English
Hungarian
Ügyszám:
.
1271/A/2008
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 142/2010. (VII. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/668
.
A döntés kelte: Budapest, 07/12/2010
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
    
    Az  Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által   elfogadott,   de   még   ki   nem   hirdetett   törvény
   alkotmányellenessége    előzetes    vizsgálatára     benyújtott
   indítványa alapján – dr. Bragyova András, dr. Holló András, dr.
   Kiss    László    és    dr.    Lévay   Miklós    alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő
    
                            határozatot:
    
    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   az    egységes
   mezőgazdasági    támogatási    rendszer    bevezetéséről     és
   működtetéséről  szóló,  az  Országgyűlés  2008.  október   20-i
   ülésnapján  elfogadott  törvény 15. § (3)  bekezdés  a)  pontja
   alkotmányellenes.
    
    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.
     
     1.  Az  Országgyűlés a 2008. október 20-i ülésnapján 205  igen
    szavazattal, 163 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás  mellett
    elfogadta   az   egységes  mezőgazdasági  támogatási   rendszer
    bevezetéséről   és   működtetéséről   szóló,   T/5883.    számú
    törvényjavaslatot (a továbbiakban: SPS törvény).
     Az  Országgyűlés  elnöke az SPS törvényt 2008.  október  28-án
    küldte át a köztársasági elnök hivatalába kihirdetésre. Az  SPS
    törvénnyel  szemben a köztársasági elnök alkotmányos aggályokat
    fogalmazott meg, ezért azt nem írta alá, hanem a 2008. november
    12-én  kelt indítványában – az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében
    biztosított  jogkörénél  fogva – az  Alkotmánybíróságról  szóló
    1989.  évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. §-ának  a)
    pontja,  21. § (1) bekezdésének b) pontja és a 35. §-a  alapján
    az    SPS    törvény   előzetes   alkotmányossági   vizsgálatát
    kezdeményezte.
     A  köztársasági  elnök  indítványa értelmében  a  kihirdetésre
    megküldött   törvény   15.   §   (3)   bekezdés    a)    pontja
    alkotmányellenes,  sérti az Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt jogállamiság elvéből következő jogbiztonság elvét.
     Az   indítvány  lényege  szerint  a  törvény  által  bevezetni
    kívánt,  a  termőföldtől  és  termeléstől  eloldott  támogatási
    jogosultságnak  mint a termelőt megillető  új,  önálló  vagyoni
    értékű  jog  egyik  elemének  a törvény  hatálybalépése  előtti
    harmadik  évben  (2006-ban) igénybe vett nemzeti támogatásokhoz
    kötése  a  jogosultság első kiosztásakor – az  érintetteknek  a
    megváltozott   jogszabályi  környezethez  való  alkalmazkodásra
    biztosított  kellő  felkészülési idő hiánya  miatt  –  sérti  a
    jogbiztonságot.
     Az  indítvány szerint a törvény 15. § (3) bekezdése a  korábbi
    támogatási rendszer szabályainak megváltozásához kapcsolódik. A
    törvény alapjaiban változtatja meg a támogatás rendszerét, és a
    támogatásban  való  részvétel  feltételeit  részben  a  múltban
    létrejött  jogviszonyokra alapozza,  úgy,  hogy  az  érintettek
    korábbi vagyoni hatású döntéseiknél, jogviszonyaik alakításánál
    értelemszerűen  nem  számolhattak  a  jelen  törvényből   adódó
    következményekkel.  Ez különösen hátrányosan  érinti  azokat  a
    földtulajdonosokat,  akik 2006 előtt vagy 2006-ban  haszonbérbe
    adták  termőföldjüket. Az erre vonatkozó szerződés megkötésekor
    ugyanis  a  tulajdonosok nem tudhatták,  hogy  a  haszonbérleti
    szerződés alapján 2009-től az SPS törvény alapján a haszonbérlő
    szerez  támogatási  jogosultságot. Ez  a  tulajdonosok  számára
    azért  hátrányos,  mert a támogatási jog  adott  haszonbérlőhöz
    rendelése,  a  konkrét  termőföldtől való  eloldása  jelentősen
    megnehezíti  más  haszonbérlővel  a  szerződéskötést,   és   az
    ingatlan  eladását is. Az új haszonbérlő, vagy az új tulajdonos
    ugyanis  nem  szerzi  meg automatikusan  a  területhez  tartozó
    korábbi  támogatási  jogosultságokat. A mezőgazdasági  termelők
    körén  belül is hátrányos helyzetbe kerülnek azok, akik az  SPS
    törvény  alapján,  az  SPS  törvény  15.  §  (3)  bekezdése  a)
    pontjában meghatározott bázisidőszakban – a 2006. naptári évben
    –    nem    részesültek   releváns   támogatásban   a   nemzeti
    költségvetésből.  Ezzel  egyebek mellett  mindazok  a  termelők
    hátrányt  szenvednek  az SPS törvény értelmében,  akik  vagy  a
    2007.,  vagy a 2008. naptári évben kezdték meg tevékenységüket,
    vagy   növelték  az  általuk  megművelt,  támogatásra  jogosító
    területet. A 2006. naptári év bázisévként való kijelölése miatt
    e   termelők  tényleges  támogatása  adott  esetben  jelentősen
    csökkenhet.
     
     2.  Az Alkotmánybíróság az indítványt véleményezésre megküldte
    a  földművelésügyi és vidékfejlesztési, valamint az igazságügyi
    és rendészeti miniszternek. Az indítványra a földművelésügyi és
    vidékfejlesztési miniszter tett észrevételt.
     3.  Az  Alkotmánybíróság a 2009. november  3-i  teljes  ülésen
    meghallgatta  Gráf  József földművelésügyi és  vidékfejlesztési
    minisztert.
     
                                  II.
     
     1. Az Alkotmány szabályai szerint:
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam. (…)”
     
     2.  Az  SPS  törvénynek  a  köztársasági  elnöki  indítvánnyal
    támadott  szabályai és egyéb, a támadott szabállyal  összefüggő
    rendelkezései a következőképpen szólnak:
     
     „3.   §   (1)  A  támogatási  jogosultság  dolognak   minősülő
    mezőgazdasági vagyoni értékű jog.
     (2)   A   támogatási  jogosultság  ideiglenes   átengedéséhez,
    tulajdonjogának átruházásához annak átadása nem szükséges.
     (3)  A támogatási jogosultság a kiosztását elrendelő határozat
    jogerőre emelkedésének napján kerül a jogosult tulajdonába.
     (4)  A  támogatási  jogosultság  a  közösségi  jogi  aktusban,
    valamint  az e törvényben meghatározottak szerint korlátozottan
    forgalomképes.
     (5)  Amennyiben  a jogosult a támogatható területnek  minősülő
    termőföldet  és  a  termőföld  hektárszámával  megegyező  számú
    támogatási  jogosultságot  ugyanazon  személy  számára  kívánja
    átruházni vagy ideiglenesen átengedni, a termőföld tekintetében
    elővásárlásra  vagy előhaszonbérletre jogosult e  jogával  csak
    úgy  élhet,  ha  mind  a termőföldre, mind pedig  a  támogatási
    jogosultságra vonatkozó ajánlatot elfogadja.
     (6)   Amennyiben   a   támogatási  jogosultság   átruházására,
    ideiglenes  átengedésére a termőfölddel együtt  kerül  sor,  az
    erről   szóló   közokiratnak,  vagy  teljes   bizonyító   erejű
    magánokiratnak  tartalmaznia kell a  földterület  Mezőgazdasági
    Parcella   Azonosító   Rendszerben  (a   továbbiakban:   MePAR)
    szerinti, és jogszabályban meghatározott azonosítási adatait.
     (7)  A  (6) bekezdésben foglaltak szerinti adatok hiányában  a
    megállapodás  jóváhagyása iránti kérelmet  a  mezőgazdasági  és
    vidékfejlesztési  támogatási  szerv  érdemi  vizsgálat   nélkül
    elutasítja.
     (8)    A    mezőgazdasági   haszonbérlet   megszűnése,    vagy
    megszüntetése egyben az ahhoz kapcsolódó támogatási jogosultság
    haszonbérletére  kötött  megállapodás  megszűnésének,   illetve
    megszüntetésének is minősül.” (…)
     
     „5.  § (1) A támogatási jogosultság a közösségi jogi aktusban,
    valamint a jogszabályban foglalt feltételek teljesítése  esetén
    jogosít támogatás igénybevételére.
     (2)   A   közösségi  jogi  aktusban  foglaltaknak  megfelelően
    jogszabályban   meghatározottak  szerint   sajátos   feltételek
    teljesítéséhez kötött támogatási jogosultság is kiosztható.
     (3)   A   mezőgazdasági  termelő  személyében  öröklés   miatt
    bekövetkezett változás, valamint jogutódlás esetében, illetve a
    mezőgazdasági  üzem  egészben, vagy részben történő  átruházása
    alkalmával legfeljebb annyi támogatási jogosultság kerülhet  az
    örökös,  a jogutód, illetve a szerződő fél tulajdonába, amennyi
    az  érintett mezőgazdasági termelőt az átruházásra kerülő  rész
    vonatkozásában  eredetileg  is megillette,  illetve  amennyi  a
    mezőgazdasági üzemhez eredetileg is tartozott.
     (4)  Öröklés  vagy jogutódlás esetén a támogatási  jogosultság
    alapján  járó  támogatást a támogatási jogosultságot  megszerző
    mezőgazdasági termelő örökös vagy jogutód mezőgazdasági termelő
    veheti igénybe.” (…)
     
     „15.  § (1) A támogatási jogosultságok első alkalommal történő
    kiosztásakor a támogatási jogosultságok darabszámát – közösségi
    jogi aktus illetve jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a
    jogosult terület alapján kell megállapítani.
     (2)   A   támogatási  jogosultságok  első  alkalommal  történő
    kiosztásakor a támogatási jogosultságok egységértékét:
     a)   a   támogatási   jogosultságok  regionális   felosztására
    elkülönített  pénzügyi keret – az összes mezőgazdasági  termelő
    összes   jogosult  területe  figyelembe  vételével  –  egységes
    felosztásával megállapított mérték, valamint
     b)  az  elkülönített  nemzeti tartalék  pénzügyi  keretének  a
    mezőgazdasági  termelő által a bázis időszakban közösségi  jogi
    aktusban,   illetve   jogszabályban   meghatározottak   szerint
    termékpályához kapcsolódóan megállapított támogatási  összegnek
    támogatási      jogcímenként     külön-külön,     jogszabályban
    meghatározottak  szerinti mértékben figyelembe vett  támogatási
    adatok alapján egyedileg megállapított mérték
     szerint összevontan kell megállapítani.
     (3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában bázis időszaknak
     a)  a  b)-d) pontokban foglalt eset kivételével 2006.  naptári
    évet,
     b)  tej  kvótához kötött támogatás esetében 2007. március  31-
    et,
     c)  az  elkülönített cukor, illetve zöldség-gyümölcs támogatás
    esetében 2008. naptári évet,
     d)  a  bor  termékpályához  kapcsolódó  támogatás  esetében  a
    közösségi jogi aktusban meghatározott,
     e)  az  a)-d) pontokban nem említett termékpályák  esetében  a
    közösségi jogi aktusban meghatározott időpontot
     kell tekinteni.
     (4)  Amennyiben a (3) bekezdés szerinti bázis  időszak  és  az
    egységes  támogatási  kérelem  2009-ben  történő  benyújtására,
    illetve módosítására nyitva álló időszak között a mezőgazdasági
    termelő  személyében öröklés, vagy jogutódlás  következett  be,
    támogatási jogosultság egységértékének megállapítása  érdekében
    az  örökhagyó,  illetve  a  jogelőd által  a  bázis  időszakban
    igénybe   vett  egységes  terület  alapú,  illetve   az   ahhoz
    kapcsolódó  kiegészítő nemzeti támogatást  a  mezőgazdasági  és
    vidékfejlesztési  támogatási szerv  nyilvántartásában  szereplő
    örökös  vagy  jogutód mezőgazdasági termelőnél kell  figyelembe
    venni.”
     
                                 III.
     
     Az   Alkotmánybíróságnak  az  indítvány  alapján  először  azt
    kellett    vizsgálnia,   van-e   hatásköre   az   SPS   törvény
    alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára.
     
     1.  Az  Alkotmánybíróság hatásköre szempontjából  annak  lehet
    elvben  jelentősége, hogy a közösségi agrárpolitika reformjának
    egyik  elemét,  az  úgynevezett  összevont  gazdaság-támogatási
    rendszert (Single Payment Scheme, a továbbiakban: SPS) a Tanács
    fogadta  el,  2003.  június  26-i luxemburgi  ülésén.  A  Közös
    Agrárpolitika   (a   továbbiakban:  KAP)   e   reformja   által
    létrehozott rendszer alapvető jogszabálya közösségi  jogforrás,
    a Rendelet.
     
     A  Rendelet  az  elfogadása  óta  több  mint  húsz  alkalommal
    módosult,  részben az új tagállamok csatlakozására tekintettel.
    Az Alkotmánybíróság jelen eljárásának folyamatban léte alatt is
    több  alkalommal  módosult a szabályozás.  Végül  a  Rendeletet
    felváltotta  a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január  19.),
    amely  a  közös  agrárpolitika keretébe tartozó,  mezőgazdasági
    termelők  részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek
    közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők
    részére     meghatározott    egyes    támogatási     rendszerek
    létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK
    rendelet   módosításáról,  valamint  az  1782/2003/EK  rendelet
    hatályon  kívül helyezéséről szól (a továbbiakban:  Rendelet2).
    Annak  a kérdésnek az eldöntésében, hogy az Alkotmánybíróságnak
    van-e  hatásköre az indítvány elbírálására, ennek a változásnak
    nincs meghatározó hatása.
     
