English
Hungarian
Ügyszám:
.
455/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 44/1995. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/203
.
A döntés kelte: Budapest, 06/30/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos megállapítására  és  megsemmisítésére   irányuló
   indítványok tárgyában meghozta a következő

                         határozatot :

   Az     Alkotmánybíróság      megállapítja,     hogy     a
   társadalombiztosítás működőképességének  megnehezüléséből
   adódó terhek  részbeni -  arányos és  alkotmányos indokok
   melletti -  áthárítása  a  biztosítottakra,  illetőleg  a
   munkáltatókra      önmagában       nem      szükségképpen
   alkotmányellenes.  Az   ilyen   átrendezéseknél   azonban
   alkotmányos követelmény, hogy a kockázatáthárítás terheit
   az érintettek  időben úgy  megismerjék, hogy  a  jövőbeni
   kockázatokkal     számolhassanak      és     fedezésükről
   gondoskodhassanak.

   Az     Alkotmánybíróság      megállapítja,     hogy     a
   társadalombiztosításról alkotott  1975. évi  II.  törvény
   ( a továbbiakban  :  T.  )  módosításáról  rendelkező,  a
   gazdasági       stabilizációt        szolgáló       egyes
   törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény ( a
   továbbiakban :  Gst. )  159. §  (2)  bekezdése,  amely  a
   törvény 81.  §-át 1995.  július 1-jén  lépteti hatályba -
   ebben a részében - alkotmányellenes, ezért e rendelkezést
   és ennek  folytán a 93. § (1) bekezdésének a T. 19. § (3)
   bekezdésére  vonatkozó  rendelkezését  és  a  93.  §  (2)
   bekezdését   a    törvény   hatálybalépésének    napjával
   megsemmisíti.

   Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy   a   Munka
   Törvénykönyvéről alkotott  1992. évi  XXII.  törvény  ( a
   továbbiakban :  Mt. )  módosításáról szóló  1995. évi LV.
   törvény ( a  továbbiakban :  Mtm. )  52. § (2) bekezdése,
   továbbá 52.  § (1)  bekezdése, amely  a törvény  39. §-át
   1995. július  1-jén, illetőleg  szeptember 1-jén  lépteti
   hatályba -  e részükben  -  alkotmányellenesek,  ezért  e
   rendelkezéseket és  ennek folytán  az  52.  §  (5) ,  (6)
   továbbá  (7)   bekezdéseit  a  törvény  hatálybalépésének
   napjával megsemmisíti.

   A  megsemmisített   rendelkezések  1995.   július  1-jén,
   illetőleg szeptember 1-jén nem lépnek hatályba.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                               I.

    1. A  Gst. 81.  §-a a  T. 19.  §-át  új  (3)  bekezdéssel
    egészíti ki  és úgy  rendelkezik,  hogy  akinek  a  külön
    törvény rendelkezése  szerint betegszabadság  nem jár, az
    táppénzre  legkorábban   az  egy  naptári  évben  igazolt
    keresőképtelensége 25. napját követően jogosult. A T. 19.
    § (1)  bekezdésében foglalt  főszabály szerint  táppénz a
    keresőképtelenség tartalmára  jár. A rendelkezés alól már
    a 19.  § (2) bekezdése egy kivételt állapít meg. Eszerint
    az  (1)   bekezdésben   foglaltaktól   eltérően,   ha   a
    biztosítottnak   külön   törvény   rendelkezése   szerint
    betegszabadság    jár,     táppénzre    legkorábban     a
    betegszabadságra való  jogosultság lejártát követő naptól
    jogosult.

    A betegszabadságról  az Mt. hatályos 137. § (1) bekezdése
    rendelkezik és kimondja, hogy a munkavállalót a betegsége
    miatti keresőképtelensége  idejére naptári  évenként  tíz
    munkanap betegszabadság illeti meg, amely időtartamra - a
    (3)   bekezdésben  foglaltak  alapján  - átlagkeresetének
    75 %-át köteles a munkáltató megfizetni.

    Az Mt.  vonatkozó szabályait az Mtm. 39. §-a módosította.
    Eszerint   a    munkavállalót    a    betegsége    miatti
    keresőképtelenség  idejére   naptári  évenként   huszonöt
    munkanap betegszabadság  illeti  meg,  amelynek  első  öt
    napjára díjazás  nem jár,  a betegszabadság  időtartamára
    egyébként a  munkáltató a  munkavállaló részére távolléti
    díjának  75  %-át  köteles  fizetni.  Azokra  a  napokra,
    amelyekre a  munkavállalót  díjazás  nem  illeti  meg,  a
    munkavállaló  kérésére   a  munkáltató   a  munkavállalót
    megillető rendes  szabadság terhére,  köteles szabadságot
    kiadni.

    A Gst.  159. §  (2) bekezdése  szerint a  törvény 81. §-a
    1995. július  1-jén lép  hatályba, a  törvény 93.  §  (2)
    bekezdése azonban  átmeneti szabályként  úgy rendelkezik,
    hogy az,  akinek a  külön törvény  rendelkezése  szerinti
    betegszabadság nem jár, táppénzre 1995. évben legkorábban
    az egy  naptári évben igazolt keresőképtelensége huszadik
    napját követően  jogosult. További  átmeneti rendelkezést
    tartalmaz a  T. 19.  § (3)  bekezdésével összefüggésben a
    Gst. 93. § (1) bekezdése is.

    Az Mtm.  52. §  (2) bekezdése  szerint a  törvény 39. §-a
    ugyancsak 1995.  július 1-jén  lép hatályba.  E kivételes
    szabállyal szemben  az Mtm.  52. § (1) bekezdése az egész
    törvény  hatálybalépésének   napját  szeptember   1-jében
    határozza meg.  Az 52.  § (5) ,  (6) és  (7) bekezdései a
    betegszabadsággal kapcsolatban  átmeneti  rendelkezéseket
    tartalmaznak. Ezek kimondják, hogy 1995. december 31-ig a
    munkavállalót húsz  munkanap betegszabadság illeti meg, a
    munkavállaló díjazásra  pedig a betegszabadság első három
    napjában nem  jogosult. A törvény 39. §-ának 1995. július
    1-jei hatálybalépésével  kapcsolatosak a további átmeneti
    rendelkezések is.

    2.   A    Gst.   81.    §-a   és    az   Mtm.   39.   §-a
    alkotmányellenességének megállapítása  és e rendelkezések
    megsemmisítése  iránt   az   Alkotmánybírósághoz   számos
    indítvány   érkezett.    Az   indítványokban    kifejtett
    álláspontok szerint  a kifogásolt  törvényi rendelkezések
    több okból  is alkotmányellenesek. A Gst. 81. §-a szerint
    ugyanis az a biztosított, akinek az Mtm. idézett szabálya
    alapján betegszabadság  nem jár,  keresőképtelensége első
    huszonöt   napjára    teljesen   ellátatlan    marad.   A
    betegszabadságra  jogosult  biztosított  pedig  betegsége
    első öt  napjára semmiféle ellátásban nem részesül, míg a
    betegség további  húsz napjában  ellátásáról munkáltatója
    köteles   gondoskodni,    vagyis    társadalombiztosítási
    szolgáltatást csak huszonöt nap eltelte után igényelhet.

    Az  indítványozók  az  Alkotmány  9-13.  §-aiban  foglalt
    rendelkezésekkel  ellentétesnek   tartják   a   betegségi
    ellátásnak minden ellenszolgáltatás nélküli áthárítását a
    munkáltatókra, és álláspontjuk szerint az Alkotmány 70/E.
    §-ába ütközik  az  a  szabályozás,  hogy  a  munkavállaló
    betegsége első  öt napján,  illetve betegszabadság hiánya
    esetén első huszonöt napján teljesen ellátatlan marad. Az
    indítványok utalnak  arra is, hogy a támadott módosítások
    ellentétesek az  Alkotmány 54.  §-ának (1)  bekezdésével,
    mert sértik  az élethez  és az  emberi  méltósághoz  való
    alkotmányos alapjogot.

    Van indítvány,  amely szerint  a kifogásolt módosítások a
    sajátos jogi  helyzetű  egyéni  vállalkozók  tekintetében
    különösen sérelmesek és több alkotmányi rendelkezéssel is
    ellentétben  állnak.   Az   egyéni   vállalkozó   ugyanis
    betegszabadságra nem  jogosult, így keresőképtelenségének
    első  huszonöt   napjában  sem   táppénzben   sem   egyéb
    ellátásban nem  részesülhet,  ugyanakkor  járulékfizetési
    kötelezettsége ez alatt az időtartam alatt is fennáll. Ez
    a  szabályozás   a  más   munkavállalók  és   munkáltatók
    viszonylatában     megengedhetetlen     diszkriminációnak
    minősül, ezért  az Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésével is
    ellentétben áll.

