English
Hungarian
Ügyszám:
.
1251/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 22/1994. (IV. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/127
.
A döntés kelte: Budapest, 04/12/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában meghozta
   a következő
                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  az ügyvédségről  szóló 1991. évi XXIII.
   törvénnyel módosított  1983. évi 4. törvényerejű rendelet 2.
   § (1) és (2) bekezdése, 3. §-a, 5. § (1) bekezdés b/ pontja,
   (2) bekezdésének  2. mondata,  valamint a 9/1991. (VII. 18.)
   IM sz.  rendelettel módosított  6/1983. (VII.  28.)  IM  sz.
   rendelet    6.     §-a    és    40.    §    (1)    bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1 /  Több indítványozó kérte az ügyvédségről szóló 1991. évi
    XXIII.  törvénnyel  módosított  1983.  évi  4.  tvr.    (  a
    továbbiakban :   Ütvr.  ) 2.  § (1)  bekezdés első  mondata,
    továbbá (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását
    és megsemmisítését.  Álláspontjuk szerint ugyanis az ügyvédi
    tevékenység  kötelező  kamarai  tagsághoz  kötése  sérti  az
    Alkotmány  63.   §  (1)   bekezdésében  foglalt   egyesülési
    szabadság jogát.

    2 /  Egyes indítványozók  kérték az  Ütvr. 3.  §-a, 5. § (1)
    bekezdés   b/    pontja,    (2)    bekezdés    2.    mondata
    alkotmányellenességének megállapítását  és  megsemmisítését,
    mivel ezek  az  ügyvédi  hivatás  gyakorlásával  kapcsolatos
    olyan megszorító szabályokat tartalmaznak, amelyek sértik az
    Alkotmány  70/A.  §-ában  biztosított  jogegyenlőség  elvét,
    továbbá az  Alkotmány 70/B.  §-ában  meghatározott  munkához
    való jogot,  valamint a  foglalkozás szabad megválasztásának
    jogát.  Az   egyik  indítványozó   megsemmisítési   kérelmét
    kiterjesztette az  Ütvr. végrehajtására kiadott és a 9/1991.
    (VII. 18.)  IM rendelettel  módosított 6/1983. (VII. 28.) IM
    rendelet (  a továbbiakban :  Vhr. ) 6. §-ára és a 40. § (1)
    bekezdésére  is.  Ezek  a  rendelkezések  a  kamarai  tagság
    felfüggesztésének     és     megszüntetésének     szabályait
    tartalmazzák munkaviszony létesítésének esetében, illetve az
    ügyvédjelöltek ügyvédjelölti munkaviszonyáról rendelkeznek.

                                II.

    Az indítványok nem megalapozottak.

    1 /  Téves  az  az  álláspont,  amely  szerint  az  ügyvédek
    kötelező kamarai  tagsága sérti  az Alkotmányban biztosított
    egyesülési szabadságot.

    Az egyesülési  jogról és szabadságról az Alkotmány 63. § (1)
    bekezdése úgy  rendelkezik, hogy "A Magyar Köztársaságban az
    egyesülési jog  alapján mindenkinek joga van a törvény által
    nem  tiltott   célra  szervezeteket   létrehozni,  illetőleg
    azokhoz csatlakozni.  " Az  egyesülési jogról alkotott 1989.
    évi II.  törvény 1.  §-a úgy  szól, hogy  az egyesülési  jog
    mindenkit megillető  alapvető szabadságjog, amelynek alapján
    bárkinek  joga   van  arra,   hogy  másokkal  szervezeteket,
    illetőleg    közösségeket    hozzon    létre    vagy    azok
    tevékenységében  részt  vegyen.  E  jog  gyakorlása  alapján
    magánszemélyek "tevékenységük  célja és  alapítóik  szándéka
    szerint  társadalmi   szervezeteket   hozhatnak   létre   és
    működtethetnek" ( 2. § (1) bekezdés ) .

    Az   egyesülési    szabadság   joga    mindenkit   megillető
    szabadságjog. Ez  a jog  elsősorban a  cél  megválasztásának
    szabadságát  jelenti,   jelenti  továbbá   a  célra  rendelt
    szervezet   alapításának    szabadságát,   az   ehhez   való
    csatlakozás  önkéntességét,  valamint  az  önkéntes  kilépés
    lehetőségét.

    A kötelező  ügyvédi kamarai  tagság  azonban  nem  sérti  az
    egyesülési szabadságot.  Az ügyvédi  kamara ugyanis  nem  az
    egyesülési szabadság  alapján létrehozott  szervezet :    az
    ügyvédi kamarát  nem magánszemélyek  alapították, céljait és
    tevékenysége feladatait  sem magánszemélyek  határozták meg.
    Az  ügyvédi   kamarát  törvény  létesítette,  feladatait  és
    működési  rendjét,  tevékenységét  törvény  szabályozza.  Az
    ügyvédi kamara  tehát  nem  az  egyesülési  szabadság  jogán
    alapított  személyegyesülés,   egyesület,   személyközösség,
    személyi   társulás   vagy   társadalmi   szervezet,   hanem
    köztestület, amelynek  létrehozását törvény  rendelte el.  A
    köztestület   fogalmát    a   Polgári   Törvénykönyv   egyes
    rendelkezéseinek módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény
    határozta meg. A módosított Ptk. 65. §-a szerint :

    "  (1)   A  köztestület  önkormányzattal  és  nyilvántartott
    tagsággal  rendelkező   szervezet,   amelynek   létrehozását
    törvény rendeli  el. A köztestület a tagságához, illetőleg a
    tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot
    lát el. A köztestület jogi személy.

     (2)  Köztestület különösen  a Magyar Tudományos Akadémia, a
    gazdasági, illetve a szakmai kamara.

     (3)  Törvény meghatározhat  olyan közfeladatot,  amelyet  a
    köztestület köteles  ellátni.  A  köztestület  a  közfeladat
    ellátásához   szükséges   -   törvényben   meghatározott   -
    jogosítványokkal rendelkezik,  és ezeket  önigazgatása útján
    érvényesíti.

      (4)   Törvény  előírhatja,   hogy  valamely   közfeladatot
    kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott
    tevékenység csak köztestület tagjaként folytatható.

      (5)   A   köztestület   által   ellátott   közfeladatokkal
    kapcsolatos adatok közérdekűek.

     (6) A köztestületre - ha törvény eltérően nem rendelkezik -
    az  egyesületre   vonatkozó  szabályokat   kell  megfelelően
    alkalmazni. "

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  törvény  közjogi
    közfeladat ellátására,  közérdekű  tevékenység  folytatására
    alkotmányosan indokolt  módon  hozhat  létre  köztestületet,
    szakmai kamarát  és  írhatja  elő  a  kötelező  köztestületi
    tagságot. A  köztestületként létrehozott  szervezet  nem  az
    egyesülési szabadság alapján alapított szervezet, a kötelező
    szakmai  kamarai   tagság  pedig  nem  sérti  az  egyesülési
    szabadságból folyó önkéntes csatlakozás jogát.

    Az  Alkotmánybíróság   álláspontja   ebben   a   tekintetben
    egybeesik  az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság  véleményével.
    Eszerint ugyanis  az Emberi  Jogok  Európai  Egyezménye  11.
    cikkében biztosított  egyesülési szabadságnak  a  megsértése
    nem állapítható  meg  akkor,  ha  szakmai  kamarai  kötelező
    tagságot  írnak  elő.  "Az  orvoskamara  közjogi  intézmény,
    amelyet a  törvényhozó  létesített  és  az  államszervezetbe
    kapcsolt  be;  az  orvosi  hivatásgyakorlás  tekintetében  a
    kamara a közellenőrzést gyakorolja és jelentős jogosítványai
    vannak. Ezekre  tekintettel a kamarát nem lehet egyesületnek
    tekinteni. . . . A  kamara és ennek  szükségszerű velejárója
    (a kötelező  kamarai tagság),  valamint  a kamara szerveinek
    való alárendelés  sem tárgyukban, sem következményeikben nem
    érintik az  egyesülési szabadságot.  " (  Van Leuven  és  de
    Meíere ügyében 1981. június 23-án hozott határozat. )

    Amikor az  Alkotmánybíróság  az  egyesülési  szabadság  joga
    lényeges elemének  a szabadon megválasztott célt és az ehhez
    rendelt szervezethez  csatlakozás önkéntességét  tekintette,
    ezzel egyúttal arra a lényegi kapcsolatra is utalt, amely az
    egyesülés szabadsága  és a  gondolatszabadság, a vélemény és
    véleménynyilvánítás szabadsága  között létezik.  A  szabadon
    létesített     egyesület      és     ennek     önkéntessége,
    kényszermentessége    ugyanis    garantálja    egyúttal    a
    meggyőződés, szólás,  lelkiismeret  és  véleménynyilvánítási
    szabadságot is.  Az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság  erre  a
    bensőséges  kapcsolatra   való  tekintettel  minősítette  az
    egyesülési szabadságot  sértő  megállapodásnak  azt,  amikor
    meghatározott   szakszervezethez    (   mint    érdekvédelmi
    szervezethez )  való tartozást  kötötték  ki  az  alkalmazás
    feltételének. Eszerint  a  konvenció  nem  ismeri  ugyan  az
    úgynevezett negatív egyesülési szabadságot, de a closed shop
    ( csak  megjelölt  szakszervezethez  tartozást  alapul  vevő
    munkáltatói megállapodás )  "fenyegetés a szabadságra, olyan
    egzisztenciális  kényszer,   ami  ellentmond   az  egyesülés
    önkéntességének.  Ez   a  kényszer  nem  csak  az  egyesülés
    szabadságát  zárja   ki,  hanem   az  Emberi  Jogok  Európai
    Egyezménye 9.  és 10.  cikkében foglalt  jogokat is érint. "
    Ezek   a    jogok   pedig    a   meggyőződés,    szólás   és
    véleménynyilvánítás  szabadságjogai.    (  Joung,  James  és
    Webster ügyében 1981. augusztus 13-án hozott határozat. )

    2 /  Téves az  indítványozók álláspontja  abban is,  hogy  a
    kötelező  kamarai   tagság  sérti   a   foglalkozás   szabad
    megválasztásának jogát és a munkához való jogot.
    Az Alkotmány  70/B. §  (1) bekezdése  szerint :   "A  Magyar
    Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a
    foglalkozás szabad  megválasztásához. "  Az ügyvédi  hivatás
    gyakorlásának  feltételeiről  az  Ütvr.  2.  §  (1)  és  (2)
    bekezdése úgy rendelkezik, hogy :

    " (1)  Ügyvédi tevékenységet  az folytathat,  aki az ügyvédi
    kamara tagja. Az ügyvéd egyéni ügyvédként, illetőleg ügyvédi
    iroda tagjaként működhet.
     (2) Az ügyvédi kamarai felvételre jogosult, aki
    a) egyetemi jogi végzettségű,
    b) a külön jogszabályban meghatározott szakvizsgát letette,
    c) magyar állampolgár,
    d ) Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik,
    e) büntetlen előéletű,
    f)  ügyvédi  felelősségbiztosítással  rendelkezik,  vagy  az
    Ügyvédi Biztosító és Önsegélyező Egylet tagja. "

    Nem  kétséges,   hogy  a   foglalkozás  és  a  munka  szabad
    megválasztásának jogával  alkotmányossági szempontból szoros
    kapcsolatban áll  az Ütvr.  rendelkezése a  kötelező kamarai
    tagságról és  a kamarai  felvétel  feltételeiről.  Ennek  az
    összefüggésnek  alkotmányossági   megítélésénél,   különösen
    pedig annak mérlegelésénél, hogy a jogkorlátozás alkotmányos
    indokon  nyugszik-e  és  az  alkotmányosan  indokolt  céllal
    arányban  állóe,  az  ügyvédi  hivatás  és  hivatásgyakorlás
    sajátosságaiból kell  kiindulni. Az Ütvr. 1. § (1) bekezdése
    szinte kimerítő  leírását adja  az  ügyvédi  foglalkozásnak.
    Eszerint :

    "Az ügyvéd  feladata, hogy  ügyfelét megbízás  vagy hatósági
    kirendelés   alapján    a    jogai    érvényesítéséhez    és
    kötelezettségei teljesítéséhez  hozzásegítse.  Az  ügyvéd  a
    bíróságok, továbbá  más hatóságok  előtt képviseli ügyfelét,
    eljár ügyfele  védelmében; jogi  tanácsokat és tájékoztatást
    ad,  közreműködik   abban,   hogy   az   ellenérdekű   felek
    jogvitáikat  megegyezés  útján  intézzék  el,  beadványokat,
    szerződéseket és egyéb okiratokat készít. "

    E meghatározásból  is kitűnik,  hogy az  ügyvédi foglalkozás
    elsősorban az  igazságszolgáltatáshoz és  a jogalkalmazáshoz
    kapcsolódó tevékenység.  Az igazságszolgáltatásban védőként,
    vagy  jogi   képviselőként  való  közreműködése  alkotmányos
    követelmény és  az eljárási  törvények kötelező előírása. Az
    ügyvéd  (   a  jogi  képviselő  )  eljárásjogi  státusát  és
    helyzetét  törvény   szabályozza,  eljárásbeli   jogait   és
    kötelességeit  ugyancsak   törvény  írja   elő.  Az   ügyvéd
    tevékenységét  és   felatadait  tehát  nem  lehet  önmagában
    megítélni és  önmagában szabályozni,  hanem  csak  annak  az
    eljárásjogi rendszernek függvényében, amelyben tevékenysége,
    feladata magának a rendszernek része és amely rendszerből, a
    rendszer   munkamegosztásából   következik   a   foglalkozás
    sajátképpenisége.  A   foglalkozás  sajátossága   tehát   az
    igazságszolgáltatás  és  jogalkalmazás  rendszeréből  folyik
    azon túl, hogy az igazságszolgáltatáshoz és jogalkalmazáshoz
    kapcsolódik.  Az   ügyvédi  foglalkozásgyakorlás   szabályai
    közjogi tartalmú,  illetve vonatkozású  normák.  Az  ügyvédi
    foglalkozás megválasztásánál  nem  lehet  más  feladatot  és
    tevékenységet  választani,   mint   amit   az   eljárásjogok
    intézményesen  meghatároznak.  Az  Alkotmánybíróság  rámutat
    arra,  hogy   míg  számos   más  foglalkozás   feladat-   és
    tevékenységköre  a   társadalmi  munkamegosztás  révén  jogi
    szabályozás nélkül is adott és a jogi szabályozás legfeljebb
    a tevékenység kereteit és feltételrendszerét fogja át, addig
    az  ügyvédi   foglalkozás  gyakorlásának   tevékenységformái
    normatívan előírtak és formalizáltak.

    Az  ügyvédi   foglalkozás  nem   csak  a   jogalkalmazás  és
    igazságszolgáltatás közhatalmi  szférájához kapcsolódik.  Az
    ügyvéd   a    magánszférában   az   életviszonyok   jogszerű
    rendezésénél  jogi  szakértelemmel  működik  közre,  a  jogi
    szakismeret hiánya  esetén  pedig  szaktudással  felvértezve
    tanáccsal szolgál.

    Az ügyvédi  hivatás  megkülönböztető  jegye,  hogy  szellemi
    szabadfoglalkozásként  olyan   magántevékenység,   amely   a
    közhatalmi  szervek  működési  körében  garanciális  okokból
    hangsúlyozottan   magántevékenységként    különül    el    a
    közhatalomtól.   Garanciális    okok   és   az   alkotmányos
    jogbiztonság  szükségessé   teszik  és  indokolják,  hogy  a
    magántevékenységként   folytatott    jogvédő,   jogképviselő
    feladatok ellátása  a  szervezett  közhatalommal  szemben  a
    magántevékenységnek  intézményes   tekintélyt,   intézményes
    jogvédelmet, intézményes  ellensúlyt biztosítson. Az ügyvédi
    kamara  köztestületként   a   jogkereső   közönség   számára
    intézményesen garantálja  tagjainak szakmai  hozzáértését, a
    jogvédelem  és   jogi  képviselet   lege  artis   ellátását,
    intézményesen  garantálja   továbbá  a  magántevékenységként
    végzett feladatok  teljesítésében  való  függetlenséget.  Az
    ügyvédi  függetlenségnek   tehát  az   ügyvédi  kamara  mint
    köztestületi szerv ad garanciát és nyomatékot.

    Az ügyvédi  tevékenység közjogban  ( az  eljárási jogokban )
    nevesített  feladatainak   szakszerű  ellátását  az  ügyvédi
    kamara  tagjai   tekintetében  közhitelesen   garantálja   a
    jogkereső közönségnek,   egyúttal intézményesen garantálja a
    magántevékenység  független   folytatását.  Ezek   érdekében
    ellenőrzi    fegyelmi    jogkörében    a    hivatásgyakorlás
    szabályainak betartását.  Az Ütvr.  1. §  (3) ,  (4) és  (5)
    bekezdései ezekről  intézkednek és  előírják, hogy az ügyvéd
    köteles a  törvényekben és más jogszabályokban meghatározott
    jogait   és   kötelességeit   a   legjobb   tudása   szerint
    érvényesíteni,  illetve   teljesíteni;  nem  működhet  közre
    abban, hogy a jogszabályok rendelkezéseit kijátsszák, vagy a
    joggal bármi  módon visszaéljenek; köteles az ügyvédi titkot
    megőrízni; köteles  mindenkor az  ügyvédi  hivatáshoz  méltó
    magatartást tanusítani.

    Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy   az   ügyvédi
    foglalkozás   gyakorlásának    szabályai,   a    foglalkozás
    gyakorlásának körében  az ügyvédre  háruló  kötelességek  és
    feladatok törvényben  szabályozott normatív  előírások. Ezek
    olyan  szabályok   tehát,  amelyek  az  ügyvédi  foglalkozás
    kereteit határozzák  meg és  tartalmát érintik.  Az  ügyvédi
    foglalkozás  megválasztása   ezeknek   a   szabályoknak   az
    elfogadását jelenti.  Ha  tehát  valaki  az  ügyvédi  pályát
    választja, aláveti  magát ezeknek  az előírásoknak.  Ezek  a
    szabályok  függetlenek   az  ügyvédi   kamara   lététől.   A
    kötelezően  előírt,   törvényben  szabályozott  foglalkozási
    szabályok akkor  is léteznének, ha nem volna ügyvédi kamara.
    A foglalkozási  szabályok nem  az ügyvédi kamara létezéséből
    folynak  tehát,   hanem  éppen  fordítva  :  ezen  szabályok
    közjogias  jellegéből   következik,  hogy  gyakorlásuk  csak
    köztestületi  tagként,   azaz  közjogi  intézmény  tagjaként
    lehetséges.

    A  kötelező   ügyvédi  kamarai   tagság  a  hivatásgyakorlás
    előfeltétele. Kérdés, hogy a köztestületi tagság megkívánása
    befolyásolja-e  a  foglalkozás  szabad  megválasztását  ?  A
    szabad választás  nem  a  foglalkozásgyakorlás  szabályaitól
    függ -  mint az  indítványozók tévesen  állítják -,  hanem a
    kamarába való  bejutás, kamarai  felvétel feltételeitől.  Az
    indítványok  az   Ütvr.  2.   §  (2)   bekezdésében  foglalt
    feltételeket  azonban   nem  támadják.  Az  Alkotmánybíróság
    véleménye szerint  ezek a  feltételek az  ügyvéddé válás,  a
    foglalkozás választás olyan szubjektív feltételei, amelyek a
    választási  szabadságot  korlátozhatják  ugyan,  de  elvileg
    mindenki által  teljesíthető feltételek  és elvileg mindenki
    előtt nyitva  állnak. A  felvétel feltételei  nem  állítanak
    tárgyi korlátot az ügyvéddé válás, a kamarába való bekerülés
    elé ( nem limitálják például az ügyvédek létszámát ) .

    3/ Téves  az indítványozók  álláspontja  abban  is,  hogy  a
    kötelező kamarai  tagság ütközik  az Alkotmány  70/A  §-ában
    foglalt jogegyenlőségi  elvvel, továbbá  abban  is,  hogy  a
    kamarai  felvételi  szabályok  ütköznének  a  diszkrimináció
    tilalmának alkotmányos  elvével. Az  Alkotmánybíróság többek
    között  108/B/1992/2.  sz.  AB  határozatában  (  ABK  1994.
    január, 31.  oldal )  úgy foglalt  állást,  hogy  a  törvény
    joggal és  alappal különböztet  különböző  foglalkozások  és
    hivatások között,  amikor feladatokat  szab és választ szét.
    Ez nem  személyek közti alkotmányellenes megkülönböztetés. A
    jogászság szakmai  végzettség szempontjából  alapjában  véve
    egységes  csoport,   azonban  a   végzettség  számos  eltérő
    jogállású, feladat-  és hatáskörű  jogi hivatás  gyakorlását
    teszi lehetővé. Nincs tehát alkotmányos akadálya annak, hogy
    a végzettség  tekintetében egységes  jogászság egyik szakmai
    csoportja, amelyik  a jogi  képviseletre szakosodva látja el
    feladatát, a  funkció ellátására  való alkalmasságáról külön
    szakvizsgát  tegyen.   Az  ügyvédi  kamarába  való  felvétel
    szakmai és  egyéb  feltételei  nem  sértik  a  jogegyenlőség
    elvét, nem  diszkriminálnak  személyek  között  az  alapvető
    jogok korlátozása  alapján. Szakmai  követelmények  előírása
    valamely szakmai  köztestületbe való  felvételnél nem jelent
    diszkriminációt, mert  nem személyek  közti alkotmányellenes
    megkülönböztetés. A  feltételeknek való megfelelés esetén az
    ügyvédi hivatás  alanyi jogon gyakorolható, tehát a kötelező
    kamarai tagság  ebben az  esetben  sem  ütközik  alkotmányos
    előírásokba.

    4/ Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint az  Ütvr. 3. §-
    ában, az  5. §  (1) bekezdés  b/ pontjában,  továbbá  a  (2)
    bekezdés 2.  mondatában foglalt  megszorító rendelkezések az
    ügyvédi       hivatás        gyakorlásával        összefüggő
    összeférhetetlenségi  szabályok.   E  szabályok  szerint  az
    ügyvéd tudományos,  művészeti, irodalmi,  oktatási és  sport
    tevékenység kivételével  nem állhat munkaviszonyban és ezek,
    valamint munkaviszonynak  nem minősülő  közéleti tevékenység
    kivételével nem folytathat kereső foglalkozást. Ha az ügyvéd
    munkaviszonyt létesít, vagy más kereső foglalkozást folytat,
    kamarai tagságát  szüneteltetnie kell.  Mint  látható,  ezek
    kifejezetten az  ügyvédi  hivatás  gyakorlásával  összefüggő
    összeférhetetlenségi  szabályok,   hiszen   a   munkaviszony
    létesítésének és  más kereső  foglalkozás űzésének  tilalmai
    csak az ügyvédi gyakorlat folytatásával egyidejűleg és azzal
    párhuzamosan   érvényesülnek.    Más   kereső    foglalkozás
    folytatása    az     ügyvédi    foglalkozás    gyakorlásának
    hivatásszerűségével   összeegyeztethetetlen,    munkaviszony
    létesítése pedig ezen túl az ügyvédség függetlenségének mond
    ellent a munkaviszonyban foglalt függőség folytán.

    Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint  a  munkaviszony
    létesítését tiltó összeférhetetlenségi szabály nem jelenti a
    munkához   való    jog   alkotmányellenes    és   aránytalan
    korlátozását. Munkaviszony  létesítése a  munkához való  jog
    érvényesülésének csak  egyik esete,  amely viszont  a  benne
    foglalt   függőség   miatt   összeférhetetlen   az   ügyvédi
    hivatásban   megkívánt    függetlenséggel.   A    függőséget
    eredményező munkaviszony  létesítésének tilalmát alkotmányos
    indok  teszi   szükségessé.  A  tilalommal  velejáró  anyagi
    veszteség, anyagi  hátrány kompenzálható  a kereső munka más
    formáival, így  adott esetben  a  tartós  ügyvédi  megbízási
    szerződéssel.

    Az   Alkotmánybíróság    a   fentiek    alapján   jogszabály
    alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
    irányuló indítványokat elutasítja.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal          Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás          Dr. Schmidt Péter
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                         előadó alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

              Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Obligatory membership of a professional association and the freedom of association
     Number of the Decision:
     .
     22/1994. (IV. 16.)
     Date of the decision:
     .
     04/12/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-1-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .