Hungarian
Ügyszám:
.
1299/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.; Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 60/1992. (XI. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/275
.
A döntés kelte: Budapest, 11/10/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság  jogi  iránymutatás  alkotmányosságának
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány alapján meghozta a
  következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jogalkotásról szóló
  1987. évi  XI. törvény garanciális szabályainak mellőzésével
  hozott minisztériumi  és egyéb  központi  állami  szervektől
  származó,   jogi    iránymutatást    tartalmazó    leiratok,
  körlevelek, útmutatók,  iránymutatások,  állásfoglalások  és
  egyéb informális  jogértelmezések kiadása és az ezekkel való
  irányítás gyakorlata alkotmányellenes.

  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  Művelődési  és
  Közoktatási    Minisztérium     121001-586/92/VII.     számú
  ügyiratához csatolt,  a volt  egyházi  ingatlanok  tulajdoni
  helyzetének rendezéséről  szóló "Az 1991. évi XXXII. törvény
  alapján    kötendő    megállapodások    lényeges    tartalmi
  követelményei"  című   melléklet  kiadása  alkotmányellenes,
  ahhoz joghatás  nem fűződik,  annak semmiféle  jogi kötelező
  ereje nincs.

  Az Alkotmánybíróság  a megsemmisítésre  irányuló  indítványt
  visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1.  A   volt  egyházi   ingatlanok   tulajdoni   helyzetének
   rendezéséről  szóló   1991.   évi   XXXII.   törvény   (   a
   továbbiakban:  Etv.   )  14.   §-a  alapján   az  egyház  az
   ingatlantulajdonos  helyi   önkormányzattól,  illetőleg   az
   ingatlan kezelőjétől  az igénybejelentés mellett közvetlenül
   is igényelheti  a  volt  egyházi  tulajdonú  ingatlannak  az
   általa meghatározott  egyházi jogi  személy részére  történő
   átadását.   Az    átadásra,   az    egyházi   jogi   személy
   tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a felek
   megállapodása alapján kerül sor.

   A Művelődési és Közoktatási  Minisztérium 121001-586/92/VII.
   szám    alatt,   1992.     július   23-i    keltezéssel  egy
   informális   listában    összeállította   e   megállapodások
   lényeges  tartalmi   követelményeit  és  e  szempontokat  az
   érintett tulajdonosoknak ( kezelőknek  ) és az egyházaknak -
   figyelembevétel      végett       -       megküldte.       A
   megállapodás tervezetekre vonatkozó  minisztériumi  útmutató
   4. pontja   -  amely   a tulajdonba   (  használatba )  adás
   időpontjának  feltüntetését   követelményként  írja   elő  -
   zárójelben  a  következőket tartalmazza:  "   (  használatba
   lehet előbb  is adni az ingatlant, majd  később  tulajdonba,
   a  tulajdonba adás nem előzheti meg a használatba adást )."

   2.  Az   indítványozó  e   törvényalkalmazással  kapcsolatos
   minisztériumi álláspont utólagos alkotmányossági vizsgálatát
   és annak  megállapítását kérte,  hogy az  útmutató  szerinti
   értelmezés olyan  többlet rendelkezést  tulajdonít az  1991.
   évi  XXXII.  törvénynek,  amely  abban  nem  található  meg.
   Álláspontja     szerint      a     minisztériumi      leirat
   jogbizonytalanságot  eredményez,  ugyanakkor  ellentétes  az
   Alkotmánybíróság 21/1990.   ( X. 4. ) AB határozatában adott
   alkotmányértelmezéssel is.  Kifejtette, hogy a minisztériumi
   törvényértelmezés informális,  annak jogi kötelező ereje nem
   lehet,  az  abban  foglaltakat  azonban  a  gyakorlat  mégis
   kötelezően   alkalmazza.    Kérte    ezért    az    útmutató
   alkotmányellenességének a megállapítását és megsemmisítését.

                               II.

   Az Alkotmánybíróság  az indítványt  részben  -  az  alábbiak
   szerint - megalapozottnak találta.

   1.  A   jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.  törvény  (  a
   továbbiakban:  Jat.   )  részletesen  szabályozza  az  állam
   központi szervei által kibocsátható jogi iránymutatásokat. E
   szabályok   megalkotásának    indoka   az   volt,   hogy   a
   minisztériumok  irányítási  gyakorlatában  elszaporodtak  az
   irányítás  informális   eszközei,  a  leiratok,  körlevelek,
   iránymutatások, útmutatók stb. , amelyek kötelező erővel nem
   rendelkeztek, de a gyakorlatban úgy viselkedtek, mintha jogi
   aktusok lennének. Gyakran túllépték az iránymutatás határait
   és ténylegesen  jogszabályi tartalmuk  volt.  Kialakult  egy
   olyan "formátlan  jog", amely  az Alkotmány  által jogalkotó
   hatáskörrel felruházott  szervek által alkotott, kihirdetett
   jogszabályok  elé   helyezkedve  gyakran   lerontotta   azok
   érvényesülését.  A   Jat.   elfogadásának   egyik   jelentős
   eredménye  éppen   abban  áll,   hogy  -   az   Alkotmányban
   szabályozott  jogalkotó   hatáskörök  védelmében   -  élesen
   elválasztja a  jogszabályokat az állami irányítás egyéb jogi
   eszközeitől,  és   annak  biztosítékaként,  hogy  az  állami
   irányítás egyéb  jogi eszközei  ne vehessék  át a jogalkotás
   funkcióját,    garanciális     szabályokat    állapít    meg
   kibocsátásukra. Rögzíti,  hogy  mely  aktusok  tartoznak  az
   állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközei  körébe,  az  állam
   központi szervei  közül melyeknek  van hatásköre  az e körbe
   tartozó aktus  kiadására, kik lehetnek ezeknek az aktusoknak
   a címzettjei  és milyen  jogi tartalommal  és eljárás  során
   bocsáthatók ki.

   A Jat. - az egységes joggyakorlat alakításának eszközeként -
   az állami irányítás egyéb jogi eszközei között szabályozza a
   jogi iránymutatásokat.  A törvény  - eltérően  más, e  körbe
   sorolt  aktusoktól   -  a  jogi  iránymutatásokhoz  nem  fűz
   kötelező   erőt,   rendeltetésük   az,   hogy   segítsék   a
   jogalkalmazó szervek  tevékenységét, a jogszabályok egységes
   szemléletű végrehajtását.  A Jat. - figyelembe véve,  hogy a
   jogszabályok érvényesítése  során a  címzettek, különösen  a
   közigazgatás   szervei    a    gyakorlatban    követik    az
   iránymutatásban foglaltakat  -  szabályozza  a  kibocsátható
   jogi  iránymutatások,   valamint  a  kiadásukra  hatáskörrel
   rendelkező állami  szervek  körét,  kibocsátásuk  elé  olyan
   tartalmi, hatásköri  és eljárási  korlátokat állítva  ezzel,
   amelyek  biztosítékot   nyújthatnak  arra,   hogy   a   jogi
   iránymutatások ne  vehessék át a jogalkotás szerepét. A jogi
   iránymutatások ilyen  törvényi szabályozása mellett az állam
   központi  szervei   csak  a   törvény  által   meghatározott
   hatáskörükben, formában  és eljárás  mellett bocsáthatnak ki
   jogi iránymutatásokat. Ez a szabályozás egyúttal kizárja azt
   is, hogy  az államigazgatás  központi szervei  más formában,
   más eszközökkel befolyásolják a jogalkalmazás gyakorlatát.

   2. Az  Alkotmánybíróság elvi  éllel mutat  rá arra,  hogy az
   indítvánnyal  támadott   és  hasonló   minisztériumi,  egyéb
   központi  állami  szervektől  származó,  jogi  iránymutatást
   tartalmazó leiratok,  körlevelek, iránymutatások, útmutatók,
   állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések, amelyek
   nem a  Jat. garanciális  szabályainak betartásával  kerülnek
   kibocsátásra, sértik  az Alkotmány  2. §  (1)   bekezdésében
   deklarált    jogállamiság     alkotmányos     követelményét.
   Jogbizonytalanságot teremtenek,  kiszámíthatatlanná teszik a
   jogalanyok,  a  jogalkalmazó  szervek  magatartását.  Bár  a
   bennük foglalt  jogértelmezésnek, jogalkalmazási szempontnak
   semmiféle jogi  ereje, kötelező  tartalma nincs,  miután  az
   államigazgatás központi  szervei  bocsátják  ki,  alkalmasak
   arra,  hogy   a  címzetteket  megtévesszék,  s  a  címzettek
   kötelező előírásként  kövessék azokat.  Napjainkban,  amikor
   kivételesen  nagy   jogalkotási  teher   hárul  a  jogalkotó
   szervekre,  s   ez  lelassítja   a  jogalkotás   folyamatát,
   fokozottan fennáll  a veszélye annak, hogy az államigazgatás
   központi szervei  továbbra is  ilyen informális  eszközökkel
   próbálják pótolni a jogszabályok hiányosságait. A törvényben
   foglalt garanciális  szabályok be  nem tartásával  alkotott,
   ilyen iránymutatások  könnyen válhatnak  a jogi szabályozást
   pótló,  a  jogszabályok  érvényesülését  lerontó  irányítási
   eszközökké,   s    ez   a    jogállamiság    követelményével
   összeegyeztethetetlen.

   Mindezekre tekintettel  az Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy a  Jat. garanciális szabályainak   mellőzésével  hozott
   minisztériumi és  egyéb központi állami szervektől származó,
   jogi   iránymutatást    tartalmazó   leiratok,   körlevelek,
   útmutatók,   iránymutatások,    állásfoglalások   és   egyéb
   informális jogértelmezések  kiadása sérti  az Alkotmány 2. §
   (1) bekezdését, így  az  ezekkel  való  irányítás gyakorlata
   alkotmányellenes.

                               III.

   1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény ( a
   továbbiakban:  ABtv   )  1.   §  b )   pontja   alapján   az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik a jogszabály, valamint
   az     állami      irányítás     egyéb      jogi     eszköze
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálata.

   Az  Alkotmánybíróságnak   ezért  hatáskörének  megállapítása
   érdekében tisztáznia  kellett a  minisztériumi  leirat  jogi
   jellegét. A  minisztériumi ügyirat  egy informális  körlevél
   formáját ölti,  formája alapján  nem  tekinthető  az  állami
   irányítás egyéb  jogi  eszközei  közé  tartozó  aktusnak.  A
   leirat azonban  olyan  tartalmat  hordoz,  amely  alkalmassá
   teszi arra,  hogy az  állami irányítás  egyéb jogi  eszközei
   közé sorolható jogi iránymutatásként érvényesüljön, ezért az
   Alkotmánybíróság  vizsgálta  a  támadott  útmutató  tartalmi
   alkotmányosságát.

   Az Etv.  alapján megkötendő megállapodások lényeges tartalmi
   követelményeit megállapító  informális minisztériumi  leirat
   az egységes  joggyakorlat alakítását  szolgáló, a  címzettek
   széles körét  érintő általános  szabályokat foglal  magában.
   Jogi iránymutatást  ad, egyrészt  ajánlást tartalmaz az Etv.
   14.  §   végrehajtásának   módszereire,  másrészt  éppen  az
   indítványozó által  vitatott pontjában értelmezi a törvényt.
   Az   útmutató    tartalmát   tekintve   tehát   olyan   jogi
   iránymutatást foglal  magában, amelyet a Jat. 53-56. §-ai az
   állami irányítás  egyéb jogi eszközei között szabályoznak. A
   Jat.  54.   §-a  alapján   jogszabály   értelmezésére   jogi
   iránymutatásként elvi  állásfoglalásban  van  mód,  amelynek
   kiadására az  Országgyűlés és  a Kormány  jogosult. Az 55. §
   szerint a  miniszter  jogi  iránymutatásként  irányelvet  és
   tájékoztatót adhat  ki. A  miniszter által kibocsátható jogi
   iránymutatások közül az irányelv szolgál arra, hogy ajánlást
   adjon jogszabály végrehajtásának módszereire.