                               II.

    Az   Alkotmánybíróság    a    támadott    rendelkezéseket
    tartalmilag nem vetette össze az Alkotmány indítványokban
    felhívott, vonatkozó szabályaival, az indítványokat tehát
    érdemben  nem  vizsgálta,  mert  álláspontja  szerint  az
    azonnali - 1995. július 1-jével történő - hatálybaléptető
    rendelkezések  önmagukban   alkotmányellenesek,   így   e
    rendelkezéseket semmisítette  meg és megállapította, hogy
    az indítványokkal  kifogásolt törvényi  módosítások 1995.
    július 1-jén, illetőleg az Mtm. 39. §-a szeptember 1-jén,
    nem lépnek hatályba.

    1. Az  Alkotmánybíróság elöljáróban  elvi éllel állapítja
    meg,    hogy     a     társadalombiztosítási     rendszer
    működőképességének a fenntartása alkotmányosan indokolhat
    olyan  megoldásokat,   amelyek  keretében   a  biztosítás
    fokozott  terheit   a  törvényhozó   a   biztosított,   a
    járulékfizetésre    kötelezett     munkáltató    és     a
    társadalombiztosítás  szervei   között  bizonyos   körben
    megosztja.   A   társadalombiztosítás   ilyen   fokozatos
    átalakítása önmagában nem szükségképpen alkotmányellenes.

    Az  Alkotmánybíróság   már  1991-ben   egy  határozatában
    megállapította [ 45/1991.  ( IX. 10.  ) AB határozat, ABH
    1991,  209.   ] ,  hogy  önmagában  az  a  tény,  hogy  a
    társadalombiztosítási kiadások  fedezéséhez a munkáltatók
    részben   társadalombiztosítási    járulék   fizetésével,
    részben  a  táppénz  első  három  napjának  kifizetésével
    kötelesek   hozzájárulni,    nem   alkotmányellenes.    A
    határozatban  az  Alkotmánybíróság  utal  arra,  hogy  az
    európai  országok   társadalombiztosítási   rendszereiben
    általában    elfogadott     megoldás    az,     hogy    a
    keresőképtelenség első,  különböző tartalmú  idejére  eső
    táppénzt a  munkáltatók fedezik.  A határozat  szerint  a
    társadalombiztosítási rendszer működtetésének "technikai"
    és "biztosítástechnikai" kérdéseiben, mint amilyen pl. az
    önrészesedés vagy  az ahhoz  hasonló megelőzést  szolgáló
    megoldások, alkotmányos szintű előírások nincsenek.

    A  társadalombiztosítási   szolgáltatások  megnehezülése,
    kezdve a  különböző gyógyszer-alapanyag  árak, protetikai
    eszközök alapanyag-árainak,  az orvosi  műszerek és egyéb
    segédeszközök árainak igen jelentős emelkedésétől egészen
    a társadalombiztosítási  járulékok  behajthatatlanságáig,
    indokolttá  teheti  a  hagyományos  biztosítási  rendszer
    bizonyos fokú  -  a  kedvezményezettekre  és  a  terheket
    viselőkre    is    kedvezőtlen    -    átalakítását,    a
    társadalombiztosítás szolgáltatásinak  adott  területeken
    és adott  körben való csökkentését. A járulékfizetés és a
    társadalombiztosítás szolgáltatásainak pontos megfelelése
    -  a  társadalombiztosítás  vegyes  rendszere  folytán  -
    egyébként   sem    alkotmányos   követelmény.   Mivel   a
    társadalombiztosításban a  biztosítás, azaz  a  "vásárolt
    jog" elve  és a  szolidaritás elve egyaránt érvényesül, a
    társadalombiztosítás  alkotmányossága  nem  ítélhető  meg
    önmagában a  fizetett  járulék  és  az  ellenszolgáltatás
    közötti mennyiségi  viszony alapján.  Az arányok jelentős
    mértékű eltolódása  azonban már felvethet alkotmányossági
    aggályokat.

    2.  A   támadott   törvényi   rendelkezések   kétségkívül
    felvetnek ilyen  arányossági alkotmányossági  kérdéseket,
    mert e  módosító szabályokkal  egyfelől a biztosítottak -
    rövidebb-hosszabb   ideig    -   egy    már   megszerzett
    betegbiztosítási szolgáltatástól  esnek  el,  másfelől  a
    társadalombiztosítási járulékot  fizető munkáltatók  - az
    eddiginél  számottevően  hosszabb  időre  -  a  biztosító
    kockázatát veszik  át. Mivel  az önrészesedésnek  ezzel a
    konstrukciójával,   továbbá   a   munkáltatókra   történő
    kockázatáthárítással sem  a biztosított,  sem a járulékot
    fizető   munkáltató   járulékfizetési   kötelezettségének
    mértéke nem  csökkent,  a  társadalombiztosítást  terhelő
    szolgáltatás megvonása,  illetőleg áthárítása  minősülhet
    aránytalan jogkorlátozásnak, és ennek folytán ellentétben
    állhat az Alkotmány rendelkezéseivel is. Ennek a tartalmi
    kérdésnek az  elbírálását azonban  az Alkotmánybíróság az
    indítványok alapján azért nem tartotta szükségesnek, mert
    a törvényi  módosítások  azonnali  -  lényegileg  átmenet
    nélküli - hatálybaléptetése önmagában alkotmányellenes.

    3. A  Gst. 1995. június 15-én, az Mtm. pedig június 23-án
    került    kihirdetésre,    mindkét    törvény    támadott
    rendelkezései július 1-jei, ennek hiányában pedig az Mtm.
    52. §  (1) bekezdése  szeptember 1-jei  hatálybaléptetést
    rendelnek  el.   Az  azonnali   hatálybalépés  folytán  a
    munkáltatók betegbiztosítási  kockázata közel a duplájára
    -  a  jelenlegi  tíz  nappal  szemben  tizenhét  napra  -
    emelkedik, a  betegszabadságra jogosult biztosítottakat a
    törvény három  napi, az  erre nem jogosultakat pedig húsz
    napi    önrészesedéssel     terheli    meg.     Ezek    a
    fedezetáthárítások azután  1996. január 1-jétől öt napra,
    illetőleg huszonöt napra emelkednek.

    A  munkáltatók   e  fokozott   és   megemelt   kockázatot
    gyakorlatilag egyik  napról a másikra anélkül kénytelenek
    viselni,    hogy     erre    megfelelő    tartalékolással
    felkészülhettek  volna.   A   sérelmezett   rendelkezések
    azonnali hatálybalépésével a munkáltatóknak a bizonytalan
    jövőbeni   kockázatokra    vonatkozó   kalkulációja    és
    tartalékolása lehetetlenné  vált. A költségvetési szervek
    a  váratlan  kockázatnövekedéssel  kapcsolatos  helyzetet
    előre nem  tervezhették, a  gazdasági szféra  munkáltatói
    előre nem  kalkulálhatták, és  megfelelő fedezeti alapról
    előre nem  gondoskodhattak. Így  van ez  akkor is,  ha  a
    szükséges bértömeg a munkáltatók rendelkezésére áll.

    Ennek  a  társadalombiztosítás  táppénz-fizetésből  eredő
    megtakarításait   a    munkáltatók   ugyanis   más   célú
    felhasználásra    ( helyettesítések     díjazására,     a
    munkavállaló kisesése  miatti  veszteségek  pótlására,  a
    munkavállalók     többlet-javadalmazására      stb.     )
    fordíthatták. A  megtakarításoknak így - a betegszabadság
    mértékén túl  - nem  volt,  illetőleg  nincs  biztosítási
    fedezeti funkciója.  Figyelemmel a  lakosság  köztudottan
    rendkívül rossz  egészségi állapotára, továbbá arra, hogy
    a   megbetegedések    döntő   hányada    kettő-négy   hét
    betegállomány  alatt   lezajlik,  a   húsz  napra   emelt
    betegbiztosítási        kockázatáthárítás        azonnali
    hatálybaléptetése az  Alkotmány 9.  § (2)  bekezdésének a
    sérelmét jelenti.

    A biztosításnak  - így  a  társadalombiztosításnak  is  -
    egyik  lényegi   eleme   a   jövőbeni   és   bizonytalan,
    rászorultságot  eredményező   események  fedezésére  való
    tartalékolás. ( Itt  most -  ebben  az  összefüggésben  -
    elhanyagolható a  társadalombiztosításban még benne rejlő
    szolidaritási gondoskodási  elem.  )  A  tartalékolás  az
    előre ugyan  nem látható,  de  mindenképpen  kalkulálható
    kockázatok  fedezetének,   anyagi  forrásainak   előzetes
    összegyűjtése útján  történik. Így  a tartalékolás - akár
    öntakarékossággal,     akár      más      módon      való
    fedezetbiztosítással - csak úgy és csak akkor valósítható
    meg, ha  az érintetteknek  előre számolniuk  kell  azzal,
    hogy az adott jövőbeni kockázatokat nekik kell viselniük.
    Ezért az  átrendezés  -  függetlenül  attól,  hogy  annak
    arányossága  alkotmányosan  elfogadható-e  -  csak  akkor
    felel meg  az alkotmányi  követelményeknek, ha a jövőbeni
    kockázatokra a fedezettartalékolást - elvileg - megfelelő
    idő biztosításával lehetővé teszi.

    A társadalombiztosítás  átalakításának az  indítványokkal
    kifogásolt módja  - annak mértékétől függetlenül - mind a
    biztosítottakra,    mind    a    többlet    szolgáltatási
    kötelezettséggel  megterhelt  munkáltatókra  -  megfelelő
    várakozási  idő  nélkül  -  olyan  ( többlet ) kockázatot
    hárít, amelynek  fedezéséről, az esetleges megtakarítások
    megfelelő átcsoportosításáról,  a más irányú felhasználás
    megtervezéséről stb. előzetesen nem gondoskodhattak. Ez a
    körülmény pedig  annak fokozott  veszélyét rejti,  hogy a
    rászorultakról  való   utólagos   gondoskodás   sem   fog
    megtörténni.

    A   kifogásolt    törvényi   rendelkezések    folytán   a
    betegszabadságra nem  jogosult biztosítottak egyik napról
    a másikra a tipikus és tömegesen előforduló megbetegedési
    időtartamon belül  abszolút ellátás  nélkül maradnak,  ez
    pedig    alkotmányosan    védett    társadalombiztosítási
    pozíciójuknak olyan  mértékű meggyengítése,  amely már az
    Alkotmány  70/E.   §-ában  írt   alkotmányi   rendelkezés
    megsértéséhez  vezethet.   Függetlenül  attól,   hogy   a
    biztosítottra áthárított  önrészesedés mértéke  - akár  a
    betegszabadságra való jogosultság mellett, akár anélkül -
    kirívóan aránytalan-e,  a kifogásolt  szabályok  azonnali
    hatályú bevezetésével  a biztosítottak tekintetében olyan
    jelentős  garanciamegvonás   történik,  amely   szociális
    biztonságukat  alkotmányosan  megengedhetetlen  mértékben
    gyengíti.

    Egyfelől azért,  mert a  T. 5.  §-a értelmében az állam a
    társadalombiztosítási szolgáltatások  teljesítését  akkor
    is garantálja, ha a kiadások a bevételeket meghaladják. A
    támadott rendelkezésekkel ez a mögöttes állami garancia a
    betegbiztosítások egy igen jelentős hányadában megszűnik,
    ugyanakkor azáltal, hogy a változtatás a munkáltatókat is
    felkészületlenül és  váratlanul  éri,  arra  nézve  sincs
    semmiféle  biztosíték,   hogy  a   munkáltatók   fizetési
    kötelezettségeiket a munkavállalókkal szemben teljesítik.

    Másfelől a változtatás a biztosítottak tekintetében olyan
    jogelvonásnak  minősül,   amely  váratlanságánál,   előre
    történő   kalkulálhatatlanságánál   fogva   alkotmányosan
    garantált szociális biztonságukat veszélyezteti.