     A  KAP-reform  rendszerében  két  alapvető  modell  (s  egyben
    nemzeti  implementációs  lehetőség) szerepelt  és  szerepel:  a
    történelmi [Rendelet 33. cikk (1) bekezdés a) pont], illetve  a
    területalapú  (regionalizált) modell  [Rendelet  59.  cikk  (1)
    bekezdés].
     
     A  történelmi modell támogatottsági jogosultságot  teremt  egy
    meghatározott   referencia-időszak  (bázisidőszak)   támogatási
    adatai   alapján.   Az   egyes   termelők   által   megszerzett
    jogosultságoknak   a   száma  egyenlő  a  referencia-időszakban
    megművelt  átlagos területtel. A jogosultságoknak az értéke  az
    egy-egy   termelő  számára  az  adott  időszakban   ténylegesen
    kifizetett   –   közös  költségvetésből  eredő   –   támogatási
    referenciaösszeg elosztva a megszerzett jogosultságok számával.
    Jelentősége  van  annak,  hogy a Rendelet  szerinti  történelmi
    modell a közösségből eredő támogatások új felosztásáról szól.
     
     A  területalapú vagy másképpen regionális modellben az IIER-be
    (Integrált Igazgatási Ellenőrzési Rendszer, lásd Európai Tanács
    3508/92.  számú  rendelete)  bejelentett  jogosult  földterület
    alapján  jut a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultsághoz.
    Egy-egy   régióban  az  összes  jogosultság  egységes,   azonos
    összegű. (A jogosultság nagysága: a regionális referenciaösszeg
    osztva a jogosult területtel.)
     
     A  két alapmodell kombinációja a harmadik, a hibrid modell.  A
    tagállamok   e   modellben  a  történelmi  és  a   területalapú
    jogosultságok   kombinációja   révén   határozhatják   meg    a
    jogosultság  összegét: részben történelmi,  részben  regionális
    számítás   alapján.  A  hibrid  modellnek  több  változata   is
    kialakítható.  A területalapú és a „történelmi” elemekre  épülő
    támogatás-elosztási    arány   idővel   változtatható    lehet.
    Lehetséges,  hogy  a  történelmi elemet átmeneti  időszak  után
    eltörlik,  s a folyamat végére csak tiszta regionális  rendszer
    marad.   A   változatlan   feltételeket  tartalmazó   rendszert
    „statikus”,  az eleve változó elemeket magában foglaló  modellt
    pedig „dinamikus” hibridnek is nevezik.
     
     A  Rendeletben  meghatározott  ennek  az  egységes  támogatási
    rendszernek  a  lényege,  hogy  a  mezőgazdasági  üzemek  által
    korábban    különböző   jogcímeken   igénybe   vett   közvetlen
    támogatásokat egységes támogatásban foglalja össze úgy, hogy  a
    termelő,  a  gazdaság  által  a  bázisidőszakban  igénybe  vett
    támogatásokat  hozzárendeli az ebben  az  időszakban  megművelt
    földterülethez,  és  a  jövőben az így kapott  arányszám  és  a
    gazdaság  által  ténylegesen  művelt  terület  alapján   engedi
    kifizetni  a  támogatást.  [A Rendelet  preambulumának  a  (29)
    pontja  szerint  „az  egységes támogatást a mezőgazdasági  üzem
    szintjén kell megállapítani.”]
     
     Bázisidőszakként  a  Rendelet, amely  2003.  szeptember  29-én
    kelt,  és  a  hivatalos lap 2003. október 21-i számában  jelent
    meg, három évet, a 2000-től 2002-ig terjedő időszakot határozza
    meg (37. és 38. cikk).
     
     A  Rendelet  még  az  új  tagállamok – köztük  Magyarország  –
    csatlakozása előtt született. Ezért eredetileg nem tartalmazott
    szabályokat az új tagállamokra, hanem csak jelezte,  hogy  majd
    ki  kell igazítani a Rendeletet, hogy hatálya kiterjedjen az új
    tagállamokra is.
     
     A  2004. május 1-jén csatlakozott tagállamok vonatkozásában  a
    módosított Rendelet eltérő szabályokat állapít meg. A  Rendelet
    III.  Cím  6.  fejezete (71a. cikktől) nem határoz  meg  az  új
    tagállamok  számára bázisidőszakot. A régi tagállamok  2005-ben
    és 2006-ban vezették be az SPS valamely modelljét.
     
     Az  új  tagállamok  termelői  és gazdaságai  a  csatlakozáskor
    értelemszerűen  nem  rendelkezhettek a közvetlen  támogatásokat
    illetően sem referencia-időszakkal, sem referencia-összegekkel.
    Nem   rendelkezhettek  termeléshez  kötött   támogatással,   és
    területalapú támogatással sem.
     
     A  Rendelet  preambulumának  (49) pontja  szerint  figyelemmel
    arra   a  tényre,  hogy  a  2003.  évi  csatlakozási  szerződés
    értelmében  2004.  május 1-jével új tagállamok  csatlakoznak  a
    Közösséghez, a csatlakozás időpontjáig az említett szerződésben
    előírt  eljárásnak megfelelően ki kell igazítani e  rendeletet,
    hogy hatálya kiterjedjen az új tagállamokra.
     
     A   Tanács   583/2004/EK   Rendelete   (2004.   március   22.)
    megállapítja, hogy az új tagállamok mezőgazdasági termelői  nem
    részesültek   közvetlen   közösségi  kifizetésekben,   és   nem
    rendelkeznek korábbi referenciákkal a 2000., a 2001. és a 2002.
    naptári   évre   vonatkozóan;  ezért  az  új  tagállamokban   a
    regionálisan   alkalmazott  hektáronkénti  támogatásokra   kell
    alapozni  az  egységes támogatási rendszert,  a  régiók  között
    objektív  kritériumok  alapján felosztva,  és  szétosztva  azon
    mezőgazdasági termelők között, akiknek a gazdasága az  érintett
    régióban   található,  és  akik  megfelelnek   a   jogosultsági
    feltételeknek (Preambulum (6) pont, 1. cikk 5. pont).
     
     Az  1782/2003/EK tanácsi rendelet módosított 143. cikke [143b.
    cikk (9) bekezdése] egy átmeneti időszak alatt az új tagállamok
    esetében különleges intézkedések alkalmazását teszi lehetővé  a
    mezőgazdasági   termelők   számára  a   közös   költségvetésből
    Magyarország  számára  járó  közvetlen  kifizetések  odaítélése
    terén:   ez   az  egységes  területalapú  támogatási   rendszer
    (Simplified Area Payment Scheme, SAPS).
     
     A   Rendelet  módosított  71f.  cikk  (1)  bekezdése   szerint
    valamennyi olyan mezőgazdasági termelő részére jár jogosultság,
    akinek  mezőgazdasági üzeme az érintett régióban  található;  a
    (3) cikk pedig kimondja, hogy „[e]ltérő rendelkezés hiányában a
    hektáronkénti támogatás iránti jogosultság nem módosítható.”
     
     Az    új   tagállamok   esetében   a   közvetlen   támogatások
    folyósítására  2004  és  2013 között fokozatosan  kerül  sor  a
    Rendelet alapján, „lépcsős” formula szerint. Eszerint  az  első
    évben a közös költségvetés az újonnan csatlakozó országok  (így
    Magyarország)  számára járó teljes közvetlen támogatási  összeg
    25%-át, majd három éven keresztül (2005, 2006, 2007) évente  5,
    illetve hat éven át (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) évente
    10%-os lépésekben egyre növekvő részét fedezi.
     
     Ennek  azért  van  jelentősége, mert a  közös  költségvetésből
    érkező  támogatást  nemzeti forrásokból, legfeljebb  a  nemzeti
    felső  határig ki lehet egészíteni (ez az ún. „top up”): az  új
    államok  lehetőséget kaptak arra, hogy a közös  költségvetésből
    fedezett  támogatási összegeket legfeljebb harminc  százalékkal
    nemzeti forrásból kiegészítsék [143c. cikk (2) bekezdés]. Ennek
    a  nemzeti  kiegészítő támogatásnak az elosztási  szabályait  a
    Rendelet   részleteiben  nem  határozza  meg   közvetlenül.   A
    szabályozást  a belső jog, a 2007. évi XVII. törvény,  valamint
    FVM-rendeletek tartalmazzák.
     
     2.  Az  SPS törvény a SAPS támogatást (amit a Rendelet alapján
    a  közös költségvetésből, közvetlen támogatásként fizetnek  ki)
    is az ahhoz kapcsolódó, az állami költségvetésből eredő nemzeti
    kiegészítő támogatásokat hozza egy tető alá.
     
     Ezzel  összhangban az SPS törvény 1. § (7) bekezdése kimondja,
    hogy  „az  egységes terület alapú, valamint az ahhoz kapcsolódó
    kiegészítő támogatási rendszer 2008. december 31-el megszűnik”.
    Az  SPS  törvény  az  egységes támogatási  rendszer  regionális
    modelljét  vezeti be azzal, hogy elkülönített nemzeti  tartalék
    szolgálja  azoknak  a  mezőgazdasági termelőknek  a  támogatási
    jogosultsághoz  való  juttatását, akik  (amelyek)  az  egységes
    támogatási  rendszerre  való átállás  eredményeképpen  kerülnek
    különleges   helyzetbe:   az  elkülönített   nemzeti   tartalék
    felosztása a bázisidőszakban figyelembe vett támogatási  adatok
    alapján történik [SPS törvény 15. § (2) bekezdés b) pontja].
     
     Az  SPS  törvénnyel  bevezetni kívánt  egységes  mezőgazdasági
    támogatási    rendszer   konstrukciója   –   mint    támogatás-
    megállapítási  technika – a közösségi  jogban  is  szerepel,  a
    részletszabályokat azonban nem a Rendelet, hanem az SPS törvény
    tartalmazza.  Az  SPS  törvénynek a bázisra  és  bázisidőszakra
    vonatkozó  szabályai csak technikai értelemben, és  elnevezésük
    alapján  hasonlítanak a Rendelet szerinti SPS modell történelmi
    bázis  alapú  modelljére,  tartalmi  szempontból  nem  azonosak
    azzal.
     
     Az  SPS  törvény  formálisan jogszabály, abban az  értelemben,
    ahogyan azt az Abtv. használja az Alkotmánybíróság hatáskörének
    meghatározásánál.
     
     Az  SPS  törvény 15. §-ának támadott rendelkezése – a  2006-os
    bázisév  –  tartalmi  szempontból nem  következik  a  közösségi
    jogból,  ilyen tartalmú szabály megalkotása nem közösségi  jogi
    kötelezettség,  hanem  a  magyar  Országgyűlés  önálló,  szabad
    döntése.
     
     3.  A  jelenlegi SAPS rendszert felváltó SPS-t – az  indítvány
    benyújtásakor  hatályos  szabályok  szerint  –  Magyarországnak
    legkésőbb 2011-ig [lásd a Rendelet 143b. cikk (9) bekezdését, a
    Tanács 2012/2006/EK rendelete (2006. december 19.) 1. cikk  16.
    d)  pontját] kellett volna bevezetnie; ez az időpont a Rendelet
    többszöri módosításának eredménye. 2008. november 20-án azonban
    az  EU mezőgazdasági minisztereinek megbeszélésén a miniszterek
    úgy döntöttek, hogy a 2004-ben taggá vált országok számára 2013
    végéig  meghosszabbítják a SAPS, vagyis  a  hazánkban  jelenleg
    hatályban   lévő  egységes  területalapú  támogatási   rendszer
    érvényességét  [lásd:  a  Mezőgazdasági Miniszterek  Tanácsának
    megállapodása  a  KAP  reformról  (2008.11.18-19.),  a   Tanács
    15940/08  (Presse 335) számú közleménye; a Tanács új rendelete,
    Rendelet2 Preambuluma 46. pontja és a 122. cikk (3) bekezdése].
     
     Mindezek  alapján az Országgyűlésnek arra lett közösségi  jogi
    kötelezettsége, hogy az átmenetinek szánt egységes területalapú
    támogatási   rendszert  –  amely  2013.  december   31-ig   áll
    rendelkezésre – saját döntése szerinti időpontban felváltsa.
     
     Igaz,  hogy  a  bázis a közösségi jog alapján  a  múltra  kell
    vonatkozzon. Abban viszont szabad mozgástér van a közösségi jog
    szempontjából,  hogy  az  Országgyűlés  az  SPS-modellt  hogyan
    vezeti  be, mekkora legyen a minimális üzemméret, mi  legyen  a
    konkrét  bázisidőszak; meghatározhatja  az  új  vagyoni  értékű
    jogosultság   földdel  vagy  anélkül  történő   értékesítésének
    szabályait,   a  nemzeti  tartalék  mértékét  és   igénylésének
    szabályait.
     
     Erre  a  viszonylag  szabad jogalkotási mozgástérre  példaként
    lehet  felhozni a nemzeti tartalék megváltozott szerepét is.  A
    Rendelet  71e. cikkének (1) bekezdése eredetileg előírta,  hogy
    „az  új  tagállamok regionális szinten alkalmazzák az  egységes
    támogatási  rendszert”.  A  42. cikk  értelmében  a  tagállamok
    nemzeti  tartalékot  hoznak  létre  azoknak  a  termelőknek   a
    támogatására, akik 2002. december 31. után vagy 2002-ben kezdik
    meg  mezőgazdasági  tevékenységüket, vagy különleges  helyzetbe
    kerültek,  vagy  olyan  területen  működnek,  amely  a  közjogi
    beavatkozás valamely formájához kapcsolódó szerkezetátalakítási
    és/vagy  fejlesztési  program  hatálya  alatt  áll;  a  nemzeti
    tartalékból támogatás adható a termőterületek termelésből  való
    kivonásának   megelőzése   és/vagy   az   adott   területen   a
    mezőgazdasági    termelőket    sújtó    különleges    hátrányok
    ellentételezése  érdekében is. A nemzeti  tartalék  mértékét  a
    Rendelet  eredetileg a régi tagállamokra 3%-ban  határozta  meg
    [42.  cikk (1) bekezdés]. A Rendelet2 azonban már nem tartalmaz
    ilyen  korlátozást; ezen kívül lehetővé teszi, hogy az egységes
    támogatási rendszer alkalmazásának első évében – amiről az  SPS
    törvény   érintett  szabálya  is  szól  –  az   új   tagállamok
    felhasználhassák a nemzeti tartalékot arra, hogy – objektív  és
    megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján, a mezőgazdasági
    termelők  közötti  egyenlő bánásmódot, valamint  a  piac  és  a
    verseny   torzulásának  megakadályozását  biztosító   módon   –
    támogatási  jogosultságokat adjanak  meghatározott  ágazatokban
    működő  olyan mezőgazdasági termelők részére, akik az  egységes
    támogatási  rendszerre való áttérés eredményeképpen  különleges
    helyzetbe kerültek [57. cikk (3) bekezdés]. A Rendelet2 szerint
    az  új  tagállamok felhasználhatják a nemzeti tartalékot  arra,
    hogy   támogatási  jogosultságot  ítéljenek  oda   –   objektív
    kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő
    bánásmódot,   valamint   a  piac  és  a  verseny   torzulásának
    megakadályozását   biztosító  módon   –   olyan   mezőgazdasági
    termelőknek,  akik az egységes támogatási rendszer  alkalmazása
    első   évének   január  1-je  után  kezdik  meg   mezőgazdasági
    tevékenységüket,  anélkül,  hogy  abban  az   évben   közvetlen
    kifizetésben részesülnének [57. cikk (4) bekezdés].
     
     Igaz   ugyanakkor,   hogy   az  új  tagállamok   a   Bizottság
    engedélyével  egészíthetnek  ki  bármely  közvetlen  kifizetést
    (Rendelet 143c. cikk), és az is igaz, hogy a nemzeti kiegészítő
    támogatás  elosztására vonatkozó, 2007-es jogi  szabályozást  –
    amelynek  egyik  elemét  (a bázisidőszakot)  használja  az  SPS
    törvény – a Bizottság jóváhagyta. Ebből azonban nem lehet  arra
    a  következtetésre jutni, hogy az SPS törvényben is  egyedül  a
    2006-os  év  lehet a bázisidőszak, mert mást  a  Bizottság  nem
    hagyna  jóvá.  Ezt erősíti, hogy az SPS törvény a  felhatalmazó
    rendelkezések között számol a 2006-os bázisból eredő  hátrányok
    korrekciójával  [21.  §  (2)  bekezdés  p)  pont]:  eszerint  a
    miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy „a történelmi  bázis
    korrekciója  érdekében  meghatározza  a  kiegészítő  történelmi
    bázis  jogosultságra  jogosultak körét,  illetve  a  kiegészítő
    történelmi bázis jogosultság mértékét”.
     
     Mindezek  alapján  megállapítható, hogy az Országgyűlés  saját
    hatáskörében,  nem  közösségi jogi kötelezettséget  végrehajtva
    alkotta  meg a bázisidőszakra vonatkozó szabályokat. Bár  nincs
    szükség  a  közösségi rendeletek belső jogba való átültetésére,
    bizonyos  kérdések szabályozását – mint például a  bázisidőszak
    meghatározását  – jelen esetben a Rendelet az  új  tagállamokra
    hagyta. Ez azzal jár, hogy további tagállami szabályalkotás,  a
    tagállamok   további   közreműködése   szükséges   a   Rendelet
    alkalmazásához a történelmi bázis jogosultságok vonatkozásában.
     
                                  IV.
     
     A köztársasági elnök indítványa megalapozott.
     
     1.  Az  indítvány azt az alkotmányjogi kérdést veti fel,  hogy
    „biztosított-e   a   jogalkotó  kellő  felkészülési   időt   az
    érintettek  számára  ahhoz,  hogy  a  megváltozott  jogszabályi
    környezethez – újabb döntésekkel – alkalmazkodjanak” (7.  oldal
    második bekezdés második mondata, 9. oldal utolsó mondata,  10.
    oldal utolsó előtti bekezdése). A köztársasági elnöki indítvány
    centrális  mondata:  „Ilyen értelemben  a  jogbiztonság  a  jog
    viszonylagos   állandóságába  vetett  bizakodást   védi,   arra
    tekintettel,   hogy   a  jogalanyok  a  helyzetükre   vonatkozó
    jogszabályok alapján döntéseket hoztak vagy hozhattak.  (…)  Az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatát  szem  előtt   tartva   tehát   a
    jogbiztonság    a   jogszabályok   változásával    kapcsolatban
    végeredményben   nem   más,   mint   bizalomvédelem:   a    jog
    állandóságába  vetett bizakodás védelme,  mely  bizakodásra  az
    érintett    jogalanyok    jelentős   döntése    alapult    vagy
    alapulhatott.”
     Az  indítvány értelmében a felkészülési idő nem önmagában való
    követelmény,  hanem  arra  szolgál,  hogyha  a  fennálló   jogi
    környezet állandóságában bízva vagyoni hatású döntéseket hoznak
    a  személyek, akkor tudják azt korrigálni, és az új  helyzethez
    igazodó   döntéseket  hozni.  Amikor  nem  erről,  hanem   csak
    technikai  felkészülésről van szó, a felkészülési  idő  nyilván
    nagyon rövid kell, hogy legyen.
     Az   indítvány   értelmezhető  úgy,  hogy   az   a   termőföld
    tulajdonosa és bérlője viszonylatában, a „szántóföldi  növények
    kiegészítő  nemzeti  támogatását” illetően, továbbá  valamennyi
    termelő  tekintetében, a termelők szempontjából nézve  önállóan
    is, a közösségi és nemzeti támogatások tekintetében külön-külön
    veti  fel  a  bizalomvédelem  elvének  sérülését  a  bázisévvel
    kapcsolatban.
     
     2.   Kifejezetten  a  bizalomvédelem  kérdésével  számos   AB-
    határozat foglalkozik.
     
     Ezek  –  néhány  kivételtől eltekintve  –  lényegében  mind  a
    43/1995. (VI. 30.) AB határozatra (ABH 1995, 188.) hivatkoznak.
    Ez  a határozat az úgynevezett Bokros-csomagnak (Gst.) az anyák
    és  a  gyermeket nevelő családok szociális ellátására vonatkozó
    rendelkezései    bevezetéséről,   hatálybaléptetéséről    szóló
    rendelkezéseit  semmisítette meg. A határozat különbséget  tett
    az  anyasági  és  gyermektámogatási rendszerbe tartozó,  hosszú
    időtartamra   (családi   pótlék)  és  a  rövid,   meghatározott
    időtartamra  szóló  (gyes, gyed, gyet)  szolgáltatások  között.
    Különbséget tett az olyan támogatási formák között,  amelyeknél
    van,   és   amelyeknél  nincs  biztosítási  elem.  A  határozat
    értelmében  a  leggyengébb alkotmányos védelmet a hosszú  időre
    szóló,  biztosítási  elem nélküli ellátás –  családi  pótlék  –
    élvezi;  ilyenkor  a törvényalkotó jogosult a  támogatás  egész
    jogi szabályozását a jogosultság jogalapjára és előfeltételeire
    is  kiható  módon  akként megváltoztatni,  hogy  a  változtatás
    azokra  is  kihasson, akik a támogatásra már  jogot  szereztek.
    Ilyenkor   azonban   az  új  rendszerre   való   áttérésnek   a
    jogbiztonsággal   összefüggő   alkotmányos   követelménye    az
    érintettek  számára  olyan felkészülési idő biztosítása,  amely
    szükséges     a     megváltozott     rendelkezésekhez      való
    alkalmazkodáshoz,   és   a   család   gazdálkodásának   az   új
    feltételekhez   igazodó   megszervezéséhez.    A    rövid    és
    meghatározott időre szóló szolgáltatások, mint a gyes, gyed  és
    gyet,  nemcsak a tárgyuk, hanem a rövid, belátható bizalmi  idő
    miatt  is fokozott védelmet élveznek, idő előtti megszüntetésük
    a  jogbiztonságot  jelentő szerzett jogokat  sérti  meg,  ezért
    alkotmányellenes.   A  határozat  az  olyan   szolgáltatásokra,
    amelyeknél    biztosítási   elem    van,    kiterjesztette    a
    tulajdonvédelmet.  A  határozat a  bizalomvédelmet  illetően  a
    szociális  rendszerek  stabilitásáról, a  törvénnyel  elrendelt
    kötelező  járulékfizetést legitimáló állami garanciavállalásról
    szólt (a tulajdonvédelemhez kapcsolva).
     
     Az  egyik kivétel egy más típusú ügy, a határozott időre szóló
    beruházási  adókedvezmények védelméről, a 16/1996. (V.  3.)  AB
    határozat (ABH 1996, 61, 68-70.). A határozatot az akkor kilenc
    tagú  testület  5:4  arányban fogadta el. A határozat  lényege,
    hogy  az  Alkotmánybíróság  az Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése
    alapján   ítélte   alkotmányellenesnek   a   már   megszerzett,
    határozott  időre szóló adókedvezményeknek a határidő  lejártát
    megelőző csökkentését, vagy megvonását. „Az adott esetben olyan
    jogokról van szó, melyek tárgya – eltérően a 43/1995. (VI. 30.)
    AB   határozat  tényállásától  –  adókedvezmények,  illetve   –
    eltérően  a  9/1994.  (II.  18.) AB határozat  tényállásától  –
    határozott   időre   szóló  adókedvezmények  megszerzése.   Már
    megszerzett,   határozott  időre  szóló  adókedvezményeknek   a
    határidő lejáratát megelőző csökkentése, illetve megvonása –  a
    jogalkotói  ígérethez  jogosan fűződő  várakozásból,  a  tartós
    adójogviszonyban ily módon értelemszerűen benne  rejlő  bizalmi
    elemből  következően  –  az Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt   jogállamiság,   és   az  ebből   adódó   jogbiztonság
    követelménye  alapján  általában  alkotmányellenes.”   (…)   „A
    kedvezményeket  tevékenységük megkezdése révén már  megszerzett
    adóalanyoknak  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  alapján  a
    jogbiztonság   alkotmányos  követelményére  figyelemmel   jogos
    várományuk   van   az   adórendszer  ezen   részére   vonatkozó
    állandóságára. Ilyen időtartamra figyelemmel ez  az  igény  nem
    jelent  feltétlen (abszolút), mindössze viszonylagos állandóság
    iránti  igényt, amely a jogbiztonság fogalmában alkotmányossági
    követelményként benne foglaltatik. Ebben az esetben – az 5-5  –
    éves  időtartam tekintetében – a gazdasági élet szereplőinek  a
    beruházási döntések közgazdasági feltételrendszere viszonylagos
    állandóságához  alkotmányos igénye fűződik: a már  megszerzett,
    viszonylag rövidebb időtartamra vonatkozó – adókedvezmények  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésének védelme alatt állnak.”
     
     A  másik  kivétel a 28/1994. (V. 20.) AB határozat (ABH  1994,
    134.),    a    természetvédelem   jogszabályokkal   biztosított
    szintjének  csökkentéséről. A határozatban „Az Alkotmánybíróság
    megjegyzi,  hogy  az adott jogvédelmi szint  garantálásának  az
    alanyi jogok vonatkozásában többféle módja ismeretes, például a
    szerzett  jogok  védelme  vagy  a  bizalomvédelem.  Ezeknek  az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatában is számos példája  van.  Így  a
    társadalmi   szervek   kezelői   jogának   –   alkotmányos    –
    megszüntetése  nem hagyhatja védtelenül a korábbi  jogosultakat
    (ABH  1992,  108.); csak a clausula rebus sic  stantibus  olyan
    feltételeivel   lehet   korábbi   szerződéseket   jogszabállyal
    megváltoztatni, amelyeket a polgári bíróság is  elismerne  (ABH
    1991,   153,   157.).  Előzetes  alanyi  jogosultság,   illetve
    bárminemű   előzetes   állami  kötelezettség   nélkül,   csupán
    gazdaságpolitikai  célból adott kedvezményeket  is  csak  akkor
    lehet  rövid határidővel szűkíteni vagy visszavonni, ha erre  a
    jogszabály   kibocsátása   óta  eltelt   hosszabb   idő   alatt
    bekövetkezett jelentős változások kényszerítették  az  államot.
    Ilyen  kényszer nélkül az érintetteknek hosszabb alkalmazkodási
    időt kell biztosítani. (ABK 1994. február, 63, 65.)”
     
     A  gyakorlat értelmében szerzett jogként védettek ezek szerint
    a nyugdíjjogosultságok, az anyák számára a társadalombiztosítás
    keretében  nyújtott,  illetve  az  olyan  ellátások,  melyek  a
    társadalombiztosítási jogviszony létét feltételezik, valamint a
    terhességi  gyermekágyi segély és a családi pótlék,  továbbá  a
    rövid  távú, határozott időre szóló adókedvezmények. A szerzett
    jogok   védelmétől   eltérő,  más  kérdés  a   jogi   környezet
    viszonylagos állandóságába vetett bizakodás.
     
     3.  A jogi környezet változásának értékelésével is több döntés
    foglalkozott.
     
     Az   Alkotmánybíróság   egyik  döntése   értelmében   a   jogi
    szabályozás  megváltozása  –  az adott  esetben  az  adóalanyok
    kamatjövedelmeinek  és azok adóterheinek a  korábban  hatályban
    volt  szabályozástól  eltérő differenciálása  –  önmagában  nem
    alkotmányossági  kérdés, a jogi szabályozás  változatlanságához
    az Alkotmány nem biztosít jogot [59/1995. (X. 6.) AB határozat,
    ABH 1995, 295, 298.].
     
     Az   Alkotmánybíróság   több   döntésében   nem   találta    a
    jogbiztonságba ütközőnek az Szja.-ban biztosított adókedvezmény
    módosítását,  abból  a  megfontolásból, hogy  a  kedvezményekre
    vonatkozó   Szja.   szabály  nem  eleve   előre   meghatározott
    időtartamra   vonatkozott.  E  határozatok   indokolásában   az
    Alkotmánybíróság azt hangsúlyozza, hogy az Szja.  meghatározott
    adóévben    megszerzett   jövedelmekre   kiterjedő    hatállyal
    szabályozza  az  adókedvezmények rendszerét. Az  Szja.  szerint
    adóév  az  az  időszak, amelyre vonatkozóan az adó alapját  meg
    kell   állapítani,  ez  pedig  a  naptári  év,   az   Szja.-ban
    meghatározott  kivételekkel.  (556/B/1999.  AB  határozat,  ABH
    2000,  802, 805-806. 1046/B/1999. AB határozat, ABH 2004, 1392,
    1395.)
     
     Egy  másik  döntés szerint a 16/1996. (V. 3.) AB  határozatban
    kialakított  gyakorlat  csupán az adókedvezmények  szűk  körére
    irvényesül: az olyan típusú kedvezményekre, amelyeket az  állam
    a  kedvezményt  nyújtó  jogszabályból  megismerhetően  abból  a
    célból   állapít  meg  kifejezetten,  hogy  a  gazdasági   élet
    szereplői  számára  hosszú  távra,  eleve  előre  meghatározott
    időtartamra   szóló   garanciákat   nyújtson   (28/B/2001.   AB
    határozat, ABH 2002, 1209.).
     
     4.  Az adókedvezmények megvonásával összefüggésben merült fel,
    hogy  a  módosítás  során a jogalkotó kellő  felkészülési  időt
    biztosított-e az érintettek számára.
     
     Az    Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   a   jogszabály
    hatálybalépésének  időpontját úgy  kell  meghatározni,  hogy  a
    jogalanyok    számára   legyen   tényleges   lehetőség,    hogy
    magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani. Kellő  időt
    kell biztosítani arra, hogy az érintettek a jogszabály szövegét
    megismerhessék,   és   eldöntsék,   miként   alkalmazkodnak   a
    jogszabály   rendelkezéseihez.  A  jogszabály  kihirdetése   és
    hatálybalépése     közötti    „kellő    idő”     mértékét     a
    jogszabálytervezet  kidolgozójának,  illetve   a   jogalkotónak
    esetileg   kell  vizsgálnia,  az  adott  jogszabály   jellegét,
    valamint   a   jogszabály  végrehajtására   való   felkészülést
    befolyásoló   egyéb  tényezőket  alapul  véve.  Alkotmányossági
    szempontból az bírálható el, hogy a jogalkotó biztosított-e  az
    érintettek  számára legalább minimális felkészülési időt,  azaz
    az  érintetteknek  lehetőségük  volt-e  a  jogszabály  előzetes
    megismerésére.   A  jogszabály  alkotmányellenessége   csak   a
    felkészülésre   szolgáló  időtartam  kirívó,  a  jogbiztonságot
    súlyosan  veszélyeztető  vagy sértő hiánya  esetén  állapítható
    meg. [34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170, 173-174.;
    7/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 45, 47.; 25/1992. (IV.
    30.)  AB határozat, ABH 1992, 131, 132.; 41/1997. (VII. 1.)  AB
    határozat,  ABH 1997, 292, 298.; 723/B/1998. AB határozat,  ABH
    1999, 795, 798-780.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001,
    123, 130.]
     
     A  698/B/2006.  AB határozat (ABH 2007, 2019.)  az  év  közben
    bevezetett,  terhesebb  adójogszabályok vizsgálatáról  szól:  a
    módosítás  az adóév közben, szeptember 1-jétől változtatta  meg
    az   Szja   tv.   65.   §-a  szerinti  kamat   adózásnál   való
    figyelembevételének     szabályait.     Az     Alkotmánybíróság
    gyakorlatából  következően ilyen esetben  azt  kell  vizsgálni,
    hogy  visszamenőleges hatályról van-e szó, illetve az  adózónak
    az   adóévre   vonatkozóan   időben   tudomására   jutott-e   a
    szabályváltozás,   a  felkészülésre  elégséges   idő   állott-e
    rendelkezésére  (1117/B/1993.  AB  határozat,  ABH  1995,  663,
    677.).  A  határozat megállapította, hogy a törvény  szerint  a
    kamatra vonatkozó új rendelkezéseket a 2006. szeptember 1-jétől
    megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre  kell
    alkalmazni; a törvény azt is előírja, hogy a 2006. szeptember 1-
    jei  hatálybalépése  előtt  megvásárolt  értékpapírok,  vagy  e
    határidő   előtt  indított  betétlekötések  alapján   számított
    kamatjövedelemre   az  új  szabályozás  nem  alkalmazható.   Az
    Alkotmánybíróság   az  indítványokat  ezért   elutasította;   a
    kamatadó  év közben való bevezetése, a konkrét jogi környezetre
    figyelemmel, nem sértett szerzett jogot és nem volt  visszaható
    hatályú.
     5.   A   jogbiztonsághoz  szorosan  hozzátartozik  nemcsak   a
    visszaható  hatály  tilalmának és a szerzett  jogok  védelmének
    elve,  hanem  a  bizalom védelmének elve is, vagy  másképpen  a
    jogos  elvárások  védelme.  A jogbiztonságnak  ez  a  felfogása
    megjelenik az Európai Bíróság gyakorlatában is [lásd  különösen
    az  Elsőfokú  Bíróság (negyedik tanács) egyik  ítéletét  (1997.
    január  22., Opel Austria GmbH kontra az Európai Unió Tanácsa);
    az  Elsőfokú Bíróság T-466/93., T-469/93., T-473/93., T-474/93.
    és  T-477/93.  sz., O’Dwyer és társai kontra Tanács  egyesített
    ügyekben  1995. július 13-án hozott ítéletének (EBHT 1995.  II-
    2071. o.) 48. pontját; továbbá C-376/02. sz., (a Hoge Raad  der
    Nederlanden előzetes döntéshozatal iránti kérelme) a  Stichting
    „Goed  Wonen”  kontra  Staatssecretaris van  Financiën  ügyben,
    2005. április 26.].
     
     Az  EK  Bírósága szerint a közösségi intézményeknek  igen  tág
    diszkrecionális    jogkörük   van   a    közös    agrárpolitika
    tekintetében,  a  Bizottságot  el  kell  ismerni,  mint   olyan
    intézményt, amely ilyen diszkrecionális jogkörrel rendelkezik a
    mezőgazdasági   politika  végrehajtásához  szükséges   eszközök
    megválasztásában (a vajkészlet gazdálkodásért felelős  hatósági
    minőségében    eljárva),    melynek    során    kénytelen     a
    (vajfogyasztásra  vonatkozó) támogatási politikáját  a  változó
    piaci  feltételekhez  igazítani;  a  vállalkozók  jogosan   nem
    várhatják  el,  hogy  azt  a  fennálló  helyzetet,  amelyet   a
    közösségi intézmények diszkrecionális jogkörük gyakorlása során
    megváltoztathatnak,  fenn  fogják tartani.  (C-350/86.  Société
    Française  des  Biscuits  Delacre e.a.  v.  Európai  Közösségek
    Bizottsága, az Európai Bíróság 1990. február 14. napján  hozott
    döntése.)
     
     A  bizalomvédelem  elve sajátosan érvényesül  kifejezetten  az
    agrárpolitika területén.
     
     Figyelmet  érdemel,  hogy  a  Rendelet2  (amely  a  Rendeletet
    felváltotta) maga is így fogalmaz a Preambulumban: „A KAP által
    meghatározott célkitűzések elérése érdekében a közös támogatási
    rendszereket szükség esetén akár rövid határidőn belül is hozzá
    kell  igazítani  a  változó körülményekhez. A kedvezményezettek
    ezért  nem  számíthatnak  arra, hogy  a  támogatási  feltételek
    változatlanok  maradnak, és fel kell készülniük  arra,  hogy  a
    gazdasági változások és a költségvetési helyzet függvényében  a
    rendszerek    esetleges   felülvizsgálatára    kerülhet    sor”
    [Preambulum (26) pont].
     
     Ugyanakkor  azt  is  megállapítja  a  Rendelet2,  hogy   „[a]z
    egységes  támogatási rendszer főbb elemeit  változatlanul  kell
    hagyni.  Különösen  a  nemzeti felső  határok  meghatározásával
    biztosítható,  hogy  a  támogatások és a  jogosultságok  teljes
    szintje  ne  lépje  túl  a jelenlegi költségvetési  keretet.  A
    tagállamok    nemzeti    tartalékot    működtetnek,    amelynek
    segítségével  megkönnyíthető az új mezőgazdasági termelőknek  a
    támogatási  rendszerben  való  részvétele,  illetve  figyelembe
    vehetők  az egyes régiókban jelentkező különleges szükségletek.
    Szabályokat   kell  megállapítani  a  támogatási  jogosultságok
    átruházásával   és  használatával  kapcsolatban   a   megfelelő
    mezőgazdasági   alapot   nélkülöző   támogatási   jogosultságok
    spekulatív átruházásának és felhalmozásának kivédése érdekében”
    [Preambulum (28) pont].
     
     A   jogbiztonság  és  bizalomvédelem  nemzeti  jogi  elve   és
    közösségi elve tartalmi szempontból nem feltétlenül esik egybe.
     
     Az   Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlata  –  három  területet
    kivéve  (az  anyák  és  a gyermeket nevelő  családok  szociális
    ellátására  vonatkozó  rendelkezések,  a  társadalombiztosítási
    ellátások    és    a   határozott   időre   szóló    beruházási
    adókedvezmények)  – nem ad egyértelmű eligazítást  arról,  hogy
    milyen  szempontokat  kell  figyelembe  venni,  amikor  az   az
    általános  kérdés  merül fel, hogy a jog  állandóságába  vetett
    bizakodás   a  jogbiztonság  alapján  mikor  kap  védelmet.   A
    jogállamiságot eddig olyan tartalmi követelményekre bontotta az
    Alkotmánybíróság, mint a jogbiztonság, és az  ebből  levezetett
    más   alkotmányossági   mércék:   a   norma   világossága,    a
    hatálybalépésre  vonatkozó követelmények, a  visszaható  hatály
    tilalma. Ide tartozna a szerzett jogok tiszteletben tartása  és
    megváltoztatásuk   szabályai,   vagy   a   bizalomvédelem.    A
    jogbiztonság elvének egyik részeleme, a bizalomvédelem,  vagyis
    a   jogos  elvárások  védelme  ugyanakkor  nem  azonosítható  a
    szerzett  jogok védelmével, de a visszaható hatályú  jogalkotás
    általános  tilalmával  sem,  hanem  ezeknél  szélesebb   körben
    érvényesül.
     
     Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben  arról  kell  döntenie,
    hogy    milyen    alkotmányjogi   szempontok   alapján    lehet
    összeegyeztetni     a     gazdaságpolitikai      értékválasztás
    szabadságából  eredő  jogalkotói döntések  kötetlenségét  és  a
    döntéssel  közvetlenül érintett személyek jogos elvárásait,  ha
    ez  utóbbi a jogállamhoz tartozó jogbiztonság alapján, az adott
    jogi környezetben, védelemben részesíthető.
     
                                  V.
     
     A  jogos  elvárásokkal összefüggésben jelentősége  van  annak,
    hogy   az   SPS  törvény,  benne  a  bázisidőszakra   vonatkozó
    szabályokkal, milyen jogi környezetben lépett volna hatályba  –
    a tulajdonosokat (1. pont) és a termelőket illetően.
     
     A  jogi  környezet a termelők oldaláról vizsgálható továbbá  a
    nemzeti  kiegészítő  támogatásokat (2.  pont)  illetően,  és  a
    közösségi közvetlen kifizetéseket (3. pont) illetően.
     
     A   kérdés   minden   esetben  az   lesz,   van-e   védelemben
    részesíthető   jogos  elvárása  az  érintett   személyeknek   a
    támogatásokkal  vagy  a  támogatási  rendszerek  átalakításával
    kapcsolatban, és ha igen, milyen szabályok alapján.
     
       Miközben nyilvánvaló, hogy egy támogatási rendszer elosztási
    szabályainak  átalakításánál  – ha  a  felosztható  összeg  nem
    változik  – lesznek, akik jobban járnak, mint előtte,  és  kell
    lenniük  olyan személyeknek is, akik emiatt rosszabbul  járnak,
    mindenekelőtt,  ha korábbi termelési-tenyésztési  tevékenységük
    gazdasági  profilján nem változtatnak, a vizsgálódás  mégsem  a
    hátrányos    megkülönböztetés   körében   mozog,    hanem    az
    elkülöníthető   támogatási  formák  által  érintett   személyek
    jogszabályon alapuló elvárásait veszi figyelembe.
     
     1.  Annak  megítélésénél, hogy a jogi  környezet  a  termőföld
    tulajdonost,   mint  a  gazdaság  körültekintő  és   megfontolt
    szereplőjét   alapos  okkal  milyen  magatartásra   indíthatta,
    jelentősége van a hatályban volt közösségi SPS rendeletnek.
     
     A  közösségi  SPS rendeletből az következett eredetileg,  hogy
    az  új  tagállamok  2010 végéig alkalmazzák a  SAPS  támogatási
    rendszert,  azt követően pedig át kell állni az SPS  támogatási
    rendszer  valamelyik  modelljére,  az  új  tagállam  választása
    szerint. Habár az átállás időpontja bizonytalan volt, a 2010-es
    időpont  előtti  átállás lehetősége az  új  tagállamok  számára
    adott  volt. Erről az átállás évét megelőző év augusztus 1-jéig
    tájékoztatni kellett a Bizottságot [Rendelet 143b (9) cikk].
     
     A  Rendelet  után,  amely 2003. szeptember 29-én  kelt,  és  a
    hivatalos  lap  2003. október 21-i számában jelent  meg,  azzal
    lehetett reálisan számolni, hogy (történelmi bázissal, bármi is
    legyen   a  bázis,  regionális  felosztással,  vagy   a   kettő
    vegyítésével)  az  SPS modellt vezetik be  Magyarországon  2010
    végéig.  Vagyis  a piaci szereplők – földtulajdonosok,  bérlők,
    termelők – legalább 2003. október 21-től értesülhettek  az  SPS
    rendszerről, várható bevezetéséről, ennek lehetséges hatásairól
    az  általuk  végzett tevékenységekre. A bázisidőszak  mindig  a
    múltra  tekint  vissza; a közösségi SPS lényege  a  termeléstől
    elválasztott,  önálló vagyoni értékű jog; így  bármely  bázisév
    mellett  lehetnek olyan szerződések, amelyeket a múltra tekintő
    bázisév kijelölése időpontját megelőzően kötöttek meg.
     
     Az  újonnan piacra lépő termelőnél viszont fontos lehet,  hogy
    milyen támogatás, milyen magatartásra indíthatta, melyik évben.
     
     2.   A  termelőket  érintő  nemzeti  kiegészítő  támogatásokat
    illetően megállapítható, hogy a történelmi bázis jogosultságról
    a 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet szól.
     
     Ez  a rendelet a „mezőgazdasági termelő”, a „történelmi bázis”
    és  a „történelmi bázis jogosultság” fogalmának meghatározásnál
    utal a 29/2007. (IV. 20.) FVM rendeletre.
     
     A  29/2007.  (IV. 20.) FVM rendeletet viszont a 42/2008.  (IV.
    4.)  FVM rendelet hatályon kívül helyezte 2008. április  7-től,
    de az említett fogalommeghatározásokat az új szabály átvette.
     
     Fontos,  hogy  ebben  a  42/2008.  (IV.  4.)  FVM  rendeletben
    viszont  már  nem  szerepel  a  referencia  időszak,  amely   a
    történelmi bázisnak a referencia időszaka, de az igen,  hogy  a
    hatályon kívül helyezett rendelet rendelkezéseit „a folyamatban
    lévő   ügyekben  alkalmazni  kell”.  Ennek  a  hatályon   kívül
    helyezett 29/2007. (IV. 20.) FVM rendeletnek az 1. § 6.  pontja
    szerint a „történelmi bázis referencia időszaka: az az időszak,
    amelyet   jogszabály  a  2006.  támogatási  év,  tejtermeléshez
    kapcsolódó    támogatás    esetén   a   2006/2007-es    kvótaév
    figyelembevételével állapít meg”.
     
     A  történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007.  (IX.  24.)
    FVM   rendeletet   a   miniszter   „A   mezőgazdasági,   agrár-
    vidékfejlesztési,  valamint halászati támogatásokhoz  és  egyéb
    intézkedésekhez  kapcsolódó eljárás  egyes  kérdéseiről”  szóló
    2007.  évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
    felhatalmazás alapján adta ki.
     
     A  2007. évi XVII. törvényt 2007. március 30-án hirdették  ki,
    2007.  április  7-én  lépett  hatályba.  A  törvény  „az  egyéb
    rendelkezések”   [75.   §  (1)  bek.]   között   létrehozza   a
    „mezőgazdasági  vagyoni  értékű jog”-ot.  A  törvényjavaslathoz
    fűzött  indokolás  szerint „9. A mezőgazdasági  vagyoni  értékű
    jogokra  vonatkozó  szabályozás  megteremti  az  összhangot   a
    speciális szakmai feltételek és a Polgári Törvénykönyvről szóló
    1959.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  Ptk.)  rendelkezései
    között.  Mivel –- különösen az egységes támogatási  jogosultság
    várhatóan  2009-ben  történő  bevezetése  több  mint  200  ezer
    gazdaságot  fog  érinteni – a vagyoni értékű jogokra  vonatkozó
    szabályok alapvető jogokat érintenek. E rendelkezések fogják az
    alapját   képezni  egy,  még  2009.  előtt  elfogadandó   olyan
    törvénynek,  amely  a  közösségi jogszabályok  alapján  nemzeti
    hatáskörben fogja szabályozni azt a kérdést, hogy a  támogatási
    jogosultság  átruházása  esetén  –  adó  jelleggel   –   milyen
    feltételek mellett és mekkora elvonásra kerül sor.”
     
     A  szabályozás  fontos eleme a „támogatási év”, a  „támogatási
    időszak”,   a   „kvótaév”.  A  kiegészítő   nemzeti   támogatás
    igénybevételével  kapcsolatos  egyes  kérdésekről  (de  a  SAPS
    igénybevételéről   is   külön-külön)   évente   új   rendeletek
    születtek.
     
     A   rendeletek   minden  évben  meghatározták   a   támogatási
    jogcímeket,  a támogatás forrását, a támogatásra jogosultat,  a
    támogatási  kérelem  szabályait, a  kifizetést.  Az  előző  évi
    rendeletet a következő évre szóló helyezte hatályon kívül.
     
     A  rendeletek a mezőgazdaság számos területére vonatkoznak:  a
    29/2007.  (IV. 20.) FVM rendelet értelmében (amely bevezette  a
    termeléstől  elválasztott  támogatási  formákat,  a  történelmi
    bázis  alapján)  ilyen a hízott-bika tartás(1), tejtermelés(2),
    anya-tehén  tartás(3), extenzifikációs szarvasmarha  tartás(4),
    anyajuh  tartás(5),  kedvezőtlen adottságú területeken  történő
    anyajuh   tartás(6),   egységes   területalapú   kifizetésekhez
    kapcsolódó növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatás(7).
     
     A  támogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján
    vehető  igénybe:  hízott-bika tartás(1), tejtermelés(2),  anya-
    tehén    tartás(3)    (részben    termeléshez    kötött    is),
    extenzifikációs  szarvasmarha tartás(4), kedvezőtlen  adottságú
    területeken  történő  anyajuh tartás(6), egységes  területalapú
    kifizetésekhez kapcsolódó növénytermesztési kiegészítő  nemzeti
    támogatás(7) (részben termeléshez is kötött).
     
     Termeléshez    kötött   támogatás   kapcsolódik:    anya-tehén
    tartás(3)  (részben), anyajuh tartás(5), egységes  területalapú
    kifizetésekhez kapcsolódó növénytermesztési kiegészítő  nemzeti
    támogatás(7) (részben).
     
     A   rendelet  61.  §  (1)  bekezdése  szerint  „a  szántóföldi
    növények  kiegészítő  nemzeti  támogatása  a  2008.   évtől   a
    termeléstől  elválasztott  formában  történelmi  bázis  alapján
    nyújtható”.  A  62.  § (2) bekezdése szerint  „a  mezőgazdasági
    termelőt a 2008. évtől termelési kötelezettség nem terheli”.
     
     A    rendeletnek   külön   melléklete   van   a   „Szántóföldi
    növénytermesztési  támogatás  hatálya  alá  tartozó   növények”
    felsorolásáról.
     
     Mindez  azt  jelenti,  hogy  a  nemzeti  kiegészítő  támogatás
    termeléstől  való elválasztása a 2007-es támogatási  évben  már
    megtörtént, az előző évi bázis adatok alapján, a 29/2007.  (IV.
    20.) FVM rendelet alkalmazásával.
     
     Ez  az  elválasztás 2007-ben a szántóföldi növények kiegészítő
    nemzeti  támogatását illetően részben, a 2008.  évtől  teljesen
    megvalósult a rendelet alapján.
     
     Az  SPS törvényben megjelenő bázisidőszak a törvény létrejötte
    előtt  megszületett, végrehajtott és mára már hatályát vesztett
    miniszteri   rendeleti   szintű   jogszabály   bázisidőszakához
    igazodik.
     
     Legalább   2007.   április   20-tól   számolniuk   kellett   a
    termelőknek   azzal,   hogy  a  nemzeti  kiegészítő   támogatás
    termeléstől  elválasztva, a 2006-os referencia időszak  alapján
    vehető igénybe.
     
     3.  A  termelőket  érintő  közösségi közvetlen  kifizetésekkel
    kapcsolatban  annak  van jelentősége,  hogy  a  régi  szabályok
    szerint  a csak SAPS támogatásban részesülő termelőket illetően
    az SPS törvény milyen jogi környezetben lépett volna hatályba.
     
     A  közösségi SPS rendeletből az következett eredetileg, az SPS
    törvény   elfogadása  előtt,  hogy  a  támogatható   területtel
    rendelkező termelők – a nemzeti pénzügyi felső határ  évenkénti
    növekedése,  illetve  a nemzeti kiegészítő támogatás  arányának
    meghatározása  miatt – évről évre magasabb összegű  támogatásra
    válhatnak  jogosulttá. A SAPS támogatás, a közösségi  közvetlen
    kifizetés  felosztása  normatív: a  termelő  által  bejelentett
    földterület mértékéhez igazodik.
     
     Az  SPS  törvény  a  SAPS  támogatást (amit  az  SPS  rendelet
    alapján  fizetnek ki) és az ahhoz kapcsolódó nemzeti kiegészítő
    támogatásokat azonban egy tető alá hozza. Az SPS törvény  1.  §
    (7)  bekezdése kifejezetten kimondja, hogy „az egységes terület
    alapú,  valamint  az  ahhoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatási
    rendszer 2008. december 31-el megszűnik”.
     
     Az   SPS   törvény  szerinti  támogatási  jogosultságok   első
    alkalommal  történő  kiosztásakor  részben  az  üzemi   szinten
    meghatározott  történeti  bázis  adatokat,  részben   pedig   a
    regionális   jelleggel,  minden  mezőgazdasági   üzem   számára
    azonosan meghatározott támogatási mértékeket kell alkalmazni. A
    regionális  szinten  megállapított támogatási  mértéket  minden
    olyan   mezőgazdasági   termelő  –  függetlenül   attól,   hogy
    rendelkezik-e  bázisidőszakkal, vagy nem  –  megkapja,  aki  az
    adott  évben egységes támogatási kérelmet nyújt be.  A  nemzeti
    támogatási  felső határ nagyobbik részét (kb.  60  %-át)  ezzel
    módszerrel   osztják   ki.  A  kisebbik   hányadot   a   magyar
    jogszabályok, FVM-rendeletek szerinti történelmi  bázis  adatok
    alapján  állapítják  meg. Az SPS törvény a „történelmi  bázist”
    egyoldalúan  veszi  figyelembe, hiszen  ezzel  csak  a  nemzeti
    kiegészítő    támogatásban    korábban    részesült    termelők
    rendelkezhetnek.  A  SAPS  támogatáshoz  kapcsolódóan  az   SPS
    törvény nem képez történelmi bázist, a csak a SAPS támogatásban
    részesült  termelőknek az átállást megelőző év(ek)ben  szerzett
    korábbi  támogatásának mértéke az SPS jogosultság  kiosztásánál
    nem játszik szerepet.
     
     Az  SPS  törvény  a kétfajta komponens egymáshoz  viszonyított
    arányát nem határozza meg, ez az arány az SPS törvény 1. §  (5)
    bekezdésére  tekintettel az agrárpolitikáért felelős  miniszter
    döntéséből fog következni.
     
     Az   SPS  törvényben  új  elem,  hogy  a  közösségi  közvetlen
    kifizetések összegének felosztásánál is elvileg lehetővé  teszi
    a  nemzeti kiegészítő támogatások elosztásánál használt módszer
    alkalmazását.  Abból, hogy a törvényben nem  határozzák  meg  a
    közösségi és a nemzeti rész arányát, az következik, hogy az SPS
    törvény  nem  csupán  a nemzeti kiegészítő támogatásokat  viszi
    tovább  történelmi  bázis alapon, hanem a  magyar  jogszabályok
    szerinti  történelmi  bázis jogosultság az  eddig  területalapú
    közösségi kifizetések felosztásánál is szerepet kaphat,  az  ez
    utóbbiban  érintett termelők rovására. Az  SPS  törvény  a  két
    különböző forrásból érkező támogatási összeg, és a két,  eltérő
    elvi    alapon   nyugvó   támogatási   jogosultság    arányának
    meghatározására ugyanis semmilyen szabályt nem tartalmaz.
     
     Az  SPS  törvény  elvileg nem zárja ki, hogy a  két  komponens
    aránya  akár  meg is forduljon, és aránytalanul  nagyobb  részt
    osszanak  fel  egyedül a top up támogatáshoz kötődő  történelmi
    bázis alapon.
     
     Ez különösen sérelmes lenne azoknak a termelőknek, akik már  a
    történelmi  bázis  jogosultság kialakítását követően  szereztek
    vagy  növeltek SAPS területet, pl. azzal, hogy 2007-ben,  2008-
    ban új legelőterületeket jelentettek be.
     
     A  jogos  elvárások védelmének elve sérül, ha a fennálló  jogi
    helyzet     viszonylagos    változatlanságában    a     termelő
    bizakodhatott,    mert    jogszabály   kifejezetten    valamely
    magatartásra ösztönözte.
     
     A  közösségi  SPS  rendelet  alapján,  amely  mind  a  törvény
    elfogadásakor,  mind  a  tervezett hatálybalépésekor  hatályban
    volt,  a SAPS támogatásban részesülők legalább abban bízhattak,
    hogy  önmagában  az  SPS-re való áttérés következtében,  az  új
    támogatási  rendszerre való átmenet miatt,  sem  az  üzemszintű
    támogatásuk  (ha a teljes felosztás az SPS rendelet  értelmében
    vett   „történelmi  bázis”  alapú  lenne),  sem  a   regionális
    felosztásra  elkülönített összegből  eredő  támogatásuk  (ha  a
    teljes  felosztás regionális alapú lenne) nem csökken  jelentős
    mértékben. Habár az SPS rendeletből következik a vegyes  modell
    bevezetésének lehetősége is, melyet az SPS törvény  választ,  a
    termelők  joggal bízhattak abban, hogy az átmenet szabályai  az
    új  törvényben  valamennyiük  támogatását  viszonylag  azonosan
    érintik,  s  a termelők egyes csoportjai a támogatási  összegek
    felosztásakor   –  önmagában  az  áttérésből  eredően   –   nem
    kerülhetnek  lényegesen rosszabb helyzetbe másokhoz  képest  az
    SPS rendeleten alapuló várakozásaik teljesülését illetően.
     
     Az  SPS  törvény  azzal, hogy a kétfajta  komponens  egymáshoz
    viszonyított  arányát nem maga határozza meg  konkrétan,  hanem
    ezt  a  miniszterre bízza, és nem ad még általános szempontokat
    sem  ennek  az aránynak a miniszteri meghatározásához,  elvileg
    azt  is  eredményezheti,  hogy  a  miniszter  bármilyen  arányt
    meghatározhat.     Az     arány    meghatározása     alapvetően
    gazdaságpolitikai, mezőgazdasági, vidékfejlesztési  kérdés,  és
    függhet  a  bejelentett igényektől is, vagyis nem  követelmény,
    hogy konkrét százalékos arányt a törvény tartalmazzon, de ennek
    a   miniszteri  döntésnek  az  SPS  rendeleten  alapuló   jogos
    elvárások keretei között kell maradnia. Jóllehet a csak a  SAPS
    támogatásban  részesülőknek nincs joga ahhoz, hogy  támogatásuk
    az SPS törvény hatálybalépésével teljesen változatlan maradjon,
    és nem vet fel bizalomvédelmi kérdéseket önmagában az sem, ha a
    támogatásuk   gazdaságpolitikai   megfontolások   következtében
    csökken,  az SPS törvény szerinti jogosultság első kiosztásánál
    azonban  az  ő,  SPS  rendeleten alapuló  elvárásaikat  is  más
    termelők várakozásaihoz hasonlóan kell figyelembe vennie mind a
    törvényhozónak, mind a miniszternek.
     
     Az  arány  meghatározására az SPS törvényben  adott  korlátlan
    döntési jogkör – az SPS törvény megengedő szabályai [1.  §  (5)
    bekezdése,  15.  §  (2) bekezdés a) és b)  pontja,  15.  §  (3)
    bekezdés a) pontja] következtében – ahhoz vezethet, hogy a SAPS
    támogatásban  való részesüléshez jogot szerzett termelőknek  az
    SPS  rendeleten alapuló jogos várakozásai – a 2006-os  bázissal
    érintett  termelők  támogatására  eső  komponens  egyoldalú  és
    esetleg   nagyarányú  kedvezményezése  miatt,  amit  a  törvény
    jelenleg nem zár ki – akár lényeges sérelmet is szenvedhetnek.
     
     Megállapítható,  hogy  a törvénynek az  indítvánnyal  érintett
    15.  §  (3) bekezdése azokat a bázisidőszakokat – az a) pont  a
    2006.  naptári  évet – jelöli ki, amelyeket a történelmi  bázis
    alapú támogatási mérték számításánál figyelembe kell venni. Nem
    önmagában   a   történelmi  bázis  alkalmazása   ellentétes   a
    jogbiztonságból eredő jogos elvárások védelmének  elvével.  Nem
    is  az,  hogy  a  bázisév  a múltra tekint,  és  az  sem  sérti
    önmagában a jogbiztonságot, hogy ez a múlt a 2006. naptári  év.
    A  jogi környezet változatlanságához fűződő gazdasági érdek sem
    kap  önmagában feltétlen alkotmánybírósági védelmet. A  vagyoni
    értékű  jog  önállósítása  nem  sérti  a  termőföldtulajdonosok
    jogait,  a termelők jogos várakozásai sem sérülnek, de  csak  a
    nemzeti  kiegészítés vonatkozásában. Más a  helyzet  azonban  a
    fentiek szerint azokkal a termelőkkel, akik SAPS-területet,  és
    így közvetlen közösségi kifizetésre való jogot szereztek.
     
     A   kifejtettek  szerint  az  a  körülmény,  az  a  hiányosság
    ellentétes  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében   garantált
    jogállamiság  elvével, hogy az érintett  jogalanyok  –  azok  a
    termelők,  akik már a történelmi bázis jogosultság kialakítását
    követően szereztek vagy növeltek SAPS területet pl. azzal, hogy
    2007-ben, 2008-ban új legelőterületeket jelentettek be – a SAPS-
    ban   szerzett  támogatási  jogosultságuk  egységértékének  egy
    részét elvileg akár jelentős mértékben is elveszíthetik  az  új
    szabályok egyik lehetséges hatásaként.
     
     Az  új  szabályoknak  ez  a lehetséges hatása  három  törvényi
    rendelkezésre  vezethető vissza. Ebből a  három  szabályból  az
    egyiket  [15. § (3) bekezdés indítvánnyal támadott  a)  pontja]
    kifogásolta a köztársasági elnök. A törvény 15. § (2)  bekezdés
    a)  és  b)  pontja az egységérték meghatározásához két pénzügyi
    keretről  szól.  A  két  pénzügyi keret egymáshoz  viszonyított
    arányát  a  törvény  1.  § (5) bekezdése  alapján  a  miniszter
    határozza meg, ami önmagában nem kifogásolható, feltéve, hogy a
    törvény legalább általános szempontokat tartalmaz ehhez.
     
     Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint   a   felhatalmazás
    kereteinek túllépése alkotmányellenességet eredményez [19/1993.
    (III.  27.)  AB határozat, ABH 1993, 431, 433.; 551/B/1993.  AB
    határozat,  ABH  1995, 840, 841-842.; legutóbb: 467/B/2005.  AB
    határozat,   ABK   2007.   január,   69,   71.].    A    formai
    alkotmányellenesség   egyúttal  a   jogállam   követelményeinek
    megsértését  is megvalósítja [27/1997. (IV. 29.) AB  határozat,
    ABH  1997, 122, 127-128.; 70/2002. (XII. 17.) AB határozat, ABH
    2002, 409, 414.]. A felhatalmazás kereteinek túllépése sérti az
    Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében foglalt jogállamiság  elvét,
    továbbá  ellentétes a jogforrási hierarchiát tartalmazó  37.  §
    (3)  bekezdésével [45/2007. (VI. 27.) AB határozat,  ABH  2007,
    946, 951.]. Ehhez hasonlóan az is ellentétes az Alkotmány 2.  §
    (1) bekezdésével, ha valamely felhatalmazás korlátlan.
     
     A  15.  §  (2) bekezdés b) pontja, az egyik pénzügyi keret,  a
    2006-os  támogatási évhez kötődik. A törvény 15. § (2) bekezdés
    b) pontját a 15. § (3) bekezdés indítvánnyal támadott a) pontja
    tölti  meg  tartalommal. Vagyis az egyik –  a  miniszter  által
    kialakított  –  pénzügyi keret felosztása kizárólag  a  2006-os
    bázisévben  kapott támogatási összegtől függ, és ez  a  szabály
    valamennyi  termelőre, egységesen vonatkozik. A törvény  sem  a
    15.  §  (2) bekezdésben, sem a 15. § (3) bekezdés a) pontjában,
    sem  az  1.  §  (5) bekezdésében nem tartalmaz olyan  szabályt,
    amely   védené  a  SAPS-támogatást  2006-ot  követően  szerzett
    termelők  SPS rendeleten alapuló jogos elvárásait a  támogatási
    jogosultságok  első  alkalommal történő kiosztásakor.  Az  első
    kiosztáskor  a  törvény alapján kizárólag a  részben  az  üzemi
    szinten meghatározott történeti bázis adatokat, részben pedig a
    regionális   jelleggel,  minden  mezőgazdasági   üzem   számára
    azonosan  meghatározott támogatási mértékeket kell  alkalmazni,
    más   szempontot   –   pl.  a  kettő  aránya   meghatározásának
    szempontjait  –  nem. Ez a hiányosság sérti a  SAPS-rendszerben
    földterületet   szerzett  termelők  támogatási   jogosultsággal
    összefüggő jogos várakozását.
     
     Az  Alkotmánybíróság ezért megállapította,  hogy  az  egységes
    mezőgazdasági    támogatási    rendszer    bevezetéséről     és
    működtetéséről  szóló,  az  Országgyűlés  2008.  október   20-i
    ülésnapján  elfogadott  törvény 15. § (3)  bekezdés  a)  pontja
    alkotmányellenes.
     
     Az  alkotmányellenesség többféleképpen  is  kiküszöbölhető.  A
    törvényhozó  –  a  SAPS  támogatást  szerzett  termelők   jogos
    elvárásai  mérlegelésével – meghatározhatja azokat a kereteket,
    amelyek  között  az agrárpolitikáért felelős miniszter  döntést
    hoz,  de  alkalmazható  az SPS törvényben  foglaltaktól  eltérő
    történelmi bázis is, példának okáért az, hogy a pénzügyi  keret
    felosztása nem a 2006-os támogatási évhez kötődik.
     
     Az    alkotmányellenesség   megállapítására   tekintettel   az
    Alkotmánybíróság elrendelte a határozat Magyar Közlönyben  való
    közzétételét.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke,
                          előadó alkotmánybíró
                                    
                Dr. Balogh Elemér     Dr. Bragyova András
                alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                    
                Dr. Holló András          Dr. Kiss László
                alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                    
                Dr. Kovács Péter   Dr. Lenkovics Barnabás
                alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                    
                Dr. Lévay Miklós     Dr. Trócsányi László
                alkotmánybíró               alkotmánybíró
              Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye
      
      A  határozat  rendelkező részével és indokolásával  nem  értek
     egyet.
      
      Álláspontom  szerint  az  egységes  mezőgazdasági   támogatási
     rendszer bevezetéséről és működtetéséről az Országgyűlés  2008.
     október  20-i ülésnapján elfogadott törvény 15. § (3)  bekezdés
     a)   pontjának  alkotmányellenessége  a  határozatban   foglalt
     indokok alapján nem állapítható meg.
      
      Az   Alkotmánybíróság  határozatában  jelentős  részében   nem
     osztotta     az     SPS    törvény    vitatott     rendelkezése
     alkotmányellenességének indokolására az indítványban  kifejtett
     érvelést.  A  határozat  rámutat arra,  hogy  nem  önmagában  a
     történelmi bázis alkalmazása sérti a jogbiztonságot és  nem  is
     az,  hogy  ez  a  bázis év a múltra tekint.  A  jogi  környezet
     változatlanságához  fűződő gazdasági érdek  sem  kap  önmagában
     feltétlen  alkotmánybírósági védelmet.  A  vagyoni  értékű  jog
     önállósítása  nem sérti a termőföld-tulajdonosok  jogait  és  a
     nemzeti kiegészítés vonatkozásában a termelők jogos várakozásai
     sem sérülnek. A határozat az SPS törvény 15. § (3) bekezdésének
     a) pontját a szabályozás hiányossága miatt ítélte ellentétesnek
     az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében garantált  jogállamiság
     elvével. Ugyanis garanciális törvényi szabályok hiányában  azok
     a termelők, akik a 2006. naptári évben nem részesültek releváns
     támogatásban a nemzeti költségvetésből, akik a történelmi bázis
     jogosultság  kialakítása  után  szereztek  vagy  növeltek  SAPS
     területet  – „ (…) a SAPS-ban szerzett támogatási jogosultságuk
     egységértékének egy részét elvileg akár jelentős  mértékben  is
     elveszíthetik  az új szabályozás egyik lehetséges  hatásaként”.
     Amely lehetséges hatás annak következménye, hogy a törvény  úgy
     ad felhatalmazást 1. § (5) bekezdésében a miniszternek a 15.  §
     (2)  bekezdés  a)  és  b) pontjában a támogatási  jogosultságok
     egységértékének  meghatározásához  előírt  két  pénzügyi  keret
     közötti  arányok  szabályozására, hogy nem  állapít  meg  olyan
     garanciális  szabályokat,  amelyek a  SAPS  területet  szerzett
     termelőknek  az  SPS  rendeleten  alapuló  jogos  elvárásait  a
     támogatási    jogosultságok   első   kiosztásakor    védelemben
     részesítené.
      