   Az Alkotmánybíróság  - arra  tekintettel, hogy  az indítvány
   által vitatott  útmutató olyan jogi iránymutatást tartalmaz,
   amely tartalmát  tekintve a Jat. szerint az állami irányítás
   egyéb jogi  eszközének volna  tekinthető,  ugyanakkor  annak
   kibocsátója nem  a  jogosult  miniszter,  formáját  tekintve
   pedig  az   nem  felel   meg  a   Jat.  idézett  garanciális
   követelményeinek   -   megállapította,   hogy   a   támadott
   minisztériumi   aktus  az Alkotmány  2. §  (1)  bekezdésében
   deklarált jogállamiság  alapvető  elveit  és  követelményeit
   sérti, ezért az alkotmányellenes.

   A  sérelmezett   minisztériumi  leirat  ugyanis  irányelvet,
   illetőleg elvi  állásfoglalást  igénylő  jogi  iránymutatást
   bocsátott  ki   anélkül,  hogy   az   a   Jat.   garanciális
   szabályainak  megfelelne.  A  leiratot  kiadó  minisztériumi
   főelőadó hatáskör  hiányában járt  el, mert - a Jat. idézett
   szabályai alapján  - jogszabály értelmezését tartalmazó jogi
   iránymutatást elvi  állásfoglalás formájában az Országgyűlés
   és a  Kormány adhat  csak ki,  a jogszabály  végrehajtásának
   irányaira,  módszereire  ajánlást  pedig  csak  a  miniszter
   tehet,  irányelv   formájában.   A   megállapodás   tartalmi
   követelményeit  tartalmazó   jogi   iránymutatás   -   mivel
   kibocsátója  túllépte   hatáskörét  -   semmis,  nem  létező
   aktusnak minősül,  így semmiféle  jogi  hatás  nem  fűződhet
   hozzá. Ámde  a címzettek az abban foglaltakat - az indítvány
   szerint -  kötelező normaként  követik. Ez  pedig azzal jár,
   hogy  jogilag   nem  létező,   semmis   aktus   alakítja   a
   gyakorlatot,    ami     alkotmányosan    tarthatatlan     és
   megengedhetetlen.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  a  támadott,
   konkrét aktus alkotmányellenességét megállapította.

   2. Az  Etv. alapján kötendő megállapodások lényeges tartalmi
   követelményeit   megállapító,    sérelmezett   minisztériumi
   szempontösszeállítás, követelménylista, illetőleg útmutató a
   kifejtettek  szerint   nem  minősül  jogszabálynak,  és  nem
   tekinthető az  állami irányítás  egyéb jogi  eszközének sem.
   Nincs  semmiféle  normatív  jellege,  jogi  ereje,  kötelező
   tartalma . Címzettjeit illetően sem tartalmaz semmiféle jogi
   kötelezettséget. Ezért  nem járhatott el az Alkotmánybíróság
   az ABtv 40. §-ának alkalmazásával és a jogszabály, illetőleg
   az állami  irányítás  egyéb  jogi  eszköze  megsemmisítésére
   vonatkozó   rendelkezés    alkalmazását    mellőzte,    mert
   jogszabályi tartalom  és jogi,  kötelező  erő  hiányában  az
   Alkotmánybíróságnak nem  volt mit  megsemmisítenie. Ezért az
   indítványnak a  jogilag nem  létező  aktus  megsemmisítésére
   vonatkozó részét az Alkotmánybíróság visszautasította.

   3.  Az   Alkotmánybíróság  a   határozatban  kifejtett  elvi
   álláspontra tekintettel  rendelte el  határozatának a Magyar
   Közlönyben való közzétételét.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Ádám Antal                Dr. Herczegh Géza
           alkotmánybíró                    alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                           alkotmánybíró

       Dr. Tersztyánszky Ödön             Dr. Zlinszky János
         alkotmánybíró                       alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    60/1992. (XI. 17.)
    Date of the decision:
    .
    11/10/1992
    .
    .