    4.  Az   indítványokkal  sérelmezett   azonnali   hatályú
    jogelvonás  alkotmányosságának   megítélésénél   az   sem
    hagyható  figyelmen   kívül,  hogy   a  Gst.   több   más
    rendelkezése -  ugyancsak  július  1-jei  hatállyal  -  a
    biztosítottak társadalombiztosítási  pozícióját több  más
    területen   is    számottevően   gyengíti.   E   módosító
    rendelkezések tartalmi  alkotmányosságát -  figyelemmel a
    rájuk vonatkozó  indítványokra -  az Alkotmánybíróság még
    vizsgálja.   Ezeknek    az   elvonásoknak    a   tartalmi
    alkotmányossága a tulajdonvédelem és a tulajdonkorlátozás
    alkotmányossági összefüggéseibe  ágyazottan ítélhető meg.

    Ettől függetlenül azonban a társadalombiztosítási védelem
    adott szintjének  jelentős csökkentése  1995.  július  1.
    napjával bekövetkezik,  és ez  a tény  a  biztosítottakra
    előre kiszámíthatatlanul  olyan váratlan  terheket ró  és
    őket olyan biztosítékoktól fosztja meg, amely az azonnali
    hatálybaléptetést önmagában  alkotmányellenessé teszi.  A
    gazdasági helyzet  - és ezen belül a társadalombiztosítás
    helyzetének -  fokozott  elnehezülése  a  terhek  arányos
    áthárítását és  megosztását  alkotmányosan  indokolhatja,
    azonban   az    ilyen   mértékű   és   azonnali   hatályú
    kockázatáthárítás     -      annak     előre      történő
    kalkulálhatatlansága, kiszámíthatatlansága  miatt - már a
    polgárok szociális biztonságát, megélhetésükhöz szükséges
    ellátását veszélyezteti.

    A  biztosítottak   ellátási   jogosultsága   a   támadott
    törvényekben megalkotott  átmeneti szabályok mellett is a
    törvények hatálybalépésével  lényegesen  csökken.  Ez  az
    azonnali csökkenés  anélkül  következik  be,  hogy  annak
    bármilyen - akár a járulék mértékének mérséklésével, akár
    a   társadalombiztosítás    mögöttes   felelősségének   a
    kimondásával  együttjáró   -  ellentételezése  megtörtént
    volna. A  biztosítói szerepnek  a munkáltatóra, illetőleg
    bizonyos -  nem is jelentéktelen - körben a biztosítottra
    való áthárítása  - ha  annak arányossága  még elfogadható
    lesz is - alkotmányosan csak fokozatosan, előreláthatóan,
    kiszámíthatóan  történhet   meg.  Ezt   kívánja  meg   az
    Alkotmány 2.  § (1)  bekezdésében deklarált  jogállamiság
    lényegi elemét adó jogbiztonság szempontja is.

    Mivel az  indítványokkal támadott  törvényi rendelkezések
    azonnali hatálybaléptetése  - függetlenül  azok  tartalmi
    alkotmányosságától vagy alkotmányellenességétől - ezeknek
    az alkotmányossági  követelményeknek nem  felel  meg,  az
    Alkotmánybíróság a kifogásolt szabályokat hatálybaléptető
    rendelkezéseket  alkotmányellenesnek  ítélte  és  azokat,
    továbbá az  azokhoz kapcsolódó  átmeneti  szabályokat  az
    Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. törvény  ( a
    továbbiakban : Abtv. ) 40. §-a alapján megsemmisítette.

    A megsemmisítés  az Abtv.  43. §  (4) bekezdése alapján a
    törvények  hatálybalépésének  napjával  történik,  így  a
    megsemmisített rendelkezések  nem lépnek  hatályba. Az új
    hatálybalépési  időpontok   megállapítása   a   jogalkotó
    feladata.

    A határozat  közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv.
    41. §-án alapszik.
                         Dr. Sólyom László
                    az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal       Dr. Kilényi Géza
                alkotmánybíró         alkotmánybíró

                         Dr. Lábady Tamás
                       előadó alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                           alkotmánybíró

               Dr. Szabó András      Dr. Tersztyánszky Ödön
                 alkotmánybíró            alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The amendments to the Economic Stabilisation Act, according to which anyone who is not eligible for sick leave under the Labour Code shall be entitled to sickness benefit at the earliest following the twenty-fifth day of his/her certified disability in a calendar year
     Number of the Decision:
     .
     44/1995. (VI. 30.)
     Date of the decision:
     .
     06/30/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-2-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .