Ügyszám: 89/B/1990
.
.
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
Az indítvány lényege:

A határozat száma: 23/1990. (X. 31.) AB határozat

ABH oldalszáma: 1990/88
.
A határozat kelte: Budapest, 10/24/1990
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az Alkotmánybíróság Dr. Horváth Tibornak a Halálbüntetést
  Ellenzők Ligája  nevében a  halálbüntetést előíró büntető
  rendelkezések alkotmányellenességének  megállapítására és
  megsemmisítésére    irányuló     indítványa     tárgyában
  Dr. Schmidt   Péter    alkotmánybíró   különvéleményével,
  Dr. Lábady  Tamás  és  Dr.  Tersztyánszky  Ödön,  továbbá
  Dr. Sólyom László, Dr. Szabó András és Dr. Zlinszky János
  alkotmánybírók   párhuzamos   véleményével   meghozta   a
  következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  halálbüntetés
  alkotmányellenes. A  Büntető Törvénykönyvről  szóló 1978.
  évi   IV. tv. ( a továbbiakban: Btk. ) 38. § (1) bekezdés
  1. pontja,  a 39.  §-a és  a 84. §-a, a büntetőeljárásról
  szóló 1973.  évi I. tv. ( a továbbiakban: Be. ) 399. §-a,
  a büntetések  és az  intézkedések  végrehajtásáról  szóló
  1979.  évi   11.  tvr.   17.  és   18.  §-a,  valamint  a
  Büntetésvégrehajtási    Szabályzatról    szóló    8/1979.
  ( VI. 30. )  IM  rendelet  151.,  152.  és  153.  §-a  az
  Alkotmányba ütközik, ezért azokat megsemmisíti.

  Alkotmányellenes   a  Btk. 155  (1) bekezdés,  a  158.  §
  (2)   bekezdés,  a   160.  §, a  163. §,  a  166.  §  (2)
  bekezdés,  a  261.  §  (2)   bekezdés,   a   262.  §  (2)
  bekezdés,   a  343.  §  (4)   bekezdés,  a   346.  §  (1)
  bekezdés, a    347. §,  a 348.  § (3)  bekezdés, a 352. §
  (3) és (4) bekezdés, a  354. § (3) bekezdés, a 355. § (5)
  bekezdés,  a  363. §  (2)  bekezdés, a 364. §,  a  365. §
  rendelkezéseiben   a    kiszabható     büntetési    nemek
  megállapításánál  a   halálbüntetés   mint   alkalmazható
  büntetési nem megjelölése is. Ezért a Btk. utóbb említett
  tényállásaiban a  halálbüntetés mint kiszabható büntetési
  nem előírását az Alkotmánybíróság ugyancsak megsemmisíti.

  Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.

  A megsemmisített  rendelkezések e  határozatnak a  Magyar
  Közlönyben való közzététele napján vesztik hatályukat. Az
  Alkotmánybíróság   az 1989. évi XXXII. tv. 43. §-ának (3)
  bekezdése  alapján   egyben  elrendeli  a  halálbüntetést
  előíró,    megsemmisített    büntetőjogi    rendelkezések
  alkalmazásával    halálbüntetést     kiszabó,     jogerős
  határozattal      lezárt      olyan      büntetőeljárások
  felülvizsgálatát, amelyekben  a hozott  ítéletet még  nem
  hajtották végre.
                           Indokolás

                              I.

   Indítványozó  a   halálbüntetést  elrendelő  jogszabályok
   alkotmányellenességének megállapítását arra hivatkozással
   kezdeményezte, hogy  e rendelkezések  sértik az Alkotmány
   54. §-ában foglaltakat, miszerint a Magyar Köztársaságban
   minden embernek  veleszületett joga  van az élethez és az
   emberi   méltósághoz,   amelyektől   senkit   nem   lehet
   önkényesen   megfosztani ( (1) bekezdés ); illetve senkit
   nem  lehet  kínzásnak,  kegyetlen,  embertelen,  megalázó
   elbánásnak vagy büntetésnek alávetni ( (2) bekezdés ).

   Kérelmében kifejtette,  hogy a  halálbüntetést  etikailag
   nem  igazolható,  az  emberi  jogokkal  összeférhetetlen,
   jóvátehetetlen    és    visszafordíthatatlan    büntetési
   eszköznek  tekinti,   amely  a   súlyos   bűncselekmények
   megelőzésére,   illetve    az    ilyen    bűncselekmények
   elkövetésétől   való    elrettentésre   alkalmatlan    és
   célszerűtlen büntetési nem.

                              II.

   1.     Az      Alkotmánybíróság     megkeresésére      az
   igazságügyminiszter   az   1990.   március   19-én   kelt
   állásfoglalásában     a     halálbüntetésre     vonatkozó
   rendelkezéseket   alkotmányellenesnek    tartotta.    Úgy
   vélekedett,  hogy   a   halálbüntetés   szükségtelen   és
   antihumánus, erkölcsileg  nem indokolható  büntetés,  nem
   szolgálja  a  büntetés  célját  és  nem  alkalmas  sem  a
   társadalom  védelmére,   sem  a  társadalom  tagjainak  a
   bűncselekmények   elkövetésétől   való   visszatartására.
   Rámutatott arra,  hogy a  halálbüntetésnek a Btk-ból való
   kiiktatása terén  jelentős  előrelépésre  került  sor  az
   1989. évi  XVI. törvény  megalkotásával, amely  az  állam
   elleni bűncselekmények  büntetési tételeiből  mellőzte  a
   halálbüntetést.

   Utalt  arra   is,  hogy   a  halálbüntetés  megszüntetése
   összhangban van az európai jogfejlődéssel. Nyugat-európai
   országokban  vagy   teljesen  megszűnt   a  halálbüntetés
   lehetősége,    vagy     csak     kivételesen,     katonai
   bűncselekményekre és háború idején alkalmazható.

   2. Az  Alkotmánybíróság szakértői  vélemény elkészítésére
   kérte fel  Dr. Földvári  Józsefet, Dr. Korinek Lászlót és
   Dr. Sajó Andrást.

   Dr.  Földvári   József  a  halálbüntetést  -  a  büntetés
   céljából kiindulva  - nem  tartja indokolt büntetésnek. A
   halálbüntetés eltörlését  azonban egy  átfogó büntetőjogi
   rendezés feladatának  tekinti. Dr.  Sajó András szerint a
   halálbüntetés   alkotmányellenes,   mivel   önkényes   és
   kegyetlen  büntetés,   sérti  az   emberi  méltóságot,  s
   ellentétes a  jogállamiság eszméjével.  Korinek László  a
   halálbüntetés statisztikai és kriminológiai vonatkozásait
   vizsgálta, s  úgy foglalt  állást, hogy a halálbüntetés a
   bünözés  elleni   harcnak  sem   nem  alkalmas,  sem  nem
   szükségszerű eszköze.

   3. A  Teljes Ülésen  - Az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
   évi XXXII. tv. 30. § (4) bekezdése alapján felszólalt:

         Dr. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és
              Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész.

   Dr. Solt  Pál felszólalásában  annak a  jogi és  erkölcsi
   meggyőződésének adott  hangot,  hogy  a  halálbüntetésnek
   általában és  itt most  Magyarországon nincs többé helye.
   Álláspontja   szerint,    a   halálbüntetés   büntetőjogi
   szempontból igazolhatatlan,  a büntetőjogi szabályozás és
   az      Alkotmány      összefüggését      figyelembevéve:
   alkotmányellenes.

   Dr. Györgyi  Kálmán - előrebocsátva, hogy a halálbüntetés
   eltörlésének  híve   -   felhívta   az   Alkotmánybíróság
   figyelmét,  hogy   önmagában   az  Alkotmány  54.  §  (1)
   bekezdése  alapján   a  halálbüntetés   önkényessége  nem
   mondható  ki,   a   döntéshez   az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésének  és  az   54.  § (1)  és (2)   bekezdéseinek
   komplex, egymásra  vonatkoztatott értelmezése  szükséges.
   Meggyőződése  szerint  a  leghitelesebb  fórum  e  döntés
   meghozatalára a  Parlament lenne,  de nem  vitatja el  az
   alkotmányos helyzetet, hogy az Alkotmánybíróság a törvény
   erejénél fogva nem kerülheti ki az érdemi válaszadást.

                             III.

   A halálbüntetést  a Btk.  a Büntetések és intézkedések c.
   fejezetében,   a  38. §  (1) bekezdésében  a főbüntetések
   között az első helyen említi. A 39. §-ban a törvényhozó a
   halálbüntetés  kiszabhatóságának  alanyi  feltételéről,az
   alkalmazható       mellékbüntetésről       és       egyes
   jogkövetkezményekről rendelkezik.

   A büntetés  kiszabása c. fejezetben a 84. § előírja, hogy
   halálbüntetést kivételesen  és csak akkor lehet kiszabni,
   ha -  a bűncselekmény  és az  elkövető társadalomra  való
   kiemelkedő veszélyességére,  a bűnösség  különösen  magas
   fokára figyelemmel - a társadalom védelme csak e büntetés
   alkalmazásával biztosítható.

   A  Be-nek   a  halálbüntetést   is  érintő   399.  §-a  a
   kegyelmezési  eljárással,  a  terhes,  illetve  elmebeteg
   elítélttel,  valamint   a  távollétében  halálbüntetéssel
   sújtott  vádlottal   kapcsolatos  legfontosabb   eljárási
   szabályokat állapítja meg.

   Az 1979.  évi 11.  tvr. 17.  és 18.  §-a a  halálbüntetés
   végrehajtásának körülményeit határozza meg:

   A  Büntetésvégrehajtási   Szabályzat  alkotmányellenesnek
   nyilvánított   §-ai    a   halálraítélttel    kapcsolatos
   büntetésvégrehajtási szabályokat tartalmazzák, valamint a
   halálos ítélet  végrehajtását követő intézkedéseket írják
   elő.

   A  Btk.   szerint  -  az  Alkotmánybíróság  határozatának
   közzétételéig - halálbüntetés a következő bűncselekmények
   elkövetőivel szemben volt alkalmazható:

           az emberiség elleni bűncselekmények közül

   a népirtás                     ( 155. § (1) bekezdése )
   a polgári lakosság elleni      ( 158. § (2) bekezdése )
   erőszak minősített esete

   a  bűnös    hadviselés         ( 106. § )
   és a hadikövet elleni          ( 163. § (2) bekezdése )
   erőszak minősített esete

            a személy elleni bűncselekmények közül

   az emberölés                  ( 166. § (2) bekezdése );
   minősített esetei

            a közrend elleni bűncselekmények közül

   a terrorcselekmény            ( 261. § (2) bekezdése )
   minősített esetei és a

   légi jármű hatalomba          ( 262. § (2) bekezdése );
   kerítésének minősített esete

                a katonai bűncselekmények közül

   a szökés különösen            ( 343. § (4) bekezdése ),
   minősített esetei

   a kibúvás szolgálat alól      ( 346. § (1) bekezdése ),
   minősített esete

   a szolgálat megtagadása       ( 347. § ),

   a kötelességszegés            ( 348. § (3) bekezdése ),
   szolgálatban különösen
   minősített esete

   a zendülés különösen          ( 352. § (3) és (4)
   minősített esete                bekezdései ),
   a parancs iránti              ( 354. § (3) bekezdése ),
   engedetlenség
   minősített esete

   az elöljáró vagy              ( 355. § (5) bekezdése ),
   szolgálati közeg
   elleni erőszak
   különösen minősített
   esetei

   a harckészültség              ( 363. § (2) bekezdése )
   veszélyeztetése
   minősített esete

   a parancsnoki                 ( 364. § )
   kötelességszegés

   és a kibúvás a harci          ( 365. § ).
   kötelesség teljesítése alól

                              IV.

   Az  Alkotmánybíróság   a  halálbüntetést   lehetővé  tevő
   jogszabályok  alkotmányellenességét   kimondó  és  azokat
   megsemmisítő határozatának  indokolásául  a  következőket
   fogalmazza meg.

   Az Alkotmány az Általános rendelkezések c. I. fejezetében
   kinyilvánítja ,  hogy a  Magyar Köztársaság  elismeri  az
   ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait,
   ezek tiszteletben  tartása és  védelme az állam elsőrendű
   kötelessége .  (  8. § (1) bekezdése )  Az Alapvető jogok
   és  kötelességek   c.  XII.   fejezetben  pedig  elsőként
   állapítja  meg,   hogy  a  Magyar  Köztársaságban  minden
   embernek veleszületett  joga van  az élethez és az emberi
   méltósághoz,  amelyektől   senkit  nem  lehet  önkényesen
   megfosztani.( 54. § (1) bekezdése ). A 8. § (4) bekezdése
   szerint  az élethez  és az  emberi  méltósághoz való  jog
   olyan  alapvető   jognak  minősül,   amelynek  gyakorlása
   rendkívüli  állapot,  szükségállapot  vagy veszélyhelyzet
   idején sem függeszthető fel, illetve nem korlátozható.

   Az  Alkotmány   idézett  rendelkezéseinek  összevetéséből
   megállapítható, hogy  Magyarországon  az  élethez  és  az
   emberi méltósághoz  való jog  - állampolgárságra tekintet
   nélkül -  minden embernek  veleszületett, sérthetetlen és
   elidegeníthetetlen alapvető  joga. A  magyar államnak  az
   élethez és az emberi méltósághoz való jog tekintetében is
   elsőrendű kötelessége, hogy tiszteletben tartsa és védje.
   Az   Alkotmány  54. §-ának  (1) bekezdése  azt  állapítja
   meg, hogy  az élettől és az emberi méltóságtól senkit nem
   lehet önkényesen  megfosztani. E  tilalom  megfogalmazása
   egyben megengedte  az élettől  és az  emberi  méltóságtól
   történő nem önkényes megfosztást.

   A halálbüntetés  törvényi megengedése  alkotmányosságának
   megítélésénél   azonban    az  Alkotmány  8.  §-ának  (2)
   bekezdése az  irányadó, amelyet  az Országgyűlés az 1990.
   június 19-én  elfogadott és  június 25-én hatályba lépett
   1990. évi  XL. törvény  3.  §  (1) bekezdése iktatott  az
   1989.  október  23-án  kihirdetett  8.  §  (2)  bekezdése
   helyébe. Az  Alkotmány   8.  § (2)  bekezdésének hatályos
   rendelkezése szerint  a Magyar Köztársaságban az alapvető
   jogokra és  kötelességekre vonatkozó  szabályokat törvény
   állapítja meg,  alapvető jog  lényeges tartalmát  azonban
   nem korlátozhatja.

   Az Alkotmánybíróság  úgy itélte  meg, hogy a Btk-nak és a
   kapcsolódó hivatkozott  jogszabályoknak a halálbüntetésre
   vonatkozó  rendelkezései   az  élethez   és   az   emberi
   méltósághoz való  jog  lényeges  tartalma  korlátozásának
   tilalmába ütköznek.  Az élettől  és az emberi méltóságtól
   halálbüntetéssel     való      megfosztásra     vonatkozó
   rendelkezések ugyanis az élethez és az emberi méltósághoz
   való alapvető jog lényeges tartalmát nemcsak korlátozzák,
   hanem az életnek és az emberi méltóságnak, illetve az ezt
   biztosító   jognak    a   teljes   és   helyrehozhatatlan
   megsemmisítését engedik  meg. Ezért  megállapította  ezek
   alkotmányellenességét és megsemmisítette ezeket.

                              V.

   A   Btk.    és   a    hivatkozott   egyéb    jogszabályok
   alkotmányellenességét    és    megsemmisítését    kimondó
   alkotmánybírósági     határozat      fenti     indokainak
   megfogalmazása  után   az  Alkotmánybíróság  szükségesnek
   tartja megjegyezni a következőket is.

   1. Az  Alkotmány   8.  § (2) bekezdésének az 1990. június
   19- i alkotmánymódosítással beiktatott rendelkezése és az
   54.  §   (1)   bekezdésének    idézett    szövege   nincs
   összhangban. Az  Országgyűlésre hárul  az a feladat, hogy
   az összhangot megteremtse.

   2. Az emberi élet és az emberi méltóság elválaszthatatlan
   egységet alkot  és minden mást megelőző legnagyobb érték.
   Az emberi  élethez  és  méltósághoz  való  jog  ugyancsak
   egységet alkotó  olyan oszthatatlan  és  korlátozhatatlan
   alapjog,  amely   számos  egyéb   alapjognak  forrása  és
   feltétele. Az  emberi élet  és méltóság egységéből fakadó
   alapjogokat   az   alkotmányos   jogállam   a   vonatkozó
   nemzetközi   egyezmények    és   az   alapvető   jogelvek
   figyelembevételével,   az    Alkotmányban   meghatározott
   közösségi  és   egyéni  érdekek   szolgálatában  hivatott
   szabályozni.  Az   emberi  élethez  és  méltósághoz  mint
   abszolút értékhez  való  jog  korlátot  jelent  az  állam
   büntetőhatalmával szemben.

   3. Az  Alkotmánybíróság  figyelmet  érdemlőnek  tartja  a
   kriminológia  és   a  kriminálstatisztika  számos  ország
   tapasztalait értékelő  következő megállapítását.  A halál
   büntetés alkalmazása vagy eltörlése sem az összbünözésre,
   sem    a     korábban    halálbüntetéssel     fenyegetett
   bűncselekmények   elkövetésének    gyakoriságára    nincs
   bizonyíthatóan törvényszerű hatással.

   4.   A    Polgári   és    Politikai   Jogok    Nemzetközi
   Egyezségokmánya -  amelynek Magyarország  is  részese  és
   amelyet az  1976.  évi  8.  tvr-rel  hirdetett  ki  -  6.
   cikkének   (1)  bekezdése  megállapítja  minden  embernek
   veleszületett joga  van az  életre. E  jogot a törvénynek
   védelmeznie kell.  Senkit sem  lehet életétől  önkényesen
   megfosztani.  Ugyanezen    cikk   (6)   bekezdése   pedig
   megállapítja, hogy  e cikk  egyetlen  rendelkezésére  sem
   lehet  hivatkozni   avégett,   hogy   késleltessék   vagy
   megakadályozzák a  halálbüntetésnek az  Egyezségokmányban
   részes   valamely    állam    általi    eltörlését.    Az
   Egyezségokmány tehát  olyan fejlődési folyamattal számol,
   amely a  halálbüntetés  eltörlésére  irányul.  Az  emberi
   jogok és  alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában,
   1950. november  4-én aláírt  Egyezmény   2.  cikkének (1)
   bekezdése még elismerte a halálbüntetés jogszerűségét, az
   1983. április  28-án elfogadott 6. Kiegészítő Jegyzőkönyv
   1. cikke  viszont úgy  rendelkezik, hogy a halálbüntetést
   el kell  törölni. Senkit sem lehet halálbüntetésre ítélni
   és halálbüntetést  nem  szabad  végrehajtani.  Az  Európa
   Parlament  által   1989.  április   12-én  elfogadott  Az
   alapjogokról és  alapvető szabadságokról  c.  nyilatkozat
   22. §-a  ugyancsak kimondja a halálbüntetés eltörlését. A
   magyar alkotmányfejlődés  is  ebben  az  irányban  halad,
   amikor a halálbüntetést még nem egyértelműen kizáró 54. §
   (1)  bekezdésének   megalkotását   követően  a 8.  §  (2)
   bekezdésének új  megszövegezésével kizárja  alapvető  jog
   lényeges tartalmának törvényi korlátozását .

   5. Mivel  a Btk-ban  meghatározott büntetések  összefüggő
   rendszert alkotnak,  a halálbüntetésnek  mint e  rendszer
   egyik elemének  megszüntetése szükségessé  teszi az egész
   büntetési rendszer felülvizsgálatát, amely azonban nem az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Herczegh Géza
                          alkotmánybíró

             Dr. Kilényi Géza         Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter             Dr. Szabó András
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró

           Dr. Tersztyánszky Ödön      Dr. Vörös Imre
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró
    Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró és
    Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos véleménye

    1.  Az   emberi  jogokról  szóló  nemzetközi  egyezmények
    elismerésével  Magyarország  kötelezettséget  vállalt  az
    általános emberi  jogoknak, mint  alapvető értékeknek  az
    elismerésére.  Az     Alkotmány  7.   §   (1)   bekezdése
    értelmében a  Magyar Köztáraság  jogrendszere elfogadja a
    nemzetközi   jog    általánosan   elismert    szabályait,
    biztosítja   továbbá    a   vállalt    nemzetközi    jogi
    kötelezettségek és a belső jog összhangját.

    2. A  hatályos nemzetközi jog emberi jogi dokumentumainak
    kiindulópontja az emberi méltóság. A Polgári és Politikai
    Jogok  Nemzetközi   Egyezségokmánya  az  emberi  közösség
    valamennyi tagja  veleszületett méltóságáról  szól és  az
    emberi méltóságot a jogok végső forrásának tekinti akkor,
    amikor arra  a felismerésre utal, hogy az emberi jogok az
    emberi lény veleszületett méltóságából erednek.

    3. Az emberi méltóság, mint a személyiség integritása, az
    emberi élettel  együtt  az  emberi  lényeget  jelenti.  A
    méltóság  ember-voltunknak  és  értékünknek  fölemelő  és
    feltétlen tiszteletet  parancsoló volta, emberi lényegünk
    rangja. Ugyanúgy a priori érték mint az élet, s a létezés
    ember-dimenzióját fejezi  ki. Emberlét és emberi méltóság
    egymástól   elválaszthatatlanok.   Mindkettő   az   ember
    elidegeníthetetlen, immanens,  lényegi sajátja. Létezésre
    méltónak lenni:  emberségre való  méltóságot jelent,  így
    külön-külön  az   emberi  élet   és  az  emberi  méltóság
    tulajdonképpen kezelhetetlenek.

    4. Az  ember létezése  és méltósága,  mint maga az emberi
    egység, valójában nem is jog, mert az emberi lényeg a jog
    számára      tulajdonképpen      transzcendens,      azaz
    hozzáférhetetlen. Az  emberi  jogok  katalógusában  és  a
    modern alkotmányokban  az emberi  élet és  méltóság ezért
    elsősorban nem  is mint  alapjogok, hanem  mint  a  jogok
    forrásai, mint  jogon kívüli értékek szerepelnek, amelyek
    sérthetetlenek.  E   sérthetetlen  értékek   tiszteletben
    tartásáról és védelméről kell a jognak gondoskodnia. Ez a
    védelem - és csakis ez - viszont már a jog dimenziója. Az
    itt  belépő   jog  különféle  terebélyű  tilalomfákat  és
    garanciákat állít  fel mindenki  számára,  így  az  állam
    számára is.

    5. Az  Alkotmány   54.  §-ának (1) bekezdése tehát akkor,
    amikor az  élethez és  a méltósághoz  való  veleszületett
    jogokat tételezi  -  figyelemmel  az  Alkotmány  8. § (1)
    bekezdésében  írt   sérthetetlen  és   elidegeníthetetlen
    jelzőkre is  -,  olyan,  a  jogi  értékeket  is  megelőző
    kategóriákról rendelkezik,  amelyek a lehető legteljesebb
    jogi  oltalomban   kell  hogy   részesüljenek  és   amely
    értékekkel szembeni  követelmények -  mint valóságos jogi
    tilalmak -  korlátlanok, vagyis  az államot  is kötik. Az
    állam tehát  azért nem  foszthatja meg  büntetőhatalmánál
    fogva az embert az élettől és az emberi méltóságtól, mert
    a halálbüntetéssel az Alkotmányban védett fenti értékeket
    önkényesen átrendezi.  Önkényesen: mert  az emberi lét és
    méltóság az  értékek rangsorában  minden értéket megelőz,
    itt az  emberi jogok forrásáról, eredőjéről és alapjáról,
    azaz a  jog által  is sérthetetlen  és elidegeníthetetlen
    értékekről  van   szó.  A   halálbüntetés  ennek  folytán
    önkényes, és ezért alkotmányellenes.

    6. Mivel  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdése az élettől és
    az   emberi   méltóságtól   való   önkényes   megfosztást
    tilalmazza, az Alkotmány szerint kell, hogy maradjon tere
    a nem  önkényes megfosztásnak  is. Ezért  nem  állítható,
    hogy  az   élettől  való   minden  megfosztás  fogalmilag
    jogtalan, azaz önkényes.

    Az élettől  való megfosztás csak jogi síkon nem történhet
    meg, de az ugyanolyan értékrendek - azaz a más ember léte
    és méltósága  - egymással  már versenghetnek. A jog ebben
    az  esetben  már  nem  az  értékeket  rendezi  át,  hanem
    helyzeteket rendez:  a jogos  védelemnél, vagy  más,  nem
    önkényes megfosztás  esetében nem  a halálbüntetés  jogát
    ismeri el,  hanem  a  nem  önkényes  védekezés  minőségét
    oltalmazza az önkényességgel szemben.

    Budapest, 1990. október 24.

           Dr. Lábady Tamás       Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró            alkotmánybíró

    Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos véleménye

    1.    Az     Alkotmánybíróság    szabadsága    határozata
    kialakításában.

    Az Alkotmány  szerint az élethez és az emberi méltósághoz
    való jogtól  senkit  nem  lehet  önkényesen  megfosztani.
    Eszerint  a   halálbüntetés  alkotmányosságának  formális
    kulcsa az  önkényesség értelmezése.  Mivel  nyilvánvalóan
    senkit   sem    lehet   semmilyen    jogától   önkényesen
    megfosztani, az élethez és az emberi méltósághoz való jog
    elvételének speciális  feltételeit  kell  meghatároznunk,
    vagyis  az  önkényességet  e  jogok  sajátosságaira  való
    tekintettel   kell    értelmeznünk.    A    halálbüntetés
    alkotmányossága feletti  döntésnek ezért  az  élethez  és
    emberi méltósághoz való jog tartalmi kifejtése az alapja.
    Az  Alkotmány   kimondja,  hogy   az   alapvető   jogokat
    szabályozó törvény az alapvető jog lényeges tartalmát nem
    korlátozhatja.     Annak     eldöntéséhez,     hogy     a
    halálbüntetésről   szóló   törvényi   rendelkezések   nem
    korlátozzák-e az  élethez és  az emberi  méltósághoz való
    jog lényeges tartalmát, s ezért nem alkotmányellenesek-e,
    először e jogok tartalmát kell tisztáznunk.

    Az élethez  való jog  és az emberi méltósághoz való jog a
    legalapvetőbb   emberi    jogok.   Az    Alkotmánybíróság
    értelmezése  szerint   az  emberi  méltósághoz  való  jog
    anyajog  ,  azaz  a  még  nem  nevesített  szabadságjogok
    forrása. Ezért e jog értelmezése hatással lehet az egyéni
    autonómia  határainak   megvonására  más   emberi   jogok
    esetében, csakúgy,  ahogy az élethez való jog értelmezése
    befolyásolhatja az  élet feletti  rendelkezés  más  vitás
    eseteinek eldöntését ( pl. abortusz, eutanázia ).

    Egy  ilyen  horderejű  döntés  előtt  tisztázni  kell  az
    Alkotmánybíróság szabadságát  és kötöttségeit  határozata
    tartalmának kialakításában.

    Az   Alkotmánybíróság    határozata    a    halálbüntetés
    alkotmányosságának  kérdésében   a  döntés   alapját   és
    véglegességét   tekintve    lényegesen   más,    mint   a
    halálbüntetés    törvénnyel     való    eltörlése.     Az
    Országgyűlésnek szabadságában  áll bármilyen  érv alapján
    dönteni;   legyen   az   tudományos,   vagy   gyakorlati,
    büntetőpolitikai,   vagy    tetszőleges   aktuálpolitikai
    meggondolás,  vagy   indíték.  ( Lásd   a   halálbüntetés
    eltörlését a  politikai bűncselekményekre  1989-ben. )  A
    törvényhozási  folyamat   nyilvánossága  alkalmat  teremt
    minél több  érv ismertetésére és ütközésére; s egyben elő
    is  készíti   a  közvéleményt  a  döntésre.  Könnyebbsége
    parlamenti  döntésnek,   hogy  a  halálbüntetést  eltörlő
    törvény önmagában  nem jár  kényszerítő következményekkel
    az élethez  való jog  más kérdéseire nézve. Ugyanakkor az
    Országgyűlés ki  van téve  a  közvélemény  nyomásának.  A
    Parlament tetszése  szerint  fenntarthatja,  eltörölheti,
    vagy visszaállíthatja  a halálbüntetést - amíg e büntetés
    alkotmányosságáról az Alkotmánybíróság ki  nem  mondta  a
    végső szót.

    Az Alkotmánybíróság ezzel szemben kizárólag alkotmányjogi
    érvekkel alapozhatja  meg döntését.  Különösen nem érheti
    be az  általában  alkalmazott  kriminológiai  érveléssel,
    hogy ti.  a  halálbüntetés  hatékonysága  a  bűnmegelőzés
    szempontjából   nem    bizonyítható.    Nem    köti    az
    Alkotmánybíróságot  a   törvényhozó  szándéka,  hiszen  a
    Büntető törvénykönyv alkotmányosságát  felülvizsgálhatja,
    az Alkotmányt  pedig  értelmezheti.  Az  Alkotmánybíróság
    döntése végleges.  Nem köti  az Alkotmánybíróságot  sem a
    többségi akarat,  sem a  közvélemény. Nem  köti  egyetlen
    erkölcsi, vagy tudományos irányzat sem.
    Az  Alkotmánybíróságnak   tehát  saját  értelmezést  kell
    kidolgoznia az élethez való jogról.

    Ebben   az    értelmezésben   az   Alkotmány   egésze   a
    kiindulópont. Az  Alkotmánybíróságnak folytatnia kell azt
    a  munkáját,   hogy  értelmezéseiben   megfogalmazza   az
    Alkotmány és  a benne  foglalt jogok  elvi  alapjait,  és
    ítéleteivel koherens  rendszert alkot,  amely  a  ma  még
    gyakran  napi  politikai  érdekből  módosított  Alkotmány
    fölött, mint  láthatatlan alkotmány  , az  alkotmányosság
    biztos mércéjéül szolgál; és ezért várhatóan a meghozandó
    új alkotmánnyal,  vagy jövőbeli  alkotmányokkal sem kerül
    ellentétbe.  Az  Alkotmánybíróság  ebben  az  eljárásában
    szabadságot  élvez,  amíg  az  alkotmányosság  fogalmának
    keretén belül marad.

    Az alkotmányozók  a rendszerváltozás  utáni társadalomban
    és államban  érvényesülő értékpluralizmusból indultak ki;
    az Alkotmány  1989. október  23-án kihirdetett módosítása
    ( az 1989.  évi XXXI.  törvény ) szakított  a korábban az
    állam alapjává  tett hivatalos  ideológiával,  és  azzal,
    hogy a  jogokat  ezzel  összhangban  kell  értelmezni.  A
    különböző eszmei  áramlatoknak az  Alkotmány  kidolgozása
    során javasolt  felsorolása csak  a  sokféleséget  akarta
    példázni, csakúgy,  mint az  1989. októberi  módosításban
    ebből megmaradt  a polgári  demokrácia és  a demokratikus
    szocializmus értékei. Azóta - az 1990. évi XL. törvénnyel
    - ez  is kikerült  az Alkotmányból.  Az alkotmányos jogok
    igen  absztrakt   megfogalmazásában  nem   fedezhető  fel
    semmilyen jele  annak, hogy  a törvényhozó ezen jogok egy
    adott értelmezése mellett kötelezte volna el magát. De ha
    így is  lett volna,  ez az  Alkotmánybíróság számára  nem
    lehetne kiindulópont:  Az  Alkotmánybíróság  független  a
    törvényhozó szándékától,  de egyébként  is aggályos lenne
    arra hivatkozni,  hogy  az  eltelt  egy  év  alatt  olyan
    társadalmi változások játszódtak le, amelyek túlhaladottá
    tették az  alkotmányozó eredeti  koncepcióját. Ez ugyanis
    azt jelentené,  hogy az  Alkotmánybíróság  megváltoztatni
    kénytelen az  Alkotmány értelmét.  Az Alkotmánybíróságnak
    nem erre  van  hatásköre.  Az  alkotmányértelmezésnek  az
    értelmezendő  jogok   fogalmából  kell   kiindulni,  mint
    semleges kategóriából,  amelynek határaira nézve nagyfokú
    konszenzus  állapítható  meg,  tartalmára  nézve  viszont
    több, eltérő értéktartalmú koncepcióval is kitölthető. Ha
    így járunk el, akkor az Alkotmány tág definíciói megannyi
    morális kérdésfeltevést ( is ) tartalmaznak. A pluralista
    társadalom lényegéhez  tartozik, hogy ezekre a kérdésekre
    többféle  válasz   adható,  vagyis   a   jogok   többféle
    értéktartalommal kitölthetők,  úgy hogy  közben  a  jogok
    egész  alkotmányos   rendszere  koherens  és  működőképes
    marad.  Az   Alkotmánybíróságnak  a  határesetekben  kell
    beavatkoznia, azt  a vonalat  meghúznia,  amely  túl  egy
    adott tartalmi  koncepció  ( válasz )  már  az  Alkotmány
    egész   rendszerével    ( alapelveivel )   nem    hozható
    összhangba.  Pl.   az  állampolgári   egyenlőség   számos
    értelmezést elvisel;  az Alkotmánybíróságnak  ki  kellett
    mondania,  hogy   az  egyenlőség   nem   korlátozható   a
    mechanikus  egyenlőségre   az  anyagi   javak   elosztása
    vonatkozásában, s ugyanakkor tisztáznia kellett a pozitív
    diszkrimináció  megengedettségét,   annak   feltételeivel
    együtt. Más  esetben az Alkotmánybíróság azt állapíthatja
    meg,  hogy   az  alkotmányos   jog  egy   adott  tartalmi
    koncepciója belefér az alkotmányos fogalmi keretbe, akkor
    is, ha  azt a törvényhozó ki akarta zárni. Kivételesen az
    is előfordulhat,  hogy egy  alkotmányos jog csak egyetlen
    értelmezési   koncepciót   tűr   el.   Ez   természetesen
    értékítélet. Az  Alkotmánybíróságnak azonban  éppen  erre
    van felhatalmazása:  hogy ti.  az  Alkotmány  fenntartása
    érdekében a  saját  tartalmi  koncepcióját  érvényesítse.
    Határesetekben és  össze nem  férő koncepciók ütközésekor
    az Alkotmánybíróság feladata a választás. Az élethez való
    jog fogalmát  nem lehet két olyan koncepcióval kitölteni,
    amelyek közül az egyik megengedi, a másik viszont kizárja
    a  halálbüntetést.  Az  Alkotmánybíróságnak  itt  azt  az
    értelmezést kell  kötelezővé tennie,  amely  szerinte  az
    Alkotmány egészével összhangban áll.

    Ez  a  döntési  szabadság  és  kötelesség  egyben  óriási
    felelőséggel terheli  meg az Alkotmánybíróságot. Hiszen a
    bíróság,  bár  az  Alkotmány  egészéből  indul  ki,  maga
    alkotja folyamatos  értelmezésével az értelmezés mércéjét
    is. Mivel a döntés végleges, a bírónak saját lelkiismerte
    és a  közvélemény, elsősorban a szakmai közvélemény előtt
    kell helytállnia.  Szembe kell  néznünk tehát azzal, hogy
    az alkotmányos  jog fogalmának  egyik lehetséges  értelme
    válik kötelezővé  ( amelyet esetleg  az  Alkotmánybíróság
    későbbi ítélkezés  korrigálhat - vagy a desuetudo ronthat
    le ). A  hibátlan szakmai  érvelés  is  már  az  előzetes
    értékválasztáson belül érvényesül.

    A fenti  koncepció értelmében az Alkotmánybíróság döntése
    tudatosan szubjektív  és történelmileg  kötött: még abban
    az esetben  is, ha az Alkotmánybíróság abszolút értékeket
    deklarál, ezek  saját korának  szóló értelmét fedi fel; s
    ítélete pl.  a halálbüntetés,  vagy  abortusz  kérdésében
    elvileg  sem   támaszthat  igényt   örök   érvényre.   Az
    emberképe,  filozófiai   választása,  bírói   feladatának
    felfogása megannyi  szubjektív adottság. Ezért kívánatos,
    hogy  az   Alkotmánybíróság  objektív   támaszként  vegye
    figyelembe   a    halálbüntetés    kortársi    nemzetközi
    megítélését; ennek  értékelése  már  az  Alkotmánybíróság
    megengedett politizálásához tartozik.

    Az   USA    Legfelsőbb   Bíróságának   ítélete   1972-ben
    alkotmányellenesnek  nyilvánított  minden  halálbüntetést
    kimondó törvényt,  s  ezzel  felszabadító  hatású  példát
    állított más  országok elé.  Ugyanakkor 1976-tól kezdve a
    halálbüntetés visszaállításának lehetünk tanúi. Az Európa
    Tanács  viszont  a  tagállamok  többségében  lejátszódott
    fejlődés  alapján  általános  tendenciának  tekintette  a
    halálbüntetés eltörlését,  és  az  1950-ben  kelt  Emberi
    Jogok  Európai   Egyezményéhez   1983-ban   jegyzőkönyvet
    kapcsolt a  halálbüntetés eltörléséről.  ( Ezt a 6. számú
    jegyzőkönyvet a  22  tagállam  közül  15  aláírta  és  12
    ratifikálta -  de pl.  a nem  ratifikáló  NSZK-ban  nincs
    halálbüntetés. ) Az  Európa Parlament által 1989. április
    12-én   elfogadott,    Az   alapjogokról    és   alapvető
    szabadságokról  szóló  nyilatkozat  22.  §-a  kimondja  a
    halálbüntetés eltörlését.  Ezzel az  európai államok nagy
    része túllépett  a Polgári  és Politikai Jogok Nemzetközi
    Egyezségokmányának   a   halálbüntetést   lehetővé   tévő
    kompromisszumán,   amelyet    az   önkényes    megfosztás
    tilalmával a  magyar Alkotmány  még 1989.  októberében is
    követett.

    Az Alkotmánybíróság  joggal támaszkodhat saját történelmi
    helyzetünkre is,  amikor a  halálbüntetés eltörlésével az
    élethez  való   jog  tiszteletét  erősíti,  és  az  állam
    büntetőhatalmát innen  visszaszorítja.  Többről  van  itt
    szó,   mint   az   emberi   életet   politikai   céljaira
    gátlástalanul  feláldozó   rendszerrel  való  szimbolikus
    szembefordulásról;    a    politikai    bűncselekményekre
    lehetséges  halálbüntetés   eltörlése  1960-ban  lehetett
    volna  helyén,   ahogy  a  Német  Szövetségi  Köztársaság
    Alaptörvényében  a   halálbüntetés   tilalmának   hasonló
    motivációja   1949-ben   időszerű   volt.   Az   aktuális
    történelmi  feladat  annak  a  törvényhozót  is  kötelező
    megállapítása, hogy az Alkotmánybíróság által értelmezett
    és védett  alkotmányos rendben  az állam  nem teheti meg,
    hogy egy ember életét elvegye.

    2. Az élethez való jog az Alkotmányban. Ebben a pontban az
    élethez való jog alkotmánybeli elhelyezését, minősítéseit
    és a rá vonatkozó más rendelkezésekkel való összefüggését
    vizsgálom, az  élethez való  jog tartalmi  koncepciójának
    kifejtése nélkül.

    Az   Alkotmány  54. §  (1)  bekezdése  szerint  A  Magyar
    Köztársaságban minden  embernek veleszületett joga van az
    élethez és  az emberi  méltósághoz, amelyektől senkit nem
    lehet önkényesen megfosztani.

    Értelmezendő kérdések:

    a )  az   élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való  jog
    kitüntetett szerepe és kapcsolata,

    b ) a  veleszületettség ill. az Alkotmány 8. §-a szerinti
    sérthetetlenség és elidegeníthetetlenség ,

    c )  a   nem  lehet   önkényesen   megfosztani   kitétel,
    tekintettel az Alkotmány 54. és 8. §-ára.

    a )  A   18.  századi  természetjogban  szokásos  volt  a
    természetes   jogokat    néhány   ős-,   vagy   alapjogra
    visszavezetni. Ilyen  kiindulópont volt  az élethez  való
    jog. Ma  hasonló  alapnorma-szerepet  játszik  az  emberi
    méltóság,  alkotmányokban  és  nemzetközi  egyezményekben
    egyaránt.  E  funkciójában  a  természetjogi  természetes
    szabadság örököse.  Az  emberi  méltósághoz  való  jog  a
    német,  az   amerikai  és   a  magyar   alkotmánybírósági
    gyakorlatban  kifejezetten   anyajog  ;   a   bíróság   a
    cselekvési szabadság és az önmeghatározás védelmére új és
    új szabadságjogokat  vezet  le  belőle.  Mindemellett  az
    élethez való  jog sem  vesztette el kitüntetett szerepét.
    Vannak nézetek,  amelyek továbbra  is ezt tartják a többi
    jog alapjának.  Elterjedtebb, hogy  az élethez való jog a
    méltósághoz való  jogot követi az alapjogok katalógusának
    élén, s  előfordul,  mint  a  magyar  Alkotmányban,  hogy
    ugyanabban a  szakaszban szerepelnek.  Ma az  a szokásos,
    hogy az  élethez való  jogot egyrészt a testi épséghez és
    egészséghez való  joggal kapcsolják össze, másrészt pedig
    a nemzetközi  jog  hatására  a  kínzás  és  a  kegyetlen,
    illetve megalázó  büntetések tilalmával. Úgy tűnik tehát,
    hogy fontosságát  megtartva külön  életet él  a két  jog.
    Közelebbi   vizsgálat    azonban   kimutathatja   lényegi
    összefüggésüket; azt,  hogy csakis  egységükben  adhatják
    meg az  ember jogi  státuszát, s  lehetnek így valóban az
    alapjogok alapjai.  Az élethez  és méltósághoz  való  jog
    egysége különbözteti  meg  az  embert  egyrészt  a  többi
    személytől, másrészt  a többi  élőlénytől. Az  ember jogi
    státusza  e   két  aspektusának   külön-külön  történelmi
    szerepe nem  mond ellent  annak, hogy  a  mai  történelmi
    pillanat, s  különösen az élet feletti idegen rendelkezés
    kiéleződött kérdése,  az élethez  és méltósághoz való jog
    egységes    szemléletét    követelik    meg.    Mindennek
    bizonyításához részletesen  meg kell  vizsgálni e két jog
    sajátosságait; ezt a 3. pontban végzem el.

    b )  Az   Alkotmány  54.   §-a  szerint   az  élethez  és
    méltósághoz való  jog minden  ember  veleszületett  joga.
    Ezek a jogok a XII. fejezet címe alapján alapvető jogok .
    A 8.  §-ban a Magyar Köztársaság az ember sérthetetlen és
    elidegeníthetetlen alapvető jogait ismeri el. Ezen jelzők
    értelmezése  nem   ad  elegendő  alapot  a  halálbüntetés
    alkotmányosságáról  való  döntéshez.  Van  például  olyan
    klasszikus elmélete  az  elidegeníthetetlenségnek,  amely
    szerint az  élethez való  jog a  társadalmi  szerződésben
    átruházhatatlan az  államra, az  állam  tehát  ezért  nem
    veheti  el.   Hasonló  magyarázat  kidolgozható  lenne  a
    sérthetetlenségre, vagy  a  veleszületettségre  is,  mint
    ahogy mindeme  jelzők nélkül  is lehet  érvelni amellett,
    hogy az  élethez való  jogot az  állam nem  korlátozhatja
    ( lásd 3. pont ). A veleszületettség értelmezhető úgy is,
    mint annak  kifejezése, hogy  az élet  ( és a  méltóság )
    apriori értékek, amelyekből az ezeket védő jogok erednek.
    A jogtörténet  és a  mai alkotmányok,  illetve nemzetközi
    egyezmények viszont  számos példát mutatnak arra, hogy az
    élethez való  jog  elidegeníthetetlenségének  deklarálása
    nem zárta,  illetve zárja  ki a  halálbüntetést. A magyar
    Alkotmány   54.  §  (1)  is  lehetővé  kívánta  tenni  az
    élethez  és   méltósághoz  való   elidegeníthetetlen   és
    sérthetetlen, veleszületett  jogtól való  megfosztást, ha
    az nem  önkényes. Az önkényesség értelmezése nélkül tehát
    nem  lehet   az  élethez   és  a   méltósághoz  való  jog
    elidegeníthetetlenségéről állást foglalni.

    c ) Az  élethez való  jog határai  tehát  az  önkényesség
    értelmezésétől   függenek.   Önkényesnek   minősülhet   a
    büntetéskiszabás,  ha   túlságos  teret   enged  a   bíró
    szubjektív döntésének.  Bár az  USA-ban a  halálbüntetést
    szokatlan és  kegyetlen büntetés  volta miatt  mondták ki
    alkotmányellenesnek,  valójában   az  volt  a  kifogás  a
    kérdésessé  tett  törvény  ellen,  hogy  a  halálbüntetés
    feltételei nem voltak precízen tisztázva.

    Ehhez  hasonló  Sajó  András  érvelése  szakvéleménye  I.
    pontjában. A  Btk. előírásai  a halálbüntetés kiszabására
    azonban  nem   térnek  el   lényegesen   akármelyik   más
    büntetésfajta feltételeitől,  s ezért  önkényességük  más
    büntetések kiszabására  is érvényes  lehet. Az  Alkotmány
    54. §-ában  írott  önkényesség  azonban  szerintem  olyan
    speciális értelmezést  kíván meg, amely csakis az élethez
    és méltósághoz való jogra érvényes.

    Más  felfogás   szerint  az   önkényesség  a   törvénynek
    megfelelő eljárás  hiányát jelenti.  Ezt támasztja alá az
    Emberi Jogok  Európai Egyezménye  ( 1950 ),  amelynek  2.
    szakasza  csakis   jogszerűen   hozott   halálos   ítélet
    végrehajtását tekinti  az élettől  megfosztás megengedett
    esetének. ( 1983-ban viszont a 6. sz. jegyzőkönyv eltörli
    a halálbüntetést. )  Jogállamban minden  fajta  büntetést
    csakis  törvényes   okból,  törvényes   eljárásban  lehet
    kiszabni.  Ezt   az   Alkotmány   a   szabadságtól   való
    megfosztásra szabatosan  meg is  fogalmazza ( 55. § ). Az
    54. §  (1)   bekezdése   és   az   55.  §  (1)  bekezdése
    összevetéséből  az   következik,  hogy   az  élethez   és
    méltósághoz való  jog esetében  önmagában nem zárja ki az
    attól  való   megfosztás  önkényességét,  ha  az  törvény
    alapján, törvényes  eljárásban történt.  Ez szükséges, de
    nem elégséges  feltétel. A  különbséget az  élettől való,
    illetve a  szabadságtól való  megfosztás minőségileg  más
    volta indokolja ( lásd 3. pont ).

    De ha  a halálbüntetés  formális legalitása  nem zárja ki
    feltétlenül a  önkényességet, akkor  csak az  a  tartalmi
    kérdés marad,  hogy maga  a halálbüntetés, mint büntetési
    nem, nem önkényes-e.

    Elterjedt nézet  szerint a  halálbüntetés azért önkényes,
    mert   nem   bizonyítható,   hogy   alkalmas   lenne   az
    Alkotmánnyal    összhangban    lévő    büntetési    célok
    megvalósítására.  ( Erre  a  jelen  határozat  indokolása
    egyebek  között  utal  is. )  Ezzel  a  bizonytalansággal
    szemben az  emberi élet  és méltóság  előnyt élvez. Igaz,
    hogy alkotmányellenes  az a  büntetés,  amely  nem  képes
    betölteni célját.  Igaz az  is, hogy  mivel itt  alapvető
    jogok elvonásáról  van szó,  a célra  való alkalmasságról
    bizonyosság kell. Az érvelést azonban egyedül nem találom
    elegendőnek   a   halálbüntetés   alkotmányellenességének
    megállapítására. Felvethető, hogy a többi büntetés, pl. a
    börtön   preventív    hatásáról   sincsenek    megbízható
    bizonyítékaink.  Itt  megint  a  szabadságvesztés  és  az
    életvesztés közötti  különbséget kellene  kifejteni  ( az
    élethez való jog speciális voltát ), hogy bizonyíthassuk,
    a börtönhöz,  a  pénzbüntetéshez  beérhetjük  a  büntetés
    célszerűségének,    vagy     hatékonyságának     ( nagy )
    valószínűségével, a  halálbüntetéshez  nem.  Ebből  folyó
    második ellenvetésem  az, hogy  a fenti érvelés szerint a
    halálbüntetés alkotmányos lenne, ha vele a büntetés célja
    bizonyosan elérhető  lenne. A szokásos megnyugtató válasz
    az, hogy  a büntetés célja a halálbüntetéssel úgysem lesz
    soha teljes  bizonyossággal elérhető  - márcsak az emberi
    tévedés  kizárhatatlansága  miatt  sem.  A  válasz  tehát
    pragmatikus  marad.   A  körből  nehéz  kitörni,  mert  a
    büntetés  gyakorlati   hatékonyságára   kérdezünk,   noha
    valójában azt  kellene bizonyítani,  hogy a halálbüntetés
    elvileg alkalmatlan.  Ez a  kérdés viszont  továbbvisz  a
    halálbüntetés sajátosságához. Ezzel elvileg más érvelésre
    váltunk át:  a halálbüntetés  speciális voltát az élethez
    való jog sajátossága alapozza meg. Jobb lenne tehát eleve
    az  élethez   való  jog   sajátosságából   kiindulni,   s
    bizonyítani, hogy  akkor sem  lehet az életet elvenni, ha
    az nagyon is célravezető lenne.

    d ) Az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése  alapján  az élethez
    és méltósághoz  való alapvető  jog lényeges  tartalmát az
    ezeket szabályozó  törvény nem  korlátozhatja. A  kérdés,
    hogy az alapjog korlátozását mihez viszonyítva állapítjuk
    meg, a  mi esetünkben  különös  súllyal  vetődik  fel.  A
    halálbüntetéssel  ugyanis   nem  az   élethez  való   jog
    önmagában áll  szemben, hanem  az élethez  való jog, mint
    olyan  jog,   amelytől  nem   lehet   senkit   önkényesen
    megfosztani. Ezért  az, hogy  a Btk.  a  halálbüntetéssel
    egyáltalán  korlátozza-e   az  élethez  való  alkotmányos
    jogot, az   Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésében   foglalt
    önkényes megfosztás  értelmezésétől függ.  Ha az  élettől
    való megfosztást  minden esetben,  fogalmilag önkényesnek
    tartjuk, vagyis  az élethez való jogot abszolutnak, akkor
    a halálbüntetés  korlátozza azt.  Ha viszont  az  élethez
    való  jogot   magában  az   Alkotmányban   korlátozottnak
    tekintjük  azáltal,   hogy  az  élettől  való  megfosztás
    bizonyos, nem-önkényes  eseteit -  pl.  ha  az  törvényes
    eljárásban történt  - összeférhetőnek  tartjuk az élethez
    való jog  természetével, akkor  a Btk.  ehhez képest  nem
    korlátozza az  élethez való  jogot;  az  pedig,  hogy  az
    Alkotmány maga  korlátozhatja-e alapjog  tartalmát, nem a
    Btk. alkotmányellenességének vizsgálatához tartozik.

    3.  Az   emberi  méltósághoz   és  az  élethez  való  jog
    sajátossága Az  emberi méltósághoz  való jog  nem  puszta
    erkölcsi értékdeklaráció.  Az, hogy  az emberi méltóság a
    jog  előtt   és  felett   létező  érték,   amely  a  maga
    teljességében a  jog számára  hozzáférhetetlen, nem zárja
    ki azt,  hogy ezt az értéket jogok forrásának tekintsük -
    mint a természetjogot követve számos nemzetközi egyezmény
    és  alkotmány  teszi  -,  vagy  hogy  a  jog  a  méltóság
    tiszteletben tartását  és védelmét  előírja,  avagy  hogy
    egyes aspektusait valóságos joggá formálja.

    Az emberi  méltósághoz való  jognak  két  funkciója  van.
    Egyrészt azt  fejezi ki,  hogy van  egy  abszolút  határ,
    amelyen sem az állam, sem más emberek kényszerítő hatalma
    nem terjedhet  túl, vagyis  az  autonómiának,  az  egyéni
    önrendelkezésnek  egy   mindenki  más  rendelkezése  alól
    kivont magja, amelynél fogva - a klasszikus megfogalmazás
    szerint -  az ember alany maradhat és nem válik eszközzé,
    vagy  tárggyá.   Ezt  fejezi   ki  egyébként   az  -   az
    Alkotmánybíróság  által  is  osztott  felfogás,  hogy  az
    emberi  méltósághoz  való  jog  anyajog  ,  mindig  újabb
    szabadságjogok  forrása,   amelyekkel  az   önrendelkezés
    szféráját   folyamatosan    biztosítjuk   az   ( állami )
    szabályozással szemben.  A méltósághoz  való jognak  ez a
    felfogása különbözteti meg az embert a jogi személyektől,
    amelyek  teljesen   szabályozás   alá   vonhatók,   nincs
    érinthetetlen lényegük.  ( Ez az  elvi különbség az ember
    és a  jogi személy között, nem pedig az, hogy egyes jogok
    jellegüknél fogva csak emberhez fűződhetnek . Az utóbbiak
    mintájára ugyanis  mindig képezhetők  analóg jogok a jogi
    személyek számára. )

    Látni fogjuk,  hogy az  emberi méltósághoz való jog ezt a
    funkcióját csak  akkor tölti  be,  ha  az  egyes  emberek
    élethez való  jogával egységben értelmezzük; míg ha attól
    elvonatkoztatunk,  az   absztrakt  méltóság  megengedi  a
    konkrét egyén tárgyként való kezelését.

    A méltósághoz  való jog  másik  funkciója  az  egyenlőség
    biztosítása. A  minden ember egyenlő méltósága történelmi
    vívmánya az  egyenlő  jogképességet  jelentette;  azaz  a
    formálisan  egyenlő   esélyt.  Jelen  határozatunkhoz  az
    egyenlőségnek azt  a tulajdonságát  kell kiemelnünk, hogy
    erre a  jogra épülhetnek  további jogok  ( pl. az egyenlő
    méltóság jogképességként instrumentalizálva további jogok
    szerzésének alapja );  de elvenni  belőle nem  lehet.  Ez
    egyben azt  jelenti,  hogy  a  méltóság  oszthatatlan  és
    redukálhatatlan,  azaz   az  emberi   státusz   minimális
    feltétele, amely  tehát egyetlen  embertől sem vehető el.
    Az egyenlő méltósághoz való jognak az élethez való joggal
    való egységében  kell azt  biztosítania, hogy ne lehessen
    különbözően  értékes   puszta  életeket  jogilag  másként
    kezelni. Nincs  az életre  méltóbb  és  méltatlanabb.  Az
    egyenlő méltóság  miatt egyaránt érinthetetlen a nyomorék
    és az  erkölcsi szörnyeteg  bűnöző élete és méltósága is.
    Az  emberi  méltóságban  mindenki  osztozik,  aki  ember,
    függetlenül attól,  hogy mennyit valósított meg az emberi
    lehetőségből és  miért annyit.  Az élethez és méltósághoz
    való jog egysége következtében nemcsak a halálban egyenlő
    mindenki: az  életek egyenlőségét  a méltóság garantálja.
    Az ( puszta )  élethez való  jog csak egyes természetjogi
    elméletekben volt abszolút ( pl. Hobbes-nál ), amennyiben
    a felette  való rendelkezést  nem is  lehetett az államra
    átruházni.   Amíg    a   civilizációs    folyamatban    a
    halálbüntetés ( illetve  a háború )  nem vált kérdésessé,
    másrészt amíg  nem merültek  fel más  élőlények jogai  az
    életre, nem  vált aktuálissá  annak feszegetése,  hogy mi
    teszi az  élethez való jogot speciálisan emberi joggá. Az
    ember  méltósága,   és  ennek   kapcsolata   az   élettel
    különbözteti meg az ember élethez való jogát minden egyéb
    jogtól. Az  élethez való  jog a  méltóság nélkül  nem  az
    emberi  élethez   való  jog.  Az  említett  természetjogi
    felfogásban a  természeti állapot  maradványa, a  túlélés
    minden fölé helyezése, amely joga - mint már Spinoza írta
    - az  állatoknak is  megvan . Ma pedig a méltósághoz való
    joghoz kapcsolódása  teszi specifikussá  az ember élethez
    való  jogát   az  állatok   és  fák   jogai   textusában.
    Szétválasztandó ugyanis  az állam kötelezettsége külön az
    élet  ( minden  élet )  védelmére  és  külön  a  méltóság
    védelmére  az   ember  alanyi   jogától  az   életre   és
    méltóságra. Az állatok és fák jogai nem puszta metaforák:
    az  államnak  valóban  vannak  kötelességei  minden  élet
    természeti alapjainak  fenntartására,  s  védeni  köteles
    minden életet  a mohától  kezdve az  embrión keresztül az
    emberig, de  ez a  védelem a  szorosan vett egyéni emberi
    életet  kivéve  relatív,  és  csak  az  embernek  van  rá
    szubjektív joga.

    Mi határozza  meg ma az élethez való jog és a méltósághoz
    való jog  kapcsolatát? Ha egy alkotmánybíróság életről és
    halálról dönt,  tisztáznia kell emberképét. Napjainkban a
    dualista felfogás  uralkodik:  a  test  és  lélek  eltérő
    státuszának különböző  szekularizált változatai.  A testi
    jogok  individualitásukban  alacsonyabbrendűek,  mint  az
    absztrakt,  a   konkrét  egyéntől  könnyen  elválasztható
    lélek: a  méltóság. Szokás ugyan abból kiindulni, hogy az
    ember  biológiai   és  társadalmi   lény.  De   ennek  az
    összekapcsolásnak  a   jogban  már  nincs  következménye,
    hiszen az  élethez való  jogot mint  a  biológiai-fizikai
    létezés  jogát   fogják  fel;   ezért  kapcsolódik  hozzá
    hagyományosan a  testi  épség,  egészség  joga  is.  Ezek
    ( individuális ) testi  jogok a  legtöbb alkotmányban nem
    élveznek abszolút  védelmet, szemben  a méltósághoz  való
    joggal, amellyel  az egyén  az  emberi  nem  méltóságából
    részesedik, s  amely ezért  érinthetetlen. ( Ez a nembeli
    jog túl is éli az egyént azok szemében, akik - mint sokan
    - a kegyeleti jogokat a halott jogának tekintik. )

    A méltósághoz  való jog  és az  élethez  való  jog  ilyen
    hierarchiája súlyos  következményekkel  jár.  A  dualista
    felfogás alapján  ugyanis indokolhatóvá  válik  az  egyes
    ember  feláldozása   közösségi  célokra.   Ez  esetben  a
    generális  prevenció  céljából  is  ki  lehet  végezni  a
    bűnözőt, mert méltósága úgysem szenved csorbát. ( Hegel a
    büntetéssel becsüli  meg a  bűnözőt. Szerintem  ez az érv
    csak  a   halálbüntetésen   kívüli   egyéb   büntetésekre
    fogadható el. )  A dualista  értékrenddel könnyű  lesz az
    élet feletti  idegen rendelkezést megindokolni azokban az
    esetekben is,  amikor megállapítják a méltóság elveszését
    -  pl.   a  tiszta   tudat  végleges  elvesztésével  járó
    betegség. Azaz:  ha az ember védelmét a dualizmus folytán
    az absztrakt  méltóság érinthetetlenségére korlátozzuk, a
    konkrét ember életét kiszolgáltatjuk.

    Az Alkotmánybíróság szabadon eldöntheti, hogy egységes és
    oszthatatlan ember-felfogásból  indul ki,  elvetve a test
    és lélek  dualizmusát, azaz  az embert élete és méltósága
    egységében szemléli.  Ennek megfelelően csakis az élethez
    való alanyi  jog és a méltósághoz való alanyi jog egysége
    adja meg  a  specifikusan  a  konkrét  egyénre  vonatkozó
    státuszt:  Az   ember  élethez   való  jogát   az  emberi
    méltósághoz való  jogban bennefoglalt érinthetetlenség és
    egyenlőség teszi  sajátosan az  emberi élethez való joggá
    ( túlmenve az  állatok és mesterséges jogalanyok létezési
    jogán ); másrészt  a méltóságnak mint alapjognak az egyén
    számára  nincs   értelme,  ha  már  nem  él.  ( Halálának
    esetleges erkölcsi  értéke a  túlélők ügye - beleértve az
    állam  idevágó  kötelességeit  is  -,  ettől  persze  még
    motiválhatja az  ő tetteit,  akár önfeláldozását is. ) Az
    emberi  méltóság   az  emberi  élettel  eleve  együttjáró
    minőség. Az emberi méltósághoz való alanyi jog megtiltja,
    hogy a  méltóságtól megfosszák  az egyént.  De az  emberi
    méltóságtól az  embert csakis  életének elvételével lehet
    megfosztani, s  ezzel mindkettő  végérvényesen megszűnik.
    Az emberi  méltósághoz és  az élethez  való jog  a  fenti
    felfogás szerint alapvetően különbözik minden más jogtól.
    Ez a jog az osztatlan és egész embert érinti - míg minden
    más jog  elvont szerepeket , rész-aspektusokat szabályoz.
    ( Még  a  személyiségi  jogok  is  az  átlagos,  normális
    érzékenységű embert  veszik csak figyelembe. ) Az élethez
    és méltósághoz  való jog,  mint az ember jogi státuszának
    alapja, egyszerre a legszemélyesebb és a legáltalánosabb.
    A többi jog korlátozható, majd helyreállítható; elvonásuk
    annyiban is  csak részleges  lehet, hogy korlátozásuk más
    jogok érvényesülését  nem zárja  ki.  Számos  jog  teljes
    egészében elvehető,  majd ismét  megszerezhető. Elvonásuk
    végső határa  éppen az  ember élethez és méltósághoz való
    joga ( ami  nem jelenti azt, hogy e végső határig elmenni
    minden esetben  alkotmányos  lenne ).  Ezzel  szemben  az
    élethez és  méltósághoz való  jog csak elvehető, mégpedig
    csakis visszafordíthatatlanul, és akkor minden más jog is
    megszűnik.   Az   élethez   és   méltósághoz   való   jog
    oszthatatlansága  folytán   elvileg  korlátozhatatlan,  s
    egyben minden  más jog korlátozásának elvi határa. ( Ha e
    két jog  egységében az  egyén  jogi  státuszának  alapját
    ismerjük el, az erre épülő egyéb jogok tekintetében lehet
    arról különbözőképpen dönteni, hogy azok milyen mértékben
    korlátozhatók. A  személyes szabadság korlátozása például
    büntetésképpen  sokféle  lehet.  Az  adott  jogrendszeren
    belül meg  kell határozni  egy olyan  határt,  amelyen  a
    szabadságvesztés büntetése  sem léphet  túl. Ez a nyitott
    börtöntől  a   térdig  vasban   fogságig  országonként  -
    alkotmányonként - más és más lehet. Eközben az élethez és
    méltósághoz való jogból levezethető különböző származékos
    jogokat  is   korlátozhatják  -   pl.  a  méltóság  külső
    megnyilvánulása tekintetében.  De az elítéltet számos más
    jog továbbra  is megilleti,  s büntetése  letöltésével  a
    személyes  szabadsághoz   való  joga   is  helyreáll.   A
    korlátozások azonban  az élet  és méltóság  alapjogát nem
    érinthetik; nemcsak  mert tilos,  hanem mert a jog nem is
    képes erre.  Könnyű belátni  például, hogy  amíg a fogoly
    tudatánál van,  elvehetetlen tőle  az autonóm  reakció, a
    szabad viszonyulás  lehetősége:  akár  belső  ellenállás,
    akár  bűnbánat,  vagy  más  döntés.  S  amíg  él,  emberi
    státusza  kétségbevonhatatlan.   Az  élet   és   méltóság
    egységes szemlélete  ennél is teljesebben védi az embert:
    méltósága nem  függ  tudati  vagy  erkölcsi  állapotától,
    hanem  életével   adva   van.   Emberi   státusza   azért
    kétségbevonhatatlan,  mert   élete   méltóságánál   fogva
    érinthetetlen. )

    Az  Alkotmány   8.   §-a   határt   szab   az   alapjogok
    korlátozhatóságának. Lényeges tartalmukat eleve kivonja a
    törvényhozó, azaz  az állam rendelkezése alól, másrészt a
    legfontosabb alapjogok gyakorlásának felfüggesztését vagy
    korlátozását  rendkívüli  állapot,  szükségállapot,  vagy
    veszélyhelyzet idején  sem  engedi  meg.  Az  élethez  és
    méltósághoz való jog viszont fogalmilag korlátozhatatlan,
    csak teljesen és végérvényesen lehet megfosztani tőlük az
    embert, azaz  nem lehet  különbséget  tenni  korlátozható
    rész és  lényeges tartalom  között. Az  élethez és emberi
    méltósághoz való jog maga a lényeges tartalom, s ezért az
    állam  nem  rendelkezhet  fölötte.  E  jogok  minden  más
    alapjog lényeges tartalmának is részét képezik, hiszen az
    összes többi alapjog forrásai és feltételei, továbbá azok
    korlátozhatóságának abszolút határai.

    Ebből az  következik, hogy az élethez és méltósághoz való
    jogtól megfosztás  fogalmilag  önkényes  .  Az  állam  az
    Alkotmány egész  alapjogi koncepciójával kerül szembe, ha
    a halálbüntetés  lehetővé  tételével  és  szabályozásával
    rendelkezik az  emberi élethez  és méltósághoz  való  jog
    elvételéről. Ezért   az Alkotmány 54. § (1) bekezdése sem
    értelmezhető úgy,  hogy  mint  nem-önkényes  megfosztást,
    lehetővé  tenné   a   halálbüntetést.   Ellenkezőleg,   a
    halálbüntetés alkotmányellenes.

    A halálbüntetés tehát nem azért önkényes, mert az élethez
    való jog lényeges tartalmát korlátozza, hanem azért, mert
    az élethez és méltósághoz való jog - sajátosságai folytán
    -  eleve   korlátozhatatlan.  Ezért  nem  is  kellett  az
    Alkotmány 8.  § (2)  és   (3) bekezdésének  az  1990. évi
    XL.   törvénnyel    való   módosítása   ahhoz,   hogy   a
    halálbüntetés alkotmányellenessé váljék. Az Alkotmány 54.
    § (1)  bekezdésében szereplő önkényesség  fogalmát  akkor
    sem lehetett úgy értelmezni, hogy az - mint nem-önkényest
    -  lehetővé   tenné  a   törvényes  eljárásban  kiszabott
    halálbüntetést,  amikor   az   Alkotmány  8.  §-ának  (3)
    bekezdése még  megengedte az  alapvető jog  gyakorlásának
    olyan korlátozását,  amely az  állam biztonsága,  a belső
    rend, a  közbiztonság, a  közegészség, a  közerkölcs vagy
    mások  alapvető   jogainak  és  szabadságának  a  védelme
    érdekében  szükséges.   A  halálbüntetés   már  ekkor  is
    alkotmányellenes volt,  mert az  élethez  és  méltósághoz
    való jog  vonatkozásában mindenfajta  és  bármely  alapon
    nyugvó korlátozás lehetősége elvileg kizárt.

                  4. A jogos védelem problémája

    Az Alkotmánybíróság  szükségesnek látta megjegyezni, hogy
    a  halálbüntetés   megszüntetésével  az  egész  büntetési
    rendszer felülvizsgálata  esedékessé válik.  A büntetések
    rendszerével kapcsolatos  problémák súlyán  sokat  enyhít
    az, hogy  a  halálbüntetés  a  Btk-ban  mindig  vagylagos
    büntetés  volt.   Az  élethez  és  méltósághoz  való  jog
    egységes  szemlélete  viszont  valóban  elkerülhetetlenné
    teszi a  jogos védelem új indokolását, legalábbis arra az
    esetre, ha  az élet  ellen támadót megölik. ( Az alábbiak
    kizárólag   a    jogos   védelemnek   erre   az   esetére
    vonatkoznak. )  Ha   ugyanis  az   élethez  való   jogtól
    megfosztás fogalmilag önkényes, akkor senkinek, semmilyen
    körülmények között  nem lehet  joga arra,  hogy egy másik
    ember életét elvegye. A jogos védelem problémája érvényes
    minden más  esetre is,  amikor törvény  megengedi az élet
    elvételét,  mint   pl.   végszükségben,   vagy   elöljáró
    parancsára.

    Bár e  következmények levonása  nem  az  Alkotmánybíróság
    feladata,  röviden   utalok  arra,   hogy  a  3.  pontban
    kifejtettekből  a   jogos   védelem   vonatkozásában   mi
    következik. Az  élettől való megfosztásra nem áll a jogos
    védelem szokásos  indokolása,  hogy  a  jogtalan  támadás
    színhelyén az  állam bűnüldöző  szervei  éppen  nincsenek
    jelen, s  így a  megtámadott ( vagy  az érdekében fellépő
    személy ) a  támadóval szemben  a társadalom  védekezését
    valósítja meg. Az önbíráskodásra az állam nem engedhet át
    olyan hatalmat,  ami neki  sincs: a támadót nem ítélhetné
    halálra a  bíróság sem.  Az  élethez  való  jog  abszolút
    felfogása következtében  a  jogos  védelem  köre  szűkebb
    lesz.  Élet  csakis  élettel  lehet  arányos.  Ha  anyagi
    javakat,  vagy   a  közérdeket   ért  támadást  a  támadó
    megölésével hárítanak  el, a  büntethetőséget nem lehet a
    jogos védelem  szabálya alapján kizárni. A kérdés azonban
    fennmarad: miért  nem büntethető  az, aki  az életet  ért
    támadást a támadó megölésével hárítja el?

    Ha  a  megtámadott  megöli  támadóját,  a  jogos  védelem
    biztosította büntethetetlenséggel  a jog  nem az  élettől
    való megfosztás  jogszerűségét ismeri  el, hanem  annak a
    szituációnak jogon  kívüliségét, amelyben  a  támadás  és
    elhárítása lezajlott.  A jogos  védelem  helyzete  csakis
    akkor áll fenn, ha életek közötti választásról van szó, a
    halál újraelosztásáról  , mert a megtámadott élete csak a
    támadó élete  árán maradhat  meg. A  halált azonban a jog
    nem  oszthatja   el  és   nem  oszthatja   ki.  Ebben   a
    határhelyzetben a  jog  nem  kötelezi  és  nem  jogosítja
    semmire a  megtámadottat. Jogot  a támadó  megölésére nem
    adhat, de  ugyanazon okból  azt sem  írhatja elő,  hogy a
    megtámadott tűrni  köteles:  ezzel  ugyanis  az  ő  élete
    felett rendelkezne.  Így tehát  a természeti  állapot tér
    vissza azokra  a pillanatokra,  amíg  az  életek  közötti
    választás szituációja fennáll. Lélektanilag is ugyanerről
    van szó: az életösztön megnyilvánulásáról, amely áttörhet
    minden civilizációs korlátot; a túléléshez való sajátosan
    nem emberi  jogról (  amely az állatoknak is megvan  ). A
    választási helyzet  megszűntével lép be újra a jog, amely
    azonban  csak  kompetenciája  határait,  vagyis  a  jogos
    védelmi helyzet  feltételeinek meglétét  vizsgálja, s ami
    ott történt, nem értékeli.

    Budapest, 1990. október 24.
                                            Dr. Sólyom László
                                                alkotmánybíró

    Dr. Szabó András alkotmánybíró párhuzamos véleménye

    1. A  meghallgatott szakértői  vélemények a halálbüntetés
    hatástalanságát, a  büntetési célok  beteljesítésére való
    alkalmatlanságát és  az ítélkezés  ingadozásaihoz képesti
    önkényességét  vizsgálták.  Véleményem  szerint  ezek  az
    érvek nem  ügydöntőek, mert  nem csak  a halálbüntetésre,
    hanem lényegében  minden más  büntetésre is  vonatkoznak.
    Tanulságuk azonban  az, hogy sem a hatásosság hiánya, sem
    a célra  való alkalmatlanság  sem az ítélkezés eltérései,
    ingadozásai   nem    kérdőjelezik    meg    a    büntetés
    létjogosultságát  általában.   Közismert  tény,   hogy  a
    büntetőjogi retorzió  nem képes lényegesen befolyásolni a
    bűnözés alakulását, mivel ezt alapjában véve a társadalom
    aktuális  állapota   határozza  meg.  Ebből  azonban  nem
    következik, hogy  a büntetések  hatástalansága,  a  célok
    beteljesítésére való alkalmatlansága, avagy az ítélkezési
    gyakorlat  eltérései  és  ingadozásai  miatt  le  kellene
    mondani  a   büntetésről  általában.   Nem   a   büntetés
    hatásossága, célbeteljesítő alkalmassága és egyöntetűsége
    a büntetésalkalmazás  alapja, hanem  az az  elv, hogy bűn
    büntetlenül nem  maradhat, illetve,  hogy a bűn büntetést
    érdemel. Ha  pedig ezek  az érvek  nem kérdőjelezik meg a
    büntetőjogi büntetést  általában, nem  kérdőjelezik meg a
    halálbüntetés létjogosultságát  sem.  A  büntetési  célok
    beteljesítésére való alkalmatlanság ezen az érvrendszeren
    belül csak  akkor tenné  kérdésessé a büntetések és így a
    halálbüntetés  alkotmányosságát,  ha  a  büntetési  célok
    alkotmányosan    meghatározottak    lennének.    Márpedig
    alkotmányosan legitimált büntetési célok nincsenek. Ehhez
    képest  a   halálbüntetés  -   mint   büntetési   nem   -
    alkotmányosságát, vagy  alkotmányellenességét egyedül  és
    kizárólag  az   dönti  el,   hogy  az   Alkotmány  hogyan
    szabályozza az élethez való jogot. Ezt pedig az Alkotmány
    8. §-a az állam által védendő és lényeges tartalmában még
    törvény   által   sem   korlátozható   alapvető   jogként
    definiálja.

    Amikor  tehát   az  Alkotmánybíróság   a   halálbüntetést
    büntetési rendszerünkből  kiiktatta, ezt nem büntetőjogi,
    vagy  kriminológiai   megfontolásokra   alapozta,   hanem
    egyedül és  kizárólag az  Alkotmányra. Fenntartotta a bűn
    büntetést érdemel  elvét, de  az állam  büntetéshez  való
    jogát  -   alkotmányos  jogállamhoz   méltóan  -  nem  az
    államhatalom korlátlanságából  vezette le.  A büntetéshez
    való  jog  nem  korlátlan.  Le  kell  tehát  mondanunk  a
    halálbüntetésről,  mint   a  korlátlan  hatalomból  folyó
    büntetési jogosítványról.

    2.   Az    Alkotmánybíróság   megállapította   határozata
    indokolásában, hogy  a Btk-ban  meghatározott  büntetések
    összefüggő rendszert  alkotnak, a halálbüntetésnek mint e
    rendszer egyik  elemének megszüntetése  szükségessé teszi
    az  egész   büntetési  rendszer  felülvizsgálatát,  amely
    azonban   nem    az    Alkotmánybíróság    feladata.    A
    felülvizsgálat  szükségességét   a  magam   részéről   az
    alábbiakban látom:

    - a  büntetőjog mai  rendszere -  függetlenül a szakértők
    véleményétől és  a büntetőjogelméleti magyarázatoktól - a
    halálbüntetést  a  büntetési  célokkal,  a  generális  és
    speciális prevencióval indokolja;

    - a  halálbüntetés  kiiktatása  a  büntetési  rendszerből
    tehát  szükségképpen   kihat  a   büntetőjog   társadalmi
    rendeltetésének Btk-ban adott értelmezésmódjára;

    - mivel  pedig  a  halálbüntetés  büntetőjogi  rendszeren
    belüli  indokait   a  büntetési  célokban,  a  büntetések
    célkövetésében  találta   meg,  ezeket  is  szükségképpen
    alkotmányellenesnek kell tekinteni;

    - a  büntetőjogi büntetést  nem szükséges  célkövetéshez,
    vagy célra  való alkalmassághoz kötni, hiszen attól, hogy
    nem hatásos,  vagy nem  teljesít be  célokat, alkalmazása
    még  szükséges,   igazságos  és  indokolt  lehet.  A  bűn
    büntetést  érdemel   elve  célkövetés,   hatékonyság   és
    hatásosság nélkül is teljesedésbe mehet;

    -  a   büntetőjog  társadalmi  rendeltetése  az,  hogy  a
    jogrendszer egészének  szankciós  zárköve  legyen.  Nincs
    önálló működési  terepe, mint egyéb jogágaknak. Ezért más
    a büntetőjogi  szankció, mint  az egyéb jogágak reparáló,
    helyreállító vagy  egyéb kötelességstatuáló  szankciói. A
    büntetőjogi szankció ezért büntetés, ezért hátrányokozás.
    Szerepe  és   rendeltetése  a  jogi  és  erkölcsi  normák
    épségének fenntartása,  amikor már  más jogági  szankciók
    nem segítenek;

    - a  jogépségi büntetésnek  szimbolikus funkciója  van: a
    büntetőjogi parancsokat  nem lehet büntetlenül megsérteni
    sem akkor,  ha okunk van rá, sem akkor, ha a büntetés nem
    ér el  semmilyen célt, vagy alkalmatlan meghatározott cél
    elérésére. A  büntetés célja  önmagában van:  a  jogépség
    nyilvános   deklarálásában,    a   célra    nem   tekintő
    megtorlásban;

    - a  célra nem  tekintő, szimbolikus,  jogépségi megtorló
    büntetés egyet  jelent az  arányos büntetés  elvével.  Az
    arányos büntetés  elve kizárja  a  célbüntetést,  mert  a
    célbüntetés nem  a tett súlyához való arányítást, hanem a
    célhoz mért  viszonyítást kíván meg és teszi lehetővé. Ha
    például a  nevelést, vagy  a kezelést tekintenénk célnak,
    súlyos bűncselekmény  elkövetése esetén  a neveletlenség,
    vagy gyógyíthatóság  a mérce, a viszonyítási alap, de nem
    a  tett   súlya.  A  tettes  személyiségállapota  viszont
    jogállamban nem  lehet a  büntetés  alapja.  A  jogépségi
    büntetés, a megtorló arányos büntetés sokkal humánusabb a
    látszólag humánus  nevelő célbüntetésnél, mert nem érinti
    személyiségemet, személyi  autonómiámat, és lelkiismereti
    szabadságomat. A  büntetőjogi  büntetéskiszabás  logikája
    nem cserélhető  fel a nevelés és a gyógyítás logikájával,
    ha meg akar maradni az igazságszolgálatás kereteiben;

    - az  arányos büntetés  elve azért  is egyedül lehetséges
    alkotmányos jogállami büntetés, mert egyedül ez fér össze
    a  jogegyenlőség  eszméjével.  Minden  egyéb  tekintet  a
    jogegyenlőtlenség deklarálása volna, hiszen szükségképpen
    az egyén valamilyen személyiségi állapotát, vagy státusát
    tekintené a  büntetés zsinórmértékének és nem a tettet. A
    halálbüntetés kiiktatása büntetési rendszerünkből azzal a
    paradox következménnyel  jár, hogy  a jogépségi büntetés,
    tehát a  megtorló büntetés eszméje nyer megerősítést. Nem
    a bosszú  aminek a  tálió elve  felel meg, tehát a szemet
    szemért, fogat fogért. A megtorlás történelmileg a bosszú
    racionalizálása és mértékletessége. Megtartja az erkölcsi
    felháborodást, mint motívumot, de mércéjéban mérsékletre,
    önkorlátozása,  méltó   és  megérdemelt   malum  okozásra
    késztet.  A   halálbüntetés  helyébe   lépő  legsúlyosabb
    büntetés lesz  ezentúl a  viszonyítási mérce.  A megtorló
    büntetés tiszteletben  tartja a  személyiséget, mert  nem
    vesz  át   sem   pszichoterápiai,   sem   gyógyító,   sem
    szociális- vagy lelkigondozó  szerepet, tehát nem kötelez
    büntetésként ezekre.  Ezek  a  funkciók  szolgáltatásként
    felkínálandók és  felkínálhatók a  büntetés  végrehajtása
    során.

    Az állam  büntetőhatalmának nincs  joga  életet  elvenni.
    Alkotmányos  jogállam   nem  akasztat!  De  joga  van  az
    alkotmányos  jogállamnak   a  jogépségi   büntetésre,   a
    megtorló, arányos  büntetésre. Arányos büntetést pedig ki
    lehet szabni  halálbüntetés nélkül is. Ahogy az emberiség
    lemondott  a   testcsonkító   és   testi   büntetésekről,
    lemondhat a halálbüntetésről is. Az arányos büntetés elve
    nem szenved  csorbát, ha  a deres  mellé  odahelyezzük  a
    bűnügyi múzeumokba a bitót és a nyaktilót is.

    Budapest, 1990. október 24.

                                             Dr. Szabó András
                                                alkotmánybíró

    Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos véleménye

           1. A halálbüntetés és az alkotmány szövege.

    A  halálbüntetés  alkotmányellenessége  szempontjából  az
    Alkotmány   8.  § (1)  pontja   és  az 54.  § (1)  pontja
    vizsgálandó, összhangban az Alkotmány egész szövegével és
    alapvető irányával.

    Az 54.  § (1)  pontjának   azon  kitétele, hogy  életétől
    senki sem  fosztható meg  önkényesen, nyilván  az  emberi
    jogok  deklarációjának  szövegét  vette  át,  és  mindkét
    szöveg arra  a helyzetre  nyert megfogalmazást,  amikor a
    jog még  ismeri a  halálbüntetést. Az  eleve  önkényes  a
    halálbüntetésre   vonatkozólag    az   Alkotmányból   nem
    vezethető le:  az Alkotmány  eredetileg a halálbüntetést,
    ha azt  törvény alapján  rendes bírói  eljárásban szabták
    ki, nem  tekintette önkényesnek.  ( Az Alkotmány  szövege
    amellett értelmileg  is pontatlan: nyilván nem lehetetlen
    valakit életétől  önkényesen megfosztani,  hanem tilos! )
    Az   utóbb  módosított 8.  § (1) bekezdés alapvető emberi
    jog korlátozását  törvény által  is tiltja: ha az élethez
    való jogot  alapvető jognak  ismerjük el - s Alkotmányunk
    kétségtelenül ezt teszi - úgy ez a jog nem korlátozható a
    Büntetőtörvénykönyv által.  Kérdés, hogy az élet elvétele
    annak korlátozását  jelenti-e. Minthogy  a  kevesebben  a
    több benne  van, és  a teljes  megfosztás  több,  mint  a
    korlátozás, ez megállapíthatónak tűnik.

                     2. Az élethez való jog.

    A  jog   azonban  nem   biztosíthat  végtelen  életet  az
    embernek. Célja  csupán olyan társadalmi rend megalkotása
    és fenntartása,  amelyben  az  egyén  a  többiek  sérelme
    nélkül   szabadon   kiteljesítheti   életét   és   emberi
    méltóságát. Az  emberi méltóság kiteljesítésében a szabad
    döntés erkölcsi  értékek elfogadására  és megvalósítására
    bennfoglaltatik. Minden olyan jogi korlát, amely erkölcsi
    döntéseket  közvetlenül  vagy  közvetve  rákényszerít  az
    emberre,  voltaképp   sérti  az  ember  méltóságát,  mert
    erkölcsi döntésének szabadságát, ezzel értékét kisebbíti,
    végső  esetben   megszünteti.  A   jog  tehát   az  ember
    szabadságának   lehető    tiszteletbentartásával    olyan
    együttélési normákat  állapít  meg,  amelyek  az  egyének
    közti súrlódásokat  hivatottak feloldani;  ugyanakkor  az
    egyén biztonságát  is szavatolni  törekszik, hogy  életét
    céljainak megfelelően  szabadon  alakíthassa.  Az  emberi
    szabadság  korlátja  ott  van,  ahol  e  szabadság  mások
    szabadságával ütközik.  Ha az  ember szabad döntése másik
    ember  élete,   méltósága  cselekvési   szabadsága  ellen
    irányul, a  társadalom, ezen belül az állam kötelessége a
    megtámadottnak segítség  nyújtása. Az  állam a jogrendben
    ezt a segítséget kilátásba helyezi, és egyúttal megtiltja
    a   támadással   vagy   fenyegetéssel   szembeni   egyéni
    védekezést ( legalábbis  igen szűk  határok közt  ad arra
    mentséget, mikor  a támadás  közvetlen és ameddig másként
    el nem hárítható ).

                   3. Az állam büntetőhatalma.

    Az állam  büntetőhatalma  arra  szolgál,  hogy  az  egyén
    biztonságát védje. Egyrészt azáltal, hogy a támadást vagy
    sértést  megtorolva,  a  sértőt  a  saját  állásfoglalása
    megváltoztatására  indítsa,   másrészt  azáltal,  hogy  a
    büntetéssel  fenyegetés  másokat  a  hasonló  sértésektől
    visszatartson,  végül   azáltal   is,   hogy   azokat   a
    helyzeteket, amelyekben  valaki élete és emberi méltósága
    fenyegethető,  megszüntesse,   minimumra  csökkentse.  Az
    állam büntetőhatalma  kétségtelenül korlátozza  az embert
    döntési szabadságában, tehát bizonyos fokig korlátozza az
    emberi méltóságot.  Egyúttal új erkölcsi pozitív döntésre
    is lehetőséget  ad azzal,  hogy a törvényesen kialakított
    normát szabadon el lehet fogadni, be lehet tartani, és az
    ilyen döntésnek  van erkölcsi  értéke. Mégis  tény,  hogy
    amint az emberi szabadságnak a társadalmi lét korlátja is
    ugyanakkor, amikor  előfeltétele is,  az államilag védett
    norma is  korlátja az erkölcsi értéknek és azért csak ott
    és annyiban  van helye,  ahol és  amennyiben  az  egyének
    életének, szabadságának  védelmében szükséges ( az életet
    itt   a    társadalmi    lét    összes    előfeltételeire
    kiterjesztetten   értelmezve ).    A   büntetés    tehát,
    álláspontom  szerint   és  szemben   dr.   Szabó   András
    párhuzamos  véleményében  kifejtettekkel,  csak  ebben  a
    célra irányított értelemben elfogadható, és indokoltságát
    veszti    azonnal,     amint    céljai    megvalósítására
    alkalmatlanná válik. A társadalom ugyanis végső soron nem
    jogosult az  egyén  erkölcsisége,  értékmegragadása  vagy
    tagadása felett ítéletet mondani.

                      4. Végkövetkeztetés.

    Minthogy  az   állam  büntetőhatalmának   értelmezése  az
    Alkotmánybíróság  tagjai   közt   sem   egységes,   ebből
    önmagából vagy  annak  korlátaiból  nem  vezethető  le  a
    halálbüntetés megengedhető vagy megengedhetetlen volta. A
    büntetőjognak véleményem szerint hallgatólagosan századok
    óta elfogadott  elve - alkotmányos elve - hogy a büntetés
    célja megelőző:  védett  társadalmi  értékekkel  szembeni
    támadások  visszaszorítását   szolgálja.  Csak   ott   és
    annyiban érvényesülhet,  ahol  e  céljának  megfelel,  és
    jogalapját veszti,  ha e  célt nem  tudja szolgálni, vagy
    csak  nagyobb   sérelem  árán   szolgálja,  mint  amelyet
    elhárít.

    A  halálbüntetés   általános  visszatartó   hatása  ma  a
    tudomány által  nem igazolható.  Akkor lenne  visszatartó
    hatása nagy valószínűség szerint a fenyegetett esetek egy
    részénél, ha  a büntetésre  a bűnös biztosan számíthatna;
    egy más  részénél akkor  sem, mert a halállal fenyegetett
    cselekmények  részben  indulat  hatására  vagy  elferdült
    hajlamok hatására  valósulnak meg. A bűnüldözés elégtelen
    hatásfoka  miatt   azonban  még   ott  sem  érvényesül  a
    visszatartó hatása,  ahol erre  lehetőség lenne;  és  nem
    igazolható, hogy  ezekben az esetekben más súlyos, de nem
    halálos fenyegetettség  a biztos  bekövetkezés esetén nem
    lenne   ugyanilyen    visszatartó   hatású.    Ebben    a
    vonatkozásban tehát  ma a halálbüntetés szükségessége nem
    igazolt, ezért  a halálbüntetés alkalmazása a törvényhozó
    hatalmi  döntésén   -  vagy  annak  fenntartásán  alapul:
    önkényes.

    Kétségtelen, hogy  a halálbüntetés  kizárja a bűnismétlés
    veszélyét. Ez  gyakori, tehát  a  halálbüntetés  bizonyos
    társadalmi  biztonságot   látszik  megvalósítani.   Ám  a
    bűnismétlés veszélye más eszközökkel is visszaszorítható;
    a bűnözés előfeltételeit közben a társadalom újratermeli;
    s a  halálbüntetés arról  tereli el  a figyelmet,  hogy a
    társadalom  az   előfeltételek   megszüntetésére   és   a
    biztonságos  együttélés  előfeltételeinek  megteremtésére
    nem fordít olyan gondot, amilyen szükséges lenne. Ebből a
    szempontból a  halálbüntetés fenntartása egyenesen káros,
    mert  leplezi   a   valóban   szükséges   állami   akciók
    elmaradását.  Amellett   a  halálbüntetés   a  -  bármily
    valószínű -  mégis esetleges  bűnismétlés  veszélyét  egy
    biztos életet megszüntető aktussal küszöböli ki, márpedig
    az élethez  való jog  alapvető jellegéből folyóan azt nem
    lehet korlátozni  vagy megszüntetni  vélt, de  nem biztos
    veszélyek elhárítása vagy inkább csökkentése érdekében.

    A bűnözőkkel  szembeni társadalmi  indulatok ma hazánkban
    sokszor  nyilatkoznak  meg  a  halálbüntetés  fenntartása
    mellett.  Ám  ezek  az  indulatok  sokszor  halállal  nem
    fenyegetett bűncselekményekkel szemben is megnyilatkoznak
    - halálos  gázolások miatt  is követelnek  adott  esetben
    halált az okozó fejére. Az Alkotmánybíróság azonban nem a
    társadalom előtt  keresi a népszerűséget, hanem szigorúan
    a jogrendszer  összhangját és  alkotmányosságát  hivatott
    biztosítani: az élet elvétele az állam által alkotmányunk
    szigorúan vett  szövege szerint  is tilos és a büntetőjog
    alkotmányos elveivel sem támasztható alá.

    Budapest, 1990. október 24.
                                           Dr. Zlinszky János
                                                alkotmánybíró
     Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye

     A  hatályos  Alkotmány  8.  és  54.  szakaszai  egymásnak
     ellentmondó   rendelkezést tartalmaznak. Míg az 54. § (1)
     bek. az élettől való önkényes megfosztást tiltja és ezzel
     nem helyezi  hatályon kívül  a halálbüntetés lehetőségét,
     addig az  időben   később  keletkezett 8.  § (2) bek. még
     törvények útján sem engedi meg az alapvető jogok lényeges
     tartalmának  korlátozását.   Ebből  már   levezethető   a
     halálbüntetés tilalma is.

     Az  Alkotmánybíróság   hatáskörébe  tartozik   ugyan   az
     Alkotmány  értelmezése,   de  az   egymással   ellentétes
     alkotmányi rendelkezések  feloldása már az alkotmányozási
     hatalommal rendelkező  Országgyűlés joga  és kötelessége.
     Ezt a jogkört az Alkotmánybíróság nem veheti át.

     Ezért  álláspontom   szerint  az  Alkotmánybíróságnak  le
     kellene szögezni  hatáskörének  hiányát  és  fel  kellene
     hívni   az   Országgyűlés   figyelmét   az   ellentmondás
     kiküszöbölésének szükségességére.  Mindez nem  zárná  ki,
     hogy      az      Alkotmánybíróság      állásfoglalásában
     felsorakoztassa  mindazokat  az  érveket,  amelyek  ma  a
     halálbüntetés ellen szólnak.

     Budapest, 1990. október 24.
                                             Dr. Schmidt Péter
                                                 alkotmánybíró
      .