      A  jogállamiság  sérelmét  a határozat  abban  látja,  hogy  a
     miniszternek adott felhatalmazás korlátlansága miatt létrejöhet
     olyan  jogi helyzet, amelyben a SAPS támogatásra jogot szerzett
     termelők  „a  2006-os bázissal rendelkező termelők támogatására
     eső  komponens  egyoldalú és esetleg nagyarányú kedvezményezése
     miatt,  amit  a  törvény jelenleg elvben  nem  zár  ki  –  akár
     lényeges   sérelmet  is  szenvedhetnek”.  Ennek   következtében
     sérelmet szenved a termelőknek az SPS rendeletből származó azon
     jogos elvárása, mely szerint joggal bízhattak abban, hogy  „(…)
     az   átmenet   szabályai  valamennyiük  támogatását  viszonylag
     azonosan  érintik, s a termelők egyes csoportjai  a  támogatási
     összegek felosztásakor – önmagában az áttérésből eredően –  nem
     kerülhetnek  lényegesen rosszabb helyzetbe másokhoz  képest  az
     SPS  rendeleten alapuló várakozásaik teljesülését illetően”.  A
     miniszternek  adott korlátlan felhatalmazás törvényi  garanciák
     hiányában   a   jogbiztonság   elemét   képező   bizalomvédelem
     követelményének sérelméhez vezet.
      
      Az    Alkotmánybíróság    eddigi   gyakorlata    során    több
     határozatában   is   rámutatott  arra,  hogy   a   jogbiztonság
     követelménye magában foglalja a bizalomvédelem elvét is,  amely
     korlátot  szab  a jogalkotó beavatkozásának a fennálló,  tartós
     jogviszonyokba. Azonban arra nézve, hogy hol húzódik a határ  a
     jogalkotó  szabadsága  és  a címzetteknek  a  jogi  szabályozás
     állandóságához,  kiszámíthatóságához fűződő érdeke  között,  az
     Alkotmánybíróság  – amint arra a határozat  is  rámutat  –  nem
     dolgozott   ki   általánosan  irányadó  tesztet,   módszertant,
     esetről,  esetre mérlegelte, hogy a jogi szabályozás  változása
     következtében   a  jogalanyokat  ért  hátrány   indokolja-e   a
     jogbiztonság    sérelme    alapján    az    alkotmányellenesség
     megállapítását.  A  jogalanyok jogi helyzetét  terhesebbé  tevő
     jogszabályi  változások  alkotmányellenességét  a  jogbiztonság
     követelményének  sérelmére  hivatkozással  az  Alkotmánybíróság
     általában más, a jogbiztonságból levezetett, egzaktabb mércével
     bíró  követelmény  (szerzett jogok védelme, visszaható  hatályú
     jogalkotás   tilalma)   sérelme  miatt   állapította   meg.   A
     bizalomvédelem  elvének  sérelmére csak  kivételesen  alapított
     alkotmányellenességet. Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában
     a  bizalomvédelem  elvére leggyakrabban –  a  szociális  ellátó
     rendszerek stabilitásához fűződő alkotmányos érdekek védelmében
     –  a  társadalombiztosítási  és a  szociális  ellátó  rendszert
     érintő  ügyekben hivatkozott alkotmányellenesség  megállapítása
     során.  A  hivatkozás  alapja minden esetben  –  amint  arra  a
     határozat is utal – a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat  volt.  A
     bizalomvédelem  elvét hívta fel az Alkotmánybíróság,  amikor  a
     jogi    szabályozás   megváltoztatása   a   jogvédelmi    szint
     csökkenéséhez   vezetett,  a  jogalanyok   jogi   pozíciója   a
     bizalomvédelem szempontjából egy gyengébb kategóriába került. A
     43/1995.   (VI.   30.)  AB  határozat  alapjogi   korlátozással
     felérőnek  ítélte  azt,  ha  jogalkotó  valamely  szolgáltatást
     „lecsúsztat”  a biztosításból, segélyezésbe. E határozatában  a
     társadalombiztosítási     szolgáltatások     megváltoztatásával
     összefüggésben,  a  bizalomvédelemre, mint a tulajdon  alapjogi
     védelmének  részére  hivatkozott.  A  rövid,  határozott  idejű
     szolgáltatások  megváltoztatása  kapcsán  a  rövid,   belátható
     bizalmi időre tekintettel döntött úgy az Alkotmánybíróság, hogy
     a   bizalomvédelem   megköveteli  megfelelő  felkészülési   idő
     biztosítását. (ABH 1995, 188, 192-193.)
      
      Ezekben az ügyekben az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E.  §-
     ában,   66.   §   (2)  bekezdésében,  67.  §  (1)  bekezdésében
     szabályozott   állami  kötelezettségvállalással  összefüggésben
     levezetett,  a  szociális ellátórendszer stabilitásához  fűződő
     alkotmányos   érdekek  védelméhez  kapcsolta  a  bizalomvédelem
     követelményét.
      
      Ilyen  alkotmányos  érdekek nélkül, pusztán  a  bizalomvédelem
     követelményének  sérelmére  hivatkozással  az  Alkotmánybíróság
     csak  a  16/1996.  (V.  3.)  AB  határozatában  állapított  meg
     alkotmányellenességet    a   rövid,    határozott    időtartamú
     adókedvezmények megvonásával kapcsolatosan.
      
      Eddigi    gyakorlata   alapján   megállapítható,    hogy    az
     Alkotmánybíróság  a  bizalomvédelem elvének  felhívásával  csak
     akkor    állapított    meg    alkotmányellenességet,    ha    a
     jogszabályváltozás  által  érintettek vesztesége  nyilvánvalóan
     bizonyítható volt.
      
      Az  Alkotmánybíróság gyakorlata alapján az is  megállapítható,
     hogy  a  gazdasági  szabályozó eszközök változtatása  esetén  a
     jogszabályban  tett  igérvényeket nem tekintette  olyan  állami
     kötelezettségvállalásnak,   a  bizalomvédelem   követelményének
     sérelme   alapján   az   alkotmányellenesség   megállapításának
     alapjául  szolgálhatna.  Így  a  297/E/2004.  AB  határozatában
     elutasította   azt   az  indítványt,  amely  az   agrárgazdaság
     fejlesztéséről  szóló  2007. évi CXIV. törvényben  szabályozott
     igérvény  alapján a bizalomvédelem követelményére hivatkozással
     kérte     mulasztásban     megnyilvánuló    alkotmányellenesség
     megállapítását  a  2004. évi költségvetési törvénnyel  szemben.
     (ABH 2004, 1824.) Az 1146/D/2001. AB határozat elutasította azt
     az  indítványt,  amely  földgáz árának  megállapításáról  szóló
     miniszteri  rendeletet támadta a bizalomvédelem követelményének
     sérelme  miatt,  arra hivatkozással, hogy a miniszter  az  árak
     megállapítása  során  figyelmen kívül  hagyta  az  áralkalmazás
     feltételeiről  szóló miniszteri rendeletben  foglaltakat.  (ABK
     2009. január, 33.)
      
      A  határozat  az SPS rendeletből levezetett, de abban  ki  nem
     mondott,    jogos   várakozásra   (igérvényre)    alapítja    a
     bizalomvédelem  alkotmányos  követelményét,   és   a   jelentős
     veszteség  elvi  lehetőségére tekintettel állapítja  meg  annak
     sérelmét. Ez a bizalomvédelem alkotmányos követelményének olyan
     kiterjesztő  értelmezése, amely lehetőséget ad  arra,  hogy  az
     Alkotmánybíróság túlterjeszkedjen alkotmányvédelmi  funkcióján,
     és  gazdaságpolitikai  viszonyokba avatkozzon  be.  Álláspontom
     szerint  a jogbiztonság követelményéből a bizalomvédelem  ilyen
     kiterjesztő értelmezése nem vezethető le.
      
      Nem  következik  a  jogbiztonság követelményéből  miniszternek
     adott  felhatalmazás alkotmányellenessége sem. A  mezőgazdasági
     támogatások    rendszerének    szabályozása    az     Alkotmány
     rendelkezései  alapján nem tekinthető kizárólagos törvényhozási
     tárgynak.  A  törvényhozó szabad döntésének tárgya,  hogy  mely
     szabályokat   állapít   meg  törvényben   és   mely   szabályok
     megállapítására  ad  felhatalmazást a Kormánynak,  illetőleg  a
     miniszternek.  A  miniszternek a törvény 1. § (5)  bekezdésében
     adott  felhatalmazás nem tekinthető korlátlannak,  a  miniszter
     döntési  lehetőségét jelentősen behatárolják az Európai Uniónak
     a  közös agrárpolitikáról rendelkező jogi aktusai (így  pl.:  a
     törvény  alapjául szolgáló SPS rendeletnek és  a  helyébe  lépő
     73/2009/EK  rendeletnek  a  nemzeti felső  határra,  a  nemzeti
     tartalék kialakítására és felhasználására vonatkozó szabályai).
      
      Budapest, 2010. július 12.
                                                    Dr. Holló András
                                                       alkotmánybíró
      A különvéleményhez csatlakozom.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró
      A különvéleményhez csatlakozom.
                                                    Dr. Lévay Miklós
                                                       alkotmánybíró
      
     Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
      
      Álláspontom  szerint  a  Törvény 15.  §  (3)  bekezdésének  a)
     pontja   nem  alkotmányellenes.  Az  ügy  uniós  jogi,  továbbá
     alkotmányjogi  megítélését illetően is a többségi  határozattól
     eltérő nézetet vallok.
                                   I.
                       Az ügy uniós jogi aspektusa
      
      1.  Elöljáróban  megjegyzem,  hogy  a  jelen  határozatban  az
     Alkotmánybíróság az uniós jogot is értelmezve  jutott  arra  az
     álláspontra,  hogy a Törvény 15. § (3) bekezdésének  a)  pontja
     alkotmányellenes.  A  többségi határozat szerint  a  történelmi
     bázisidőszak  múltbeli időszakként való felfogása kényszerítően
     következik  a  Rendeletből. A többségi határozat  szóhasználata
     mindenesetre egyértelműen erre utal: „[i]gaz, hogy  a  bázis  a
     közösségi  jog alapján a múltra kell vonatkozzon  (…)[a]  bázis
     időszak  mindig  múltra  tekint vissza”: tagállami  mérlegelési
     lehetőség  olyan  kérdésekben van, mint a minimális  üzemméret;
     nemzeti tartalék mértéke és igénylésének szabályai; egy konkrét
     múltbeli  időszak  bázis  időszakként való  meghatározása  stb.
     Ezért az Alkotmánybíróság — közvetetten — kinyilvánította, hogy
     van  hatásköre az egyértelmű normatartalmat hordozó  másodlagos
     uniós  jog felülvizsgálatára. E kiterjesztő hatáskör-értelmezés
     eredője  nem  lehet  más,  mint  az  Alkotmány  32/A.   §   (1)
     bekezdésének első fordulata, amely szerint „az Alkotmánybíróság
     felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát”.
      
      Az  eddigi  gyakorlat  alapján az  állapítható  meg,  hogy  az
     Alkotmánybíróság  normafelülvizsgálati  hatásköre  —   utólagos
     normakontroll keretében — teljes körűen kiterjed minden  magyar
     jog részét képező jogszabályra, minden olyan normára, amelyet a
     Magyar  Köztársaság  területén érvényes,  amelyeket  alkalmazni
     kell [Először: 4/1997. (I. 22.) AB határozatban, ABH 1997,  41,
     49.;  megerősítő döntés: 42/2005. (XI. 14.) AB  határozat,  ABH
     2005,  504,  514.]. Mostani döntésével az Alkotmánybíróság  nem
     csak  azt  tette  egyértelművé, hogy a  másodlagos  uniós  jogi
     instrumentumok, mint a Magyar Köztársaság területén  kötelezően
     alkalmazandó normák magyar jognak — az Alkotmány  32/A.  §  (1)
     bekezdésének   első   fordulata   szerinti   jogszabálynak    —
     minősülnek, hanem azt is, hogy ezek közvetett, az uniós  jogból
     eredő  jogalkotási  kötelezettséget átültető  magyar  törvényen
     keresztüli     alkotmányossági     felülvizsgálata     előzetes
     normakontroll  eljárásban  is  lehetséges  (anélkül,   hogy   a
     felülvizsgálat   eredménye  a  közösségi   jogi   kötelezettség
     érvényességét  érintené) akkor is, ha az uniós  jog  egyértelmű
     rendelkezést tartalmaz.
      
      Hangsúlyozom,   hogy   az   Alkotmánybíróság   —   az   eddigi
     szerepfelfogása alapján — csak olyan uniós jogi kötelezettséget
     implementáló   magyar   jogszabályi  rendelkezés   tekintetében
     végezte  el  az alkotmányossági felülvizsgálatot, és állapított
     meg   arra   nézve   alkotmányellenességet  (vonta   le   ennek
     következményét), amelynek a tartalmát az uniós jog egyértelműen
     nem  határozta meg [17/2004. (V. 25.) AB határozat, 2004,  291,
     297;  744/B/2004. AB határozat, ABH 2005, 1281,  1283.].  Ezzel
     szemben   a  most  vizsgált  ügyben  —  előzetes  normakontroll
     eljárásban  —  a  Rendelet történelmi bázisidőszakra  vonatkozó
     rendelkezésének  alkotmányossági  felülvizsgálata   közvetetten
     ugyan,  de  eredményében az alapjogi státusszal nem  rendelkező
     doktrína  —  a bizalomvédelem — alapján történt meg,  és  ennek
     következményét   is   levonta   az   Alkotmánybíróság,   hiszen
     alkotmányellenessé    nyilvánította   a    támadott    törvényi
     rendelkezést.
      
      2.  Az ügy eldöntéséhez tehát abban (az elsősorban uniós) jogi
     kérdésben  is  állást  foglalt  az  Alkotmánybíróság,  hogy   a
     történelmi   bázisidőszak  milyen  időszakra   vonatkozhat:   a
     többségi  határozat szerint ez csak múltbeli időszak  lehetett.
     Tette   ezt  anélkül,  hogy  előzetes  döntéshozatali  eljárást
     kezdeményezett volna az Európai Bíróságnál. Erre — az uniós jog
     végső   értelmezési  hatalmával  rendelkező   Európai   Bíróság
     hatásköreinek  tiszteletben tartásával —  csak  úgy  nyílhatott
     lehetősége, hogy implicit módon elfogadta a „tagállami bíróság”
     státuszát,  továbbá az ügyben — ugyancsak implicit módon  —  az
     Európai   Bíróság   által  a  CILFIT-ügyben  (Case   C-283/81.)
     kifejtett  acte clair doktrínát alkalmazta. Ennek értelmében  a
     nemzeti  bíróságnak  nem kell előzetes döntéshozatali  eljárást
     kezdeményeznie,  amennyiben a közösségi jog helyes  alkalmazása
     annyira egyértelmű, hogy az nem hagy ésszerű kétséget a  kérdés
     megválaszolása  tekintetében. Ennek eldöntése  előtt  meg  kell
     győződnie  arról, hogy az a többi tagállam nemzeti bírósága  és
     az  Európai  Bíróság  számára is hasonlóképpen  egyértelmű.  Ez
     utóbbi feltételeket — álláspontom szerint — nem jelentőségüknek
     megfelelően  vette  figyelembe a többségi  határozat  a  döntés
     meghozatalakor.  A  kifejtettekre  tekintettel  kívánatos  lett
     volna,  hogy  a többségi határozat kifejezetten is foglalkozzon
     az elbírált ügy uniós jogi aspektusaival.
      
                                   II.
                                    
           Bizalomvédelem vagy visszaható hatályú szabályozás?
      
      1.  Amennyiben el is fogadom azt a nézetet, hogy az acte clair
     doktrína  alkalmazásával, az Európai Bíróságnál  kezdeményezett
     előzetes  döntéshozatali eljárás nélkül is  megválaszolható  az
     ügy  uniós  jogi  aspektusa, akkor sem  tudom  osztani  azt  az
     indítványban,   valamint  a  többségi  határozatban   kifejtett
     nézetet,  hogy  az alapjogi védelmet nem élvező  bizalomvédelem
     doktrínája    alapján    a   támadott   törvényi    rendelkezés
     alkotmányellenes lenne. Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság
     eddigi gyakorlatában a bizalomvédelem doktrínáját kizárólag  az
     azonnali  vagy rövid felkészülési idővel, jövőben  korlátozandó
     vagy  megvonandó  jogosultságokra alkalmazta. Ezzel  szemben  a
     Rendelet alapján megalkotott és — a többségi határozat  alapján
     —   egyértelmű  uniós  jogi  tartalmat  megfogalmazó,  tehát  a
     Rendeletből   kényszerítően  következő   törvényi   rendelkezés
     visszaható  hatályú szabályozást valósít meg,  éspedig  anélkül
     teszi  ezt,  hogy az — nézetem szerint — alkotmánysértő  lenne.
     Úgy  vélem,  a  támadott  szabályozás  ezt  az  alkotmányossági
     problémát   vetette   fel,   ám  az   indítvány   kizárólag   a
     bizalomvédelem kérdésével foglalkozott.
      
      2.  Iménti  álláspontom  kissé részletesebb  indokolása  előtt
     hangsúlyozom, hogy a 2006-os esztendő történelmi  bázis  évként
     történő   kiválasztását  —  egyetértve  a  miniszter   írásbeli
     válaszával  és  szóbeli  érveivel  —  megalapozottnak   tartom.
     Mindezt különösen a következő megfontolások támasztják alá:  a)
     A  2006-os  esztendő egyrészt a legtöbb támogatást  meghatározó
     gazdasági  év volt, másrészt akkor még nem kellett elválasztani
     a  termeléstől  a  támogatásokat; b) a  2006-os  évre  nézve  a
     Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a tényleges,  azaz
     mindenki  számára  pontosan visszakereshető  termelési  kvóták,
     adatok,  állományszámok  teljes  körűen  rendelkezésre  álltak.
     Mindez   a   2007-es   esztendőben  (a   rendszer   logikájából
     következően)  már nem volt meg hiánytalanul, tekintettel  arra,
     hogy  a pénz nagyobb részét akkor már nem kellett a termeléshez
     kötni,  hanem  azt  az úgynevezett „történelmi  bázis”  alapján
     lehetett  kiosztani. Ezek a megfontolások  egyúttal  olyan,  az
     Alkotmány   9.   §   (1)   bekezdésébe  foglalt   piacgazdasági
     klauzulával    összefüggő   komponensek    is,    amelyek    az
     alkotmányossági   vizsgálat  során   meghatározó   jelentőségre
     tesznek szert.
      
      Egyidejűleg  pedig  nyomatékosan hangsúlyozom,  hogy  mindezek
     megítélése tekintetében a bizalomvédelemnek nincs semmilyen,  a
     konkrét bázisév kiválasztására közvetlenül kiható szerepe. Maga
     a többségi határozat is hangsúlyozza: „[a] Rendelet után, amely
     2003.  szeptember 29-én kelt, és a hivatalos lap 2003.  október
     21-i számban jelent meg, azzal lehetett reálisan számolni, hogy
     (történelmi  bázissal,  bármi is  legyen  a  bázis,  regionális
     felosztással, vagy a kettő vegyítésével) az SPS modellt vezetik
     be  Magyarországon  2010 végéig. Vagyis  a  piaci  szereplők  —
     földtulajdonosok, bérlők, termelők — legalább 2003. október 31-
     től  értesülhettek  az SPS rendszerről, várható  bevezetéséről,
     ennek     lehetséges    hatásairól    az    általuk     végzett
     tevékenységekre”.
      
      3.    A   bizalomvédelem   sérelmét   a   többségi   határozat
     gyakorlatilag feltételezésekre alapítja. Jól illusztrálják  ezt
     az   többségi  határozat  által  használt  megfogalmazások:   a
     törvényi  szabályozás  „elvileg azt is eredményezheti,  hogy  a
     miniszter   bármilyen   arányt   meghatározhat”;   „az    arány
     meghatározására  az  SPS  törvényben  adott  korlátlan  döntési
     jogkör  az SPS törvény megengedő szabályai [1. § (5) bekezdése,
     15.  §  (2)  bekezdés a) és b) pontja, 15. §  (3)  bekezdés  a)
     pontja]  következtében ahhoz vezethet, hogy a SAPS  támogatásba
     való részesüléshez jogot szerzett termelőknek az SPS rendeleten
     alapuló  várakozásai  —  a 2006-os bázissal  érintett  termelők
     támogatására  eső  komponens egyoldalú és esetleg  nagy  arányú
     kedvezményezése miatt, amit a törvény jelenleg  nem  zár  ki  —
     akár  lényeges sérelmet is szenvedhetnek”. Álláspontom  szerint
     az alapjogi védelmet nem élvező bizalomvédelem feltételezésekre
     nem  alapítható. Nézetem szerint fokozza a gondokat az is, hogy
     az  így „megalapozott” bizalomvédelmet a többségi határozat még
     egy  megválasztott gazdaságpolitikai döntésre is rávetíti:  „az
     arány      meghatározása     alapvetően      gazdaságpolitikai,
     mezőgazdasági,  vidékfejlesztési  kérdés  (…)”.  Bár   azt   is
     hangsúlyozza a határozat, hogy az SAPS támogatásban  részesülők
     esetében  nem  vet  fel  bizalomvédelmi  kérdéseket  az,  ha  a
     támogatásuk   gazdaságpolitikai   megfontolások   következtében
     csökken,   „   az   SPS  törvény  szerinti   jogosultság   első
     kiosztásánál  azonban az ő SPS rendeleten alapuló  elvárásaikat
     is más termelők várakozásaihoz hasonlóan kell figyelembe vennie
     mind  a törvényhozónak, mind a miniszternek”. Úgy vélem,  ezzel
     az  Alkotmánybíróság  némiképpen szakított  azzal  a  mindeddig
     konzekvensen    követett    gyakorlatával,    amely     szerint
     gazdaságpolitikailag semleges [33/1993. (V. 28.) AB  határozat,
     ABH  1993,  247, 249.], hiszen a jelen ügyben gyakorlatilag  az
     állam   gazdaságpolitikájának  egyfajta   határát   (korlátját)
     állapította meg.
      
      4.  Meggyőződésem szerint a 2006-os esztendőben  meghatározott
     bázis  év fogalmilag csak a tiltott, in malam partem visszaható
     hatályú   szabályozás  kérdését  vethetné   fel.   Emlékeztetek
     ugyanakkor   arra,   hogy  a  visszaható  hatályú   szabályozás
     vizsgálatakor a bizalomvédelem elve fogalmilag nem lehet mérce,
     hiszen   ez  a  doktrína  az  azonnali  hatályú  vagy  jövőbeni
     jogmegvonásokra vonatkoztatható.
      
      A   visszaható  hatályról  vallott  álláspontomat  részletesen
     kifejtettem    a    349/B/2001.    AB    határozathoz    fűzött
     különvéleményemben  (ABH  2001,  1241,  1259-1267.).   Az   ott
     leírtakat  megerősítve ezúttal csupán azt  emelem  ki,  hogy  a
     visszaható hatályú szabályozásból nem minden esetben következik
     az    alkotmányellenesség   megállapítása.   Az   általam   ott
     kataszterbe  foglalt esetkörök közül a jelen esetre vonatkozóan
     a  11/1992.  (III. 5.) AB határozatban rögzített tételt  emelem
     ki,  amelynek  értelmében: „a korábbi szabályok szerint  lezárt
     jogviszonyokba  — kivételesen — csak akkor lehet  alkotmányosan
     beavatkozni, ha azt a jogbiztonsággal konkuráló más alkotmányos
     elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz az elérni kívánt
     célhoz képest aránytalan sérelmet”. (ABH 1992, 77, 82.)
      
      A  konkrét  ügyben az Alkotmánybíróságnak az in  malam  partem
     visszaható  hatályú szabályozás esetleges fennállását  lehetett
     volna — megfelelő indítványi kérelem alapján — vizsgálnia. Az e
     keretben  felmerülő  „kimentési okok” tüzetesebb  vizsgálatával
     viszont  az Alkotmánybíróság mindezideig adós maradt.  Így  nem
     bocsátkozott  annak  vizsgálatába se, hogy a  jogalanyok  egyik
     csoportjának biztosított visszamenőleges jogkiterjesztés hogyan
     hat    más    (pl.    az   egyenlő   bánásmód   követelményének
     érvényesítésekor:  a homogén) csoportokra.  Azt  sem  vizsgálta
     részletesen,  mi  nem  minősül  „összességében  nem  terhesebb”
     kötelezettség megállapításnak.
      
      Úgy  ítélem meg, hogy ezt a vizsgálatot — megfelelő indítványi
     kérelem alapján — a jelen esetben is el lehetett volna végeznie
     az  Alkotmánybíróságnak. [Ezt igényeltem  volna  az  új  Ptk.-t
     hatályba   léptető   törvény   alkotmányellenességét   vizsgáló
     51/2010.(IV.    28.)   AB   határozathoz   fűzött    párhuzamos
     indokolásomban is. (ABK 2010 április, 401, 411-413.).]
      
      A  most  vizsgált ügyben is kétségtelenül vannak  vesztesei  a
     2006-os  bázis év kijelölésének. Esetükben az képezhette  volna
     konkrét vizsgálat tárgyát, van-e olyan alkotmányos elv, amely a
     jogbiztonsággal  konkurálhat. Ez a vizsgálat azzal  zárulhatott
     volna,  hogy  a piacgazdaság klauzula (és ezen belül  a  magyar
     mezőgazdasági  érdekek érvényesítése) lehet  olyan  alkotmányos
     elv,  amelynek a kifejezésre juttatása más módon nem lett volna
     érvényesíthető.  A  megengedett  visszahatás   még   azzal   is
     alátámasztható  lett  volna,  hogy  a  hátrányt  sz   lehetőség
     szerinti kompenzálásáról bizonyíthatóan gondoskodott az  állam,
     így  a  visszaható hatályú szabályozás aránytalan sérelmet  sem
     okozott volna.
      
      Tekintettel  arra,  hogy az indítvány nem  hivatkozott  az  in
     malam  partem  visszaható hatályú szabályozás  fennálltára,  az
     indítványt  érdemi  alkotmányjogi összefüggés  hiánya  okán  el
     lehetett volna utasítani.
      
      Mindezekre  tekintettel a törvény 15. §  (3)  bekezdésének  a)
     pontjába foglalt rendelkezést nem tartom alkotmányellenesnek.
      
      Budapest, 2010. július 12.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró

      A  különvélemény  I. pontjához és a II.  pont  1.,  2.  és  3.
     alpontjaihoz csatlakozom.
      
                                                    Dr. Lévay Miklós
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Agricultural subsidy
      Number of the Decision:
      .
      142/2010. (VII. 14.)
      Date of the decision:
      .
      07/12/2010
      Summary:
      The Law on the Introduction and Operation of the Single Payment Scheme to Agriculture has a disadvantageous effect on agricultural growers who entered the market after 2006 or acquired new cultivation areas.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-2-006
      .