Hungarian
Ügyszám:
.
960/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 45/2003. (IX. 26.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/474
.
A döntés kelte: Budapest, 09/23/2003
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                 
      Az  Alkotmánybíróság  jogszabályok  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  meghozta
  az alábbi

                           határozatot:
                                 
      1.   Az   Alkotmánybíróság  hivatalból   megállapítja:   az
  Országgyűlés  alkotmányellenes helyzetet idézett  elő  azzal  a
  mulasztással,   hogy   nem  rendelkezett   a   Csehszlovákiából
  áttelepített   magyar  nemzetiségű  személyek  Csehszlovákiában
  lévő,  de  50  hektárt  meg nem haladó nagyságú,  mezőgazdasági
  rendeltetésű  földön  fennálló tulajdonjogának  elvonása  miatt
  történő   kárpótlásról.   Az   Alkotmánybíróság   felhívja   az
  Országgyűlést,  hogy  jogalkotó feladatát  2004.  június  30-ig
  teljesítse.

        2.  Az  Alkotmánybíróság  a  tulajdonviszonyok  rendezése
  érdekében,   az  állam  által  az  állampolgárok   tulajdonában
  igazságtalanul  okozott  károk  részleges  kárpótlásáról  szóló
  1991.  évi  XXV.  törvény  2.  számú  melléklete,  valamint   a
  tulajdonviszonyok  rendezése  érdekében,  az  állam  által   az
  állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949.  június
  8-ig   terjedő   időben  alkotott  jogszabályok  alkalmazásával
  igazságtalanul  okozott  károk  részleges  kárpótlásáról  szóló
  1992.     évi     XXIV.    törvény    2.    számú    melléklete
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

      3.  Az  Alkotmánybíróság  az egyes magyar  állampolgároknak
  Csehszlovákiában, illetve Jugoszláviában társadalmi  tulajdonba
  vett   vagyontárgyaiért  járó  kártalanításról  szóló  17/1964.
  (VIII.  8.) Korm. rendelet, valamint e rendelet végrehajtásáról
  szóló  9/1964.  (VIII.  8.) PM rendelet alkotmányellenességének
  megállapítására    és   megsemmisítésére   irányuló    eljárást
  megszünteti.

      4.  Az  Alkotmánybíróság visszautasítja  az  arra  irányuló
  indítványt,   hogy  kötelezze  a  Kormányt  a  Csehszlovákiából
  Magyarországra áttelepített magyar állampolgárok  és  örököseik
  teljes kártalanítására.

       Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
   1.   Az   Alkotmánybírósághoz   két   indítvány   érkezett    a
   Csehszlovákiából     Magyarországra     menekültek,     illetve
   áttelepítettek kárpótlása tárgyában. Az indítványozók  támadták
   az  egyes  magyar  állampolgároknak  Csehszlovákiában,  illetve
   Jugoszláviában társadalmi tulajdonba vett vagyontárgyaiért járó
   kártalanításról szóló 17/1964. (VIII. 8.) Korm.  rendeletet  (a
   továbbiakban:   Kr.)   és  az  egyes  magyar   állampolgároknak
   Csehszlovákiában,   illetve  Jugoszláviában   tulajdonba   vett
   vagyontárgyaiért járó kártalanításról szóló 17/1964. (VIII. 8.)
   Korm.  rendelet  végrehajtásáról szóló 9/1964.  (VIII.  8.)  PM
   rendeletet  (a  továbbiakban: Mr.).  Az  egyik  indítványozó  a
   rendeletek  egésze,  a másik indítványozó  a  rendeletek  egyes
   cikkei tekintetében kérte az alkotmányellenesség megállapítását
   és a megsemmisítést. Az egyik indítványozó ezen túlmenően kérte
   a  tulajdonviszonyok rendezése érdekében,  az  állam  által  az
   állampolgárok   tulajdonában   igazságtalanul   okozott   károk
   részleges  kárpótlásáról  szóló  1991.  évi  XXV.  törvény   (a
   továbbiakban:   1.Kpt.)   2.  számú   melléklete,   továbbá   a
   tulajdonviszonyok  rendezése  érdekében,  az  állam  által   az
   állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949.  június
   8-ig   terjedő   időben  alkotott  jogszabályok  alkalmazásával
   igazságtalanul  okozott  károk  részleges  kárpótlásáról  szóló
   1992.  évi  XXIV.  törvény (a továbbiakban:  2.Kpt.)  2.  számú
   melléklete     alkotmányellenességének    megállapítását     és
   megsemmisítését is. A másik indítványozó kezdeményezte továbbá,
   hogy    az    Alkotmánybíróság   kötelezze   a    Kormányt    a
   Csehszlovákiából     Magyarországra     áttelepített     magyar
   állampolgárok   és   örököseik   teljes   kártalanítására.   Az
   indítványozók kérelmük alapjaként az Alkotmány 13.  §-ának  (1)
   és (2) bekezdésére és 70/A. §-ának (1) bekezdésére hivatkoztak.

   Az  Alkotmánybíróság  a tartalmi összefüggésre  tekintettel  az
   indítványokat egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

   2. Az Alkotmánynak az indítványokban hivatkozott rendelkezései:
   "13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
   jogot.
     (2)  Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és  közérdekből,
   törvényben  szabályozott esetekben és módon, teljes,  feltétlen
   és azonnali kártalanítás mellett lehet."
   "70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül."

                                 II.

   Az  egyik  indítványozó  az 1.Kpt. 2. számú  mellékletét  és  a
   2.Kpt.  2.  számú  mellékletét támadta. Álláspontja  szerint  a
   támadott  szabályok sértik a személyek megkülönböztetésének  az
   Alkotmány  70/A.  §-a (1) bekezdésében meghatározott  tilalmát.
   Valójában  az  indítvány  a Csehszlovákiából  áttelepítettekre,
   annak  mellékletei pedig az áttelepültek vagyonára vonatkoznak.
   Megfogalmazása  szerint: "noha a Magyarországra  áttelepítettek
   vagy   idemenekültek  kaptak  bizonyos  kárpótlást   a   magyar
   államtól,  az  az  esetek többségében nem éri  el  és  meg  sem
   közelíti   a   kárpótlásnak   azt   a   mértékét,   amelyet   a
   termőföldüktől megfosztott más magyar állampolgárok  a  törvény
   alapján követelhetnek."

   Az  indítványozó - az 1.-2.Kpt. szabályainak támadása  során  -
   utalt  a szintén támadott Kr.-nek és az Mr.-nek a Csehországgal
   és Jugoszláviával kötött egyezményekkel kapcsolatos szabályaira
   is.  Az  indítvány  a  Csehszlovákiával kötött  lakosságcserére
   vonatkozó egyezményre, a békeszerződésre, titkos jegyzőkönyvre,
   továbbá  az 1964-ben kötött megállapodásra hivatkozva  fejtette
   ki, hogy a magyar állam ezeknek a vagyonoknak a tekintetében az
   ellenérték  követeléséről lemondott, a károsult személyeket  az
   igényérvényesítéstől megfosztotta.

   A magyar állampolgárok Csehszlovákiából, illetve Jugoszláviából
   való  áttelepülése  nem  azonos  módon  történt.  Az  indítvány
   tartalmának  megfelelően az Alkotmánybíróság  az  1.Kpt.  és  a
   2.Kpt.   támadott   szabályait   Csehszlovákia   viszonylatában
   vizsgálta.

                                 A/
                                  
   Az   indítványozó  különböző  -  részben  titkos  -   államközi
   megállapodásokra hivatkozva azt sérelmezte, hogy az 1.Kpt. és a
   2.Kpt.  nem  nyújtott  orvoslást  a  Csehszlovákia  elhagyására
   kényszerült   személyek  termőföldön  fennálló  tulajdonjogának
   elvonásáért.  Az indítványból nem állapítható meg egyértelműen,
   hogyan  történt  meg a tulajdonjog elvonása.  Annak  tisztázása
   érdekében,    ki   kellett   volna-e   térnie    a    kárpótlás
   szabályozásának az indítványban megjelölt személyeknek  okozott
   károkra,  az  Alkotmánybíróság először  megvizsgálta,  hogy  az
   állam okozott-e kárt az indítványban említett személyeknek.

   Az   indítványozó   a   sérelem   okozásával   kapcsolatban   a
   békeszerződésre, a Csehszlovákia és Magyarország között  kötött
   titkos egyezményre hivatkozott.

   1.  Magyarország  és  Csehszlovákia között 1946-ban  megegyezés
   jött létre lakosságcseréről.

   A  Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában
   Budapesten  1946.  évi  február  hó  27.  napján  kelt  magyar-
   csehszlovák     egyezmény    (a    továbbiakban:     egyezmény)
   becikkelyezéséről szóló 1946. évi XV. törvény 2. §-a szerint  a
   törvény az egyezmény eredeti szövegét teszi közzé.

   Az   egyezmény   I.  -  IV.  cikke  a  Magyarországon   állandó
   lakóhellyel  rendelkező szlovák és cseh  nemzetiségű  személyek
   Csehszlovákiába  való áttelepülésének lehetővé tételéről  szól.
   Az  V.  cikk  kimondja,  hogy  a Csehszlovákiába  áttelepítendő
   szlovákokkal  és  csehekkel egyenlő számban magyar  nemzetiségű
   személyeket  telepítenek  át  Csehszlovákiából  Magyarországra,
   akiknek  a  névjegyzékét a csehszlovák kormány közli  a  magyar
   kormánnyal.  Ezek a magyar nemzetiségű személyek a  Csehszlovák
   Köztársaság Elnökének csehszlovák állampolgárságról szóló 1945.
   augusztus  2-i rendelete értelmében elvesztették a  csehszlovák
   állampolgárságukat.   Ezen  felül  áttelepítik   Magyarországra
   azokat  a  magyar nemzetiségű személyeket is,  akik  a  Szlovák
   Nemzeti  Tanács  1945.  május  15-i rendeletében  meghatározott
   bűncselekményeket követték el.

   Az egyezmény V. cikke negyedik bekezdése szerint:
    "A  magyar  kormány kötelezi magát, hogy az  így  áttelepített
   személyeket területére befogadja. Ezek a személyek már  magának
   az  áttelepítésnek a ténye által magyar állampolgárokká válnak,
   amennyiben  nem  lennének azok. Ugyancsak az áttelepítés  ténye
   folytán  az  említett  személyek  mentesülnek  Csehszlovákiával
   szemben    minden   állampolgári   kötelezettség    alól,    és
   Csehszlovákia  is  mentesül velük szemben minden  kötelezettség
   alól."

   A VI. Cikk harmadik bekezdése kimondta:
    "Az  áttelepülők  nem  vihetnek  magukkal  olyan  iratanyagot,
   iratcsomókat,   bizonyító  erejű  iratokat   és   egyéb   olyan
   okmányokat  sem, amelyek a kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági
   vállalatok     zavartalan    és    akadálytalan     működésének
   biztosításához  szükségesek,  valamint  olyan  bizonyító  erejű
   okmányokat   és  iratokat  sem,  amelyek  az  elhagyott   állam
   területén maradt ingatlanokra vonatkoznak."

   A VII. cikk szövege a következő:
   "Az  áttelepített  személyek ingatlanára vonatkozó  tulajdonjog
   átszáll   arra   az   államra,  amelyet  elhagytak.   Annak   a
   kártérítésnek  az  összegét, amellyel a jogot  megszerző  állam
   ezen  a  címen tartozik, a Vegyesbizottság fogja megállapítani.
   Nem  jár  kártérítés az ingatlanok 50 hektárt  meghaladó  része
   után.
   Az  ekként  megállapított kártérítési összegek kiegyenlítése  a
   Magas   Szerződő  Felek  között  a  pénzügyi  természetű  egyéb
   követelések  és  tartozások  tárgyában  létesítendő   egyetemes
   rendezés   keretében   fog   megtörténni,   kivéve   azokat   a
   tartozásokat,  amelyek  a  Magyar  Köztársaságot  a  jóvátételi
   kötelezettségekből kifolyólag (a Moszkvában 1945. évi január hó
   20-án  aláírt  Fegyverszüneti Egyezmény 12. pontja  értelmében)
   terhelik."
      
   A  vizsgált  kérdés tekintetében megállapítható tehát,  hogy  a
   magyar állam beleegyezett a következőkbe:
       - az áttelepített magyar nemzetiségű személyek elvesztik  a
         Csehszlovákiában lévő ingatlanaik tulajdonjogát,
       -    az  50  hektárt meg nem haladó területű  ingatlanokért
         Csehszlovákia kártérítést fizet,
       - a    kártérítés   kifizetéséről   az   államok    közötti
         követelések    rendezése   keretében   később    születik
         megállapodás.

   2. Az egyezmény végrehajtására 1947-ben jogszabály jelent meg.
   A    Magyar   Köztársaság   Kormányának   a   Magyarország   és
   Csehszlovákia  között lakosságcsere tárgyában  létrejött  s  az
   1946:XV.   törvénycikkel  az  ország  törvényei  közé  iktatott
   egyezmény végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdések ideiglenes
   rendezése tárgyában kibocsátott 5.300/1947. M. E. rendelete 11.
   -  12.  §-ában kimondta, hogy a Csehszlovákiából áttelepítettek
   számára  lakóépületeket és mezőgazdasági ingatlant  használatba
   adnak.

   A  11.  §  (2) bekezdése szerint a használatba adás  ideiglenes
   jellegű, az áttelepítettek kártalanítását később szabályozzák.

   A   12.   §   (2)   bekezdése  szerint  a  használatba   adható
   mezőgazdasági  ingatlan  legfeljebb  tizenöt  kataszteri   hold
   kiterjedésű lehet.

   A végrehajtási rendelet szerint tehát:
       - a    magyar    állam   nem   fizetett    kártérítést    a
         Csehszlovákiából    áttelepített    magyar    nemzetiségű
         személyeknek,
       - az     áttelepített     személyek     a     létfeltételek
         biztosításaként    kaptak    ugyan    lakóépületet     és
         mezőgazdasági   ingatlant,  de  nem   tulajdonba,   hanem
         ideiglenes jelleggel, használatba.

   3.  A  Magyarországgal 1947-ben létrejött békeszerződés aláírói
   között volt Csehszlovákia is.

   A  Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés
   becikkelyezése  tárgyában megalkotott 1947. évi XVIII.  törvény
   ismételten (1. cikk 4. bekezdés e/ pontjában, 5. cikkében) utal
   a  Magyarország  és  Csehszlovákia  között  a  lakosságcseréről
   megkötött   1946.   évi  egyezményre.  A  békeszerződés   tehát
   megerősítette az egyezményt, de nem rendelkezett  az  egyezmény
   alapján    az   áttelepített   magyar   nemzetiségű   személyek
   ingatlanaiért Csehszlovákia által fizetendő kártérítésről.

   4.  1964. februárjában állapodott meg a magyar és a csehszlovák
   állam  az ingatlanokkal kapcsolatos, addig rendezetlenül maradt
   kártérítési  kérdésekről.  A megegyezés  szövegét  1991-ig  nem
   hozták nyilvánosságra.

   A  Pénzügyminisztérium és a Külügyminisztérium  8004/1991.  (PK
   16.) együttes tájékoztatója tette közzé a Magyar Népköztársaság
   Kormánya  és  a  Csehszlovák Szocialista  Köztársaság  Kormánya
   között  az ingatlanokkal kapcsolatos egyes vagyonjogi  kérdések
   rendezése tárgyában 1964. február 3-án aláírt jegyzőkönyvet  (a
   továbbiakban: jegyzőkönyv).

   A  jegyzőkönyv nem említi kifejezetten sem az egyezményt, sem a
   békeszerződést,  hanem  I.  fejezetében  az  előzményekre  való
   utalás   nélkül  rendelkezik  a  Magyarországon   lakó   magyar
   állampolgárok  csehszlovák területen  lévő,  rendezés  alá  eső
   személyi    ingatlanvagyonáról.   Az   ingatlanokon    fennálló
   tulajdonjog    szabályozásának    1946    és    1964     között
   Csehszlovákiában   és   Magyarországon  végbement   átalakítása
   következtében  az  1964.  évi  jegyzőkönyv  nem  ugyanazokat  a
   tulajdoni  kategóriákat használja, mint az 1946. évi egyezmény.
   Míg   az   egyezmény  az  általános  ingatlantulajdon  fogalmat
   használja,  addig a jegyzőkönyv már csak a személyi  ingatlanra
   vonatkozóan  tartalmaz szabályt, hiszen 1964-re magánszemélynek
   csak   a   személyi  tulajdon  megengedett  mértékéig  lehetett
   ingatlana.

   A   jegyzőkönyv  1.  cikke  a  csehszlovák  szabályok   alapján
   határozza meg a személyi ingatlanvagyon fogalmát. Ennek alapján
   személyi  ingatlanvagyonnak minősül a  meghatározott  nagyságot
   meg nem haladó méretű egyedülálló családi ház, továbbá az olyan
   családi  ház,  amely  részét képezi 2 hektárt  meg  nem  haladó
   nagyságú   mezőgazdasági  ingatlannak,  valamint  az   említett
   lakóépületekkel  beépített  telek és  az  épülettel  összefüggő
   megengedett nagyságot meg nem haladó udvar, kert.

   A  jegyzőkönyv 3. cikke 1. bekezdésének első mondata szerint  a
   magyar állampolgároknak az előzőek szerint meghatározott - és a
   Kormányok korábbi megállapodásával még nem rendezett - személyi
   ingatlanvagyonáért   a  csehszlovák  Kormány   húszmillió   Kcs
   összeget   fizet  a  magyar  Kormánynak.  A  bekezdés   második
   mondatának szövege:
   "Ennek  az  összegnek a megfizetésével a Magyar  Népköztársaság
   területén  lakó magyar állampolgároknak a Csehszlovák  Állammal
   és   a   csehszlovák  jogi  és  fizikai  személyekkel   szemben
   valamennyi  ilyen ingatlannal kapcsolatos követelése  rendezést
   nyer."

   A 3. cikk 2. bekezdése a következőket mondja ki:
   "A magyar területen lakó magyar állampolgárok kártalanítását  a
   Magyar Kormány hajtja végre."

   A   jegyzőkönyv   tehát  a  vizsgált  kérdés  szempontjából   a
   következőket tartalmazta:
       - Csehszlovákia     meghatározott     összegű      fizetési
         kötelezettségét   a  magyar  állam   részére   a   magyar
         állampolgárok csehszlovák területen lévő, 2  hektárt  meg
         nem haladó nagyságú ingatlanaiért,
       - a  magyar állam részéről tett azt a nyilatkozatot,  amely
         szerint   a  csehszlovák  állam  eleget  tett  a   magyar
         állampolgárok   csehszlovák   területen   lévő   személyi
         ingatlanvagyonával kapcsolatos kötelezettségének,
       - a   magyar   állam   kötelezettségvállalását   a   magyar
         állampolgárok kártalanítására.

   5.  A  jegyzőkönyvre  való utalás nélkül, de  a  jegyzőkönyvben
   vállalt kártalanítási kötelezettség végrehajtásaként jelent meg
   1964. augusztusában a Kr. és az Mr.

   A  Kr. preambuluma és 1. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy  a
   rendelet olyan kártalanításra határoz meg szabályokat,  amelyet
   a  magyar állam magyar állampolgároknak abban az esetben nyújt,
   ha    ezeknek   az   állampolgároknak   ingatlan   vagy    ingó
   vagyontárgyait   Csehszlovákiában,  illetve  Jugoszláviában   a
   reájuk   vonatkozó   külön  jogszabályok,   illetve   államközi
   megállapodások alapján társadalmi tulajdonba vették.

   A Kr.-ből egyértelműen megállapítható, hogy a kártalanítás csak
   szűk körben érvényesült, nem terjedt ki még a 2 hektárt meg nem
   haladó nagyságú, mezőgazdasági rendeltetésű földekre sem. A  2.
   §  (1)  bekezdése  ugyanis  a  következőkben  határozta  meg  a
   kártalanítás alapját:
   "Kártalanítás csak
   a) a személyi tulajdon körébe tartozó
       - házingatlan  (amely nem tartozott volna az 1952.  évi  4.
         tvr. hatálya alá),
       - lakberendezési tárgyak és személyes használatra  szolgáló
         egyéb ingó vagyontárgyak,
       - továbbá  a  családi ház építésére alkalmas,  belterületen
         fekvő házhely,
   b)  foglalkozás  gyakorlására szolgáló ingó vagyontárgyak  után
   jár."

   6.  Az 1964. februári jegyzőkönyv végrehajtásához tartozott még
   a  Magyar  Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista
   Köztársaság Kormánya között az ingatlanokkal kapcsolatos  egyes
   vagyonjogi  kérdések rendezése tárgyában létrejött megállapodás
   végrehajtásáról  szóló  18/1965. (X. 17.)  Korm.  rendelet  is.
   Ennek a rendeletnek az 1. §-a a következőket mondta ki:

   "A  Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista
   Köztársaság Kormánya között létrejött megállapodás alapján -  e
   rendelet hatálybalépésének napjával - teljes egészében a magyar
   államra száll át a csehszlovák állampolgárok tulajdonában  levő
   magyarországi  ingatlanok  közül  azoknak  az  ingatlanoknak  a
   tulajdonjoga, amelyek 1964. február 3-án részben vagy  egészben
   magyar  állami  vállalatok,  egyéb állami  gazdálkodó  szervek,
   állami   költségvetési  szervek,  szövetkezetek  és  társadalmi
   szervezetek kezelésében vagy használatában állottak."

   7. A fentiek alapján megállapítható, hogy
       - az  1946. évi lakosságcserére vonatkozó egyezmény alapján
         a   Csehszlovákiából   áttelepített  magyar   nemzetiségű
         személyek    elveszítették   a   Csehszlovákiában    lévő
         ingatlanaik  tulajdonjogát,  az  ingatlanokra   vonatkozó
         bizonyítékokat is Csehszlovákiában kellett hagyniuk,
       - az   1946.   évi  egyezményben  Csehszlovákia  kártérítés
         fizetését  vállalta a magyar állammal  szemben  a  magyar
         nemzetiségű  személyek  ingatlantulajdonának   megszűnése
         miatt,   az   50   hektárt  meg   nem   haladó   területű
         ingatlanokat figyelembe véve,
       - a  magyar  állam  1964-ben  megállapodott  a  csehszlovák
         állammal   a  magyar  állampolgárok  személyi  ingatlanai
         tulajdonjogának   elvesztése  miatt  a  magyar   államnak
         fizetendő  kártérítés összegében, a legfeljebb  2  hektár
         nagyságú házas ingatlanokat figyelembe véve, és a  magyar
         állam vállalta a magyar állampolgárok kártalanítását,
       - a  magyar  állam az 1964. évi jegyzőkönyvben lemondott  a
         magyar   állampolgárokat  a  meghatározott  kártalanítási
         összegen   felül   a  személyi  ingatlanokért   megillető
         követelésekről,
       - a  magyar  állam nem érvényesített a csehszlovák állammal
         szemben     kártalanítási     követelést     a     magyar
         állampolgároknak  olyan  50  hektárt   meg   nem   haladó
         nagyságú      ingatlanain      fennálló      tulajdonjoga
         elvesztéséért,   amely   ingatlanok   nem   tartoztak   a
         csehszlovák   szabályok  szerint  a   személyi   ingatlan
         kategóriába,
       - a  magyar  állam 1964-ben rendelkezett a Csehszlovákiából
         áttelepített  magyar nemzetiségű személyek  meghatározott
         összegű  kártalanításáról, de ez a szűk körre korlátozott
         kártalanítás  nem terjedt ki a mezőgazdasági rendeltetésű
         ingatlanok  tulajdonjogának elvesztése miatt  keletkezett
         kárra.

   Mindennek következtében a Csehszlovákiából áttelepített  magyar
   nemzetiségű  személyek  50  hektárt  meg  nem  haladó  nagyságú
   mezőgazdasági    rendeltetésű    ingatlanaik    tulajdonjogának
   elvesztéséért  a  magyar  állam magatartása  miatt  nem  kaptak
   kártalanítást  annak ellenére, hogy az 1946.  évi  egyezmény  a
   csehszlovák   állam   által   a   magyar   államnak   fizetendő
   kártalanítási kötelezettséget kimondta.
                                  
                                 B/
                                  
   Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta, sérti-e az 1.Kpt.  2.  számú
   melléklete  és  a  2.Kpt.  2.  számú  melléklete  a   hátrányos
   megkülönböztetésnek  az Alkotmány 70/A.  §-a  (1)  bekezdésében
   meghatározott  tilalmát azzal, hogy mellőzte  a  Csehszlovákiát
   elhagyni  kényszerült magyar nemzetiségű  személyeket,  és  nem
   rendelt    kárpótlást    részükre   a   termőföldön    fennálló
   tulajdonjoguk elvesztéséért. Tekintve, hogy a mellékletek  csak
   jogszabályok felsorolását tartalmazzák, a kárpótlási  törvények
   szabályozásának alkotmányosságával is foglalkozni kellett.

   1. Az 1.Kpt. - preambulumának megfogalmazása szerint - az állam
   által  az  állampolgárok  tulajdonában  igazságtalanul  okozott
   károk  orvoslására  szolgál. Ennek  a  célnak  az  elérését  az
   Országgyűlés  összekapcsolta  a tulajdonviszonyok  rendezésének
   megvalósításával.   Az  így  megjelölt  feladatok   megoldására
   kidolgozott   szabályok   figyelembe   vették   a    társadalom
   igazságérzete mellett annak teherbíró képességét  is.  Mindezek
   alapján  mondta  ki a törvény 1. §-ának (1) és  (2)  bekezdése,
   hogy  kárpótlás  illeti  meg azokat a természetes  személyeket,
   akiknek magántulajdona az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt
   jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. Az 1. § (3)
   bekezdésében  meghatározott  időszakban  alkotott  jogszabályok
   által okozott károk miatt nyújtandó kárpótlásról külön törvény,
   a  2.Kpt.  rendelkezett,  de  ez a  törvény  is  az  1.Kpt.-ben
   meghatározott elveket vette alapul.

   2.  Az  Alkotmánybíróság számos esetben vizsgálta  a  kárpótlás
   szabályozásának  alkotmányosságát.  Az  1.Kpt.  alkotmányossági
   elemzése keretében az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   törvény  eltérő jogi megítélésű tulajdoni változásokra egységes
   alapon   nyújt   orvoslást.  Az  államosításoknál  elmulasztott
   kártalanítás  utólagos rendezése mellett politikai  jóvátételre
   is  kiterjed  a szabályozás. A törvényi rendezés alapgondolata,
   hogy  a  különböző  alapon fennálló kötelezettségek  helyébe  a
   törvényalkotó  új jogcímen, új terjedelemben, új feltételekkel,
   méltányossági alapon határoz meg kárpótlást [28/1991. (VI.  3.)
   AB határozat (a továbbiakban: 4.Abh.), ABH 1991, 88, 91-92.].

   Az  Alkotmány 13. §-ának (2) bekezdése alapján az államnak joga
   van arra, hogy közérdekből elvonjon magántulajdont, de erre  az
   elvonásra csak kivételesen, törvényben szabályozott esetben  és
   módon,  teljes,  feltétlen  és  azonnali  kártalanítás  mellett
   kerülhet sor. Az 1.Kpt.-ben szabályozott esetekben azonban  nem
   ilyen  kisajátításról  volt  szó.  A  tulajdonjog  elvonása   a
   magántulajdon  csaknem  teljes felszámolási  folyamatának  volt
   része.  Ennek  megfelelően  hiányzott  az  azonnali  és  teljes
   kártalanítás  [27/1991. (V. 20.) AB határozat (a  továbbiakban:
   3.Abh.),  ABH  1991, 73, 76-77.]. A kárpótlás  -  a  társadalmi
   tulajdon rendszerének lebontási folyamatába illeszkedve - nem a
   kisajátítás   elmaradt  kártalanításának,  illetve   az   egyéb
   sérelmek  esetén  nem az állam kártérítési kötelezettségének  a
   helyébe  lép. Ezért kárpótlásra senkinek sincs alanyi  joga.  A
   törvényhozó  erkölcsi  megfontolások  alapján,  méltányosságból
   döntött    a    kárpótlásról    a   társadalmi    teherelosztás
   figyelembevételével   [21/1990  (X.   4.)   AB   határozat   (a
   továbbiakban: 1.Abh.), ABH 1990, 73, 76-77., 16/1991. (IV. 20.)
   AB határozat (a továbbiakban: 2.Abh.), ABH 1991, 58, 62-63.].

   Az Alkotmánybíróság nem tekintette alkotmányellenesnek, hogy  a
   sajátos  történelmi körülményekre tekintettel nem a tulajdonjog
   védelmének   az   Alkotmányban   szabályozott   elvei   alapján
   rendelkezett  a  törvényalkotó, hanem más módon gondoskodott  a
   tulajdonjog    sérelmének    orvoslásáról.    Ugyanakkor     az
   Alkotmánybíróság     kezdettől     fogva     hangsúlyozta     a
   megkülönböztetés  tilalmának  érvényesülését   (1.Abh.   77-78,
   2.Abh, 62, 4.Abh. 95.).

   Az Alkotmánybíróság ismételten rámutatott arra, hogy bárki, aki
   az elmúlt rendszerben Magyarországon élt, hivatkozhat az őt ért
   sérelemre;  a  kárpótlásnak határt szab azonban  a  kárpótlásra
   fordítható  fedezet  korlátozottsága.  A  kárpótlásra  senkinek
   sincs   az   Alkotmányon  alapuló  joga.  A   tulajdonviszonyok
   rendezése érdekében választott szabályozási koncepción belül az
   Alkotmánybíróság határozataiban az a követelmény  fogalmazódott
   meg,  hogy  a  kárpótlásra jogosultak körének meghatározása  ne
   legyen   önkényes.  Az  Alkotmány  70/A.  §-a  alapján  történő
   megítélésnél   az   Alkotmánybíróság  az   adott   szabályozási
   koncepción  belül vizsgálja a jogosultak körét (707/B/1997.  AB
   határozat, ABH 2000, 702, 705.).

   Az  1043/B/1992. AB határozat az alkotmánybírósági gyakorlatban
   kialakult  szempontokat  mérlegelve azt  is  kimondta,  hogy  a
   békeszerződés  alapján  Magyarország  határain  kívül,   magyar
   állampolgároknak más országok által okozott károkért  a  magyar
   állam  nem  köteles helytállni, a kárpótlás kérdése tehát  csak
   azokban  az  esetekben  merülhet fel,  amikor  a  magyar  állam
   nemzetközi szerződéssel mondott le magyar állampolgárok vagyoni
   jogairól (ABH 1994, 558, 559.).

   A  Csehszlovákiából áttelepült személyek - legalább részleges -
   kártalanítására   már   a   rendszerváltás   előtt    született
   jogszabály.   Az   1.Kpt.   csak  a   tulajdonjog   elvonásának
   meghatározott   eseteire  állapított  meg   kárpótlást,   egyéb
   követelések   rendezése  elmaradt  [15/1993.  (III.   12.)   AB
   határozat,  ABH  1993,  112,  118.].  A  2.Abh.  egyébként   is
   rámutatott  arra, hogy az 1.Kpt.-vel a kárpótlás folyamata  nem
   zárult  le  (ABH 1991, 58, 63.). Ezt az álláspontot  erősítette
   meg   a  4.Abh.,  amely  rendelkező  részének  d)  pontja  első
   bekezdésében  kimondta:  "Nem  alkotmányellenes  az,   hogy   a
   tulajdonban  esett sérelmek kárpótlásáról nem  egyetlen  átfogó
   törvény rendelkezik." (ABH 1991, 88. 89.)

   A    fentiek   alapján   az   Alkotmánybíróság   nem    találta
   alkotmányellenesnek, hogy az 1.Kpt. és a 2.Kpt. nem vonta be  a
   kárpótlási   körbe  a  Csehszlovákiából  áttelepült   személyek
   tulajdoni sérelmeit. Ezért az 1.Kpt. 2. számú melléklete  és  a
   2.Kpt.     2.    számú    melléklete    alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  indítványt  az
   Alkotmánybíróság elutasította.

                                III.
                                  
   Az      indítványozó     kifejezett     kérelme      jogszabály
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányult. Tartalmilag azonban nem az 1.Kpt. támadott  2.  számú
   mellékletében  és  a  2.Kpt. támadott  2.  számú  mellékletében
   felsorolt jogszabályok alkotmányellenességét kifogásolta, hanem
   azt,   hogy  a  kárpótlás  nem  terjed  ki  a  Csehszlovákiából
   áttelepített  magyar nemzetiségű személyekre, azaz  mulasztásra
   hivatkozott.    Az    indítvány   közvetett    megfogalmazására
   tekintettel,  az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.
   törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  49.  §-ának  (1)  bekezdése
   alapján, az Alkotmánybíróság hivatalból megvizsgálta, nem áll-e
   fenn mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség.

   1.  Az  Abtv.  49.  §-ának (1) bekezdése  szerint  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenességet  akkor  állapít   meg   az
   Alkotmánybíróság, ha a jogalkotó szerv jogalkotási  feladatának
   nem  tett  eleget  és ezzel alkotmányellenes helyzetet  idézett
   elő.  A  22/1990. (X. 16.) AB határozat szerint  mulasztás  áll
   fenn,  ha  az  állam  jogszabályi  úton  beavatkozott  bizonyos
   életviszonyokba  és  ezáltal  az állampolgárok  egy  csoportját
   megfosztotta  alkotmányos joguk érvényesítésének  lehetőségétől
   (ABH  1990, 83, 86.). Mulasztás állapítható meg akkor is, ha  a
   szabályozás  hiányossága  alapvető  jog  vagy  az  Alkotmányban
   deklarált  alkotmányos elv érvényesülését gátolja (1621/E/1992.
   AB határozat, ABH 1993, 765, 766.). Az Alkotmánybíróság állandó
   gyakorlata  szerint  mulasztás áll fenn akkor  is,  ha  alapjog
   érvényesüléséhez  szükséges  jogszabályi  garanciák  hiányoznak
   [60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994, 342, 369.].

   2.  Az  1.Kpt. által szabályozott esetek megítélésének a  jelen
   eset   szempontjából  jelentős  kérdését   vizsgálta   már   az
   1043/B/1992.   AB   határozat,   amely   magyar   állampolgárok
   tulajdonában   más   országok  által  okozott   károkért   való
   helytállással   foglalkozott.  A   határozat   kimondta,   hogy
   kárpótlás  ilyen  esetekben csak akkor  kerülhet  szóba,  ha  a
   magyar   állam  nemzetközi  szerződéssel  lemondott  a   magyar
   állampolgárok tulajdonjogáról, vagyoni jogairól. A határozat  a
   Romániából  és Jugoszláviából áttelepült magyar állampolgárokat
   ért  vagyoni  sérelmek ügyét vizsgálta. Románia  viszonylatában
   magyar  állampolgárok  jogairól való lemondást  nem  állapított
   meg.   Jugoszlávia  viszonylatában  pedig  a  Kr.  és  az   Mr.
   rendelkezései szerint a Jugoszláviában lévő házingatlanokért az
   állam   nyújtott   kártalanítást.   Ezért   a   határozat    az
   indítványokat elutasította (ABH 1994, 558, 559-560.).

   A  magyar  állam nemzetközi szerződéseken alapuló kártalanítási
   kötelezettségével a 37/1996. (IX. 4.) AB határozat foglalkozott
   ismét. A határozat indokolása megállapította, hogy Magyarország
   számos   országgal  kötött  vagyonjogi  egyezményt  a   Párizsi
   Békeszerződéssel   kapcsolatban  és  e  megállapodások   eltérő
   jellege miatt minden esetben egyedi vizsgálatra van szükség. Az
   adott  eljárásban az Alkotmánybíróság kimondta  a  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenességet azért, mert  "Magyarország
   nem  tett  eleget az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett
   Párizsi  Békeszerződés 29. cikkének 3. pontjában  foglaltaknak"
   és  felhívta  az Országgyűlést, hogy 1997. június  30.  napjáig
   tegye  meg  a szükséges intézkedést a Békeszerződés hivatkozott
   rendelkezésének végrehajtására (ABH 1996, 122, 123-124.).

   3.  Az 1946. évi egyezményben a csehszlovák állam kártalanítási
   kötelezettséget vállalt a Csehszlovákiából áttelepített  magyar
   nemzetiségű  személyek  50  hektárt  meg  nem  haladó  területű
   ingatlanán fennálló tulajdonjogának elvesztése miatt. A  Magyar
   Népköztársaság  Kormánya a Csehszlovák Szocialista  Köztársaság
   Kormányával  a  személyi  ingatlanokkal kapcsolatos  vagyonjogi
   kérdésekről    1964.   február   3-án   aláírt   jegyzőkönyvben
   megállapodott. A jegyzőkönyvben a Csehszlovák Kormány a  magyar
   állampolgárok  személyi  ingatlanvagyonáért  a   magyar   állam
   részére  kártalanítás fizetését vállalta.  A  magyar  állam  az
   áttelepített   magyar  nemzetiségű  személyek  Csehszlovákiában
   lévő,  50  hektárnál  nem  nagyobb  mezőgazdasági  rendeltetésű
   ingatlanai  tulajdonjogának  megszűnése  miatt,  az  1946.  évi
   egyezmény    alapján    fennálló    követelés    érvényesítését
   elmulasztotta,  bár  e követelés érvényesítése  csak  államközi
   tárgyalások   útján  volt  lehetséges.   A   magyar   állam   a
   Csehszlovákiából  áttelepített  magyar  nemzetiségű   személyek
   mezőgazdasági   rendeltetésű  földön  fennálló  tulajdonjogának
   elvesztéséért kártalanítást nem nyújtott.

   4. A 37/1996. (IX. 4.) AB határozat a jogalkotási kötelezettség
   elmulasztását állapította meg abban az esetben, amikor a magyar
   állam  nem  tett eleget a Párizsi Békeszerződésben  vállalt,  a
   magyar       állampolgároknak      nyújtandó      kártalanítási
   kötelezettségének.  Az  Igazságügyi Minisztérium  tájékoztatása
   szerint  már  1993-ban elkészült egy törvénytervezet  a  kérdés
   rendezésére, de a tervezet nem került az Országgyűlés  elé.  Az
   Alkotmánybíróság ebben a határozatban a mulasztás megállapítása
   mellett   kimondta,   hogy   a   magyar   állam   kártalanítási
   kötelezettségének  kárpótlás nyújtásával is eleget  tehet  (ABH
   1996, 122, 124-125.).

   A jelen ügyben a csehszlovák állam az 50 hektárt meg nem haladó
   területű  ingatlanokért kártalanítási kötelezettséget  vállalt,
   azzal,  hogy  a kártalanítás mértékéről megállapodik  a  magyar
   állammal. A magyar állam a nemzetközi megállapodásban  szereplő
   ezt  a  követelést  nem érvényesítette. Az áttelepített  magyar
   nemzetiségű személyek Csehszlovákiában lévő, 50 hektárt meg nem
   haladó   mezőgazdasági   rendeltetésű   ingatlanokon   fennálló
   tulajdonjoguk elvesztéséért - a nemzetközi szerződésben vállalt
   kártalanítási   kötelezettség  ellenére  -   a   magyar   állam
   magatartása miatt nem kaptak kártalanítást.

   A  vagyoni  sérelmekért történő kárpótlásról szóló  jogszabályi
   rendezésről  a  2.Abh. kimondta, hogy az állam  méltányosságból
   juttat  kárpótlást,  erre senkinek nincs  alanyi  joga  és  nem
   kifogásolható,  ha  a  juttatás szakaszoltan  történik,  de  az
   Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltak a kárpótlásra
   is  irányadók (ABH 1991, 58, 62, 64.). Az 1.Abh. a kárpótlásnál
   a megkülönböztetésről - többek között - a következőket fejtette
   ki: "Az egyenlőségnek az adott tényállás lényeges elemére nézve
   kell fennállnia. Ha azonban adott szabályozási koncepción belül
   eltérő   szabályozás  vonatkozik  valamely  csoportra,   ez   a
   megkülönböztetés  tilalmába ütközik, kivéve, ha  az  eltérésnek
   kellő  súlyú  alkotmányos indoka van" (ABH 1990,  73,  78.).  A
   4.Abh.-ban   kifejtett  elvi  álláspont  szerint  viszont:   "a
   tulajdon  védelme  és a jogállamiság elve alapján  az  államnak
   kötelessége minden egykori államosításból folyó kötelezettségét
   -  akár  megújítás révén is - rendezni, úgy,  hogy  eközben  az
   érintettek egyetlen csoportja se kerüljön hátrányba" (ABH 1991,
   88,  95.).  A kárpótlás kiterjedt a termőföldek tulajdonjogának
   elvonására  is, a Csehszlovákiából áttelepítettek mezőgazdasági
   rendeltetésű   ingatlanain  fennálló  tulajdonjog   elvonásáért
   azonban a jogszabályok nem rendelkeztek kárpótlásról (ezen  nem
   változtat  az,  hogy  a személyi ingatlantulajdon  tekintetében
   valamilyen  kárpótlás kifizetésére sor került).  A  4.Abh.-ban,
   valamint  a  37/1996.  (IX.  4.)  AB  határozatban  kifejtettek
   alapján ennek nemcsak hiányzott az alkotmányos indoka, hanem az
   államnak kötelessége lett volna a kárpótlásról gondoskodni.

   A   fentiek   alapján  az  Alkotmánybíróság  megállapította   a
   jogalkotási kötelezettség elmulasztását, valamint azt,  hogy  a
   mulasztás  alkotmányellenes helyzetet  idézett  elő.  Ezért  az
   Alkotmánybíróság  az  Abtv. 49. §-ának  (1)  bekezdése  alapján
   felhívta a jogalkotót feladatának teljesítésére.

                                 IV.
                                  
   1.  Mindkét  indítványozó az Alkotmány 13. §-ának  (1)  és  (2)
   bekezdésére,  illetve  70/A. §-ának (1) bekezdésére  hivatkozva
   azt  kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a Kr. és  az
   Mr.   szabályainak  alkotmányellenességét  és  semmisítse   meg
   azokat.  Az  indítványozók  a magyar  és  a  csehszlovák  állam
   megállapodásaira  utaltak és azt fejtették ki,  hogy  a  magyar
   állam  átadta  az  áttelepített  magyar  nemzetiségű  személyek
   ingatlanának   tulajdonjogát  a  csehszlovák  államnak   és   a
   tulajdonjoguktól  megfosztott személyeknek  a  Kr.  és  az  Mr.
   aránytalanul kis kártalanítást biztosított.

   A  Kr. a kártalanítási igény benyújtását határidőhöz kötötte. A
   Kr.  3.  §  (1)  bekezdése értelmében az 1964.  december  31-ét
   követően benyújtott igények nem elégíthetők ki. A Kr. 3. §  (2)
   bekezdése szerint pedig a kártalanítási igényekről a döntést az
   illetékes  bizottság legkésőbb 1968. december 31-ig hozza  meg,
   amely abban a vonatkozásban is végleges, hogy bíróság előtt nem
   támadható   meg.  Miután  a  fenti  határidők   már   leteltek,
   megállapítható,   hogy  a  Kr.  tartalmilag   kiüresedett,   az
   indítvány  elbírálásának időpontjában  már  teljesedésbe  ment,
   annak  alapján  igényt érvényesíteni, jogot  szerezni  már  nem
   lehet.

   Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint formális hatályon kívül
   helyezés  nélkül is hatályát vesztettnek kell tekinteni  azt  a
   jogszabályt,  amelynek  rendelkezései  teljesedésbe  mentek  (a
   korábbi  gyakorlatot is összefoglalva 670/B/1997. AB határozat,
   ABH  1999,  600, 603.). Ennek megfelelően a Kr. nem  tekinthető
   hatályban lévő jogszabálynak.

   Az  egyes  miniszteri rendeletek és államtitkári  rendelkezések
   hatályon kívül helyezéséről szóló 36/2001. (X. 17.) PM rendelet
   kimondta, hogy az Mr. 2001. október 25-én hatályát vesztette.

   Hatályban    nem    lévő   jogszabály   alkotmányellenességének
   vizsgálatára - az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint -
   csak kivételesen, az Abtv. 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés
   és  az  Abtv.  48.  §-ában  szabályozott  alkotmányjogi  panasz
   alapján  kerülhet  sor. Mivel az indítványok nem  tartoznak  az
   Abtv.-ben    meghatározott   egyik    kategóriába    sem,    az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről  szóló  3/2001.  (XII.  3.)  Tü.  határozat   [a
   továbbiakban:  Ügyrend  (ABH 2002,  1791.)]  31.  §  a)  pontja
   alapján az Alkotmánybíróság a Kr. és az Mr. tárgyában megindult
   eljárást megszüntette.

   2. Az egyik indítványozó azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy
   "kötelezze  a Magyar Kormányt az Alkotmány 13. § (2)  bekezdése
   szerint  a Csehszlovákiából Magyarországra áttelepített  magyar
   állampolgárok   és   örököseik  teljes   kártalanítására".   Az
   Alkotmánybíróság  hatáskörét az Abtv. 1. §-a határozza  meg.  E
   rendelkezés    szerint   nem   tartozik   az   Alkotmánybíróság
   hatáskörébe  az indítványozó kérelmének teljesítése.  Ezért  az
   Ügyrend  29. § b) pontja alapján az Alkotmánybíróság a  Kormány
   kötelezésére vonatkozó indítványt visszautasítja.

   Az    Alkotmánybíróság   a   határozatból   folyó   jogalkotási
   kötelezettségre tekintettel elrendelte határozatának  a  Magyar
   Közlönyben történő közzétételét.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Bagi István                     Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
        Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Kiss László
        előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kukorelli István                 Dr. Strausz János
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
                   Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    45/2003. (IX. 26.)
    Date of the decision:
    .
    09/23/2003
    .
    .