).

    Az  Etv.  támadott  szabályának feltételei, a  rendelkezésben
    szereplő fogalmak ezt a követelményt kielégítik és a fogalmak
    nem is homályosak vagy értelmezhetetlenek.

    Csak   a   jogalkalmazás   számára   eleve   értelmezhetetlen
    jogszabály sérti a jogbiztonságot [vö.: 36/1997. (VI. 11.) AB
    határozat, ABH 1997, 222, 227-228.].

    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a  konkrét  esetben
    nem sérti a jogbiztonságot az, hogy a törvényi feltételeket a
    jogalkotó  inkább  keretjellegűen, és  nem  túl  részletezően
    határozta   meg.  Nem  alkotmányellenes,  hogy  a  jogszabály
    tényállása  nem tartalmaz tételes felsorolást  az  ellenőrzés
    alá  eső  műsorszolgáltatókról, lapokról, ezek  meghatározott
    tevékenységet   végző   munkatársairól.   Nincs   alkotmányos
    akadálya  annak, hogy a törvényalkotó átengedje az  Alkotmány
    szabályai   szerint   megfelelően   meghatározott    ismérvű,
    ellenőrzendő személyek konkrét meghatározását a jogalkalmazás
    számára.  Tételes felsorolás helyett a megfelelően általános,
    absztrakt  tényállás is alkalmas arra, hogy az Etv.  egységes
    ismérve a jogalkalmazásban érvényesüljön.

    Önmagában  nem sérti a jogbiztonságot az, ha a  jogszabály  a
    jogalkalmazás  során  értelmezésre szorul  és  esetenként  az
    értelmezés  problémamegoldó, alkotó jellege  kerül  előtérbe.
    Társadalmi-gazdasági   viszonyok  változása   új   jogszabály
    alkotását teheti szükségessé, új jogszabálynál az értelmezési
    művelet    más   korábbi   jogszabályértelmezésekre   kevésbé
    támaszkodhat, rutinná válásához megfelelő idő kell.

    Az  Etv. általános, elvont szabályainak konkrét esetekre való
    alkalmazása  és  ezzel kapcsolatban értelmezése,  ideértve  a
    "befolyás    gyakorlása"   újonnan   beiktatott    fogalmának
    tartalommal  kitöltését is, a konkrét  ügyekben  a  felhívott
    jogszabályok   alapján   a  jogalkalmazásra,   az   ellenőrző
    bizottságra  és  a  bírói gyakorlatra  tartozik.  A  támadott
    fogalom-meghatározás tekintetében a feltételezett értelmezési
    bizonytalanság,   amelyre   az   indítványozók   hivatkoznak,
    megalapozatlan.
    Az  Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre a jogszabály  önálló,
    alkotmányossági  kérdéstől elvonatkoztatott értelmezésére.  A
    támadott  -  és az előzőekben már ismertetett - rendelkezések
    szövegéből  és összefüggéseiből nem lehet olyan  megalapozott
    következtetésre  jutni, hogy a fogalmak  és  rendelkezések  a
    jogalkalmazás  számára eleve értelmezhetetlenek  lennének  és
    emiatt  a jogbiztonságot sértenék. Az Alkotmánybíróság  ezért
    elutasította az erre hivatkozó indítványokat.

    b) Az Etv. 8. §-a - a törvényben meghatározottak szerint - az
    ellenőrző    bizottságot   vizsgálódásra,    adatszolgáltatás
    kérésére, betekintésre jogosítja fel.

    Az  Etv.  10.  § (1) bekezdése szerint "a bizottság  eljárása
    során   -  ha  e  törvény  másként  nem  rendelkezik   -   az
    államigazgatási  eljárás általános szabályairól  szóló  1957.
    évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

    Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957.
    évi  IV.  törvény (a továbbiakban: Áe.) 26. §  (1)  bekezdése
    szerint  a  közigazgatási szerv köteles a határozathozatalhoz
    szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló
    adatok  nem elegendőek, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási
    eljárást folytat le.

    Az  Áe.  28. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási szerv  a
    tényállás megállapítása céljából az ügyfelet okirat vagy  más
    irat bemutatására hívhatja fel, illetőleg ennek érdekében más
    szervet megkereshet (10. §).
    Az  Áe.  29. § (1) bekezdése szerint az ügyre vonatkozó  tény
    tanúval  is  bizonyítható. A (2) bekezdés  kimondja,  hogy  a
    tanúként  megidézett  személy köteles a meghallgatása  végett
    megjelenni és tanúvallomást tenni.

    Az Alkotmánybíróság szerint nem szükséges, hogy az Etv. külön
    rendelkezzék arról, kinek kell a személyi hatály alá  tartozó
    személyekről   az  ellenőrző  bizottságot  tájékoztatni.   Az
    ellenőrző   bizottság  eljárása  során  bármilyen   törvényes
    bizonyítási    eszközt    az   Etv.   szabályai    értelmében
    felhasználhat. Az Etv. meghatározza a bizottság mint  sajátos
    közigazgatási szerv feladatát és azt a hatáskört is, amelynek
    ellátása  a  bizottságra  tartozik. A  bizottság  az  Etv-ben
    meghatározott  szempontok  alapján  természetes   személyeket
    ellenőriz,   és   az   ellenőrzés   eredményeként    tényeket
    megállapító    döntést    hoz.   A    bizottság    döntésének
    felülvizsgálatára   a   közigazgatási  határozatok   bírósági
    felülvizsgálatára   vonatkozó   szabályok    az    irányadók.
    Alkotmányellenes  mulasztás ebben a  körben  nem  állapítható
    meg,  a  hatályos  szabályok kellően biztosítják  az  eljárás
    lefolytatásának lehetőségét, ezért az Alkotmánybíróság ezt az
    indítvány elutasította.

    c)  Az  "internetes hírszolgáltatók"-fogalommal  kapcsolatban
    [Etv.  2.  §  (3) bekezdés 18. pont] az Alkotmánybíróság  nem
    látta    megállapíthatónak,   hogy   ez   a   fogalom   eleve
    alkalmazhatatlan, értelmezhetetlen lenne.

    Az Etv. említett általánosságából nem ered bizonytalanság. Az
    Etv-től    megkívánt   pontosság   a   jogállamhoz    tartozó
    jogbiztonság szempontjából jelentős mértékben függ  a  szóban
    forgó    jogszabály   tartalmától,   a   szabályozni   kívánt
    területtől, címzettjeinek számától és helyzetétől.

    Számos   jogszabály  tartalmazza  az  internet   szolgáltatás
    fogalmat  és  használja az internet, az internet  szolgáltató
    kifejezést (pl. a hírközlésről szóló 2001. évi XL.  törvény).
    Hírszolgálatra, hírszolgáltatóra, hírszolgáltatásra vonatkozó
    szabályokat  is több más jogszabály tartalmaz (pl.  az  1996.
    évi  CXXVII. törvény a nemzeti hírügynökségről, az 1996.  évi
    I. törvény a rádiózásról és televíziózásról, az 1986. évi II.
    törvény  a sajtóról). A szerzői jogban általánosan ismert  az
    olyan típusú nyilvánossághoz való közvetítés kérdése is, ahol
    a   közönség   a   hozzáférés  helyét  és  idejét   egyénileg
    választhatja  meg. A szerzői jog különbséget tesz  továbbá  a
    tartalomszolgáltatók és az ún. service provider  között,  aki
    az  internet-szolgáltatás műszaki-technikai hátterét  teremti
    meg.  Nem állapítható meg minderre figyelemmel, hogy az  Etv.
    címzettjei  alapos  okkal  bizonytalanságban  lehetnének   az
    internetes   hírszolgáltatók  fogalmi  meghatározás   mikénti
    alkalmazása tekintetében.

    Az  Etv. 2. § (3) bekezdés 18. pontjának egyéb rendelkezései,
    összefüggésben az Etv. általános céljával és az  ellenőrzendő
    személyi kör kiválasztásának általános szempontjaival,  kellő
    eligazítást  adnak e fogalom értelmezéséhez és a gyakorlatban
    való  alkalmazásához.  E  rendelkezések  az  Alkotmánybíróság
    szerint  nem  eredményezik a jogállamhoz tartozó jogbiztonság
    sérelmét.

    1.3.  Az  1. Abh-ban kifejtettek szerint a korábbi  politikai
    tevékenység  azon személyekkel kapcsolatosan közérdekű  adat,
    akiknek  jelenlegi tevékenysége is befolyásolja  a  politikai
    közvéleményt,   vagy  azáltal,  hogy  közhatalmat   gyakorol,
    politikai   közszereplést  vállal,  vagy  azáltal,   hogy   a
    közvélemény-formálás  közvetítőit,  médiumait  működteti,   s
    ezáltal    közvetlenül   képes   a   politikai    közvélemény
    alakítására.  "Ez  az ismérv azonban csakis a  feladatszerűen
    politikai véleményformálókra áll." (ABH 1994, 342, 364.)

    Nem  sérti  az  egyenlő elbánás elvét,  és  nem  valósít  meg
    alkotmányellenes   mulasztást   az,   hogy    a    kötelezően
    átvilágítandók között az egyházi méltóságok, a  köztestületek
    és   az   érdekképviseletek  vezetői  nem  szerepelnek.   Nem
    állapítható meg általánosságban, hogy e személyek  mindegyike
    feladatszerűen   politikai   véleményformáló    lenne;    nem
    állapítható meg az sem, hogy velük összemérhető más  személyi
    kör a törvény hatálya alatt szerepelne. A részben közhatalmat
    is gyakorló köztestületek vezetőit pedig - az 1. és a 2. Abh.
    értelmében   -  a  törvényhozó  az  átvilágításra   vonatkozó
    politikai    döntése   alapján   kihagyhatta   a   kötelezően
    átvilágítandók köréből. Az Etv. 2. § (3) bekezdése  egyébként
    egységes abban, hogy egyetlen köztestületre sem terjeszti  ki
    a törvény hatályát.

    1.4.
    a)  Új eleme a törvénynek, hogy az ügyvédek, a közjegyzők, az
    egyházi személyek és az átvilágítással nem érintett újságírók
    önkéntesen kérhetik az átvilágításukat.

    Az  Etv.  18. § (4) bekezdése - az egyik indítvány szerint  -
    diszkriminatív,          mulasztásban           megnyilvánuló
    alkotmányellenességet valósít meg az Alkotmány 70/A.  §-a  és
    59.   §-a   sérelme  miatt  azzal,  hogy  csupán  az  Etv-ben
    meghatározott  személyi kör számára teszi  lehetővé  igazolás
    kérését arról, hogy a kérelmező nem végzett az Etv. 1. §-ában
    meghatározott tevékenységet.

    Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.) 20. §-a szerint az Alkotmánybíróság  az
    arra   jogosult   indítványa  alapján  jár   el.   Jogszabály
    alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára    irányuló
    eljárás hivatalból nem indulhat [Abtv. 21. § (7) bekezdés].
    A  jelen  ügyben  az  Alkotmánybíróság  ezért  kizárólag  azt
    vizsgálta,  hogy az indítványban felhívott érvek  alapján  az
    Etv.   18.   §   (4)   bekezdése  tekintetében   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítható-e, azaz van-
    e  kötelezettsége a jogalkotónak arra, hogy mások számára  is
    lehetővé  tegye  igazolás kérését, illetve a jogalkotó  által
    választott   megkülönböztető   mérce   nem   diszkriminatív-e
    önmagában.

    A   jogalanyok   közötti  megkülönböztetés   ugyanis   -   az
    Alkotmánybíróság  következetes álláspontja  szerint  -  akkor
    tekinthető  alkotmányellenesnek, ha a  jogalkotó  önkényesen,
    ésszerű  indok nélkül, az azonos szabályozási  kör  alá  vont
    jogalanyok   között   tett   különbséget.   (191/B/1992.   AB
    határozat,  ABH  1992,  592,  593.)  Az  Alkotmánybíróság   a
    diszkrimináció   tilalmát   vizsgálva   a    43/B/1992.    AB
    határozatában   rámutatott  arra,  hogy   személyek   közötti
    diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha valamely  személyt
    vagy  embercsoportot más, azonos helyzetben lévő személyekkel
    vagy    csoporttal   történt   összehasonlításban    kezelnek
    hátrányosabb  módon (ABH 1994, 744, 745.). Az alapjognak  nem
    minősülő  egyéb jogra vonatkozó, személyek közötti  hátrányos
    megkülönböztetés  vagy  más  korlátozás  alkotmányellenessége
    akkor  állapítható  meg,  ha  a  sérelem  összefüggésben  áll
    valamely alapjoggal, végső soron az emberi méltóság általános
    személyiségi   jogával  és  a  megkülönböztetésnek,   illetve
    korlátozásnak  nincs tárgyilagos mérlegelés  szerint  ésszerű
    indoka, vagyis önkényes [35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH
    1994, 197, 200].

    Az   Etv.  koncepciójában  a  jogalkotó  kezdettől  fogva   a
    kötelezően   átvilágítandók  körét   határozta   meg.   Ebből
    következik,  hogy  másokat  nem  csupán  nem  volt   kötelező
    ellenőrizni, de lehetőség sem volt más személyeknek  az  Etv.
    szerinti ellenőrzésére. A hatályos törvény e két személyi kör
    mellett  egy  újabb csoportot is kialakított  azzal,  hogy  -
    viszonylag  szűk  körben  -  bevezette  a  kérelemre  történő
    ellenőrzés lehetőségét.

    E  szabály  hatálya  alá tartozó személy kérelmére  igazolást
    kaphat   arról,   hogy   az  Etv.  1.  §-ában   meghatározott
    tevékenységet nem végzett.
    Az  indítvány  alapján  az  Alkotmánybíróságnak  azt  kellett
    vizsgálnia,  hogy az Etv. 18. § (4) bekezdéséből megismerhető
    egységes  mérce  alapján  van-e  olyan  újabb  személyi  kör,
    amelynek kötelezően a 18. § (4) bekezdés hatálya alá  kellene
    tartoznia.

    Az  Etv.  az  igazolás  kiadásának kérését  is  meghatározott
    foglalkozások    gyakorlásához    kapcsolta.    Meghatározott
    foglalkozás   gyakorlása   és  a  szabályozás   szempontjából
    azonosnak  minősülő  foglalkozást űzők megkülönböztetése  más
    foglalkozást gyakorlóktól - tárgyilagos mérlegelés szerint  -
    általában ésszerű indok a különbségtételhez.

    b)  Az Alkotmánybíróság szerint az ügyvédet, a közjegyzőt, az
    egyházi    személyt    foglalkozásuk    szabályainál    fogva
    titoktartási   kötelezettség  terheli.  Ez   a   titoktartási
    kötelezettség  működésük  megszűnése  után  is  fennmarad.  A
    titoktartási  kötelezettség  a megbízó,  a  fél,  az  egyházi
    személlyel  kapcsolatban álló polgár  adataira,  az  említett
    hivatás gyakorlása során megismert tényekre vonatkozik.
    Megállapítható  az  is,  hogy  a  titoktartási  kötelezettség
    mellett   e   személyek  másokkal  össze   nem   hasonlítható
    közbizalmi tisztséget is betöltenek.

    Ezeknél az azonosságoknál fogva az Etv. az Alkotmány 70/A. §-
    ának és 59. §-ának sérelme nélkül megtehette, hogy csupán  az
    említett, közbizalmi tisztségeket gyakorló személyek  számára
    tette  lehetővé  igazolás kiadásának kérését; nem  tekinthető
    diszkriminatívnak,  mulasztásnak  az,  hogy  az   ügyvéd,   a
    közjegyző  és  az egyházi személy hivatása jellegzetességéhez
    nem   hasonlítható   más  természetű  foglalkozást   gyakorló
    személyek   számára  az  Etv.  igazolás  kérését  nem   teszi
    lehetővé.

    c)  Az  Etv. 18. § (4) bekezdése értelmében az átvilágítással
    nem   érintett   újságírók   is   önkéntesen   kérhetik    az
    átvilágításukat. Az újságírók titoktartási kötelezettsége nem
    hasonlítható  az  ügyvéd, a közjegyző és az  egyházi  személy
    hivatása e jellegzetességéhez.

    Ez  a szabály az Etv. 2. § (3) bekezdésének 16-18. pontjaiban
    meghatározott,  kötelezően ellenőrzendő  személyekkel  azonos
    foglalkozást   gyakorló,  de  nem  ellenőrzendő   személyekre
    vonatkozik, e szabályok végrehajtásához tapad.

    Az    azonos   munkahelyen,   azonos   beosztásban,    azonos
    foglalkozást  gyakorlók közül csupán azok ellenőrzését  teszi
    kötelezővé  az  Etv.,  akik  a  törvény  szövege  szerint  "a
    politikai  közvélemény alakítására közvetve vagy  közvetlenül
    befolyást gyakorolnak".

    A  kötelezően  ellenőrzendő személyek  kiválasztása  ebből  a
    körből  ebben az esetben jogalkalmazási kérdés. Az  elbírálás
    esetenként  vitára adhat okot, ami az eljárások elhúzódásához
    vezethet.   Minthogy  az  átvilágítási  eljárás  titkos,   de
    ugyanakkor   nyomós  társadalmi  szükséglet  a  szóban   lévő
    közérdekű  adatok  megismerése, ezt  a  folyamatot  ésszerűen
    segítheti   az,  ha  a  törvény  lehetővé  teszi  az   azonos
    munkahelyen,    azonos   beosztásban,   azonos   foglalkozást
    gyakorlók közül kérésükre azoknak az ellenőrzését is, akiknek
    ellenőrzése egyébként nem kötelező.

    Megállapítható,   hogy  az  Etv.  18.  §   (4)   bekezdésében
    alkalmazott mérce alapján nincs olyan személyi kör,  amelynek
    a  18.  §  (4)  bekezdés  hatálya alá kellene  tartoznia.  Az
    Alkotmánybíróság  ezért  elutasította  az  Etv.  18.  §   (4)
    bekezdésével    összefüggésben   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megszüntetésére irányuló indítványt.

    2.  Van  olyan  indítvány is, amely az  Alkotmány  8.  §  (1)
    bekezdése, 54. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, 57. §-a,
    60.  §  (2)  bekezdése,  70/A. §-a, 50.  §-a  és  48.  §  (3)
    bekezdése   egyes   szabályait  idézi,   mert   szerinte   "a
    hivatkozott  jogszabály alkotmányellenessége" így  foglalható
    össze.
    Ez  az  indítvány az Etv. szabályai közül csupán a 2.  §  (3)
    bekezdés   20.   pontját   támadja  határozottan,   a   bírói
    függetlenség sérelmére hivatkozva.

    a)  A  bíró  közhatalmat  gyakorol,  az  1.  Abh.  szerint  a
    közhatalmat  gyakorló személyek arra vonatkozó  adatai,  hogy
    korábban    a    jogállamisággal   ellentétes   tevékenységet
    folytattak, vagy olyan szerv tagjai voltak, amely korábban  a
    jogállamisággal  ellentétes  tevékenységet   folytatott,   az
    Alkotmány  61.  § szerinti közérdekű adatok; az  Országgyűlés
    ezért dönthetett úgy, hogy a bírák átvilágítandók.

    Az  Alkotmánybíróság  itt  is irányadónak  tekintette  a  már
    hivatkozott korábbi döntéseiben foglaltakat.

    Az 1. Abh. értelmében a közérdekűnek minősített és a továbbra
    sem  nyilvános adatok körének meghatározása olyan  "politikai
    kérdés",  amely a törvényhozónak viszonylag tág  teret  nyújt
    arra,  hogy egyensúlyozzon a között, hogy bizonyos funkciókat
    teljes  körűen  "átláthatóvá" tesz, míg mások tekintetében  a
    "stabilitás"   igényét  érvényesítve   korlátozza   az   adat
    hozzáférhetőségét és fenntartja a személyes adat jelleget. Az
    Alkotmányból  ez  a politikai döntés, azaz  az  átvilágítandó
    adatok  és a személyi kör pontos meghatározása, nem vezethető
    le.   Követelmény   viszont,   hogy   "az   Országgyűlés   az
    átvilágítandó   személyi  kört  és   a   közérdekű   adatokat
    egységesen a szerint a mérce szerint határozza meg,  amellyel
    - alkotmányos lehetőségei között - az Alkotmány 61. és 59. §-
    ai  kölcsönös  korlátait meghúzta." (ABH 1994, 342,  357.)  A
    bírák  esetében  nem  állapítható meg, hogy  az  Országgyűlés
    ennek az alkotmányos lehetőségnek a kereteit átlépte.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság az Etv. 2.  §  (3)  bekezdés  20.
    pontját támadó indítványt elutasította.

    b)  Az  Abtv.  22. § (2) bekezdése szerint az indítványnak  a
    kérelem  alapjául szolgáló ok megjelölése mellett  határozott
    kérelmet   kell  tartalmaznia.  Ez  azt  jelenti,   hogy   az
    indítványozónak  meg  kell jelölnie  nemcsak  a  jogszabályt,
    hanem a jogszabálynak azt a konkrét rendelkezését, amelyet az
    Alkotmánynak   ugyancsak   valamely  konkrét   rendelkezésébe
    ütközőnek tart (440/B/1993. AB végzés, ABH 1993, 910.).

    Az    indítványozó   beadványai   egyéb   vonatkozásban   nem
    tartalmaznak olyan határozott kérelmet, mint amilyet az Abtv.
    22. § (2) bekezdése kötelezően előír, ezért azok nem felelnek
    meg  az  érdemi  eljárásra  alkalmas  indítványokkal  szemben
    támasztott követelményeknek (32/B/1995. AB végzés, ABH  1995,
    1075.).

    Az  indítványozó nem jelölte meg azt, hogy milyen okból és az
    Alkotmány  mely  konkrét rendelkezésébe ütközőnek  tartja  az
    Etv. általa felhívott egyes szabályait. Az indítványnak ezt a
    részét,  mint  nem  kellően  határozott  kérelmet  tartalmazó
    indítványt,  az  Alkotmánybíróság ezért  visszautasította  az
    Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről    és    annak
    közzétételéről szóló 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 21.  §-a
    és a 29. § d) pontja alapján.

    3.   Az   egyik  indítványozó  az  Etv.  1.  §  e)  pontjával
    összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
    megszüntetését  kéri. Az indítványozó szerint  diszkriminatív
    az,  hogy  az Etv. említett szabálya különbséget  tesz  egyes
    önkényuralmi pártok között és csupán a Nyilaskeresztes Pártot
    említi, nem említi a MSzMP-t és ennek elődpártjait.

    Az 1. Abh. értelmében a közérdekűnek minősített és a továbbra
    sem  nyilvános  adatok körének meghatározása a törvényhozónak
    viszonylag  tág  teret nyújt arra, hogy  korlátozza  az  adat
    hozzáférhetőségét és fenntartsa a személyes adat jelleget.  A
    politikai döntés a nyilvánosság határait, azaz az átvilágítás
    mélységét  szűkebben  és  tágabban  is  meghatározhatja.   Az
    Alkotmányból az átvilágítandó adatok pontos meghatározása nem
    vezethető le.
    Követelmény viszont, hogy a közérdekűnek minősített  adatokat
    az  Etv.  1.  §  e)  pontja tekintetében  is  a  törvényhozás
    egységes   mérce  alapján  állapítsa  meg.  A  diszkrimináció
    vizsgálatának   előkérdése  tehát,  hogy  a  megkülönböztetés
    egymással összehasonlítható alanyi körre vonatkozik-e.

    Bár  az  Alkotmány  70/A.  § (1) bekezdése  szövegszerűen  az
    emberi,  állampolgári jogok tekintetében tiltja  a  hátrányos
    megkülönböztetést, a tilalom, ha a megkülönböztetés sérti  az
    emberi  méltósághoz való alapvető jogot,  kiterjed  az  egész
    jogrendszerre  [61/1992. (XI. 20.) AB  határozat,  ABH  1992,
    280, 281.]. Az alapjognak nem minősülő egyéb jogra vonatkozó,
    személyek   közötti  hátrányos  megkülönböztetés   vagy   más
    korlátozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  a
    sérelem  összefüggésben áll valamely alapjoggal, végső  soron
    az  emberi  méltóság  általános  személyiségi  jogával  és  a
    megkülönböztetésnek, illetve korlátozásnak nincs  tárgyilagos
    mérlegelés szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes  [35/1994.
    (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200]. Az állam joga  -
    s   egyben  bizonyos  körben  kötelezettsége  is  -,  hogy  a
    jogalkotás   során   figyelembe  vegye  az   emberek   között
    ténylegesen  meglévő  különbségeket [61/1992.  (XI.  20.)  AB
    határozat ABH 1992, 280, 282.].

    A  jogalanyok  közötti megkülönböztetés - az Alkotmánybíróság
    következetes   álláspontja   szerint   -   akkor   tekinthető
    alkotmányellenesnek, ha a jogalkotó önkényesen, ésszerű indok
    nélkül  tett különbséget az azonos szabályozási kör alá  vont
    jogalanyok között. (191/B/1992. AB határozat, ABH 1992,  592,
    593.) Az Alkotmánybíróság a diszkrimináció tilalmát vizsgálva
    a 43/B/1992. AB határozatában rámutatott arra, hogy személyek
    közötti  diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha  valamely
    személyt  vagy  embercsoportot más,  azonos  helyzetben  lévő
    személyekkel   vagy   csoporttal  történt  összehasonlításban
    kezelnek hátrányosabb módon (ABH 1994, 744, 745.).

    Az  Etv.  1. § e) pontja a Nyilaskeresztes Pártot említi,  az
    MSzMP-t,  illetve ennek elődpártjait nem. Az Etv. e  szabálya
    szerint  azt  kell ellenőrizni, hogy meghatározott  személyek
    (Etv. 2. §) tagjai voltak-e a Nyilaskeresztes Pártnak.

    Az  Alkotmánybíróságnak  abban kellett  állást  foglalnia  az
    indítvány  alapján, hogy az MSzMP-hez és egyes elődpártjaihoz
    a  tagként  való  tartozás ténye az  Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdése   szempontjából  összevethető-e  a  Nyilaskeresztes
    Pártban való tagsággal.

    Az  Alkotmánybíróság egyes döntéseiben a náci és  a  bolsevik
    önkényuralmi   rendszereket,  jelképeket  vagy   az   okozott
    sérelmeket   kezelte  egységesen  [14/2000.   (V.   12.)   AB
    határozat, ABH 2000, 83.; 28/1991. (VI. 3.) AB határozat, ABH
    1991,  88,  102.; 22/1996. (VI. 25.) AB határozat, ABH  1996,
    89,   101.].  Abból  azonban,  hogy  a  náci  és  a  bolsevik
    önkényuralmi rendszerek, jelképek és az okozott  sérelmek  az
    Alkotmány   70/A.   §   (1)  bekezdése   alapján   egységesen
    kezelendők,   nem  következik  az,  hogy  az   MSzMP-ben   és
    valamennyi elődpártjában már a betöltött tagság, az e  pártok
    tagjává  válás ténye önmagában is azonos megítélés  alá  kell
    hogy essen a Nyilaskeresztes Pártban betöltött tagsággal.

    Az  1944.  október 15-ét követő nyilas totális  diktatúra  és
    terror megvalósulásában a Nyilaskeresztes Párt tagsága  által
    betöltött  szerep, továbbá a Nyilaskeresztes Párt  tagságának
    önkéntes  vállalásával a nyilas rémuralomhoz való viszonyulás
    kifejezésre  juttatása  ebben a  történelmi  időszakban,  nem
    vethető  össze az indítványban felhívott egyes más pártokban,
    más történelmi időszakokban és más körülmények között vállalt
    tagság kérdéseivel az Alkotmány 70/A. §-a szempontjából, mert
    a  mondott pártok tagjai nem képeznek feltétel nélkül  azonos
    csoportot.
    Az  1944. október 15-ét követő sajátos történelmi helyzet  és
    ennek  következtében  az, ahogyan az ekkor  hatalomra  került
    Nyilaskeresztes  Párt  tagságának  vállalásával  az  érintett
    személy  a rendszer működésével való azonosulását kifejezésre
    juttathatta,   alkotmányjogi  szempontból  eltér   az   1956.
    novemberétől  szerveződött és 1989. októberében  feloszlatott
    MSzMP-ben  és  elődpártjaiban való taggá  válástól.  Az  Etv.
    egyes,  a  szóban  lévő  Nyilakeresztes Párthoz  hasonlítható
    szerveződésekben vállalt részvétel tényének vizsgálatát pedig
    előírja (1. § a), c) pont).
    Az  Alkotmánybíróság  -  fenntartva  a  náci  és  a  bolsevik
    önkényuralmi  rendszerek,  jelképek  és  az  általuk  okozott
    sérelmek   tekintetében  kifejtett  korábbi  álláspontját   -
    megállapítja: ha csoportképzés alapjának valamely pártban  az
    indítvány alapján a taggá válás tényét kell tekinteni,  akkor
    alkotmányossági szempontból, a kifejtettekre tekintettel, nem
    minősül   e   két   párt   tagsága  azonos   csoportnak.   Az
    Alkotmánybíróság   ezért   az  Etv.   1.   §   e)   pontjával
    összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
    megszüntetésére irányuló indítványt elutasította.

    4.  Egy  másik  indítványozó kérte, hogy "az Alkotmánybíróság
    állapítsa    meg,    hogy    az   Országgyűlés    mulasztásos
    alkotmánysértést  követett el azzal, hogy  jogszabályban  nem
    szabályozta   valamennyi  bíró  és  ügyész   nemzetbiztonsági
    ellenőrzését  és  nem  távolították  el  a  bíróságokról   és
    ügyészségekről  a  politikailag túlságosan elkötelezett  régi
    III/III-as  ügynököket.  Az Országgyűlés  ezen  mulasztása  ...
    sérti  az  Alkotmány 57. § (1) bekezdését, mert  politikailag
    túlzottan  elkötelezett III/III-as ügynökök és  egyes  nagyon
    elkötelezett  MSzMP-s káderek nem képesek arra a  bíróságokon
    és  ügyészségeken,  hogy munkájukból  száműzzék  a  politikai
    elkötelezettséget".

    A    nemzetbiztonsági   ellenőrzésről   a    nemzetbiztonsági
    szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
    Nbt.)  67-72.  §-ai  rendelkeznek.  A  68.  §  (1)  bekezdése
    értelmében  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok  által   végzett
    nemzetbiztonsági  ellenőrzés  célja  annak  vizsgálata,  hogy
    fontos  és  bizalmas  munkakörre  jelölt,  illetve  az  ilyen
    munkakört betöltő személyek megfelelnek-e az állami élet és a
    nemzetgazdaság  jogszerű működéséhez  szükséges,  valamint  -
    amennyiben        szükséges       -       a        nemzetközi
    kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételeknek.

    Az  Alkotmány 57. § (1) bekezdése a bírói úthoz való alapvető
    jogot szabályozza. Az Nbt. rendelkezései célja, tárgya és  az
    érintett  személyi  kört meghatározó egyes szabályok  alapján
    megállapítható, hogy a bírói úthoz való alapvető  jogból  nem
    vezethető  le  valamennyi  bíró  és  ügyész  nemzetbiztonsági
    ellenőrzésének alkotmányos követelménye.

    Az  indítványnak  az  a  része, amely  tartalma  szerint  azt
    kifogásolja, hogy nincs kötelező törvényi előírás a "III/III-
    as  ügynököknek"  a  bíróságokról és az  ügyészségekről  való
    eltávolítására,   nem  hozható  összefüggésbe   alkotmányjogi
    szempontból a bírói úthoz való joggal.

    A      mulasztásban     megnyilvánuló     alkotmányellenesség
    megszüntetésére irányuló indítványt ezért az Alkotmánybíróság
    elutasította.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

     Véleményem  szerint a jogalkotó az egyes fontos  tisztségeket
     betöltő  személyek  ellenőrzéséről és a Történeti  Hivatalról
     szóló  1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: átvilágítási
     törvény)   módosításáról  szóló  2000.  évi  XCIII.   törvény
     megalkotása   során   nem   érvényesítette   megfelelően   az
     Alkotmánybíróság   60/1994.  (XII.  24.)   AB   határozatában
     foglalt, az Alkotmány 70/A. §-ából fakadó azt a követelményt,
     amely   szerint  a  törvényhozónak  az  átvilágítandók  körét
     egységes alkotmányos ismérv alapján kell meghatároznia és ezt
     az   egységes   mércét  következetesen  kell  érvényesítenie.
     Alkotmánysértőnek   tartom   továbbá,   hogy   az    önkéntes
     átvilágítás  lehetőségét a jogalkotó csupán  az  ügyvédek,  a
     közjegyzők,   az   egyházi   személyek   és   a    kötelezően
     átvilágítandó  személyek körébe nem tartozó  sajtómunkatársak
     számára   tartja   fenn.  Végül,  álláspontom   szerint,   az
     átvilágítási  törvény  2.  § (3) bekezdés  16.,  17.  és  18.
     pontjaiban, valamint a 2. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt
     "közvetve  vagy"  fordulaton túl a  jogbiztonság  alkotmányos
     elvével  ellentétes  az  a  törvényi  rendelkezés  is,  amely
     előírja  az  "arra  illetékes hatóság  által  nyilvántartott"
     internetes    hírszolgáltatók   egyes    munkatársainak    az
     átvilágítását  [átvilágítási törvény 2. §  (3)  bekezdés  18.
     pont].

     1. Az Alkotmánybíróság a 60/1994. (XII. 24.) AB határozatában
     meghatározta  azokat az Alkotmányból fakadó  követelményeket,
     amelyeket a jogalkotónak figyelembe kell vennie akkor, amikor
     törvényt   alkot   acélból,  hogy   a   közvélemény   számára
     megismerhetővé  váljon, a közhatalmat  gyakorlók,  illetve  a
     politikai  közélet  egyes  szereplői  végeztek-e  korábban  a
     jogállamisággal  ellentétes  tevékenységet.  E   szerint   az
     átvilágítandók   körének   meghatározása   az    Országgyűlés
     mérlegelési  körébe  tartozó  politikai  döntés,  amely   "az
     átvilágítás    mélységét    szűkebben    és    tágabban    is
     meghatározhatja. Az Alkotmányból ez a politikai döntés,  azaz
     az  átvilágítandó adatok és személyi kör pontos meghatározása
     nem  vezethető le, hanem egyrészt az a követelmény,  hogy  az
     adatok  nem tarthatók titokban, de teljeskörűen nem  hozhatók
     nyilvánosságra  sem,  másrészt, hogy -  ha  már  a  politikai
     döntés megtörtént - az Országgyűlés az átvilágítandó személyi
     kört  és  a  közérdekű adatokat egységesen aszerint  a  mérce
     szerint  határozza  meg,  amellyel - alkotmányos  lehetőségei
     között  -  az  Alkotmány 61. és 59. §-ai kölcsönös  korlátait
     meghúzta." (ABH 1994, 342, 357.)
     Az  indítványozók által kifogásolt, az átvilágítási  törvényt
     módosító  2000.  évi  XCIII.  törvény  az  ügynökbírák  által
     végzett  átvilágítást a közhatalmat gyakorló személyek  körén
     túl  kiterjesztette a sajtó "közvéleményformáló  tisztségeket
     betöltő"  munkatársaira. A jogalkotó  dönthet  úgy,  hogy  az
     átvilágítást  csupán a közhatalmat gyakorló személyek  körére
     korlátozza, abban az esetben azonban, ha ezt a kört kitágítja
     azokkal   a   személyekkel,  akik  a  politikai  közvéleményt
     formálják,  a  homogén  csoportképző  ismérv  nem  az   egyes
     foglalkozáshoz,  hivatáshoz tartozás,  hanem  a  feladatszerű
     politikai véleményformálás ténye. Ez utóbbi pedig nem  csupán
     a   sajtó  munkatársainak  a  sajátja,  ahogyan  ugyanis   az
     Alkotmánybíróság   1994-ben   megállapította:   az    egyházi
     testületek,   és   azok   egyes   képviselő,   az    országos
     köztestületek,  vagy  például a  szakszervezetek  vezetői  "a
     politikai   közvélemény  formálásában   bizonyosan   szerepet
     játszanak".  (ABH 1994, 358.) Az egységes alkotmányos  ismérv
     (a     politikai    közvélemény    alakítása)    következetes
     végigvitelével  a  jogalkotó  a  2000.  évi  XCIII.   törvény
     megalkotása  után  is  adós  maradt,  mivel  önkényesen,   az
     Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését sértő módon állapította  meg
     a  közhatalmat  nem  gyakorló,  de  a  politikai  közvélemény
     kialakításában résztvevő, kötelezően átvilágítandó  szereplők
     körét.

     2.  Az egységes ismérv alkalmazását hiányolom az átvilágítási
     törvény 18. § (4) bekezdése kapcsán is, amely alapján bármely
     ügyvéd,  közjegyző,  egyházi  személy,  valamint  a  kötelező
     átvilágítás   alá  nem  eső  sajtómunkatárs  -  kérelmére   -
     igazolást  kaphat  arról,  hogy  a  múltban  nem  végzett  az
     átvilágítási  törvény 1. §-ában meghatározott jogállamisággal
     ellentétes tevékenységet. Az indítványozók szerint e  szabály
     azzal,  hogy  csupán  néhány "közbizalmi  hivatást"  gyakorló
     számára  teszi  lehetővé az önkéntes átvilágítást,  sérti  az
     Alkotmány  59.  § és 70/A. §-ait. A határozat  viszont  azzal
     érvel,  hogy  az ügyvéd, a közjegyző és az egyházi  személyek
     esetében  a titoktartási kötelezettség indokolja e  kivételes
     szabályt,  a kötelezően nem ellenőrizendő újságírók  esetében
     pedig    az   átvilágítandó   személyi   körrel   kapcsolatos
     jogalkalmazási viták elkerülése.
     Úgy  vélem, az Alkotmánybíróságnak figyelemmel kellett  volna
     lennie  a  15/1991.  (IV.  13.)  AB  határozatára,  amely   a
     személyes  adatok  védelmének  jogát,  annak  aktív  oldalára
     tekintettel,  információs önrendelkezési  jogként  értelmezi,
     amelynek  "az  a  tartalma,  hogy mindenki  maga  rendelkezik
     személyes  adatainak feltárásáról és felhasználásáról".  (ABH
     1991,   40,  42.)  A  60/1994.  (XII.  24.)  AB  határozatból
     következően   minden  olyan  közhatalmat  nem   gyakorló,   a
     politikai közéletben részt nem vevő, a politikai közvéleményt
     feladatszerűen nem alakító személy arra vonatkozó adata, hogy
     korábban    a    jogállamisággal   ellentétes   tevékenységet
     folytatott, személyes adatnak minősül.

     Az   Alkotmány   59.  §-ában  biztosított  személyes   adatok
     védelmének  joga  és  az Alkotmány 70/A. §  (1)  bekezdésében
     foglalt   diszkrimináció-tilalom  együttes  értelmezése   azt
     követeli    meg,    hogy    az   alapjogi    teszt    alapján
     elkerülhetetlenül  szükséges legyen az  önkéntes  átvilágítás
     lehetőségének  a  fent említett személyek  körére  szűkítése.
     Álláspontom  szerint  a  határozatban  említett  titoktartási
     kötelezettség  és  a jogalkalmazási viták elkerülésének  érve
     nem  minősíthető olyan célnak, amely másként el  nem  érhető,
     csak az információs önrendelkezési jog bizonyos személyi  kör
     számára  történő biztosításával. Mindezek alapján a jogalkotó
     akkor  járt  volna  el  az Alkotmány  59.  és  70/A.  §-ainak
     megfelelően,  ha  minden olyan személy  számára  biztosította
     volna  az  önkéntes átvilágítás lehetőségét, aki nem  minősül
     közhatalmat   gyakorló,   illetve  a   politikai   közéletben
     résztvevő  személynek, illetve alkotmányosan akkor szűkítheti
     az   önkéntes  átvilágításra  jogosult  személyek  körét,  ha
     bizonyítja,   hogy  az  valamely  másként   el   nem   érhető
     alkotmányos    cél    elérése   érdekében   elkerülhetetlenül
     szükséges.

     3.  Álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak a jogbiztonság
     alkotmányos  követelményére  tekintettel  meg  kellett  volna
     semmisítenie  az  átvilágítási törvény 2. § (4)  bekezdés  b)
     pontját.  Az átvilágítási törvényt módosító 2000. évi  XCIII.
     törvény  átvilágítani rendeli a nyomtatott sajtó, a rádió  és
     televízió,  továbbá  az internetes hírszolgáltatók  politikai
     közvélemény  alakítására közvetve vagy közvetlenül  befolyást
     gyakorló  főmunkatársait. Egyetértek  a  határozattal  abban,
     hogy   alkotmánysértő   a  politikai   közvéleményre   csupán
     közvetetten  befolyást  gyakorló  sajtómunkatársak   kötelező
     ellenőrzése. Véleményem szerint azonban - ugyanezen  okból  -
     megsemmisítendő lett volna az átvilágítási törvény 2.  §  (4)
     bekezdés  b)  pontjának  "közvetve  vagy"  fordulata  is.  Az
     átvilágítási  törvény  2. § (4) bekezdés  b)  pontja  azonban
     nemcsak  emiatt  aggályos.  A b)  pontban  foglalt  értelmező
     rendelkezés   azáltal   sérti  a   jogbiztonság   alkotmányos
     követelményét,   hogy   a  "befolyás  gyakorlása"   kifejezés
     magyarázatául  megismétli  a  törvényszövegben  már  szereplő
     kritériumot,  a  politikai közvélemény  formálására  közvetve
     vagy közvetlenül alkalmas tájékoztatást.

     Az Alkotmánybíróságnak végül figyelemmel kellett volna lennie
     arra,  hogy  az  átvilágítási törvény 2. § 18. pontjának  "az
     arra   illetékes  hatóság  által  nyilvántartott"   fordulata
     alkalmazhatatlan  és  végrehajthatatlan,   ezért   sérti   az
     Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság lényeges
     elemét alkotó jogbiztonságot. A sajtóról szóló 1986. évi  II.
     törvény  (a  továbbiakban: sajtótörvény) 12. § (2)  bekezdése
     alapján  az  időszaki  lap előállítása és  nyilvános  közlése
     bejelentési  kötelezettség alá esik. A sajtótörvény  időszaki
     lap  fogalmát meghatározó 20. § f) bekezdése nem  rendelkezik
     az online megjelenő hírlapokról, ezért az elektronikus lapok,
     legyenek  bár  csak  elektronikus formában  megjelenők,  vagy
     nyomtatott  formában közismert, de elektronikus  formában  is
     létező  lapok,  nem  egységesek abban,  hogy  önmagukat  -  a
     sajtójog szabályainak megfelelően - időszaki lapnak tekintik-
     e.  Ezért  a  ma Magyarországon működő egyes online  hírlapok
     közül  néhány időszaki lapként vetette magát nyilvántartásba,
     a  többi viszont ilyen bejelentés nélkül működik. Minthogy az
     elektronikus  formában megjelenő hírportálok  nyilvántartásba
     vételére    vonatkozó   szabályok   hiányoznak    a    magyar
     jogrendszerből, az átvilágítási törvény 2. § (3) bekezdés 18.
     pontjának  "az  arra illetékes hatóság által  nyilvántartott"
     fordulata alkalmazhatatlan.

     Budapest, 2003. június 2.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
     Dr. Strausz János alkotmánybíró különvéleménye

     A    határozat   rendelkező   részének   4.   pontjában    az
     Alkotmánybíróság - egyebek között - elutasította az 1994. évi
     XXIII.  törvény 1. § e) pontjával kapcsolatban a mulasztásban
     megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megszüntetésére  irányuló
     indítványt.

     Mivel  ezzel  a  döntéssel  nem értek  egyet,  különvéleményt
     jelentek  be  a határozat rendelkező részének fent  megjelölt
     része, valamint az ahhoz kapcsolódó indokolás ellen.

     Véleményem  szerint  az  indítvány  megalapozott,  ezért   az
     Alkotmánybíróságnak   meg  kellett   volna   állapítania   az
     alkotmánysértő mulasztás fennállását.

     Az  említett  1.  § e) pont a Nyilaskeresztes Pártban  viselt
     tagságot  is  átvilágítási okként  jelöli  meg,  a  határozat
     indokolása pedig ezen párt tagságának az 1944. október  15-ei
     események  utáni  magatartásában jelöli  meg  az  átvilágítás
     szükségességét  azzal  az  érveléssel,  hogy   a   kommunista
     pártokban  viselt tagság ettől teljesen eltérő megítélés  alá
     esik.

     Az  1.  §  a) - d) pontjaiban taxatíve felsorolt személyi  és
     tevékenységi kör ezzel szemben az 1945.-től 1990.-ig  terjedő
     korszakra,  tehát a szovjet megszállás korára vonatkozik,  és
     lényegesen  szűkebb terjedelmű az e) ponthoz  képest.  Itt  a
     rendszer  egyes  erőszakszerveiben viselt  tisztség,  illetve
     tagság szerepel az átvilágítás okaként, valamint egyes vezető
     állami és politikai tisztségek.

     Ellenőrzés (átvilágítás) alá esnek tehát - egyebek  között  -
     az  1945  után  különböző  elnevezés alatt  működő  politikai
     (állambiztonsági)  rendőrség  tisztjei  és  titkos  ügynökei,
     valamint az 1956-57-ben szolgálatot teljesítő karhatalmisták.
     Ebből  következik, hogy nem világítandók át ezzel szemben  az
     1957-től  1989-ig  működő  munkásőrség  tagjai,  noha  ez   a
     szervezet is fegyveres kommunista pártmilícia volt,  akárcsak
     az un. "pufajkás" karhatalom.

     Továbbá, ellentétben a nyilas párttagsággal, a váltakozó nevű
     kommunista  pártokban  (MKP, MDP, MSZMP)  viselt  tagság  nem
     minősül  átvilágítási oknak. Ezért ezek  tagjai  jelenleg  is
     ellenőrzés nélkül tölthetnek be minden, a 2. §-ban  felsorolt
     állami  és egyéb köztisztséget, annak ellenére, hogy 1990-ben
     nem  a  fasiszta,  hanem a kommunista  rendszer  bukott  meg,
     átadva helyét egy demokratikus jogállamnak.
     A   törvény  1.  §-ban  taxatíve  felsorolt  személyi  körrel
     kapcsolatban számos probléma merül fel.
     1.   Az   1.   §   a)  pontjánál  a  jogalkotó  a   politikai
     rendőrségeknek  csupán  egyik  -  belbiztonsági  -  részlegét
     tüntette  fel, és valamennyinél elhagyta a titkos hírszerzést
     és  elhárítást, noha ezek a szervek, mint a kommunista rezsim
     titkosszolgálatai, egységes egészet képeztek. Például az ÁVH-
     án,     majd     később    a    Belügyminisztérium     III-as
     főcsoportfőnökségén belül a hírszerzés,  az  elhárítás  és  a
     belbiztonsági  szolgálat  csupán alcsoportokat  képeztek,  de
     egymás   között  minden  szempontból  átjárhatók  voltak   és
     egységes felső vezetés alatt álltak.
     Tehát   nem   volt   szó  szervezetileg   különálló,   önálló
     hatóságokról.

     2.  Az  1.  §  e) pontjában megjelölt "Nyilaskeresztes  Párt"
     hiányos definíciót tükröz. A Szálasi-féle párt nemcsak  1944-
     ben,  hanem már 1937-től kezdve létezett, mégpedig parlamenti
     képviselettel  rendelkező pártként. A II.  világháború  alatt
     "Nyilaskeresztes Párt - Hungarista Mozgalom" néven szerepelt,
     és  1944.  október  15-én  ugyanúgy a  megszállók  jóvoltából
     szerezte meg a hatalmat, mint az MSZMP 1956. november 4-én.
     A    Szálasi-féle   bábkormányt   azonban   nem   egyedül   a
     "hungaristák"  alkották,  hanem  velük  koalícióban  még  más
     szélsőjobboldali  szervezetek  is,  így  a  Magyar  Megújulás
     Pártja,  a Magyar Nemzetiszocialista Párt, a Volksbund  és  a
     Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetsége.
     Kérdés,   hogy  ezek  tagjai  miért  nem  estek  vagy   esnek
     átvilágítás alá?

