Hungarian
Ügyszám:
.
1116/D/2001
Előadó alkotmánybíró: Lévay Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1116/D/2001. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/1852
.
A döntés kelte: Budapest, 11/10/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabályok   alkotmányellenességének
  utólagos    megállapítására   és   megsemmisítésére    irányuló
  indítványok, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában meghozta
  a következő

                           határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
  évi  IV.  törvény  92.  § (1) bekezdése alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   indítványokat
  elutasítja.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a büntető jogszabályok  módosításáról
  szóló 1998. évi LXXXVII. törvény, valamint a Legfelsőbb Bíróság
  3/2002.       BJE      büntető      jogegységi       határozata
  alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére,
  továbbá    mulasztásban    megnyilvánuló    alkotmányellenesség
  megállapítására  irányuló alkotmányjogi panaszt  és  indítványt
  visszautasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság  a Kaposvári  Városi  Bíróság  9.  B.
  1029/2001/2.  számú,  illetve a Somogy  Megyei  Bíróság  3  Bf.
  975/2001/2.      számú      végzésének     alkotmányellenessége
  megállapítására és megsemmisítésére, illetve a  bíróságoknak  a
  konkrét  ügyben az összbüntetési eljárás lefolytatására történő
  utasítására   irányuló   alkotmányjogi   panaszt,   továbbá   a
  Legfelsőbb  Bíróság  Büntető Kollégiuma és a  Megyei  Bíróságok
  kollégiuma   jogértelmezési  kérdésekben   kialakított,   1999.
  február  22-i  és  1999. május 18-i álláspontja  vonatkozásában
  előterjesztett alkotmányjogi panaszt és indítványt, valamint  a
  bíróságoknak   az   összbüntetési   eljárás   során    követett
  jogalkalmazói  gyakorlata vizsgálatára vonatkozó  alkotmányjogi
  panaszt és indítványt visszautasítja.
                              Indokolás

                                 I.

    1.  Az  Alkotmánybírósághoz egy alkotmányjogi panasz  és  több
   indítvány  érkezett a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi
   IV.   törvénynek   (a  továbbiakban:  Btk.)  az  összbüntetésbe
   foglalásra vonatkozó 92. § (1) bekezdése, valamint a Legfelsőbb
   Bíróságnak  az  összbüntetési  eljárásra  vonatkozó  jogegységi
   határozata,   illetve  állásfoglalásai  alkotmányellenességének
   megállapítása  és megsemmisítése tárgyában. Az  indítványok  az
   összbüntetési eljárás során követett jogalkalmazói gyakorlat és
   egyedi    ügyek    alkotmánybírósági    felülvizsgálatát     is
   kezdeményezték.
    Az  Alkotmánybíróság  az ügyeket — tartalmi  azonosságukra  és
   tárgyi   összefüggésükre  tekintettel  —  az   Alkotmánybíróság
   ideiglenes   ügyrendjéről   és  annak   közzétételéről   szóló,
   módosított  és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001.  (XII.  3.)
   Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) (ABH 2003, 2065.) 28. §
   (1)  bekezdésének  megfelelően egyesítette, és  egy  eljárásban
   bírálta el.

    2.1.   Valamennyi  indítvány  kiváltó  oka,  hogy  a   büntető
   jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. törvény  (a
   továbbiakban:   Btkm.)   –  1999.  III.   1-jei   hatállyal   –
   megváltoztatta   az  összbüntetésbe  foglalás   szabályait.   A
   változás  lényege,  hogy az összbüntetésbe  foglalási  eljárást
   csak  akkor kell lefolytatni, ha a több, határozott ideig tartó
   szabadságvesztésre  ítélt elkövető valamennyi  ügyben  elbírált
   bűncselekményét a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedése
   előtt követte el.

    2.2.1.  Az  alkotmányjogi  panasz  előterjesztője  –  ismételt
   főtitkári  tájékoztatás ellenére is – azt kérelmezte,  hogy  az
   Alkotmánybíróság   a   Btkm.-t   „alkotmányossági   szempontból
   vizsgálja  felül.” A törvényen belül konkrét  rendelkezést  nem
   jelölt  meg.  Álláspontja  szerint a  törvény  azért  sérti  az
   Alkotmány 57. § (4) bekezdését és az 55. § (1) bekezdését, mert
   az  összbüntetésbe foglalási feltételek szigorodása  azokra  az
   elítéltekre  is  kihat,  akik  valamely  cselekményüket  még  a
   módosítás  hatályba lépése előtt követték  el.  A  Btkm.-ben  a
   törvényhozónak  intézkednie  kellett  volna   arról,   hogy   a
   szigorúbbá  vált  törvénynek ne legyen  visszaható  hatálya.  A
   panasz  ezen  része tehát tartalmilag mulasztás megállapítására
   irányul.
    Az  alkotmányjogi panasz előterjesztője kérte azt is, hogy  az
   Alkotmánybíróság a Kaposvári Városi Bíróság 9. B.  1029/2001/2.
   számú, illetve a Somogy Megyei Bíróság 3 Bf. 975/2001/2.  számú
   határozatának  alkotmánysértő  voltát  is  állapítsa   meg,   s
   rendelje el az érintett bíróságoknál az eljárás folytatását.  A
   panaszt  a  Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és  a  Megyei
   Bíróságok  (Fővárosi Bíróság) büntető kollégiuma 1999.  február
   22-i  és  1999.  május  18-i álláspontjára  is  kiterjesztette.
   Általában  is  kérte  az  összbüntetési eljárással  kapcsolatos
   jogalkalmazási gyakorlat „jogszabálysértő” voltának  kimondását
   és az ez alapján lefolytatott ügyekben a döntések vizsgálatának
   elrendelését.
    Az  eljárási  határidők tekintetében az  alkotmányjogi  panasz
   megfelel a formai követelményeknek.

    2.2.2.   Egy  indítványozó  –  saját  ügyéből  kiindulva,   de
   utólagos  normakontroll keretében – a Btk. 92. § (1) bekezdését
   támadta. Az első indítványban az Alkotmány 57. és 70/A.  §-ának
   egészére    hivatkozással    kérte    az    alkotmányellenesség
   megállapítását és a rendelkezés megsemmisítését.  Az  indítvány
   szövegéből  kikövetkeztethetően  ténylegesen  a  diszkrimináció
   tilalmába  ütközőnek  vélte, hogy a jelzett  szabály  csak  ún.
   quasi  halmazatban  álló elítéltetések  esetén  engedi  meg  az
   összbüntetésbe foglalást. Ezen kívül szintén kifogásolta még  a
   bíróság  ítélkezési  gyakorlatát és kérte  a  „korábbi  törvény
   visszaállítását”,  az ítélkezési gyakorlat anomáliáiba  történő
   alkotmánybírósági beavatkozást.
    Második  indítványában,  illetve annak többszöri  kiegészítése
   során az Alkotmánynak a bíróság előtti egyenlőséget kimondó 57.
   §   (1)   bekezdésére  hivatkozással  elsősorban   célszerűségi
   szempontok alapján ítélte alkotmányellenesnek a Btk. 92. §  (1)
   bekezdését,  illetve a Legfelsőbb Bíróság a 3/2002.  BJE  számú
   jogegységi  döntését.  Arra  hivatkozott,  hogy  ezek  alapján,
   valamint a kialakult ítélkezési gyakorlatra figyelemmel a quasi
   halmazat   hatálya   alá  nem  tartozó,  folyamatosan   töltött
   szabadságvesztés   büntetések  esetében  –   az   összbüntetési
   kedvezmény  hiányában – aránytalanul hosszú büntetést  kell  az
   elítéltnek   kiállnia.   Ez  pedig  nem   áll   összhangban   a
   bűncselekmény  súlyával,  az okozott  kárral,  és  a  rabtartás
   költségeivel.   Kifogásolta  azt  is,  hogy  a   Btkm.   nyomán
   visszaható hatállyal érvényesülnek az összbüntetésbe foglalás –
   korábbiaknál  szigorúbb – feltételei,  ami  az  Alkotmánynak  a
   bíróság  előtti  egyenlőséget garantáló 57.  §  (1)  bekezdésén
   kívül sérti a személyi szabadsághoz való jogot biztosító 55.  §
   (1)  bekezdését is és diszkriminatív elbírálást idéz elő. Végül
   a  jogegységi  határozatot az Alkotmány 77. §  (2)  bekezdésébe
   ütközőnek  is  vélte.  Mindezen felül –  az  előzőekkel  azonos
   alapon  –  a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a  Megyei
   Bíróságok  (Fővárosi Bíróság) büntető kollégiuma 1999.  február
   22-i álláspontját szintén alkotmánysértőnek tartotta.

    2.2.3.  A  harmadik  indítványozó  az  Alkotmány  70/A.  §-ára
   hivatkozással     a     Btk.    92.     §     (1)     bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítását kérte. Kérelmét  –  azon
   kívül,   hogy   egyedi   ügyében  a   bíróság   megtagadta   az
   összbüntetésbe foglalási eljárás lefolytatását – nem indokolta.

                                 II.

    Az    alkotmányjogi   panasz   és   az   indítványok   részben
   megalapozatlanok, részben érdemi elbírálásra alkalmatlanok.

    1.   Az   Alkotmánybíróság  elsőként  az  indítványok  és   az
   alkotmányjogi panasz elbírálhatóságát vizsgálta.

    1.1.  Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során kialakította
   azokat a minimális tartalmi és formai kritériumokat, amelyeknek
   –  az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)  22.  § (2)  bekezdésére  és  48.  §  (1)
   bekezdésére figyelemmel – az indítványoknak és az alkotmányjogi
   panaszoknak meg kell felelnie. Álláspontja szerint:  az  érdemi
   alkotmányossági vizsgálat elvégzése csak akkor  lehetséges,  ha
   az  indítvány,  illetve az alkotmányjogi panasz  tartalmazza  a
   támadott   jogszabály  pontos  megnevezését  és  az   Alkotmány
   megfelelő  rendelkezésének  megjelölése  mellett,  a  benyújtás
   alapjául  szolgáló okot, valamint az Alkotmánybíróság döntésére
   vonatkozó  határozott kérelmet. Az Abtv. 37. §-a értelmében  az
   alkotmányellenesség   utólagos   megállapítását    kezdeményező
   indítványban javasolni kell a támadott rendelkezés teljes  vagy
   részbeni megsemmisítését (részletesen pl.: 440/1993. AB végzés,
   ABH  1993, 910–911.; 472/B/2000. AB határozat, ABH 2001, 1655.;
   574/B/2000.  AB végzés, ABH 2001, 1658.). Nem elegendő  továbbá
   az    Alkotmány,   illetve   a   támadott   jogszabály    egyes
   rendelkezéseire   hivatkozni,  meg  kell  indokolni,   hogy   a
   megsemmisíteni  kért  jogszabály miért és  mennyiben  sérti  az
   alaptörvény   felhívott  rendelkezését  [pl.   654/H/1999.   AB
   határozat,  ABH 2001, 1645.; 472/B/2000. AB végzés,  ABH  2001,
   1655.;   494/B/   2002.  AB  végzés,  ABH  2002,   1783.].   Az
   1405/B/1997.  AB  határozat összefoglalóan rámutatott,  majd  a
   425/B/2005.  AB  végzés  megerősítette, hogy  a  jogszabályokat
   teljes  egészükben támadó, vagy általánosságban, jogintézmények
   lebontására  átfogóan irányuló indítványok  érdemi  elbírálásra
   alkalmatlanok  (ABH 2006, 1081, 1088.; ABK 2008.  június  1050,
   1051.).
    Az  alkotmányjogi  panasznak ezen kívül meg kell  felelnie  az
   Abtv.   48.  §-ában  foglalt  feltételeknek  is.  Alkotmányjogi
   panasszal   az   fordulhat   az   Alkotmánybírósághoz,   akinek
   jogsérelme  az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása  folytán
   következett  be, egyéb jogorvoslati lehetőséget már kimerítette
   vagy   más  jogorvoslati  lehetőség  számára  nem  biztosított.
   Eljárási   szabály,  hogy  a  panasz  benyújtására  a   jogerős
   határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül van mód  [pl.
   23/1991.  (V. 18.) AB végzés, ABH 1991, 361, 362.; 46/2003.  AB
   határozat,   ABH   2003,   488,  510.].  Alkotmányjogi   panasz
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítására  nem
   terjeszthető  elő,  ez az Abtv. vonatkozó rendelkezéseiből  nem
   vezethető le (1044/B/1997. AB határozat, ABH 2004, 1160, 1176.;
   986/B/1999.  AB határozat, ABH 2005, 889, 900.; 276/D/2002.  AB
   határozat, ABH 2006, 1369, 1373.).
    Alkotmányjogi  panasz és indítvány alapján az Alkotmánybíróság
   csak akkor járhat el, ha az abban foglalt kérelem elbírálása az
   Abtv.  1.  §-a  alapján hatáskörébe tartozik.  Nem  tartozik  a
   testület hatáskörébe a jogalkalmazói gyakorlat felülvizsgálata,
   a  –  jogegységi  határozatot leszámítva – a  különböző  szintű
   bíróságok   által   kialakított,  az   ítélkezési   gyakorlatot
   orientáló közös „álláspontok”, állásfoglalások felülvizsgálata,
   minthogy  ezek  – a jogalkotásról szóló 1987. évi  XI.  törvény
   szerint   nem  is  minősülnek  jogszabálynak  vagy  az   állami
   irányítás     egyéb    eszközének.    Nincs    hatásköre     az
   Alkotmánybíróságnak   a   jogalkalmazói   gyakorlat   közvetlen
   irányítására  konkrét  határozatok „alkotmányossági  szempontú”
   vizsgálata révén és nem utasíthatja a bíróságokat meghatározott
   eljárások      lefolytatására,      döntések      meghozatalára
   (összefoglalóan pl: 57/1991. (XI. 8.) AB határozat,  ABH  1991,
   272,  277.;  1267/D1997.  AB végzés,  ABH  1998,  1131,  1132.;
   744/B/2002. AB végzés, ABK 2008. június, 1072–1073.).

    1.2.  Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata  szerint  érdemi
   vizsgálat   nélkül  visszautasítja  azokat  az   indítványokat,
   amelyek   nem   felelnek   meg  az   Abtv.   által   támasztott
   követelményeknek  (pl. 472/2000. AB végzés,  ABH  2001,  1655.;
   630/B/2003. AB végzés, ABH 2004, 2113, 2114.).
    Az alkotmányjogi panasz és az indítványok – nagyobb részben  –
   nem   teljesítik   az   1.1.  pontban  részletezett   minimális
   kritériumokat.  Az  alkotmányjogi panasz előterjesztője  és  az
   indítványozók   is   elsősorban  egyedi  ügyük   felülbírálatát
   kívánták   elérni.   Kérelmükben  olyan  (a  szakmai   eljárási
   törvények szerint a rendes bíróságok előtti eljárásban  részben
   működő)   jogi  technikák  alkalmazására  vonatkozó   igényeket
   fogalmaztak   meg,  amelyek  révén  –  az  Alkotmánybíróság   –
   álláspontjuk  szerint – közvetlenül beavatkozhat az  ítélkezési
   gyakorlatba. (Pl. ítéletek felülbírálata, a bíróságok utasítása
   a  konkrét  eljárások  folytatására és az ítélkezési  gyakorlat
   átalakítására.)  A kérelmek végső soron azt  célozták,  hogy  a
   konkrét ügyekben, illetve a továbbiakban is általános érvénnyel
   a  Btkm.  előtt  hatályos törvény kerüljön  alkalmazásra.  Erre
   irányult különösen a globálisan támadott Btkm. és a 3/2002. BJE
   teljes körű megsemmisítését kezdeményező panasz és indítvány.
    Az  Alkotmánybíróság  az 1.1. pontban kifejtettek  alapján  az
   Ügyrend  29.  §  b),  d) és e) pontja alapján  visszautasította
   mindazon  kérelmeket,  amelyek  elbírálására  nincs  hatásköre,
   amelyek  esetében  a hiánypótlás nem történt  meg  megfelelően,
   illetve  az alkotmányjogi panaszt azon az alapon is,  mert  nem
   felel   meg   az   Abtv.   48.  §  (1)   bekezdésében   foglalt
   követelményeknek.

    2.  A  továbbiakban az Alkotmánybíróság az indítványoknak azon
   részével  foglalkozott  érdemben, amelyek  a  Btk.  92.  §  (1)
   bekezdését  az  Alkotmány 55. § (1), 57. § (1)  és  77.  §  (2)
   bekezdésére alapítva támadták.