     3. Ezek a pártok - tagságukon belül, és nem az egész tagságra
     kiterjedően    -    fegyveres   pártmiliciákat,    terrorista
     különítményeket  hoztak létre, amelyek  1944/45-ben  a  német
     megszállókkal együttműködve karhatalomként jártak el.
     Ilyenek  voltak pl. a fegyveres nemzetszolgálat, a  fegyveres
     pártszolgálat,  a  Hungarista Légió és a  Nemzeti  Számonkérő
     Szervezet.

     4.  A II. világháború és az 1944-es német megszállás alatt  a
     fentemlített  szervezeteken kívül és azok mellett,  a  magyar
     állam természetesen ugyanúgy működtetett rendőri, karhatalmi,
     illetve titkosszolgálati szervezeteket, mint 1945 után is.
     Ezek  nagyrésze, feladatkörét tekintve, pontosan megfelelt  a
     későbbieknek, és ugyanúgy a politikai rendőrség és karhatalom
     funkcióit látta el.
     Ilyenek  voltak:  a  Budapesti Rendőrfőkapitányság  Politikai
     Rendészeti   Osztálya,   a   csendőrség   politikai   nyomozó
     osztályai,  a  tábori  csendőrség, a  Vezérkari  Főnökség  2.
     osztálya,    az    Államvédelmi    Központ,    valamint    az
     Állambiztonsági Rendészet, az un. "magyar Gestapo."
     A  jogalkotó  azonban ezekről tudomást  sem  véve,  csupán  a
     nyilas párttagság határozatlan definícióját vette alapul.

     5.  Az  1945.  előtti  és utáni helyzetet  tekintve  teljesen
     világos,   hogy   mindkét  fajta  totális  diktatúra   azonos
     szempontok  szerint létesített és működtetett olyan  rendőri,
     katonai  és politikai erőszakszervezeteket, amelyek  valamely
     külföldi  megszálló  hatalom  érdekében  tevékenykedtek,   és
     amelyek  társadalmi  bázisát ideológiai  töltetű  tömegpártok
     képezték.

     Sem erkölcsi, sem politikai szempontok nem indokolják, hogy a
     kétféle    rezsim    között   alkotmányjogilag    értékelhető
     különbséget tegyünk. Véleményem szerint a csoportképzés és  a
     különbségtétel   önkényes,   és  azt   legfeljebb   politikai
     kompromisszum magyarázhatja, amit viszont az Alkotmánybíróság
     nem lenne köteles figyelembe venni.

     A   határozat   indokolása  helyesen  mutat   rá,   hogy   az
     Alkotmánybíróság  számos  korábbi  határozatában  már  állást
     foglalt  abban,  hogy  a  náci és a  kommunista  önkényuralmi
     rendszerek között nem tehető ésszerű különbség.
     Ehhez képest kezelte azonosan a náci és kommunista rendszerek
     önkényuralmi jelképeit, és ítélte azonosan elbírálhatónak  az
     ezen  rendszerek  által okozott sérelmekért  járó  kárpótlási
     igényeket.

     A jelen ügyben a helyesen kifejtett érvekhez képest azonban a
     határozat  téves jogi következtetést vont le  a  totalitárius
     rendszereket működtető tömegpártok megítélése tárgyában.

     6. Az eddig kifejtetteket összegezve az a véleményem, hogy  a
     törvény  1. §-ában felsorolt taxáció önkényes csoportképzésen
     alapul    ésszerű    indok   nélkül,   és    egymással    nem
     összehasonlítható, nem homogén, hanem igen heterogén személyi
     és  tevékenységi  köröket vet össze. Ennek eredménye  viszont
     sérti  a  jogegyenlőség és az egységes,  azonos  szempontokat
     követő  egyenlő  elbírálás elvét, következésképpen  sérti  az
     Alkotmány    70/A.   §   (1)   bekezdésében   írt   hátrányos
     megkülönböztetés   tilalmát.  Ugyanakkor  viszont   előnyösen
     különbözteti     meg    a    kommunista    párttagokat     és
     tisztségviselőket a nyilasoktól.

     7.    Tekintettel   a   törvényi   szabályozás   hiányos   és
     következetlen voltára, álláspontom szerint nem az 1. §  a)  -
     e)  pontjainak  megsemmisítése, hanem  ezzel  kapcsolatban  a
     mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség kimondása lett
     volna  helyes,  részben az indítvány szerint,  részben  pedig
     hivatalból eljárva.

     A  jogalkotó  ugyanis - ha betartotta volna az azonos  mércén
     alapuló homogén csoportképzés szempontjait - az átvilágítandó
     jogalanyokat kétféleképpen csoportosíthatta volna:
     a)  Az egyik esetben kimondhatta volna, hogy a nyilas és  más
     hasonló  nemzetiszocialista  pártok,  valamint  a  kommunista
     "elődpártok"  tagjai nem tölthetik be a  2.  §-ban  felsorolt
     tisztségeket.    Ekkor    pártot    -    párttal,    s    nem
     erőszakszervezetet párttal hasonlított volna össze.

     Ez  a  megoldás  azonban célszerűtlen, mert a hajdani  nyilas
     párttagok nagyrészt már nem élnek, vagy életkoruk folytán  ma
     már   aligha  vannak  olyan  helyzetben,  hogy  a  közéletben
     szerepet  játszhassanak, a volt kommunista  párttagság  pedig
     önmagában ma már teljesen elvesztette jelentőségét.

     b)  A  másik  esetben a jogalkotónak azonosan  kellett  volna
     kezelnie    a    hajdani    totális    rendszerek    bizonyos
     erőszakszervezeteiben viselt tisztségeket. Tehát  a  fasiszta
     és    kommunista   titkosrendőrség,   politikai    rendészet,
     karhatalom  és fegyveres pártmilícia tisztségei  -  s  nem  a
     párttagság - valamint besúgói, ügynöki tevékenység képezhette
     volna az átvilágítás okát.

     Mivel  azonban  ezt  nem  tette  meg,  véleményem  szerint  a
     jogalkotó    mulasztásban    megnyilvánul    alkotmánysértést
     valósított meg.

     Budapest, 2003. június 2.
                                                 Dr. Strausz János
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The Act XXIII of 1994 on Checking Persons Holding Certain Key Positionsand Positions of Public Trust, and Persons Shaping Public Opinion, and on the Historical Archive Office
      Number of the Decision:
      .
      31/2003. (VI. 4.)
      Date of the decision:
      .
      06/02/2003
      .
      .
      en_0031_2003.pdfen_0031_2003.pdf