    2.1.  Az  indítványozók az Alkotmány 55.  §  (1)  bekezdésének
   sérelmét  arra  alapították,  hogy a  megváltozott  szabályozás
   következtében  mindazon  esetekben, ha  az  általuk  elkövetett
   cselekmények   és  jogerős  elítéltetések  nem   állnak   quasi
   halmazati   viszonyban,   nem   részesülnek   az   összbüntetés
   kedvezményében.  Így  hosszabb időt kell  büntetés-végrehajtási
   intézetben tölteniük.
    Az  Alkotmánybíróság a 65/2003. (XII. 18.) AB határozatában  a
   személyi  szabadság korlátozásának alkotmányossági kritériumait
   általános   érvénnyel  foglalta  össze.  Ennek  rövid   lényege
   szerint:   az  ezt  előíró  törvénynek  tartalmaznia   kell   a
   korlátozás  okát, annak formáját, és az arra vezető eljárás,  a
   jogorvoslat szabályait. A korlátozás arányosságának megítélését
   alkotmányi   követelményeken  alapuló  tényezők  befolyásolják,
   amelyek   közül  meghatározó  a  szabadságelvonás   időtartama,
   indokoltsága,  az  azzal  érintett  személy  részére  megfelelő
   körülmények és az őt megillető jogok gyakorlásának biztosítása,
   valamint   a   jogtalan  szabadságelvonás  esetére  biztosított
   jogorvoslati   jog,   illetve   az   egyéb   jogkövetkezmények,
   kompenzációk  meghatározása és azok  megfelelősége  (ABH  2003,
   707, 716.).
    Az  indítványokból nem állapítható meg olyan körülmény,  amely
   kimutatható    kapcsolatban   állna   a    fenti    kritériumok
   bármelyikével  is. Az összbüntetés a Btk. rendszerében  nem  új
   elítéltetés,  hanem az elítélt számára biztosított  kedvezmény.
   Az  erre  vonatkozó szabályozás megalkotása során a  jogalkotót
   széles  mérlegelési jog illeti meg. Az a tény, hogy a jogalkotó
   a     szabályozást     szigorúbb    irányban    megváltoztatta:
   kriminálpolitikai  döntés,  s így nem  lehet  alkotmánybírósági
   megítélés  tárgya.  Az Alkotmánybíróság már  működése  kezdetén
   leszögezte,    hogy   önmagukban   a   jogpolitikai    döntések
   felülvizsgálata nem tartozik a kompetenciájába;  e  döntéseknek
   csak  a  jogi  normában  testet öltött eredményét  vizsgálhatja
   (1214/1990.  AB határozat, ABH 1995, 571, 573, 574.).  Minderre
   figyelemmel  nincs  értékelhető  alkotmányjogi  összefüggés   a
   támadott  rendelkezés és az Alkotmány hivatkozott  rendelkezése
   között.

    2.2.  Az  Alkotmány 57. § (1) bekezdésének  a  bíróság  előtti
   egyenlőségre  vonatkozó  tartalmát az Alkotmánybíróság  korábbi
   döntéseiben    ugyancsak   tisztázta.    Az    Alkotmánybíróság
   értelmezésében  „ez  a  szabály  a  bírói  útra  tartozó  ügyek
   tekintetében eljárási alapelvet fogalmaz meg. A bíróság  előtti
   egyenlőség  a  személyek  általános jogegyenlőségének  a  bírói
   eljárásra  való vonatkoztatása.” Az erre vonatkozó  garanciákat
   elsősorban   az   eljárási   törvények   a   perbeli   pozíciók
   egyenjogúságának, mellérendeltségének, a kétoldalú meghallgatás
   követelményének  szabályozásával  biztosítják  [összefoglalóan:
   pl. 75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376, 382.].
    Az  indítványokban  foglalt érvelések nem  tartalmaznak  olyan
   körülményt,  amelyből  a  jogérvényesítés  során  a  jogalanyok
   között  fennálló  egyenlőtlenségre  lehetne  következtetni.   A
   támadott  jogszabály anyagi jogi természetű problémát vet  fel,
   az  indítványok  pedig  a terhelteknek  a  jogszabály  változás
   előtti   és   utáni   általános  jogi  helyzete   összemérésére
   vonatkoznak.  Így tehát nem állnak összefüggésben az  Alkotmány
   most vizsgált rendelkezésével.

    2.3.  Az  Alkotmány 77. § (2) bekezdésének azon  rendelkezése:
   mely  szerint  az  Alkotmány  és  az  alkotmányos  jogszabályok
   mindenkire  egyaránt kötelezőek, szintén nincs alkotmányjogilag
   értékelhető  összefüggésben a támadott rendelkezés tartalmával.
   Ezen  alkotmányi  rendelkezés nem alapozza meg  a  jogszabályok
   megváltoztathatatlanságát, nem alapítható rá olyan igény,  hogy
   a  büntető  anyagi  jogszabályok a terhelt számára  kedvezőtlen
   irányban ne módosuljanak.
    A  2. pontban kifejtettekre tekintettel az Alkotmánybíróság az
   indítványokat elutasította.
                           Dr. Holló András
                 az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

             Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Kiss László             Dr. Kovács Péter
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Lenkovics Barnabás      Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró           előadó alkotmánybíró

                           Dr. Holló András
                 az Alkotmánybíróság helyettes elnöke,
                      az aláírásban akadályozott
                         Dr. Trócsányi László
                         alkotmánybíró helyett

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1116/D/2001
    Date of the decision:
    .
    11/10/2008
    .
    .